ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــدان نـــامـــور گـــفـــت پـــاســـخ شـــنـــویــکــایــک بــبــر ســوی ســالــار نــو
بــه گـویـش کـه زشــت کــســان را مـجــویجـز آن را کـه بــرتـابــی از نـنـگ روی
ســخــن هـرچ گـفــتــی نـه گـفـتــارتــســتمــمــانــاد گـــویــا زبـــانــت درســـت
مـــگـــو آنـــچ بــــدخـــواه تــــو بــــشـــنـــودز گــفــتــار بــیـهــوده شــادان شــود
بـــــدان گـــــاه چـــــنــــدان نــــداری خـــــردکــه مــغــزت بـــدانــش خــرد پــرورد
بـــه گــفــتـــار بـــی بـــر چــو نــیــرو کــنــیروان و خــــرد را پــــر آهـــو کــــنـــی
کـــســـی کـــو گــنــهــکـــار خـــوانــد تـــو رااز آن پــس جــهـانــدار خــوانـد تــو را
نــبـــایــد کــه یــابـــد بـــر تـــو نــشـــســـتبـگـیـرد کـم و بـیش چـیـزی بـدسـت
مــیـنــدیـش زیـن پــس بــریـن ســان پــیــامکه دشـمن شـود بـر تـو بـر شـادکـام
بـــه یــزدان مـــرا کـــار پـــیـــراســـتـــســـتنـهاده بـران گـیتـی ام خـواسـتـسـت
بــــدیـــن جـــســـتـــن عـــیـــبـــهـــای دروغبـــه نــزد بـــزرگــان نــگــیــری فــروغ
بــــیـــارم کـــنـــون پـــاســـخ ایـــن هـــمـــهبـــدان تــا بـــگــویــیــد پــیــش رمــه
پــــس از مــــرگ مــــن یــــادگــــاری بـــــودســخــن گـفـتــن راســت یـاری بــود
چـــو پـــیــدا کـــنــم بـــر تـــو انـــبـــوه رنـــجبــدانـی کـه از رنـج مـاخـاسـت گـنـج
نـخــسـتــیـن کـه گـفـتــی ز هـرمـز سـخــنبــــه بــــیـــهـــوده از آرزوی کــــهـــن
ز گـــــفـــــتـــــار بـــــدگــــوی مــــا را پـــــدربـــرآشــفــت و شــد کــار زیــر و زبــر
از انــــدیــــشــــه او چــــو آگــــه شــــدیـــماز ایـران شـب تــیـره بــی ره شـدیـم
هــمــا راه جــســتـــیــم و بـــگــریــخــتــیــمبـــه دام بـــلــا بـــر نــیــاویــخــتــیــم
از انــــدیــــشــــه او گــــنــــاهــــم نــــبــــودجـز از جـسـتـن او شـاه را هـم نـبـود
شــنــیــدم کــه بــر شــاه مــن بــد رســیــدز بـردع بـرفـتـم چـو گـوش آن شـنـید
گـــنـــهــکـــار بـــهـــرام خـــود بـــا ســـپـــاهبــیـاراســت در پــیـش مـن رزمــگــاه
ازو نـــیـــز بــــگـــریـــخــــتــــم روز جــــنـــگبــدان تـا نـیـایـم مـن او را بــه چـنـگ
ازان پــــــس دگــــــر بــــــاره بــــــاز آمـــــدمدلــاور بـــه جـــنــگ ش فـــراز آمــدم
نـــه پـــرخـــاش بـــهـــرام یـــکـــبــــاره بـــودجــهـانـی بــران جــنـگ نـظــاره بــود
بــــه فــــرمـــان یـــزدان نـــیـــکــــی فــــزایکـه اویسـت بـر نـیک و بـد رهـنـمـای
چــــو ایـــران و تــــوران بــــه آرام گـــشــــتهـمــه کــار بــهـرام نـاکــام گــشــت
چـــو از جـــنــگ چـــوبـــیــنــه پـــرداخـــتـــمنـخــسـتــیـن بــکـیـن پــدر تــاخــتــم
چــو بــنـد وی و گــســتــهـم خــالــان بــدنـدبـه هر کـشـوری بـی همـالـان بـدنـد
فـــدا کـــرده جـــان را هــمــی پـــیــش مــنبـه دل هم زبـان و بـه تـن خویش من
