ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پـــس آگـــاهــی بـــه نـــزد گـــرازکــه زو بــود خــســرو بـــگــرم و گــداز
فــرســتــاد گــویـنــده یـی راز رومکـه در خـاک شـد تـاج شـیـروی شـوم
کـه جـانـش بـه دوزخ گـرفـتـار بــادســـر دخـــمــه او نــگــون ســـار بـــاد
کـه دانسـت هرگـز کـه سـرو بـلندبــه بــاغ از گـیـا یـافـت خــواهـد گـزنـد
چـو خسرو که چـشم و دل روزگارنــبــیـنــد چــنــو نــیـز یـک شــهــریــار
چــو شـیـروی را شـهـریـاری دهـدهـمـه شــهـر ایـران بــه خــواری دهـد
چـنـو رفـت شـد تــاجـدار اردشـیـربـــدو شــادمــان جــان بـــرنــا و پــیــر
مـراگــر ز ایـران رســد هـیـچ بــهـرنـخـواهـم کـه بـروی رسـد بــاد شـهـر
نـبــودم مـن آگـه کـه پــرویـز شـاهبــه گـفـتــار آن بــدتــنـان شــد تــبــاه
بـیـایـم کـنـون بـا سـپـاهـی گـرانز روم و ز ایــــران گــــزیــــده ســـــران
بـبـینیم تـا کـیسـت این کـدخـدایکـه بـاشـد پـسـندش بـدین گـونه رای
چــنـان بــرکــنـم بــیـخ او را ز بــنکـزان پــس نـرانـد ز شـاهـی سـخــن
نـونـدی بــرافـگـنـد پــویـان بــه راهبـــه نــزدیــک پــیــران ایــران ســپـــاه
دگـرگـونـه آهـنـگ بــدکــامـه کــردبــه پــیـروز خــســرو یـکـی نـامـه کـرد
که شد تـیره این تـخت ساسانیانجــهـانـجــوی بــایـد کــه بــنـدد مـیـان
تـوانـی مـگـر چـاره یـی سـاخـتـنز هــرگــونــه انــدیــشــه انــداخــتـــن
بـه جـویی بـسـی یـار بـرنـا و پـیـرجـــهـــان را بـــپـــردازی از اردشـــیـــر
ازان پـس بـیابـی همه کام خویششــوی ایـمــن و شــاد زارام خــویــش
گر ای دون که این راز بیرون دهیهـمـی خـنـجــر کـیـنـه را خـون دهـی
مــن از روم چــنــدان ســپــاه آورمکـه گـیـتـی بـه چـشـمـت سـیـاه آورم
بــه ژرفــی نـگـه دار گـفــتــار مـنمــبـــادا کـــه خـــوار آیــدت کـــار مــن
چـو پـیروز خـسـرو چـنان نامـه دیدهمـه پـیش و پـس رای خـودکـامه دید
دل روشــن نــامــور شـــد تـــبـــاهکـه تــا چــون کـنـد بــد بــدان زادشـاه
ورا خــوانـدی هـر زمــان اردشــیـرکــه گــویـنــده مــردی بــد و یــادگــیـر
بـــرآســـای دســـتـــور بـــودی وراهــمـــان نــیــز گـــنــجـــور بـــودی ورا
بـیامد شـبـی تـیره گون بـار یافـتمـی روشــن و چــرب گـفــتــار یـافــت
نشستـه بـه ایوان خویش اردشیرتـــیــن چــنــد بـــا او ز بـــرنــا و پـــیــر
چـو پـیـروز خـسـرو بــیـامـد بــرشتــو گـفـتــی ز گـردون بــرآمـد ســرش
بــفــرمــود تــا بــرکــشــیـدنـد رودشــد ایـوان پــر از بــانـگ رود و ســرود
چـو نیمـی شـب تـیره اندرکـشـیدسـپـهـبـد مـی یـک مـنـی در کـشـیـد
شـده مـسـت یاران شـاه اردشـیرنــمــانــد ایــچ رامــشــگــر و یــادگــیـر
بـــد انــدیــش یــاران او را بـــرانــدجــز از شـاه و پــیـروز خــسـرو نـمـانـد
جفا پـیشه از پـیش خانه بـجستلـب شـاه بــگـرفـت نـاگـه بــه دســت
همی داشت تـا شد تـبـاه اردشیرهـمـه کـاخ شـد پـر ز شـمـشـیر و تـیر
هـمـه یـار پــیـروز خـسـرو شـدنـداگــر نـو جــهـانـجــوی اگــر گــو بــدنـد
هـیـونــی بــرافــگــنــد نــزد گــر ازیــکـــی نــامــه یــی نــیــز بـــا آن دراز
فرسـتـاده چـون شـد بـه نزدیک اوچـو خـورشـیـد شـد جـان تــاریـک اوی
بــیـاورد زان بــوم چــنـدان سـپــاهکـه بــر مـور و بـر پـشـه بـر بـسـت راه
همی تاخت چون بـاد تا طیسفونسپاهش همه دست شسته به خون
ز لـشـکـر نیارسـت دم زد کـسـینـبــد خــود دران شـهـر مـردم بــسـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.