ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو آوردم ایــن روز خــســرو بـــبـــنز شـیروی و شـیرین گـشـایم سـخـن
چـو پـنـجـاه و سـه روز بـگـذشـت زینکـه شـد کـشـتـه آن شـاه بــا آفـریـن
بـه شـیـرین فـرسـتـاد شـیـروی کـسکـه ای نـره جــادوی بــی دسـت رس
هـمــه جــادویـی دانـی و بــدخــویـیبــه ایــران گــنــکــار تــرکــس تــویـی
بــه تــنـبــل هـمـی داشـتــی شـاه رابـــــه چـــــاره فـــــرود آوری مـــــاه را
بــتــرس ای گــنـهـکــار و نـزد مــن آیبـه ایوان چـنـین شـاد و ایـمـن مـپـای
بــرآشــفــت شــیــریــن ز پــیــغــام اووزان پـــرگـــنــه زشـــت دشـــنـــام او
چـنـیـن گـفـت کآنـکـس کـه خـون پـدربــــریـــزد مـــبــــاداش بــــالــــا وبــــر
نــبــیــنــم مــن آن بــدکــنــش راز دورنـه هـنـگـام مـاتــم نـه هـنـگـام سـور
دبــــیــــری بــــیــــاورد انــــده بـــــریهـمـان ســاخــتــه پــهـلـوی دفـتــری
بــــدان مـــرد دانـــنـــده انـــدرز کــــردهـمـه خــواســتــه پــیـش او ارز کــرد
همی داشـت لخـتـی بـه صندوق زهرکه زهرش نبـایست جستـن بـه شهر
هـمـی داشـت آن زهـر بـا خـویشـتـنهـمـی دوخـت سـرو چــمـن را کـفـن
فـرســتــاد پــاســخ بــه شـیـروی بــازکــه ای تـــاجـــور شـــاه گــردن فــراز
سخـنها که گفتـی تـو بـرگسـت و بـاددل و جــان آن بــدکـنـش پــسـت بــاد
کـجــا در جـهـان جــادویـی جــز بــنـامشنو دسـت و بـو دسـت زان شـادکام
وگــر شــاه ازیـن رســم و انـدازه بــودکـــه رای وی از جـــادوی تـــازه بــــود
که جـادو بـدی کس بـه مشکوی شاهبـه دیـده بـه دیـدی هـمـان روی شـاه
مـــرا از پــــی فـــرخـــی داشـــتــــیکه شـبـگیر چـون چـشم بـگماشـتـی
ز مـشــکــوی زریـن مـرا خــواســتــیبــه دیــدار مــن جــان بــیــاراســتــی
ز گـفـتــار چــونـیـن سـخــن شـرم دارچـه بــنـدی سـخـن کـژ بــر شـهـریـار
ز دادار نـــیــکـــی دهـــش یـــاد کـــنبـه پـیش کـس اندر مـگـو این سـخـن
بــبــردنــد پــاســخ بــه نـزدیـک شــاهبــر آشــفــت شــیـروی زان بــیـگـنـاه
چـنـین گـفـت کـز آمـدن چـاره نیسـتچـو تـو در زمانه سخـن خـواره نیست
چـو بــشـنـیـد شـیـریـن پـراز درد شـدبــپــیــچــیـد و رنــگ رخــش زرد شــد
چــنـیـن داد پــاســخ کـه نـزد تــو مـننــیــایـم مــگــر بــا یــکــی انــجــمــن
کــه بــاشــنــد پــیـش تــو دانـنـدگــانجــهــانــدیـده و چــیـز خــوانــنــدگــان
فــرســتــاد شــیــروی پــنــجــاه مــردبـــیـــاورد دانـــنـــده و ســـالـــخـــورد
وزان پـس بــشـیـریـن فـرسـتـاد کـسکـه بـرخـیز و پـیش آی و گـفـتـار بـس
چـو شـیرین شـنـید آن کـبـود و سـیاهبــپــوشــیـد و آمـد بــه نـزدیـک شــاه
بــشــد تــیـز تــا گـلـشــن شــادگــانکـــه بـــا جـــای گـــویــنــده آزادگـــان