چـــــو خــــون پـــــدر بـــــود و درد جـــــگــــرنـکـردیـم سـســتــی بــه خــون پــدر
بــــریـــدیـــم بــــنـــد وی را دســـت و پـــایکــجــا کــرد بــر شــاه تــاریـک جــای
چــو گــســتــهـم شــد در جــهــان نــاپــدیـدز گـیـتـی یـکـی گـوشـه یی بـرگـزیـد
بــه فــرمــان مــا نــاگــهــان کــشــتــه شــدسـر و رای خـونخـوارگان گشـتـه شد
دگــر آنــک گــفــتـــی تـــو از کــار خـــویــشاز آن تــنــگ زنــدان و بــازار خــویـش
بـــــد آن تــــا ز فــــرزنــــد مــــن کــــار بــــدنـیـایـد کــزان بــر ســرش بــد رســد
بــه زنــدان نــبــد بــر شــمــا تــنــگ و بــنــدهـمـان زخــم خــواری و بــیـم گــزنـد
بــــدان روزتــــان خــــوار نــــگــــذاشــــتــــمهـمـه گـنـج پــیـش شـمـا داشــتــم
بـــر آیــیــن شـــاهــان پـــیــشــیــن بـــدیــمنـه بـی کـار و بـر دیـگـر آیـیـن بــدیـم
ز نـــخـــچـــیــر و ز گـــوی و رامـــشـــگـــرانز کــاری کــه انــدر خــور مــهــتـــران
شـــمـــارا بـــه چـــیـــزی نـــبـــودی نـــیـــازز دیـــنـــار وز گـــوهـــر و یـــوز و بـــاز
یـــکـــی کـــاخ بـــد کـــرده زنـــدانـــش نـــامهـمــی زیـســتــی انـدرو شــادکــام
هــمــان نــیــز گــفـــتـــار اخـــتـــرشـــنــاسکـه مـا را هـمـی از تــو دادی هـراس
کـه از تــو بــد آیـد بــدیـن سـان کـه هـسـتنــیــنــداخــتــم اخــتـــرت را زدســت
وزان پــــس نـــهـــادیـــم مـــهـــری بــــر ویبـه شیرین سپـردیم زان گفت و گوی
چـو شـاهـیـم شـد سـال بــر سـی و شـشمـــیــان چـــنـــان روزگـــاران خـــوش
تــو داری بــیــاد ایــن ســخــن بــی گــمــاناگـر چــنـد بــگــذشــت بــر مـا زمـان
مــــرا نــــامــــه آمــــد ز هـــنـــدوســــتــــانبــدم مـن بــدان نـیـز هـمــداســتــان
ز رای بـــــریــــن نــــزد مــــانــــامــــه بـــــودگـهـر بـود و هر گـونـه یی جـامـه بـود
یــکــی تـــیــغ هــنــدی و پـــیــل ســـپـــیــدجـزیـن هـرچ بــودم بـه گـیـتـی امـیـد
ابــــا تــــیـــغ دیـــبــــای زربــــفـــت پــــنـــجز هــر گــونــه یـی انــدرو بــرده رنــج
ســوی تـــو یــکــی نــامــه بـــد بـــر پـــرنــدنـوشـتـه چـو مـن دیـدم از خـط هـنـد
بـــخـــوانــدم یــکـــی مــرد هــنــدی دبـــیــرســخــن گــوی و دانـنــده و یـادگــیـر
چــوآن نــامــه را او بــه مــن بـــر بـــخــوانــدپــر از آب دیـده هـمـی ســرفـشـانـد
بـــدان نـــامـــه در بـــد کـــه شـــادان بـــزیکـه بــا تــاج زر خــســروی را ســزی
کــــــه چـــــــون مــــــاه آذر بـــــــد و روز دیجـهـان را تـو بــاشـی جـهـانـدار کـی
شــده پــادشــاهـی پــدر ســی و هــشــتسـتـاره بـرین گـونه خـواهد گـذشـت
درخـــــشـــــان شـــــود روزگــــار بـــــهــــیکـه تــاج بــزرگـی بــه ســر بــرنـهـی
مــرا آن زمــان ایــن ســـخـــن بـــد درســـتز دل مـهـربـانـی نـبـایسـت شـسـت
مـــن آگــــاه بــــودم کــــه از بــــخــــت تــــوز کـــار درخـــشـــیــدن تـــخـــت تـــو
