ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چوبـشنید شیروی بگریست سختدلش گشت ترسان ازان تـاج وتـخت
چـوازپــیـش بــرخـاسـتــنـد آن گـروهکـه او راهـمـی داشـتــنـدی سـتـوه
بــه گـفـتـار زشـت و بــه خـون پــدرجـوان را هـمـی سـوخـتـنـدی جـگـر
فـرود آمـد از تــخـت شـاهـی قـبــاددودسـت گـرامـی بــه سـر بــرنـهـاد
ز مژگان همی بـر بـرش خون چـکیدچـو آگـاهـی او بــه دشـمـن رسـیـد
چــوبــرزد ســرازتــیـره کـوه آفــتــاببــد انـدیـش را سـر بـر آمـد ز خـواب
بــرفــتــنـد یـکـســر ســوی بــارگـاهچـو بـشـنید بـنشـسـت بـرگاه شـاه
بــرفــتــنـد گـردنـکــشــان پــیـش اوز گــردان بـــیــگــانــه و خـــویــش او
نــشــســتــنــد بـــا روی کــرده دژمزبــانـش نـجـنـبـیـد بــر بـیـش و کـم
بـدانـسـت کـایشـان بـدانـسـان دژمنـشــســتــه چــرایـنـد بــادرد وغــم
بـدیشـان چـنین گفـت کـان شـهریارکـجــا بــاشــد از پــشــت پــروردگـار
کـه غـمـگـیـن نـبــاشـد بـه درد پـدرنـخـوانـمـش جـز بــد تـن و بــد گـهـر
نــبــایـد کــه دارد بــدو کــس امــیـدکـه او پـوده تـر بــاشـد از پـوده بــیـد
چــنـیـن یـافـت پــاســخ زمـرد گـنـاهکه هرکس که گوید پـرستم دو شاه
تــو او رابــه دل نـا هـشـیـوار خــوانوگــر ارجــمـنـدی بــود خــوار خــوان
چـنین داد شـیروی پـاسـخ که شـاهچـوبــی گـنـج بــاشـد نـیـرزد سـپـاه
سـخــن خـوب را نـیـم یـک مـاه نـیـزز راه درشــتـــی نــگــویــیــم چــیــز
مــگــر شـــاد بـــاشــیــم ز انــدرز اوکـه گنجـسـت سـرتـاسـر این مرز او
چـو پـاسـخ شـنـیدنـد بـرخـاسـتـنـدسـوی خــانـه هـا رفـتــن آراسـتــنـد
بـه خـوالیگـران شـاه شـیروی گفـتکـه چـیزی ز خـسـرو نـبـاید نـهـفـت
بـه پـیشـش همـه خـوان زرین نهیدخـورشـها بـر و چـرب و شـیرین نهید
بـرنـده همـی بـرد و خـسـرو نـخـوردز چیزی که دیدی بخوان گرم و سرد
همه خوردش از دست شیرین بدیکه شیرین بـخـوردنش غمگین بـدیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.