ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
عــمــر ســـعــد وقــاس را بـــا ســـپـــاهفـرسـتــاد تــا جــنـگ جــویـد ز شـاه
چـــو آگــاه شــد زان ســـخـــن یــزگــردز هــر ســو ســپـــاه انــدر آورد گــرد
بــــفــــرمـــود تــــا پــــور هـــرمــــزد راهبـه پـیـمـایـد و بــر کـشـد بــا سـپـاه
کــه رســتــم بــدش نــام و بــیـدار بــودخــردمــنــد و گــرد و جــهـانـدار بــود
ســتــاره شـمـر بــود و بــســیـار هـوشبـه گـفـتـارش مـوبـد نهاده دو گـوش
بـــرفـــت و گـــرانــمــایــگـــان رابـــبـــردهـر آنـکـس کـه بـودنـد بـیـدار و گـرد
بــریـن گـونـه تــا مـاه بــگـذشـت ســیهـمـی رزم جــسـتــنـد در قـادسـی
بسی کشته شد لشکر از هر دو سویسـپـه یک ز دیگر نه بـرگـاشـت روی
بــدانـســت رســتــم شــمــار ســپــهـرسـتـاره شـمـر بــود و بــا داد و مـهـر
هـمـی گـفـت کـاین رزم را روی نـیسـتره آب شـاهـان بـدین جـوی نـیسـت
بـــیــاورد صـــلـــاب و اخـــتـــر گـــرفـــتز روز بــلـا دســت بــر ســر گــرفــت
یــکـــی نــامــه ســـوی بـــرادر بـــه دردنـوشـت و سـخـنـهـا هـمـه یـاد کـرد
نــخــســت آفــریــن کــرد بـــر کــردگــارکــــزو دیـــد نـــیـــک و بــــد روزگـــار
دگـــر گـــفـــت کـــز گـــردش آســـمــانپــژوهـنـده مــردم شــود بــدگــمــان
گـــنـــهـــکـــارتــــر در زمـــانـــه مـــنـــمازی را گــــرفــــتــــار آهــــرمــــنــــم
کـه این خـانـه از پـادشـاهـی تـهـیسـتنـه هـنـگـام پــیـروزی و فـرهـیـسـت
ز چـــارم هــمـــی بـــنـــگـــرد آفـــتـــابکـزیـن جـنـگ مـا را بــد آیـد شـتــاب
ز بـــهــرام و زهــره ســت مــا را گــزنــدنـشــایـد گـذشــتــن ز چــرخ بــلـنـد
هـمـان تــیـر و کـیـوان بــرابــر شـدسـتعـطـارد بـه بـرج دو پـیـکـر شـدسـت
چـنـین اسـت و کـاری بـزرگـسـت پـیشهمی سیر گردد دل از جـان خـویش
هــمــه بــودنــیــهــا بــبــیــنــم هــمــیوزان خــامـشــی بــرگـزیـنـم هـمـی
بـــر ایــرانـــیـــان زار و گـــریـــان شـــدمز ســاســانــیـان نـیـز بــریـان شــدم
دریـغ ایـن سـر و تـاج و ایـن داد و تـخـتدریـغ ایـن بـزرگـی و این فـر و بـخـت
کـزیـن پــس شــکـســت آیـد از تــازیـانســتـــاره نــگــردد مــگــر بـــر زیــان
بـــریــن ســالــیــان چــار صــد بـــگــذردکـزین تـخـمه گیتـی کسـی نشـمرد
ازیــشــان فــرســـتـــاده آمــد بـــه مــنسـخـن رفـت هـر گـونـه بـر انـجـمـن
کـــه از قـــادســــی تــــا لـــب رودبــــادزمـیـن را بــبــخـشـیـم بــا شـهـریـار
وزان ســـو یــکــی بـــرگــشــایــیــم راهبــه شـهـری کـجـاهـسـت بــازارگـاه