نـــبــــاشـــد مـــرا بـــهـــره جـــز درد و رنـــجتـو را گـردد این تـخـت شـاهی وگـنج
ز بــخــشــایــش و دیــن و پــیــونــد و مــهــرنـکــردم دژم هـیـچ زان نــامــه چــهـر
بــه شــیــریــن ســپــردم چــو بـــرخــوانــدمز هـر گــونــه انــدیـشــه هــا را نــدم
بــــر اوســــت بــــا اخــــتــــر تــــو بــــهــــمنداند کسـی زان سـخـن بـیش و کم
گـر ای دون کـه خـواهی کـه بـینی بـه خـواهاگـر خـود کـنـی بـیش و کـم را نـگـاه
بـــرانــم کــه بــیــنــی پــشــیــمــان شــویوزیـن کـرده هـا سـوی درمـان شـوی
دگـــر آنـــک گـــفـــتـــی ز زنـــدان و بــــنـــدگــر آمـد ز مــا بــرکــســی بــرگــزنـد
چـــنـــیـــن بــــود تــــا بــــود کـــارجــــهـــانبـــزرگــان و شــاهــان و رای مــهــان
اگـــر تـــو نـــدانـــی بـــه مـــوبــــد بـــگـــویکـنـد زین سـخـن مـر تـو را تـازه روی
کــه هــرکــس کــه او دشــمــن ایــزدســـتورا در جــهـان زنــدگــانــی بــدســت
بــــه زنــــدان مــــا ویــــژه دیـــوان بــــدنــــدکـه نـیـکـان ازیـشــان غـریـوان بــدنـد
چــو مــا را نــبــد پــیــشــه خــون ریــخــتــنبـــدان کــار تـــنــگ انــدر آویــخــتــن
بــــدان را بــــه زنـــدان هـــمـــی داشـــتـــمگــزنـد کــســان خــوار نـگــذاشــتــم
بــســی گـفـت هـرکـس کـه آن دشــمـنـنـدز تـــخـــم بـــدانــنــد و آهــرمـــنــنــد
چــــو انـــدیـــشــــه ایـــزدی داشــــتــــیـــمسـخـنـهـا هـمـی خـوار بـگـذاشـتـیم
کـــنــون مــن شـــنــیــدم کــه کـــردی رهــامــرد آن را کــه بـــد بـــتـــر از اژدهــا
ازیـــن بــــد گــــنــــهـــکــــار ایـــزد شــــدیبــه گـفــتــار و کــردارهـا بــد شــدی
چـــو مــهــتـــر شــدی کــار هــشــیــار کــننـــدانــی تـــو دانـــنـــده را یــار کـــن
مــبــخــشــای بــر هـر کــه رنـجــســت زویاگــر چــنـد امــیـد گــنـجــســت زوی
بـــر آنــکـــس کـــزو در جـــهــان جـــزگــزنــدنـبــیـنـی مـر او را چـه کـمـتـر ز بــنـد
دگـــر آنـــک از خـــواســـتــــه گـــفـــتـــه ایخــردمــنــدی و رای بــنــهـفــتــه ای
ز کــس مــانــجــســتــیــم جــز بـــاژ و ســاوهـر آنـکـس کـه او داشـت بـا بـاژ تـاو
ز یــزدان پـــذیـــرفـــتـــم آن تـــاج و تـــخـــتفـراوان کـشــیـدم ازان رنـج ســخــت
جـــــهـــــان آفـــــریـــــن داور داد وراســـــتهمـی روزگـاری دگـرگـونـه خـواسـت
نـــیـــم دژمـــنـــش نـــیـــز درخــــواســـت اوفــزونــی نــجــویــیــم درکــاســت او
بـــه جـــســـتـــیـــم خـــشـــنـــودی دادگـــرز بــخـشـش نـدیـدم بـکـوشـش گـذر
چـــو پــــرســـد ز مـــن کـــردگـــار جـــهـــانبـــگـــویــم بـــو آشـــکـــار و نـــهـــان
بــــپــــرســـد کـــه او از تـــودانـــاتــــرســـتبــهـر نـیـک و بــد بــر تــوانـاتــرســت
هــمــیـن پــرگــنــاهــان کــه پــیــش تــوانــدنـه تــیـمــاردار و نـه خــویـش تــوانـد
ز مــن هــرچ گـــویــنــد زیــن پـــس هــمــانشـونـد ایـن گـره بـر تـو بـر بـد گـمـان
هـــمـــه بـــنـــده ســـیـــم و زرنـــد و بــــسکــســی را نــبـــاشــنــد فــریــادرس
