ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـگـذشـت زو شـاه شـد یزدگردبـــه مـــاه ســـفـــنـــدار مـــذ روز ارد
چـه گـفـت آن سـخـنگـوی مرد دلـیرچــو از گـردش روز بــرگـشــت ســیـر
کــــه بــــاری نـــزادی مـــرا مـــادرمنـگـشــتــی ســپــهـر بــلـنـد از بــرم
بــه پــرگــار تــنـگ و مـیـان دو گـویچه گویم جز از خامشی نیست روی
نـــه روز بـــزرگـــی نـــه روز نـــیـــازنـمــانـد هـمـی بــرکــســی بــر دراز
زمـانـه زمـانـیـسـت چــون بــنـگـرینـــــدارد کـــــســــــی آلـــــت داوری
بـه یـارای خـوان و بـه پـیـمـای جـامز تــیـمــار گــیـتــی مــبــر هـیـچ نـام
اگــر چــرخ گــردان کــشــد زیـن تــوســرانـجــام خــاکـســت بــالـیـن تــو
دلـت را بـه تـیـمـار چـنـدیـن مـبــنـدبـس ایـمـن مـشـو بـر سـپـهـر بـلـنـد
کـه بــا پـیـل و بــا شـیـربــازی کـنـدچــنـان دان کـه از بــی نـیـازی کــنـد
تــو بــیـجــان شـوی او بــمـانـد درازدرازســت گــفــتــار چــنـدیـن مــنــاز
تـــو از آفــریــدون فــزونــتـــر نــه ایچـو پــرویـز بــاتـخـت و افـسـر نـه ای
بـه ژرفـی نـگـه کـن کـه بــا یـزدگـردچـه کـرد این بـرافـراخـتـه هفـت گـرد
چو بـر خسروی گاه بـنشست شادکــلــاه بــزرگــی بــه ســر بــرنــهــاد
چــنـیـن گــفــت کــز دور چــرخ روانمــنــم پــاک فــرزنــد نــوشــیـن روان
پــدر بــر پـدر پــادشـاهـی مـراسـتخـور و خـوشه و بـرج ماهی مراسـت
بــزرگـی دهـم هـر کـه کـهـتــر بــودنـــیـــازارم آن راکـــه مـــهـــتـــر بـــود
نــجـــویــم بـــزرگــی و فــرزانــگــیهـمــان رزم و تــنــدی و مــردانـگــی
که بـرکـس نماند همی زور و بـخـتنه گنج و نه دیهیم شـاهی نه تـخـت
هـمــی نـام جــاویـد بــایـد نـه کــامبــــنــــداز کــــام و بــــرافــــراز نــــام
برین گونه تا سال شد بر دو هشتهمی ماه و خـورشید بـر سر گذشتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.