بـــدان تــا خــریــم و فــروشــیــم چــیــزازیـن پــس فــزونـی نــجــویـیـم نـیـز
پــــذیـــریـــم مـــا ســــاو و بــــاژ گـــراننــجــویــیــم دیــهــیــم کــنــد او ران
شــهــنــشـــاه رانــیــز فــرمــان بـــریــمگـر از مـا بــخــواهـد گـروگـان بــریـم
چـنـیـن اسـت گـفـتــار و کـردار نـیـسـتجــز از گـردش کــژ پــرگـار نـیـســت
بــریـن نــیــز جــنــگــی بــود هــر زمــانکـه کـشـتـه شـود صـد هـژبـر دمـان
بــزرگـان کــه بــامـن بــه جــنـگ انـدرنـدبـه گـفـتـار ایـشـان هـمـی نـنـگـرنـد
چــو مــیـروی طــبــری و چــون ارمــنـیبــه جـنـگ انـد بــا کـیـش آهـرمـنـی
چــو کــلـبــوی ســوری و ایـن مـهـتــرانکـــه گــوپـــال دارنــد و گـــرز گـــران
هـمـی ســر فـرازنـد کـه ایـشـان کـیـنـدبــه ایــران و مــازنــداران بــرچــیـنــد
اگــرمــرز و راهــســت اگــر نــیـک و بــدبـه گـرز و بـه شـمـشـیر بـاید سـتـد
بـــکــوشــیــم و مــردی بــه کــار آوریــمبـه ریشـان جـهـان تـنـگ و تـار آوریم
نــدانــد کــســی راز گــردان ســـپـــهــردگـر گـونه تـر گـشـت بـرمـا بـه مـهر
چـــو نــامــه بـــخــوانــی خــرد را مــرانبـــپــرداز و بــر ســاز بـــا مــهــتــران
هـمـه گـردکـن خـواسـتـه هـرچ هـسـتپــرسـتــنـده و جــامـه بــرنـشـسـت
هــــمــــی تـــــاز تـــــا آذر آبـــــادگــــانبــــه جــــای بــــزرگــــان و آزادگـــان
هـمــی دون گــلــه هــرچ داری زاســپبــبــر سـوی گـنـجــور آذرگـشـسـپ
ز زابـــلــســتـــان گــر ز ایــران ســـپـــاههـرآنــکــس کــه آیـنــد زنـهـار خــواه
بـــدار و بـــه پـــوش و بـــیــارای مـــهـــرنـگـه کـن بـدیـن گـردگـردان سـپـهـر
ازو شــــادمــــانـــی و زو در نــــهـــیـــبزمـانـی فـرازســت و روزی نـشــیـب
سـخــن هـرچ گـفـتــم بــه مـادر بــگـوینــبـــیــنــد هــمـــانــا مــرانــیــز روی
درودش ده ازمـــا و بــــســـیـــار پــــنـــدبــدان تـا نـبــاشـد بــه گـیـتـی نـژنـد
گــراز مــن بـــد آگــاهــی آرد کـــســـیمـبـاش اندرین کـار غـمـگـین بـسـی
چــنــان دان کــه انـدر ســرای ســپــنـجکـسـی کـو نهد گـنـج بـا دسـت رنج
چــوگــاه آیــدش زیــن جــهــان بــگــذرداز آن رنـــج او دیـــگـــری بــــرخـــورد
هـمـیـشـه بــه یـزدان پــرسـتــان گـرایبــپــرداز دل زیـن سـپـنـجـی سـرای
کـــه آمــد بـــه تـــنــگ انــدرون روزگـــارنـبــیـنـد مـرا زیـن سـپـس شـهـریـار
تــــو بــــا هـــر کــــه از دوده مـــا بــــوداگـــر پـــیــر اگـــر مـــرد بـــرنــا بـــود
هــمــه پــیـش یـزدان نــیــایـش کــنــیـدشـب تــیـره او را ســتــایـش کـنـیـد