ازیــشــان تـــو را دل پـــر آســـایــش اســتگــنــاه مــرا جــای پــالــایـش اســت
نــگــنــجـــد تـــو را ایــن ســـخـــن در خـــردنه زین بـد که گفتـی کسی بـرخـورد
ولـــیــکـــن مـــن از بـــهــر خـــود کـــامــه راکــه بــرخــوانـد آن پــهـلـوی نـامـه را
هــــمــــان در جــــهــــان یـــادگــــاری بــــودخـــردمــنــد را غــمــگــســاری بـــود
پـــس از مــاهــر آنــکــس کــه گــفــتــار مــابــــخـــوانـــنـــد دانـــنـــد بــــازار مـــا
ز بـــرطـــاس وز چـــیــن ســـپـــه رانـــدیـــمسـپــهـبــد بــهـر جـای بــنـشـانـدیـم
بـــبـــردیـــم بـــر دشـــمـــنـــان تـــاخـــتـــننـیـارســت کــس گــردن افــراخــتــن
چــو دشــمــن ز گــیــتــی پـــراگــنــده شــدهـمـه گـنـج مـا یک سـر آگـنـده شـد
هـــمـــه بــــوم شــــد نـــزد مــــا کــــارگــــرز دریــا کــشــیـدنــد چــنــدان گــهــر
کــه مــلــاح گــشــت از کــشــیـدن ســتــوهمـــرا بـــود هــامـــون و دریــا و کـــوه
چـــو گـــنـــج در مـــهـــا پـــراگـــنـــده شـــدز دیــنــار نــو بـــه دره آگــنــده شـــد
ز یـــــاقـــــوت وز گـــــوهـــــر شــــــاهـــــوارهــمـــان آلـــت و جـــامـــه زرنــگـــار
چـو دیهیم ما بـیسـت وشـش سـاله گشـتز هر گـوهری گـنـجـهـا مـالـه گـشـت
درم را یـــکـــی مـــیـــخ نـــو ســــاخــــتــــمســوی شــادی و مــهـتــری آخــتــم
بـــدان ســال تـــا بـــاژ جـــســتـــم شــمــارچــوشــد بــاژ دیــنــار بــر صــد هــزار
پــــراگـــنـــده افـــگـــنـــد پــــنـــد او ســــیهـمـه چــرم پــنـد او سـی پــارسـی
بـــــهــــر بـــــه دره یــــی در ده و دو هــــزارپـــراگـــنــده دیــنـــار بـــد شـــاهــوار
جــــز از بــــاژ و دیـــنـــار هـــنـــدوســـتــــانجــز از کـشــور روم و جــا دوســتــان
جــــز از بـــــاژ وز ســــاو هــــر کــــشــــوریز هــر نــامـــداری و هــر مـــهــتـــری
جــــز از رســــم و آیـــیـــن نـــوروز و مـــهـــراز اســپــان وز بـــنــده خــوب چــهــر
جــز از جــوشــن و خــود و گــوپـــال و تــیــغز مــا ایـن نــبــودی کــســی را دریـغ
جــز از مــشــک و کــافــور و خــز و ســمــورســیـاه و ســپــیـد و ز کــیـمـال بــور
هــران کـــس کــه مــا را بـــدی زیــردســـتچـنـیـن بــاژهـا بــر هـیـونـان مـسـت
هـــمـــی تــــاخــــتــــنـــد بــــه درگـــاه مـــانــپــیــچــیــد گــردن کــس از راه مــا
ز هــــر در فــــراوان کــــشــــیـــدیـــم رنــــجبــدان تـا بــیـا گـنـد زیـن گـونـه گـنـج
دگـــر گـــنـــج خــــضـــرا و گـــنـــج عـــروسکــجــا داشــتــیــم از پــی روز بــوس
فــــراوان ز نـــامـــش ســــخــــن را نـــدیـــمســرانــجــام بـــاد آورش خــوانــدیــم
چنین بیست و شش سال تا سی و هشتبـه جـز بـه آرزو چـرخ بـر مـا نـگـشـت
هــمــه مــهــتــران خــود تــن آســان بــدنــدبـد انـدیـش یک سـر هـراسـان بـدنـد
هــمـــان چـــون شـــنــیــدم ز فـــرمــان تـــوجــهــان را بـــد آمــد ز پـــیــمــان تــو
