ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو شیروی بـنشسـت بـرتـخـت نازبــه ســر بــرنـهـاد آن کــیـی تــاج آز
بـــرفـــتـــنــد گــویــنــده ایــرانــیــانبـــرو خـــوانـــدنــد آفـــریــن کـــیــان
همـی گـفـت هریک بـه بـانگ بـلـندکـه ای پــر هـنـر خــسـرو ارجــمـنـد
چـنـان هـم کـه یـزدان تـو را داد تـاجنـشـسـتـی بـه آرام بــر تـخـت عـاج
بــمــانــاد گــیـتــی بــه فــرزنــد تــوچـنین هم بـه خـویشـان و پـیونـد تـو
چـنـیـن داد پـاسـخ بـدیـشـان قـبــادکـه هـمـواره پـیـروز بــاشـیـد و شـاد
نـبــاشــیـم تــا جــاودان بــد کـنـشچـه نـیـکـو بـود داد بــاخـوش مـنـش
جـــهــان رابـــداریــم بـــا ایــمـــنــیبــــبــــریـــم کــــردار آهـــرمــــنـــی
ز بــایـســتــه تــر کـار پــیـشـی مـراکـه افـزون بــود فـرو خــویـشـی مـرا
پــیـامــی فــرســتــم بــه نــزد پــدربــگـویـم بــدو ایـن سـخـن در بــه در
ز نـاخــوب کــاری کـه او را نـدســتبـرین گونه کـاری بـه پـیش آمدسـت
بــه یـزدان کــنـد پــوزش او از گــنـاهگـــرایــنــده گــردد بـــه آیــیــن و راه
بـــپــردازم آن گــه بــه کــار جــهــانبــکـوشــم بــه داد آشــکـار و نـهـان
بــه جــای نـکـوکــار نـیـکـی کــنـیـمدل مــرد درویــش رانــشـــکـــنــیــم
دوتــن بــایـدم راد و نــیـکــوســخــنکــــجـــــا یــــاد دارم کــــارکــــهــــن
بـدان انجـمن گفـت کاین کارکیسـتز ایـرانـیـان پــاک و بــیـدار کـیـســت
نمـودند گـردان سـراسـر بـه چـشـمدو اســتــاد را گـر نـگـیـرنـد خــشــم
بــدانـســت شـیـر وی کـه ایـرانـیـانکــر ابــر گــزیــنــنــد پــاک از مــیــان
چــو اشــتــاد و خــراد بــرزیـن پــیــردو دانـــا و گـــویــنـــده و یـــادگـــیــر
بـدیشـان چـنین گفت کای بـخـردانجـــهـــانـــدیـــده و کـــارکـــرده ردان
مــداریــد کــار جـــهــان را بـــه رنــجکــه از رنــج یـابــد ســرافــراز گــنــج
دو دانـنـده بــی کـام بــرخـاسـتــنـدپـــر از آب مــژگــان بـــیــاراســتــنــد
چـو خـراد بـر زین و اشـتـاگشـسـپبـه فرمان نشستـند هر دو بـر اسپ
بـدیشـان چـنین گفـت کـز دل کـنونبــه بــایـد گـرفـتــن ره طــیـســفـون
پـــیــامـــی رســـانـــیــد نـــزد پـــدرســخــن یـادگــیـری هــمــه در بــدر
بــگـویـی کــه مـا رانـبــد ایـن گــنـاهنــه ایـرانـیـان رابــد ایـن دســتــگــاه
کــه بـــادا فـــره ایــزدی یــافـــتـــیچــو از نــیـکــوی روی بــر تــافــتــی
یــکـــی آنــک نــابـــاک خـــون پـــدرنـــریـــزد ز تـــن پـــاک زاده پـــســـر
نـبــاشـد هـمـان نـیـز هـم داسـتـانکه پـیشش کسی گوید این داستان
دگـر آنک گـیتـی پـر از گـنـج تـسـترسـیـده بـهـر کـشـوری رنـج تـسـت
نـبــودی بــدیـن نـیـز هـم داســتــانپــــر از درد کـــردی دل راســــتــــان
سـدیـگـر کـه چـنـدان دلـیـر و سـوارکــه بــود انـدر ایـران هـمــه نـامــدار
نـبــودنـد شــادان ز فـرزنـد خــویـشز بــوم و بــرو پــاک پــیـونـد خـویـش
یکی سوی چین بد یکی سوی رومپــراگـنـده گـشـتـه بــهـر مـرز و بــوم
دگـر آنـک قــیـصــر بــجــای تــو کـردز هـر گـونـه از تــو چـه تـیـمـار خـورد
ســپــه داد و دخــتــر تــو را داد نـیـزهمـان گـنـج و بـا گـنـج بـسـیار چـیز