نـشـسـت از پـس پــرده یـی پــادشـاچـــنـــاچـــون بـــود مـــردم پـــارســـا
بــه نـزدیـک او کـس فـرســتــاد شــاهکـه از سـوک خــسـرو بــرآمـد دو مـاه
کـنـون جـفـت مـن بــاش تـا بــرخـوریبــدان تــا ســوی کــهـتــری نـنـگــری
بــــدارم تـــو را هـــم بــــســـان پـــدروزان نــیــز نــامـــی تـــر و خـــوب تـــر
بـدو گـفـت شـیرین کـه دادم نخـسـتبـده وانـگـهی جـان مـن پـیش تـسـت
وزان پــس نــیـاســایـم از پــاســخــتز فـــــرمــــان و رای و دل فــــرخـــــت
بــدان گـشـت شـیـروی هـمـداسـتـانکــه بــرگـویـد آن خــوب رخ داســتــان
زن مــــــهـــــتــــــر از پــــــرده آواز دادکــه ای شــاه پــیــروز بـــادی و شــاد
تـو گـفـتـی کـه مـن بــد تـن و جـادوامز پــا کــی و از راســتــی یـک ســوام
بـدو گفـت که شـیرویه بـود این چـنینز تــیــزی جــوانــان نــگــیــرنــد کــیـن
چــنـیـن گـفـت شــیـریـن بــه آزادگـانکــه بــودنـد در گــلــشــن شــادگــان
چـــه دیــدیــد ازمــن شــمــا از بـــدیز تــــاری و کــــژی و نــــابـــــخــــردی
بــســی ســال بـــانــوی ایــران بـــدمبـــهــر کــار پـــشـــت دلــیــران بـــدم
نـجـسـتـم هـمـیـشـه جـز از راسـتـیز مــن دور بـــد کـــژی وکـــاســـتـــی
بـسـی کس بـه گفتـار من شهر یافتز هـر گـونـه یی از جـهـان بـهـر یـافـت
بــه ایـران کــه دیـد از بــنـه ســایـه اموگـــر ســـایـــه تـــاج و پـــیـــرایـــه ام
بـگـویـد هـر آنـکـس کـه دیـد و شـنـیدهـمـه کــار ازیـن پــاســخ آمــد پــدیـد
بــزرگـان کــه بــودنـد در پــیـش شــاهز شــیـریـن بــه خــوبــی نـمـودنـد راه
کـه چـون او زنـی نـیسـت انـدر جـهانچــه در آشــکــار و چــه انــدر نــهــان
چـنین گـفـت شـیرین کـه ای مـهتـرانجــهـان گـشــتــه و کـار دیـده ســران
بــســه چــیـز بــاشــد زنــان رابــهــیکــه بــاشــنــد زیــبــای گــاه مــهــی
یکـی آنـک بـاشـرم و بـاخـواسـتـسـتکـه جـفـتـش بـدو خـانـه آراسـتـسـت
دگــــرآنـــک فــــرخ پــــســــر زایـــد اوز شــوی خــجــســتــه بــیـفــزایــد او
ســه دیـگــر کــه بــالــا و رویـش بــودبــه پــوشــیـدگــی نـیـز مـویـش بــود
بـدان گـه کـه من جـفـت خـسـرو بـدمبــه پــیـوسـتـگـی در جـهـان نـو بــدم
چـو بــی کـام و بــی دل بـیـامـد ز رومنـشـسـتـن نـبــود انـدریـن مـرز و بـوم
از آن پــس بــران کــامـگــاری رســیـدکـه کـس در جـهـان آن نـدید و شـنـید
وزو نـــیـــز فـــرزنـــد بــــودم چــــهـــاربــدیـشـان چـنـان شـاد بــد شـهـریـار
چـو نـسـتـود و چـون شـهـریـار و فـرودچـو مـردان شـه آن تــاج چــرخ کـبــود
ز جــم و فــریــدون چــو ایـشــان نــزادزبـــانــم مــبـــاد ار بـــپـــیــچـــم ز داد
بــگـفـت ایـن و بــگـشـاد چــادر ز رویهـمـه روی مـاه و همـه پـشـت مـوی