نــمـــانــد کـــس انــدر جـــهــان رامـــشـــینـبــایـد گـزیـدن بــه جــز خــامـشــی
هــمــی کــرد خــواهــی جــهــان پــرگــزنــدپـــراز درد کـــاری و نـــاســـودمـــنــد
هـــمـــان پـــرگـــزنـــدان کـــه نـــزد تـــوانـــدکــه تــیـره شــبــان اور مــزد تــوانــد
هــمــی داد خــواهــنــد تـــخـــتـــت بـــبـــادبـدان تـا نبـاشـی بـه گیتـی تـو شـاد
چــــو بــــودی خــــردمـــنـــد نـــزدیـــک تــــوکـه روشـن شـدی جــان تــاریـک تــو
بــــه دادن نــــبـــــودی کــــســــی رازیــــانکـه گـنـجــی رســیـدی بــه ارزانـیـان
ایــــــا پــــــور کــــــم روز و انــــــدک خــــــردروانـــت ز انــدیــشـــه رامـــش بـــرد
چـنـان دان کـه این گـنج مـن پـشـت تـسـتزمـانه کـنـون پـاک در مـشـت تـسـت
هـــــم آرایـــــش پـــــادشـــــاهـــــی بـــــودجــهــان بــی درم در تــبــاهــی بــود
شـــــود بـــــی درم شـــــاه بـــــیــــدادگــــرتـهی دسـت را نیسـت هوش و هنـر
بــه بـــخــشــش نــبـــاشــد ورا دســتــگــاهبـزرگـان فـسـوسـیش خـوانـنـد شـاه
ار ای دون کــه از تـــو بـــه دشــمــن رســـدهـمـی بـت بـدسـت بـر همـن رسـد
ز یــزدان پـــرســـتـــنـــده بـــیــزار گـــشـــتورا نـــام و آواز تـــو خـــوار گـــشـــت
چــو بــی گــنــج بــاشــی نــپــایــد ســپــاهتــو را زیـردســتــان نـخــوانـنـد شــاه
ســـگ آن بـــه کــه خـــواهــنــده نــان بـــودچـو سـیرش کـنی دشـمن جـان بـود
دگـــر آنـــک گـــفــــتــــی ز کـــار ســــپــــاهکـه در بـو مـهاشـان نشـانـدم بـه راه
ز بـــی دانــشـــی ایــن نــیــایــد پـــســـنــدنــدانـی هـمــی راه ســود از گــزنــد
چــنــیــن اســت پـــاســخ کــه از رنــج مــنفـــراز آمــد ایــن نــامــور گــنــج مــن
ز بـــیــگـــانــگـــان شـــهــرهــا بـــســـتـــدمهـمـه دشـمـنـان را بــه هـم بــر زدم
بـــــدان تــــا بـــــه آرام بـــــرتــــخــــت نــــازنـشــیـنـیـم بــی رنـج و گـرم و گــداز
ســــواران پــــراگــــنـــده کــــردم بــــه مـــرزپــــدیـــد آمـــد اکــــنـــون ز نـــاارز ارز
چـــو از هــر ســوی بـــازخـــوانــی ســـپـــاهگــشــاده بــبــیـنــد بــد انــدیـش راه
کــه ایــران چــوبـــاغــیــســت خــرم بـــهــارشــکـفـتــه هـمـیـشــه گـل کـامـگـار
پـــراز نــرگـــس و نـــار و ســـیــب و بـــهــیچــو پـــالــیــز گــردد ز مــردم تــهــی
ســـپـــر غـــم یــکــایــک ز بـــن بـــرکــنــنــدهـمـه شـاخ نـارو بــهـی بــشـکـنـنـد
ســـپـــاه و ســـلـــیـــحـــســـت دیـــوار اویبـه پـرچـیـنـش بـر نـیـزه هـا خـار اوی
اگـــر بــــفـــگـــنـــی خــــیـــره دیـــوار بــــاغچه باغ و چه دشت و چه دریاچه راغ
نـــگــــر تــــا تــــو دیـــوار او نــــفــــگــــنـــیدل و پــشــت ایـرانـیـان نــشــکــنـی
کـــزان پــــس بــــود غـــارت و تــــاخــــتــــنخــروش ســواران و کــیــن آخـــتـــن
زن و کــــــودک و بــــــوم ایــــــرانــــــیــــــانبــه انــدیـشــه بــد مــنــه در مــیــان
