ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
هـــمــــان زاد فــــرخ بــــدرگــــاه بــــرهـمــی بــود و کــس را نـدادی گــذر
کـه آگـه شـدی زان سـخــن شـهـریـاربــه درگــاه بـــر بــود چــون پــرده دار
چـــو پـــژمــرده شـــد چـــادر آفــتـــابهمی ساخت هر مهتری جای خواب
بـــفــرمــود تــا پــاســبـــانــان شــهــرهر آنکـس که از مهتـری داشـت بـهر
بــرفــتــنــد یــکــســر ســوی بــارگــاهبــــدان جـــای شـــادی و آرام شـــاه
بـدیشان چـنین گفت کامشب خـروشدگــرگــونــه تـــر کــرد بـــایــد ز دوش
هــمــه پــاســبـــانــان بـــنــام قــبـــادهـمــی کــرد بــایـد بــهــر پــاس یـاد
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه ای دون کـنـمز ســر نــام پـــرویــز بـــیــرون کــنــم
چــو شــب چــادر قــیـرگــون کــرد نــوز شــهــر و ز بــازار بــرخــاســت غــو
هــمــه پــاســبـــانــان بـــنــام قــبـــادچـــــو آواز دادنــــد کـــــردنــــد یــــاد
شـب تـیـره شـاه جـهـان خـفـتـه بــودچو شیرین بـه بـالینش بـر جفتـه بـود
چـــو آواز آن پـــاســبـــانــان شــنــیــدغمی گشـت و زیشـان دلش بـردمید
بــدو گـفـت شــاهـا چــه شـایـد بــدنبـــریــن داســتـــانــی بـــبـــایــد زدن
از آواز او شــــــاه بــــــیـــــدار شــــــددلــش زان ســـخـــن پـــر ز آزار شــد
بـه شـیرین چـنین گفـت کای ماه رویچـه داری بـخـواب اندرون گفت وگوی
بـدو گفـت شـیرین که بـگشـای گوشخــروشــیـدن پــاســبــانــان نــیـوش
چــو خــســرو بــدان گـونـه آوا شـنـیـدبـه رخـسـاره شـد چـون گل شنبـلید
چنین گفت کز شب گذشته سه پاسبــیــابــیـد گــفــتــار اخــتــرشــنــاس
کــه ایــن بـــد گــهــر تــا ز مــادر بــزادنـــهــانــی و را نـــام کـــردم قـــبـــاد
بــه آواز شــیــرویـه گــفــتــم هــمــیدگــر نـامــش انـدر نـهـفــتــم هـمـی
ورا نـــام شــــیـــروی بــــد آشــــکـــارقـبـادش همـی خـوانـد این پـیشـکـار
شـب تـیـره بــایـد شـدن سـوی چـیـنوگـر سـوی مـا چـین و مـکـران زمـین
بــریـشـان بــه افـســون بــگـیـریـم راهز فـغـفـور چـیـنـی بــخـواهـم سـپــاه
ازان کـاخـتـرش بـه آسـمـان تـیـره بـودسـخـنـهـای او بــر زمـیـن خـیـره بـود
شـب تــیـره افـســون نـیـامـد بــه کـارهــمــی آمــدش کــار دشــوار خـــوار
بـه شـیرین چـنین گفـت کـه آمد زمانبـر افـسـون مـا چـیره شـد بـدگـمـان
بـدو گـفـت شـیـریـن کـه نـوشـه بـدیهــمــیـشــه ز تــو دور دســت بــدی
بــدانـش کـنـون چــاره خــویـش ســازمــبــادا کــه آیـد بــه دشــمــن نــیـاز
چـو روشـن شـود دشـمن چـاره جـوینـهد بـی گـمـان سـوی این کـاخ روی
هـم آنـگـه زره خـواسـت از گـنـج شـاهدو شـمـشـیر هـنـدی و رومـی کـلـاه
هــمــان تــرکــش تــیـرو زریـن ســپــریـکــی بــنــده گــرد و پــرخــاشــخــر
شــب تــیـره گــون انـدر آمــد بــه بــاغبــدان گـه کـه بــرخـیـزد ازخــواب زاغ
بــه بــاغ بــزرگ انــدر از بــس درخــتنـبــد شـاه را در چـمـن جـای تــخـت
بـــیــاویــخــت از شــاخ زریــن ســپـــربــــجـــایـــی کـــزو دور بـــودی گـــذر
نـشــســت از بــرنـرگــس و زعــفــرانیــکـــی تـــیـــغ در زیـــر زانـــو گـــران
چــو خــورشــیـد بــرزد ســنـان از فـرازســوی کـاخ شـد دشـمـن دیـو ســاز
یــکــایـک بــگــشــتــنــد گــرد ســرایتــهـی بــد ز شــاه ســرافــراز جــای
بــــــه تـــــاراج دادنـــــد گـــــنـــــج ورانـــکــــرد ایـــچ کـــس یـــاد رنـــج ورا
هــمــه بـــاز گــشــتــنــددیــده پـــرآبگــرفـــتـــه ز کــار زمــانــه شـــتـــاب
چــه جــویـیـم ازیـن گــنـبــد تــیـزگــردکــه هــرگــز نــیـاســایـد از کــارکــرد
یــک را هــمــی تــاج شــاهــی دهــدیـکــی رابــه دریـا بــه مــاهـی دهــد
یکـی را بـرهـنـه سـر و پـای و سـفـتنـه آرام و خــورد و نـه جــای نـهـفـت
یکـی را دهـد نـوشـه و شـهـد و شـیربــپــوشــد بــه دیـبــا و خــز و حــریـر
ســرانــجــام هـردو بــه خــاک انـدرنـدبـــه تـــاریــک دام هــلـــاک انـــدرنــد
اگـــر خـــود نــزادی خـــردمــنــد مـــردنـــبـــودی ورا روز نـــنـــگ و نـــبــــرد
نــدیــدی جــهــان از بـــنــه بــه بـــدیاگــر کــه بــدی مــرد اگــر مــه بــدی
کــنــون رنــج در کــار خــســرو بــریــمبـــخـــوانــنــده آگـــاهــی نــوبـــریــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.