سه دیگر چنین است رویم که هستیـکـی گـر دروغـسـت بـنـمـای دسـت
مـــرا از هــنـــر مـــوی بـــد در نــهــانکــه آن رانــدیـدی کــس انـدر جــهـان
نـمـودم هـمـه پـیـشـت ایـن جـادویـینـه از تــنــبــل و مــکــر وز بــدخــویـی
نه کس موی من پـیش ازین دیده بـودنـه از مـهـتــران نـیـز بــشــنـیـده بــود
ز دیـــدار پــــیـــران فــــرو مـــانـــدنـــدخــیــو زیــر لــبــهــا بــرافــشــانــدنــد
چـو شـیـروی رخـسـار شـیـریـن بـدیـدروان نـــهـــانـــش ز تـــن بــــرپـــریـــد
ورا گــفــت جــز تــو نــبــایــد کــســمچـو تـو جـفـت یـابـم بـه ایـران بــسـم
زن خـــوب رخ پـــاســـخـــش داد بـــازکــه از شــاه ایــران نــیـم بــی نــیــاز
سه حاجـت بـخواهم چـو فرمان دهیکـه بــر تــو بــمـانـاد شــاهـنـشــهـی
بـدو گـفـت شـیـروی جـانـم تـوراسـتدگـــر آرزو هــرچ خـــواهــی رواســـت
بـدو گـفـت شـیرین کـه هر خـواسـتـهکــه بــودم بــدیـن کــشــور آراســتــه
ازیـن پـس یـکـایـک سـپــاری بــه مـنهـمــه پــیـش ایـن نــامــور انـجــمــن
بـدیـن نـامـه انـدر نـهـی خـط خـویـشکــه بــیـزارم از چــیـز او کــم و بــیـش
بـــکــرد آنــچ فـــرمــود شـــیــروی زودزن از آرزوهــا چـــو پـــاســـخ شــنــود
بـــه راه آمــد از گــلــشــن شــادگــانز پـــــیــــش بـــــزرگــــان و آزادگــــان
بـــه خــانــه شــد و بـــنــده آزاد کــردبــدان خــواسـتــه بــنـده را شـاد کـرد
دگــر هــرچ بـــودش بـــه درویــش دادبــدان کـو ورا خــویـش بــد بــیـش داد
بــبــخــشـیـد چــنـدی بــه آتــشـکـدهچــه بــرجــای و روز و جــشـن ســده
دگـر بـر کـنـامـی کـه ویـران شـدسـتربــاطــی کـه آرام شــیـران بــدســت
بــه مــزد جــهــانــدار خــســرو بـــدادبـــه نـــیـــکـــی روان ورا کـــرد شـــاد
بــیـامــد بــدان بــاغ و بــگــشــاد روینشسـت از بـر خـاک بـی رنگ و بـوی
هـمـه بـنـدگـان را بــر خـویـش خـوانـدمـران هـر یکـی رابـه خـوبـی نـشـانـد
چـنین گـفـت زان پـس بـه بـانگ بـلـندکه هرکس که هست از شما ارجمند
هــمــه گــوش داریــد گــفـــتـــار مــننــبــیــنــد کــســی نــیــز دیــدار مــن
مـگــویـیـد یـک ســر جــز از راســتــینــیــایــد ز دانــنــدگــان کـــاســـتـــی
که زان پـس که من نزد خـسـرو شدمبـــه مــشــکــوی زریــن او نــوشـــدم
ســـر بــــانـــوان بــــودم و فـــر شـــاهاز آن پـس چـو پـیدا شـد از مـن گـنـاه
نـبــایـد سـخــن هـیـچ گـفـتــن بــرویچــه روی آیـد انـدر زنـی چــاره جــوی
هـمـه یـکـسـر از جـای بــرخـاسـتــنـدزبــانــهـا بــه پــاســخ بــیـاراســتــنــد
کـــه ای نـــامـــور بـــانـــوی بـــانـــوانســخــن گــوی و دانــا و روشــن روان
بـه یـزدان کـه هـرگـز تـو راکـس نـدیـدنــه نــیــز از پــس پــرده آوا شــنــیــد