چــو ســالــی چــنــیــن بــر تــو بــر بــگــذردخــردمــنــد خــوانـد تــو را بــی خــرد
مــن ای دون شــنــیــدم کــجــا تـــو مــهــیهـــمـــه مـــردم نـــاســــزا رادهـــی
چـــنـــان دان کـــه نــوشـــیــن روان قـــبـــادبـــه انــدرز ایــن کــرد در نــامــه یــاد
کـه هـرکــو ســلـیـحــش بــه دشــمـن دهـدهمی خـویشـتـن رابـه کـشـتـن دهد
کــه چــون بــازخــواهــد کــش آیــد بــه کــاربـــدانـــدیــش بـــا او کـــنـــد کـــارزار
دگــــر آنــــک دادی ز قــــیــــصــــر پـــــیــــاممـرا خــوانـدی دو دل و خــویـش کـام
ســـخــــنـــهـــا نـــه از یـــادگـــار تــــو بــــودکـــه گــفـــتـــار آمــوزگـــار تـــو بـــود
وفـــــــا کـــــــردن او و از مــــــا جـــــــفـــــــاتـو خـود کـی شـناسـی جـفـا از وفـا
بــــدان پــــاســـخـــش ای بــــد کـــم خـــردنـگـویـم جــزیـن نـیـز کــه انـدر خــورد
تـــو دعــوی کــنــی هــم تــو بـــاشــی گــواچـــنـــیــن مـــرد بـــخـــرد نـــدارد روا
چــو قــیــصــر ز گــرد بـــلــا رخ بـــشــســتبــه مـردی چـو پـرویـز دامـاد جـسـت
هـر آنــکــس کــه گــیـتــی بــبــد نــســپــردبــه مـغــز انـدرون بــاشــد او را خــرد
بـــدانـــم کـــه بـــهــرام بـــســـتـــه مـــیــانابـــا او یــکــی گــشــتــه ایــرانــیــان
بــه رومـی ســپــاهـی نـشـایـد شـکـســتنـســایـد روان ریـگ بــا کــوه دســت
بـــــــدان رزم یــــــزدان مــــــرا یــــــاربــــــودســپــاه جــهـان نـزد مـن خــوار بــود
شــــنــــیـــدنــــد ایـــرانــــیـــان آنــــچ بــــودتــو را نـیـز زیـشــان بــبــایـد شــنــود
مــرا نــیــز چـــیــزی کـــه بـــایــســـت کـــردبـــه جـــای نــیــاطـــوس روز نــبـــرد
ز خـــــوبـــــی و از مـــــردمـــــی کـــــرده امبـــه پـــاداش او روز بـــشـــمـــرده ام
بــــگــــویـــد تــــو را زاد فــــرخ هــــمــــیـــنجـهـان را بـه چـشـم جـوانـی مـبـین
گــشــســپ آنــک بـــد نــیــز گــنــجـــور مــاهــمــان مــوبـــد پــاک دســتــور مــا
کـــه از گــنــج مــا بـــه دره بـــد صـــد هــزارکـــه دادم بـــدان رومـــیــان یــادگـــار
نـــــیــــاطـــــوس را مـــــهـــــره دادم هــــزارز یـــاقـــوت ســــرخ از در گـــوشـــوار
کــجــا ســنــگ هــر مــهــره یــی بــد هــزارز مـثـقـال گـنـجـی چـو کـردم شـمـار
هـــمـــان در خـــوشـــاب بــــگـــزیـــده صـــددرو مــــرد دانــــا نـــدیـــد ایـــچ بــــد
کــه هــرحــقــه یــی را چــو پـــنــجــه هــزاربــه دادی درم مــرد گــوهــر شــمــار
صــد اســپ گــرانــمــایـه پــنــجــه بــه زیــنهــمــه کـــرده از آخـــر مـــا گـــزیــن
دگــــر ویـــژه بــــا جــــل دیــــبــــه بــــدنــــدکـه در دشــت بــا بــاد هـمـره بــدنـد
بـــه نــزدیــک قــیــصـــر فـــرســـتـــادم ایــنپـس از خـواسـتـه خـواندمـش آفـرین
ز دار مــســیــحـــا کــه گــفــتـــی ســخـــنبـه گـنـج انـدر افـگـنـده چـوبـی کـهن
نــــبــــد زان مــــرا هـــیـــچ ســــود و زیـــانز تـــرســـا شـــنـــیـــدی تـــو آواز آن