همـی خـواسـت دار مـسـیحـا بـرومبـــدان تـــا شــود خـــرم آبـــاد بـــوم
بـه گنج تـو از دار عیسی چـه سـودکه قیصر بـه خـوبـی همی شاد بـود
ز بــیـچـارگـان خـواسـتـه بــسـتـدیز نــفــریــن بـــروی تـــو آمــد بـــدی
ز یـزدان شـنـاس آنـچ آمـدت پــیـشبـر انـدیش زان زشـت کـردار خـویش
بــدان بــد کـه کــردی بــهـانـه مـنـمسـخـن را نـخـسـت آسـتــانـه مـنـم
بـه یـزدان کـه از مـن نـبـد این گـنـاهنجـسـتـم کـه ویران شـود گـاه شـاه
کـنـون پــوزش ایـن هـمـه بــازجـویبـــدیــن نــامــداران ایــران بـــگـــوی
ز هـر بـد کـه کـردی بـه یزدان گـرایکـجـا هـسـت بـر نـیکـوی رهـنـمـای
مـگــر مـر تــو را او بــود دســتــگـیـربــدیـن رنـجـهـایـی کـه بــودت گـزیـر
دگـر آنـک فـرزنـد بــودت دو هـشــتشب و روز ایشـان بـه زندان گذشت
بـدر بـر کـسـی ایمـن از تـو نـخـفـتز بــیـم تـو بــگـذاشـتــنـدی نـهـفـت
چـو بـشـنـیـد پـیـغـام او این دو مـردبـــرفــتــنــد دلــهــا پـــر از داغ و درد
بـریـن گـونـه تـا کـشـور طـیـسـفـونهـمـه دیـده پــرآب و دل پــر ز خــون
نـشـسـتـه بــدر بــر گـلـیـنـوش بـودکه گفـتـی زمین زو پـر از جـوش بـود
هـمـه لـشـکـرش یک سـر آراسـتـهکـشـیـده هـمـه تــیـغ و پــیـراسـتــه
ابــا جـوشـن و خـود بــسـتـه مـیـانهمـان تـازی اسـپـان بـبـر گـسـتـوان
بـه جـنگ اندرون گـرز پـولـاد داشـتهـمـه دل پــر از آتـش و بــاد داشـت
چـو خـراد بـه رزین و اشتـاگشسـپفــرود آمــدنــد ایـن دو دانــا ازاســپ
گـلـینوش بـر پـای جـسـت آن زمـانز دیـدار ایـشــان بــه بــد شــادمــان
بـجـایی کـه بـایسـت بـنشـاندشـانهـمـی مـهـتــر نـامـور خــوانـدشــان
سخـن گوی خـراد بـه رزین نخـستزبــان را بــه آب دلـیـری بــشـســت
گــلــیـنــوش را گــفــت فــرخ قــبــادبـــه آرام تـــاج کـــیـــان بــــرنـــهـــاد
بـه ایـران و تـوران و روم آگـهـیـسـتکه شیروی بر تخت شاهنشهیست
تـواین جـوشن و خـود و گبـر و کمانچـه داری همی کـیسـتـت بـد گمان
گـلـینوش گـفـت ای جـهانـدیده مـردبــه کــام تــو بــادا هــمــه کــارکــرد
کــه تــیــمــار بــردی ز نــازک تــنــمکــجــا آهــنــیــن بـــود پــیــراهــنــم
بــریـن مـهـر بــر آفــریـن خــوانـمــتسـزایـی کـه گـوهـر بــرافـشـانـمـت
نـبــاشـد بــه جـز خـوب گـفـتــار تــوکــه خــورشــیـد بــادا نــگــهـدار تــو
بــه کـاری کـجـا آمـدسـتـی بــگـویپـس آنـگـه سـخـنهای مـن بـازجـوی
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه فـرخ قـبــادبــه خــسـرو مـرا چــنـد پــیـغـام داد
اگــر بــاز خــواهـی بــگــویـم هـمــهپــــیـــام جـــهـــانـــدار شـــاه رمـــه
گـلـینوش گـفـت این گـرانـمـایه مـردکـه دانـد ســخــنـهـا هـمـه یـاد کـرد
ز لــیــکــن مــرا شــاه ایــران قــبــادبــســی انــدریـن پــنــد و انــدرز داد
کـه همداسـتـانی مکـن روز و شـبکه کس پـیش خسرو گشاید دو لب
مــگــر آنــک گــفــتــار او بــشــنـویاگــرپـــارســی گــویــد ار پـــهــلــوی
چـنین گفـت اشـتـاد کـای شـادکـاممــن انــدر نــهــانــی نــدارم پـــیــام
پــیــامــیـســت کــان تــیـغ بــار آوردســـر ســـرکـــشـــان در کــنــار آورد
