ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کــنـون شــیـریـن بــار بــد گـوش دارســـر مــهــتـــران رابـــه آغـــوش دار
چــو آگـاه شـد بــار بــد زانـک شــاهبـه پـرداخـت بـی داد و بـی کـام گـاه
ز جـهـرم بـیـامـد سـوی طـیسـفـونپـــر از آب مــژگــان و دل پـــر ز خــون
بــیــامــد بـــدان خــانــه او را بــدیــدشــده لـعـل رخــســار او شـنـبــلـیـد
زمـانـی هـمـی بــود در پـیـش شـاهخــروشــان بــیـامــد ســوی بــارگــاه
هـمـی پــهـلـوانـی بــرو مـویـه کــرددو رخـــســاره زرد و دلــی پـــر ز درد
چـنـان بـد کـه زاریش بـشـنـید شـاههمـان کـس کـجـا داشـت او را نـگـاه
نـگـهـبـان کـه بـودنـد گـریـان شـدنـدچــو بــر آتــش مـهـر بــریـان شــدنـد
هـمــی گــفــت الــایـا ردا خــســروابــــزرگـــاســــتــــرگـــاتــــن آور گـــوا
کجات آن همه بـزرگی و آن دستگاهکـجــات آن هـمـه فـرو تــخـت وکـلـاه
کــجــات آن هـمـه بــرز وبــالـا وتــاجکـجــات آن هـمـه یـاره وتــخــت عـاج
کـجــات آن هـمـه مـردی و زور و فــرجــهــان راهـمــی داشــتــی زیـر پــر
کـجـا آن شـبــسـتـان و رامـشـگـرانکـــجـــا آن بــــر و بــــارگـــاه ســـران
کـجــا افــســر و کــاویـانـی درفــشکـجــا آن هـمـه تــیـغــهـای بــنـفـش
کـــجـــا آن دلـــیــران جـــنـــگ آورانکــجــا آن رد و مــوبـــد و مــهــتـــران
کـجــا آن هـمـه بــزم وســاز شـکـارکــــجــــا آن خــــرامــــیـــدن کــــارزار
کــجـــا آن غـــلــامــان زریــن کــمــرکــجـــا آن هــمــه رای وآیــیــن وفـــر
کـجــا آن ســرافــراز جــان و ســپــارکـه بــا تــخـت زر بــود و بــا گـوشـوار
کـجـا آن هـمـه لـشـکـر و بــوم و بــرکــجـــا آن ســرافــرازی و تـــخــت زر
کـــجــــا آن ســـرخـــود و زریـــن زرهز گــوهــر فـــگــنــده گـــره بـــر گــره
کـجـا اسـپ شـبـدیـز و زرین رکـیـبکــه زیـر تــو انـدر بــدی نـاشــکــیـب
کــجـــا آن ســواران زریــن ســـتـــامکـه دشـمـن بـدی تـیـغـشـان رانـیـام
کــجـــا آن هــمــه رازوان بـــخـــردیکــــجــــا آن هـــمــــه فــــره ایـــزدی
کـجــا آن هـمـه بــخـشـش روز بــزمکــجــا آن هــمــه کــوشــش روز رزم
کــجــا آن هــمــه راهــوار اســتــرانعـــمـــاری زریــن و فـــرمـــانـــبـــران
هــیـونــان و بــالــا وپــیـل ســپــیــدهـمـه گـشــتــه از جــان تــو نـاامـیـد
کـجـاآن سـخـنـهـا بـه شـیـرین زبـانکـــجــــا آن دل و رای و روشـــن روان
ز هــر چــیــز تــنــهــا چــرا مــانــدیز دفــتــر چــنـیـن روز کــی خــوانـدی
مبـادا کـه گـسـتـاخ بـاشـی بـه دهرکــه زهـرش فــزون آمـد از پــای زهـر
پـسر خـواسـتـی تـابـود یار و پـشتکـنون از پـسـر رنجـت آمد بـه مشـت
ز فـرزنـد شــاهـان بــه نـیـرو شـونـدز رنــج زمـــانــه بـــی آهــو شـــونــد
شـهنـشـاه را چـونک نیرو بـکـاسـتچـو بــالـای فـرزنـد او گـشـت راسـت
هر آنکـس که او کـار خـسـرو شـنودبـه گـیـتـی نـبــایـدش گـسـتـاخ بــود
هـمـه بــوم ایـران تــو ویـران شــمـرکــنـام پــلــنـگــان و شــیـران شــمـر
سـر تــخـم سـاسـانـیـان بــود شـاهکـه چــون اونـبــیـنـد دگـر تــاج و گـاه
شـد این تـخـمه ویران و ایران همـانبـــرآمــد هــمــه کــامــه بـــدگــمــان
فـزون زین نبـاشـد کـسـی را سـپـاهز لـشــکــر کــه آمـدش فــریـادخــواه
گــزنــد آمــد از پـــاســـبـــان بـــزرگکـنـون انـدر آیـد ســوی رخــنـه گـرگ
نــبــاشــد ســپــاه تــو هــم پــایـدارچــو بــرخــیــزد از چــار ســو کــار زار
روان تــــــو را دادگـــــر یـــــار بــــــادســر بــد ســگـالـان نـگـونـســار بــاد
بــه یـزدان و نــام تــو ای شــهــریـاربــه نــوروز و مــهــر و بـــخــرم بــهــار
که گر دست من زین سپس نیز رودبــســایــد مــبــادا بــه مــن بــر درود
بــســوزم هــمــه آلــت خــویــش رابـــدان تــا نــبــیــنــم بــدانــدیــش را
بــبــریـد هـر چــارانـگـشـت خـویـشبریده همی داشت در مشت خویش
چـو در خـانه شد آتـشی بـر فروختهمه آلـت خـویش یکـسـر بـسـوخـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.