شـــگــفــت آمــدم زانــک چـــون قــیــصــریســــر افــــراز مــــردی و نــــام آوری
هــــمــــه گــــرد بــــر گــــرد او بـــــخــــردانهـمـش فـیلـسـوفـان و هـم مـوبـدان
کــه یــزدان چـــرا خـــوانــد آن کــشـــتـــه راگرین خـشـک چـوب وتـبـه گشـتـه را
گـــــر آن دار بـــــیـــــکـــــار یـــــزدان بـــــدیســــرمــــایــــه اور مــــزد آن بـــــدی
بـــرفـــتـــی خـــود از گـــنــج مــا نــاگـــهــانمـسـیحـا شـد او نیسـتـی در جـهان
دگــر آنــک گــفــتـــی کــه پـــوزش بـــگــویکـنـون تــوبــه کـن راه یـزدان بــجـوی
ورا پــــاســــخ آن بــــد کـــه ریـــزنـــده بــــادزبـــان و دل و دســت و پــای قــبـــاد
مـــرا تــــاج یـــزدان بــــه ســــر بــــرنـــهـــادپـــذیــرفــتــم و بـــودم از تـــاج شــاد
بـــپــردان ســپــردیــم چــون بـــازخــواســتنــدانـم زبــان در دهـانــت چــراســت
بـــه یـــزدان بـــگـــویــم نـــه بـــا کـــودکـــیکـه نـشـنـاسـد او بـد ز نیک انـدکـی
هـــمـــه کــــار یـــزدان پــــســــنـــدیـــده امهمان شور و تـلخـی بـسـی دیده ام
مــرا بــود شــاهـی ســی و هـشــت ســالکـس از شــهـر یـاران نـبــودم هـمـال
کــســی کــایــن جـــهــان داد دیــگــر دهــدنـه بـر مـن سـپـاسـی همـی بـرنـهد
بــــریـــن پــــادشـــاهـــی کـــنـــم آفـــریـــنکـــه آبـــاد بـــادا بـــه دانـــا زمـــیـــن
چـــــو یــــزدان بـــــود یــــار و فـــــریــــادرسنـیـازد بــه نــفــریـن مــا هـیـچ کــس
بــــدان کـــودک زشـــت و نـــادان بــــگـــویکـه ما را کـنون تـیره گـشـت آب روی
کــــه پـــــدرود بـــــادی تــــو تـــــا جــــاودانســر و کــار مــا بــاد بــا بــه خــردان
شـــمـــا ای گـــرامـــی فـــرســــتــــادگـــانســخــن گــوی و پــر مــایـه آزادگــان
ز مـــن هـــر دو پــــدرود بــــاشـــیـــد نـــیـــزسـخـن جـز شـنـیـده مـگـویـیـد چـیـز
کــنــم آفــریــن بـــر جــهــان ســر بـــه ســرکـــه او را نــدیــدم مـــگـــر بـــرگـــذر
بــــمـــیـــرد کــــســــی کـــو ز مـــادر بــــزادز کــیـخــســرو آغــاز تــا کـی قــبــاد
چــو هـوشــنـگ و طــهـمـورث و جــمـشــیـدکـزیـشــان بــدی جــای بــیـم وامـیـد
کــــه دیـــو و دد و دام فــــرمــــانـــش بــــردچـو روشـن سـرآمـد بــرفـت و بــمـرد
فـــــریــــدون فـــــرخ کـــــه او از جـــــهـــــانبـــدی دور کـــرد آشـــکـــار و نــهــان
ز بـــد دســت ضــحـــاک تـــازی بـــبـــســتبــه مـردی زچـنـگ زمـانـه نـجــسـت
چــو آرش کــه بــردی بــه فــرســنــگ تــیــرچـــو پـــیــروزگــر قــارن شــیــرگــیــر
قـــــبـــــاد آنــــک آمــــد ز الـــــبـــــرز کـــــوهبــه مـردی جــهـانـدار شــد بــا گـروه
کـــه از آبـــگـــیــنــه هــمـــی خـــانــه کـــردوزان خـانـه گـیتـی پـر افـسـانـه کـرد
هـــمـــه در خــــوشـــاب بــــد پــــیـــکـــرشز یــاقــوت رخــشــنــده بــودی درش
ســــیـــاوش هـــمــــان نــــامــــدار هـــژیـــرکـه کـشـتـش بــه روز جـوانـی دبـیـر