تـو اکـنـون ز خـسـرو بـریـن بـارخـواهبــدان تــا بــگـویـم پــیـامـش ز شـاه
گلینوش بـشـنید و بـر پـای جـسـتهـمـه بـنـدهـا رابـهـم بــرشـکـسـت
بــر شـاه شـد دسـت کـرده بــکـشچــنـا چـون بــبــایـد پــرسـتــار فـش
بــدو گـفــت شــاهـا انـوشــه بــدیمـــبــــادا دل تـــو نـــژنـــد از بــــدی
چـو اشتـاد و خراد بـه رزین بـه شاهپــــیـــام آوریـــدنــــد زان بــــارگــــاه
بــخــنـدیـد خــســرو بــه آواز گـفـتکه این رای تـو بـا خرد نیست جـفت
گـرو شـهـریـارسـت پــس مـن کـیـمدریـن تــنــگ زنــدان ز بــهــر چــیــم
که از من همی بـار بـایدت خـواستاگـــر کـــژ گــویــی اگــر راه راســـت
بـــیــامــد گـــلــیــنــوش نــزد گــوانبـگـفـت این سـخـن گـفـتـن پـهلـوان
کنون دسـت کـرده بـکـش در شـویدبــگــویـیـد و گــفــتــار او بــشــنـویـد
دو مـرد خــردمـنـد و پــاکــیـزه گـویبـه دسـتـار چـیـنـی بــپـوشـیـد روی
چـو دیـدنـد بــردنـد پــیـشـش نـمـازبــــبـــودنـــد هـــر دو زمـــانـــی دراز
جـــهــانــدار بـــر شـــاد و رد بـــزرگنوشـتـه همه پـیکـرش میش و گرگ
هــمــان زر و گــوهــر بــرو بــافــتــهســراســر یــک انــدر دگــر تــافــتــه
نـــهـــالـــیــش در زیــر دیــبـــای زردپـــس پــشــت او مــســنــد لــاژورد
بــهــی تــنــاور گــرفــتــه بــدســتدژم خـفـتــه بــر جـایـگـاه نـشـسـت
چــودیــد آن دو مــرد گــرانــمــایـه رابـــه دانـــایــی انــدر ســـرمـــایــه را
از آن خفتـگی خویشتـن کرد راستجــهـان آفـریـنـنـده را یـار خــواســت
بـه بــالـیـن نـهـاد آن گـرامـی بـهـیبــدان تـا بــپــرسـیـد ز هـر دو رهـی
بهی زان دو بـالش به نرمی بگشتبــی آزار گــردان ز مـرقــد گــذشــت
بــدیـن گــونـه تــا شــاد ورد مـهـیـنهمـی گـشـت تـاشـد بـه روی زمین
بــه پــویـیـد اشـتــاد و آن بــرگـرفـتبـه مالیدش از خـاک و بـر سر گرفت
جـهـانـدار از اشـتـاد بـرگـاشـت رویبـدان تـا نـدیـد از بـهـی رنـگ و بـوی
بـــهــی رانــهــادنــد بـــر شـــاد وردهمی بـود بـرپـای پـیش این دو مـرد
پــر انـدیـشـه شـد نـامـدار از بــهـینــدیــد انــدر و هــیــچ فــال بـــهــی
همـانـگـه سـوی آسـمـان کـرد رویچـنین گـفـت کـای داور راسـت گوی
کــه بــرگـیـرد آن راکـه تــو افــگـنـیکـه پـیـونـدد آن را کـه تـو بـشـکـنـی
چـو از دوده ام بـخت روشن بـگشتغـم آورد چـون روشـنـایـی گـذشـت
بــه اشـتــاد گـفـت آنـچ داری پــیـامازان بــی مـنـش کـودک زشـت کـام
وزان بـد سـگـالـان کـه بـی دانشـندز بـی دانـشـی ویژه بـی رامـش انـد
هـمــان زان ســپــاه پــراگــنــدگــانپــر انـدیـشــه و تــیـره دل بــنـدگـان
بـخـواهـد شـدن بـخـت زین دودمـاننمـانـد درین تـخـمـه کـس شـادمـان
سـوی نـاسـزایان شـود تـاج وتـخـتتـبــه گـردد ایـن خـسـروانـی درخـت
نـمــانــد بــزرگــی بــه فــرزنــد مــننـه بـر دوده و خـویـش و پـیـونـد مـن
همه دوسـتـان ویژه دشـمـن شـوندبـدین دوده بـد گوی و بـد تـن شـوند
نـهـان آشـکـارا بــه کـرد ایـن بــهـیکه بـی تـوشود تـخت شاهی تـهی
سـخـن هرچ بـشنیدی اکنون بـگویپــیـامـش مـرا کــمــتــر از آب جــوی
گــشــادنـد گـویـا زبــان ایـن دو مـردبــرآورد پــیــچــان یـکــی بــاد ســردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.