بــکـوشـیـد و بــخـشـنـده بــاشـیـد نـیـزز خــوردن بــه فــردا مـمـانـیـد چــیـز
کـه مـن بـا سـپـاهـی بـه سـخـتـی درمبــه رنـج و غـم و شـوربــخـتــی درم
رهــایــی نــیــابـــم ســـرانــجـــام ازیــنخــوشــا بــاد نـوشـیـن ایـران زمـیـن
چــو گـیـتــی شـود تــنـگ بــر شـهـریـارتـو گـنـج و تـن و جـان گـرامـی مـدار
کــزیــن تـــخـــمــه نــامــدار ارجـــمــنــدنـمـانـدســت جــز شــهـریـار بــلــنـد
ز کوشـش مکن هیچ سـسـتـی بـه کـاربـه گـیـتـی جـزو نـیسـتـمـان یـادگـار
ز ســاســانــیــان یـادگــار اوســت بــسکـزین پـس نبـینند زین تـخـمـه کـس
دریـغ ایـن ســر و تــاج و ایـن مـهـر و دادکه خواهدشد این تخت شاهی بباد
تـــو پـــدرود بــــاش و بــــی آزار بــــاشز بــهـر تــن شــه بــه تــیـمـار بــاش
گــراو رابـــد آیــد تـــو شــو پـــیــش اویبـه شمشیر بـسـپـار پـرخـاشـجـوی
چــو بــا تــخــت مــنــبــر بــرابــر کــنـنـدهـمـه نـام بــوبــکــر و عــمـر کــنـنـد
تــــبــــه گـــردد ایـــن رنـــجـــهـــای درازنــشــیـبــی درازســت پــیـش فــراز
نـه تـخـت و نـه دیهـیم بـینـی نـه شـهـرز اخـتــر هـمـه تــازیـان راسـت بــهـر
چــــــو روز انــــــدر آیـــــد بــــــه روز درازشـــود نــاســـزا شـــاه گــردن فــراز
بــپــوشــد ازیـشــان گــروهــی ســیــاهز دیــبــا نــهــنــد از بــر ســر کــلــاه
نـه تـخـت ونـه تــاج و نـه زریـنـه کـفـشنه گوهر نه افسـر نه بـر سـر درفش
بـــه رنــج یــکـــی دیــگــری بـــر خـــوردبـه داد و بـه بـخـشـش همی ننگـرد
شـب آید یکـی چـشـمـه رخـشـان کـندنـهـفـتــه کـسـی را خـروشـان کـنـد
ســـتـــانــنــده روزشـــان دیــگــرســـتکـمـر بـر مـیـان و کـلـه بـر سـرسـت
ز پـــیــمـــان بـــگـــردنـــد وز راســـتـــیگــرامــی شــود کــژی و راســتـــی
پـــیــاده شـــود مـــردم جـــنــگـــجـــویســوار آنـک لـاف آرد و گـفـت وگـوی
کــشــاورز جــنــگــی شــود بــی هـنــرنــژاد و هــنــر کـــمــتـــر آیــد بـــبـــر
ربــــایـــد هـــمـــی ایـــن ازآن آن ازیـــنز نــفـــریــن نــدانــنــد بـــاز آفــریــن
نـــهـــان بــــدتــــر از آشــــکـــارا شـــوددل شـاهـشـان ســنـگ خــارا شـود
بـــدانــدیــش گـــردد پـــدر بـــر پـــســـرپـسـر بـر پـدر هـم چـنـیـن چـاره گـر
شـــود بـــنــده بـــی هــنــر شــهــریــارنــژاد و بـــزرگــی نــیــایــد بـــه کــار
بـــه گــیــتــی کــســی رانــمــانــد وفــاروان و زبـــانــهــا شـــود پـــر جـــفــا
از ایــــــران وز تــــــرک وز تـــــــازیــــــاننـــژادی پـــدیــد آیــد انـــدر مـــیـــان