کـــجـــا گــنــگ دژ کـــرد جـــایــی بـــه رنــجوزان رنــج بـــرده نــدیــد ایــچ گــنــج
کـــجــــا رســــتــــم زال و اســــفــــنـــدیـــارکـزیـشـان سـخــن مـانـدمـان یـادگـار
چــــو گـــودرز و هـــفــــتــــاد پــــور گـــزیـــنســواران مــیــدان و شــیــران کــیـن
چــو گـشـتــاسـپ شـاهـی کـه دیـن بــهـیپــذیــرفــت و زو تــازه شــد فــرهــی
چــو جــا مــاســپ کــانـدر شــمـار ســپــهـرفــروزنــده تــر بــد ز گــردنــده مــهــر
شــــدنــــد آن بــــزرگــــان و دانـــنــــدگــــانســـواران جـــنــگــی و مــردانــگـــان
کــــه انــــدر هـــنـــر ایـــن ازان بــــه بــــدیبـه سـال آن یـکـی از دگـر مـه بــدی
بــــه پـــرداخـــتـــنـــد ایـــن جـــهـــان فـــراخبــمــانــدنــد مــیــدان و ایـوان و کــاخ
ز شـــاهـــان مـــرا نـــیــز هـــمـــتـــانـــبـــوداگــر ســـال را چـــنــد بـــالــا نــبـــود
جــهــان را ســپــردم بـــه نــیــک و بـــه بـــدنـه آن را کـه روزی بـه مـن بــد رسـد
بــــســـی راه دشـــوار بــــگـــذاشـــتــــیـــمبـسـی دشـمن از پـیش بـرداشـتـیم
هــمــه بـــومــهــا پـــر ز گـــنــج مــنــســـتکـجــا آب و خـاکـسـت رنـج مـنـسـت
چــو زیـن گــونــه بــر مــن ســرآیــد جــهــانهــمــی تــیـره گــردد امــیـد مــهــان
نــمـــانــد بـــه فـــرزنــد مــن نــیــز تـــخـــتبــگـردد ز تـخـت و سـرآیـدش بــخـت
فــرشــتــه بـــیــایــد یــکــی جــان ســتـــانبــگـویـم بــدو جــانـم آســان سـتــان
گــذشــتـــن چـــو بـــر چـــیــنــود پـــل بـــودبــه زیـر پــی انــدر هــمــه گــل بــود
بـــه تـــوبـــه دل راســـت روشـــن کـــنــیــمبــی آزاری خـویـش جــوشـن کـنـیـم
درســــتــــســـت گـــفـــتــــار فـــرزانـــگـــانجـــهــانــدیــده و پـــاک دانــنــدگـــان
کــه چــون بــخــت بــیـدار گــیـرد نــشــیــبز هـر گــونــه یـی دیـد بــایـد نـهـیـب
چـــو روز بـــهـــی بــــر کـــســـی بــــگـــذرداگــــر بــــاز خــــوانـــد نـــدارد خــــرد
پـــیــام مـــن ایــنـــســـت ســـوی جـــهــانبـــه نــزد کــهــان و بــه نــزد مــهــان
شـــمـــا نـــیــز پـــدرود بـــاشـــیــد و شـــادز مــن نــیـز بــر بــد مــگــیــریــد یــاد
چــــو اشــــتــــاد و خــــراد بــــه رزیـــن گـــوشــنــیــدنــد پــیــغــام آن پــیــش رو
بـــه پـــیــکــان دل هــر دو دانــا بـــخــســتبه سر بـر زدند آن زمان هر دو دست
ز گــفــتـــار هــر دو پـــشـــیــمــان شـــدنــدبــه رخـسـارگـان بــر تــپــنـچـه زدنـد
بـــبـــر بـــر هــمــه جــامــشــان چــاک بــودســر هــر دو دانــا پــر از خــاک بـــود
بـــرفـــتـــنــد گــریــان ز پـــیــشـــش بـــه درپــــر از درد جـــان و پـــرانـــدوه ســـر
بــه نــزدیــک شــیــرویـه رفــت ایـن دو مــردپـــر آژنــگ رخـــســار و دل پـــر ز درد
یـــکــــایـــک بــــدادنـــد پــــیـــغــــام شــــاهبـه شیروی بـی مغز و بـی دسـتـگاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.