ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پادشاهی پوران دخت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یــکــی دخــتــری بــود پــوران بــنــامچو زن شاه شد کارها گشت خام
بــران تـخـت شـاهـیـش بـنـشـانـدنـدبــزرگـان بــرو گـوهـر افــشــانـدنـد
چـنین گفت پـس دخت پـوران که مننــخــواهـم پــراگــنــدن انــجــمــن
کـسـی راکـه درویـش بـاشـد ز گـنـجتــوانـگـر کــنـم تــانـمـانـد بــه رنـج
مـبـادا ز گـیـتـی کـسـی مـسـتـمـنـدکــه از درد او بــر مــن آیــد گــزنــد
ز کـــشـــور کـــنــم دور بـــدخـــواه رابــر آیـیـن شــاهـان کــنــم گــاه را
نـشـانـی ز پـیـروز خـسـرو بــجـسـتبـــیــاورد نــاگــاه مــردی درســـت
خـبـر چـون بـه نـزدیـک پـوران رسـیـدز لـشـکـر بــسـی نـامـور بــرگـزیـد
بـــبـــردنـــد پـــیـــروز راپـــیـــش اویبـدو گفـت کای بـد تـن کینه جـوی
ز کــاری کــه کــردی بـــیــابــی جــزاچــنـانـچــون بــود در خــور نـاســزا
مــکــافـــات یــابـــی ز کــرده کــنــونبــرانـم ز گـردن تــو را جــوی خـون
ز آخـر هم آنگـه یکـی کـره خـواسـتبـه زین انـدرون نوز نـابـوده راسـت
بـبـستـش بـران بـاره بـر همچوسنگفـگـنـده بــه گـردن درون پـالـهـنـگ
چـــنـــان کـــره تـــیــز نــادیــده زیــنبـه میدان کـشـید آن خـداوند کـین
سـواران بــه مـیـدان فـرسـتــاد چـنـدبــه فـتـراک بــر گـرد کـرده کـمـنـد
کــه تــا کــره او را هـمـی تــاخــتــیزمــان تــا زمـانـش بــیـنـداخــتــی
زدی هـر زمـان خـویـشـتـن بـر زمـیـنبــران کــره بــربــود چــنــد آفــریـن
چــنــیــن تــا بــرو بــر بـــدریــد چــرمهمی رفـت خـون از بـرش نرم نرم
سـرانجـام جـانش بـه خـواری بـه دادچــرا جـــویــی از کــار بـــیــداد داد
همی داشت این زن جهان را به مهرنـجـسـت از بـر خـاک بــاد سـپـهـر
چـو شـش ماه بـگذشـت بـر کـار اویبـــبــد نــاگــهــان کــژ پــرگــار اوی
بـه یک هفـتـه بـیمـار گـشـت و بـمردابــا خـویـشـتـن نـام نـیـکـی بـبـرد
چـــنــیــن اســت آیــیــن چـــرخ روانتـــوانــا بـــهــرکــار و مــا نــاتـــوانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.