ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فـرسـتـاده نـیـز چـون بــرق و رعـدفـرسـتـاد تـازان بــه نـزدیـک سـعـد
یـکـی نـامـه یی بـر حـریـر سـپـیـدنویسـنده بـنوشـت تـابـان چـوشـید
بـه عـنـوان بـر از پـور هـرمـزد شـاهجـهـان پـهـلـوان رسـتـم نـیک خـواه
سوی سـعد و قاص جـوینده جـنگجهان کرده بـر خویشتـن تـار و تنگ
سـرنـامـه گـفـت از جـهـانـدار پـاکبـبـایـد کـه بـاشـیـم بـا بـیـم و بـاک
کـزویسـت بـر پـای گـردان سـپـهـرهمـه پـادشـاهیش دادسـت و مـهر
ازو بـــاد بـــر شـــهــریــار آفـــریــنکه زیبـای تـاجـست و تـخت و نگین
کـه دارد بــه فــر اهـرمـن رابــبــنـدخــداونـد شــمـشـیـر و تــاج بــلـنـد
بـه پـیش آمـد این ناپـسـندیده کـاربــه بـیـهـوده ایـن رنـج و ایـن کـارزار
به من بازگوی آنک شاه تو کیستچـه مردی و آیین و راه تـو چـیسـت
بـه نزد کـه جـویی همی دسـتـگاهبــرهـنـه سـپـهـبــد بـرهـنـه سـپـاه
بـنـانـی تـو سـیری و هم گـرسـنـهنـه پـیل و نـه تـخـت و نـه بـارو بـنـه
بـه ایران تـو را زندگانی بـس استکه تاج و نگین بـهر دیگر کس است
که بـا پـیل و گنجست و بـا فروجاهپـــدر بـــر پـــدر نــامــبـــردار شـــاه
بـه دیـدار او بـر فـلـک مـاه نـیسـتبـه بـالـای او بـر زمین شـاه نیسـت
هر آن گه که در بـزم خـندان شـودگـشـاده لـب و سـیـم دنـدان شـود
بــه بــخـشـد بــهـای سـر تــازیـانکــه بــر گــنــج او زان نــیــایـد زیـان
سـگ و یـوز و بــازش ده و دو هـزارکـه بــا زنـگ و زرنـد و بــا گـوشــوار
بـه سـالـی هـم دشـت نـیـزه وراننـیـابــنــد خــورد از کــران تــا کــران
که او را بـه بـاید بـه یوز و بـه سگکـه در دشـت نخـچـیر گیرد بـه تـگ
سـگ و یـوز او بــیـشـتـر زان خـوردکه شاه آن به چیزی همی نشمرد
شما را بـه دیده درون شرم نیستز راه خــرد مــهــر و آزرم نــیــســت
بـدان چـهره و زاد و آن مهر و خویچــنـیـن تــاج و تــخـت آمـدت آرزوی
جـهان گـر بـر انـدازه جـویی همـیسـخـن بـر گـزافـه نـگـویـی هـمـی
سـخـن گـوی مردی بـر مـافـرسـتجــهـانـدیـده و گـرد و زیـبــافـرسـت
بـدان تـا بـگوید که رای تـو چیستبـه تـخـت کیان رهنمای تـو کیسـت
سـواری فـرســتــیـم نـزدیـک شـاهبـخـواهیم ازو هـرچ خـواهی بـخـواه
تـو جـنگ چـنان پـادشاهی مجـویکــه فــرجــام کــارانــده آیــد بــروی
نــبــیـره جــهـانـدار نـوشــیـن روانکـــه بـــا داد او پـــیــرگــردد جـــوان
پـدر بـر پـدر شـاه و خـود شـهـریـارزمـــانـــه نـــدارد چـــنـــو یـــادگـــار
جـهانی مـکـن پـر ز نفـرین خـویشمـشـو بـد گـمـان انـدر آیین خـویش
بــه تـخـت کـیـان تـا نـبــاشـد نـژادنــجــویـد خــداونــد فــرهـنـگ و داد
نـگـه کــن بــدیـن نـامـه پــنـدمـنـدمکن چـشم و گوش و خـرد را بـبـند
چـو نامـه بـه مـهر اندر آمـد بـه دادبـــه پـــیــروز شـــاپـــور فـــرخ نــژاد
بــر ســعــد وقـاص شــد پــهـلـواناز ایـــران بــــزرگـــان روشــــن روان
همه غرقه در جـوشن و سیم و زرســپــرهــای زریــن و زریــن کــمــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.