هـمــانــا ز هـنــگــام هـوشــنــگ بــازچـو تـو نـیز نـنـشـسـت بـر تـخـت نـاز
هــمــه خــادمــان و پــرســتــنــدگــانجــهـانــجــوی و بــیـدار دل بــنـدگــان
بـــه آواز گــفــتـــنــد کــای ســـرفــرازسـتــوده بــه چـیـن و بــه روم و طـراز
کـه یـارد سـخـن گـفـتـن از تـو بـه بــدبـــدی کــردن از روی تـــو کــی ســزد
چـنین گفـت شـیرین که این بـدکـنشکــه چــرخ بــلـنـدش کــنـد ســرزنـش
پــدر را بــکـشـت از پــی تـاج و تـخـتکـزیـن پـس مـبـیـنـاد شـادی و بـخـت
مــگـــر مــرگ را پـــیــش دیــوار کـــردکـه جــان پــدر را بــه تــن خــوار کــرد
پـــیــامــی فــرســتـــاد نــزدیــک مــنکــه تــاریـک شــد جــان بــاریـک مــن
بـدان گـفـتـم این بـد کـه مـن زنـده امجــهــان آفــریــن را پـــرســتـــنــده ام
پـــدیــدار کــردم هــمــه راه خــویــشپــراز درد بــودم ز بـــدخــواه خــویــش
پــس از مـرگ مـن بــر ســر انـجــمـنزبـــانــش مــگــر بــد ســرایــد ز مــن
ز گــفــتـــار او ویــژه گــریــان شــدنــدهــم از درد پـــرویــز بـــریــان شــدنــد
بـــرفــتــنــد گــویــنــدگــان نــزد شــاهشـنـیـده بــه گـفـتـنـد زان بــی گـنـاه
بـپـرسـیـد شـیـروی کـای نـیـک خـویســه دیـگــر چــه چــیـز آمــدت آرزوی
فـرسـتـاد شـیـرین بـه شـیـروی کـسکــه اکــنـون یـکــی آرزو مـانـد و بــس
گـــشـــایــم در دخـــمـــه شـــاه بـــازبــــه دیـــدار او آمـــدســـتـــم نـــیـــاز
چـنین گفت شیروی کاین هم رواستبــدیـدار آن مــهــتــر او پــادشــاســت
نــگــهــبـــان در دخــمــه را بـــاز کــردزن پــــارســــا مـــویـــه آغــــاز کــــرد
بــشـد چـهـر بــر چـهـر خـسـرو نـهـادگــذشــتــه ســخــنـهـا بــرو کــرد یـاد
هـم آنــگــه زهــر هــلــاهــل بــخــوردز شـــیـــریــن روانـــش بـــرآورد گـــرد
نـشـســتــه بــر شـاه پــوشـیـده رویبــه تـن بــریـکـی جـامـه کـافـور بــوی
بــه دیـوار پــشــتــش نــهـاد و بــمــردبــمـرد و ز گـیـتــی نـشــانـش بــبــرد
چـو بـشـنـیـد شـیروی بـیمـار گـشـتز دیــدار او پـــر ز تـــیــمــار گـــشـــت
بــفــرمــود تــا دخــمــه دیـگــر کــنـنـدز مـشـک وز کـافـورش افـســر کـنـنـد
در دخـــمـــه شـــاه کـــرد اســـتــــواربــریــن بــر نــیــامــد بــســی روزگــار
کـــه شـــیــروی را زهــر دادنـــد نــیــزجــهـان را ز شــاهـان پــرآمـد قــفــیـز
بـه شـومـی بـزاد و بـه شـومی بـمـردهمان تـخـت شـاهی پـسـر را سـپـرد
کـسـی پـادشـاهـی کـنـد هـفـت مـاهبــهــشــتــم ز کــافــور یــابـــد کــلــاه
بـه گـیتـی بـهی بـهتـر از گـاه نـیسـتبــدی بــتــر از عـمـر کـوتــاه نـیـســت
کــنــون پــادشــاهـی شــاه اردشــیـربــگــویـم کــه پــیـش آمــدم نــاگــزیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.