نــه دهـقــان نـه تــرک و نـه تــازی بــودســخــنــهــا بــه کــردار بـــازی بــود
هــمــه گــنــجــهــا زیــر دامــن نــهــنــدبـمیرند و کوشـش بـه دشـمن دهند
بـــود دانــشـــومــنــد و زاهــد بـــه نــامبــکـوشـد ازیـن تــا کـه آیـد بــه کـام
چــنـان فـاش گـردد غــم و رنـج و شــورکـه شـادی بــه هـنـگـام بـهـرام گـور
نه جـشن ونه رامش نه کوشش نه کامهـــمـــه چــــاره ورزش و ســـاز دام
پـــدر بـــا پـــســـر کـــیــن ســـیــم آوردخـورش کشک و پـوشـش گلیم آورد
زیــان کــســان از پــی ســود خــویــشبــجــویـنــد و دیـن انــدر آرنـد پــیـش
نــبـــاشــد بــهــار و زمــســتــان پــدیــدنــیــارنــد هــنــگــام رامــش نــبــیـد
چــو بــســیــار ازیـن داســتــان بــگــذردکــســی ســـوی آزادگــی نــنــگــرد
بـــریــزنــد خـــون ازپـــی خـــواســـتـــهشـــود روزگــار مــهــان کـــاســـتـــه
دل مـــن پـــر از خـــون شـــد و روی زرددهـن خـشـک و لـبـهـا شـده لـاژورد
کــه تــامــن شــدم پــهــلــوان از مــیـانچـنین تـیره شـد بـخـت سـاسـانیان
چـنـین بـی وفـا گـشـت گـردان سـپـهـردژم گــشــت و ز مــا بــبــریـد مــهـر
مـــرا تــــیـــز پــــیـــکــــان آهـــن گـــذارهـمـی بــر بــرهـنـه نـیـایـد بــه کــار
هـمــان تــیـغ کــز گــردن پــیـل و شــیـرنـگـشـتــی بــه آورد زان زخـم سـیـر
نــبـــرد هــمــی پـــوســت بـــر تــازیــانز دانـــش زیـــان آمــــدم بــــر زیـــان
مــرا کــاشــکــی ایـن خــرد نـیـســتــیگـر انـدیـشـه نـیـک و بــد نـیـسـتـی
بــزرگــان کــه در قــادســی بــامــنــنــددرشـتــنـد و بــر تــازیـان دشـمـنـنـد
گــمــانـنـد کــایـن بــیـش بــیـرون شــودز دشـمـن زمـین رود جـیـحـون شـود
ز راز ســپــهــری کــس آگــاه نــیـســتنـدانـنـد کـایـن رنـج کـوتــاه نـیـسـت
چــو بـــرتــخــمــه یــی بــگــذرد روزگــارچـــه ســـود آیــد از رنــج و ز کــارزار
تـــــو را ای بـــــرادر تـــــن آبـــــاد بـــــاددل شــاه ایــران بــه تــو شــاد بـــاد
کــه ایـن قــادســی گـورگــاه مـنـســتکـفـن جـوشـن و خـون کلاه منسـت
چــنــیــن اســت راز ســپــهــر بـــلــنــدتــو دل را بــه درد مــن انـدر مــبــنـد
دو دیـــده زشــــاه جــــهـــان بــــرمـــدارفــدی کــن تــن خــویــش در کــارزار
کــــه زود آیـــد ایـــن روز آهـــرمــــنــــیچــو گـردون گـردان کـنـد دشــمـنـی
چــو نــامــه بــه مــهـر انـدر آورد گــفــتکـه پــویـنـده بــا آفـریـن بــاد جــفـت
کــــه ایـــن نـــامـــه نـــزد بــــرادر بــــردبــگــویــد جــزیـن هــرچ انــدر خــوردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.