ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 20:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فــرایـیـن چــو تــاج کــیـان بــرنــهــادهـمـی گـفـت چـیـزی کـه آمـدش یـاد
همی گـفـت شـاهی کـنم یک زماننـشـیـنـم بــریـن تـخـت بــر شـادمـان
بـه از بـندگی تـوخـتـن شست سالبــــرآورده رنــــج و فــــرو بــــرده یـــال
پـس از مـن پـسـر بـر نـشـینـد بـگـاهنـهـد بــر ســر آن خــســروانـی کـلـاه
نـهـانـی بــدو گـفــت مـهـتــر پــســرکـه اکـنـون بــه گـیـتـی تـوی تــا جـور
مـبــاش ایـمـن و گـنـج را چــاره کــنجـهـان بــان شـدی کـار یـکـبــاره کـن
چــو از تــخــمـه شـهـریـاران کـسـیبــیــایــد نــمــانــی تــو ایــدر بــســی
وزان پـس چـنین گـفـت کـهتـر پـسـرکـه اکـنـون بــه گـیـتــی تــوی تــاجـور
سـزاوار شـاهی سـپـاهسـت و گنجچـو بـا گـنـج بـاشـی نـمـانی بـه رنـج
فــریــدون کــه بــد آبــتــیـنــش پــدرمــر او را کــه بـــد پـــیــش او تــاجــور
جــهـان را بــسـه پــور فـرخــنـده دادکــه انــدر جــهــان او بــد از داد شــاد
بـه مرد و بـه گـنج این جـهان را بـدارنــزایــد ز مــادر کــســـی شـــهــریــار
ورا خـوش نیامد بـدین سـان سـخـنبـه مـهتـر پـسـر گـفـت خـامـی مـکـن
عـرض را بـه دیوان شـاهـی نـشـانـدسـپــه را سـراسـر بــه درگـاه خــوانـد
شـــب تـــیـــره تــــا روز دیـــنـــار دادبـــســـی خـــلــعـــت نــاســـزاوار داد
بـه دو هـفـتـه از گـنـج شـاه اردشـیرنــمــانــد از بــهــایـی یـکــی پــر تــیـر
هر آنگه که رفتی بـه می سوی بـاغنـبــردی جــز از شــمـع عـنـبــر چــراغ
همـان تـشـت زرین و سـیمین بـدیچــو زریـن بــدی گــوهـر آگــیـن بــدی
چو هشتـاد در پـیش و هشتـاد پـسپــــس شــــمـــع یـــاران فـــریـــادرس
هـمـه شـب بـدی خـوردن آییـن اویدل مــهــتــران پـــرشــد ازکــیــن اوی
شــب تــیـره هـمـواره گــردان بــدیبــه پــالــیـزهـا گــر بــه مـیـدان بــدی
نـمـانـدش بـه ایـران یکـی دوسـتـدارشــکــســت انـدر آمــد بــه آمــوزگــار
فـراییـن هـمـان نـاجـوانـمـرد گـشـتابی داد و بی بـخشش و خورد گشت
هـمـی زر بــر چــشـم بــر دوخـتــیجــهــان را بــه دیــنــار بــفــروخــتــی
هـمـی ریـخـت خـون سـر بـی گـنـاهاز آن پـس بــرآشـفـت بـه روی سـپـاه
بــه دشــنـام لــبــهـا بــیـاراســتــنـدجــهـانـی هـمـه مـرگ او خـواسـتــنـد
شــب تــیـره هـر مـزد شـهـران گـرازسـخـنها همـی گـفـت چـنـدان بـه راز
گـزیـده ســواری ز شــهـر صــطـخــرکــه آن مــهـتــران را بــدو بــود فــخــر
بــه ایـرانـیـان گـفــت کـای مـهـتــرانشـــد ایــن روزگـــار فـــرایــیــن گــران
هـمـی دارد او مــهـتــران را ســبــکچـرا شـد چـنـین مـغـز و دلـتـان تـنـگ
همه دیده ها زو شـده پـر سـرشـکجـگـر پـر ز خـون شـد بـبــایـد پـزشـک
چـنـیـن داد پــاسـخ مـرا او را سـپــاهکـه چـون کـس نمـانـد از در پـیشـگـاه
نـه کـس را هـمـی آیـد از رشـک یـادکــه پــردازدی دل بــه دیــن بـــد نــژاد
بـدیشـان چـنین گفـت شـهران گـرازکــه ایــن کـــار ایــرانــیــان شـــد دراز
گـر ایـدون کـه بــر مـن نـسـازیـد بــدکـــنــیــد آنــک از داد و گــردی ســـزد
هـم اکـنـون بــه نـیـروی یـزدان پــاکمـــر او را ز بــــاره در آرم بــــه خــــاک
چــنــیـن یـافــت پــاســخ ز ایـرانـیـانکـــه بـــر تـــو مــبـــادا کــه آیــد زیــان
هــمــه لــشــکــر امــروز یـار تــوایـمگــرت زیــن بـــد آیــد حــصــار تــوایــم
چو بشنید ز ایشان ز ترکش نخستیـکـی تــیـر پــولـاد پــیـکـان بــجـسـت
بــرانـگـیـخـت از جــای اسـپ سـیـاههمـی داشـت لـشـکـر مـر او را نـگـاه
کـمـان رابــه بــازو هـمـی درکـشـیـدگـهـی در بــروگــاه بــر ســرکــشــیـد
بـه شـورش گـری تـیر بـازه بـبـسـتچو شد غرفه پیکانش بگشاد شست
بــزد تــیــر نــاگــاه بـــر پــشــت اویبـــیــفــتـــاد تـــازانــه از مــشــت اوی
هـمـه تــیـرتــا پــر در خـون گـذشـتســرآهــن ازنــاف بـــیــرون گــذشــت
ز بـــاره در افــتـــاد ســرســرنــگــونروان گـشـت زان زخـم او جــوی خـون
بــپــیـچـیـد و بــرزد یـکـی بــاد سـردبـــه زاری بـــران خـــاک دل پـــر ز درد
سـپــه تـیـغـهـا بــر کـشـیـدنـد پــاکبــرآمـد شــب تــیـره از دشــت خــاک
همـه شـب همـی خـنجـر انداخـتـندیــکــی از دگــر بــاز نــشــنــاخــتــنــد
هـمـی ایـن از آن بــسـتـد و آن ازیـنیـکــی یــافــت نــفــریـن دگــر آفــریـن
پــراگـنـده گـشـت آن سـپــاه بــزرگچـومـیـشـان بـد دل کـه بـیـنـنـد گـرگ
فــراوان بــمــانــدنــد بــی شــهـریـارنـیـامــد کــســی تــاج را خــواســتــار
بـجـسـتـنـد فـرزنـد شـاهـان بـسـینــدیــدنــد زان نـــامـــداران کـــســـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.