ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــفــرمــود تــابــرکــشــیـدنـد نــایسـپــاه انـدر آمـد چــو دریـا ز جــای
بــرآمـد یـکـی ابـر و بـرشـد خـروشهـمـی کــر شــد مـردم تــیـزگـوش
ســنـانـهـای الـمـاس در تــیـره گـردچـــو آتـــش پــــس پــــرده لـــاژورد
هــمــی نــیــزه بــر مــغــفــر آبــدارنــیـامــد بــه زخــم انــدرون پــایـدار
سـه روز انـدر آن جـایگـه جـنگ بـودسـر آدمـی سـم اسـپـان بـه سـود
شـد ازتـشنگی دسـت گردان ز کارهــم اســپ گــرانــمــایـه از کــارزار
لب رستم از تشنگی شد چو خاکدهن خشک و گویا زبـان چاک چاک
چـو بـریـان و گـریان شـدنـد از نـبـردگل تر به خوردن گرفت اسپ و مرد
خــروشـی بــر آمـد بــه کـردار رعـدازیـن روی رسـتـم وزان روی سـعـد
بــرفــتــنـد هـر دو ز قــلـب ســپــاهبــیـکــســو کــشــیـدنـد ز آوردگــاه
چـو از لشـکر آن هر دو تـنها شـدندبــه زیـر یـکـی ســرو بــالـا شــدنـد
هــمــی تــاخــتــنــد انــدر آوردگــاهدو سـالار هر دو بـه دل کـینه خـواه
خـروشـی بـرآمد ز رسـتـم چـو رعدیکـی تـیغ زد بـر سـر اسـپ سـعـد
چــواسـپ نـبــرد انـدرآمـد بــه سـرجــدا شـد ازو سـعـد پــرخــاشـخـر
بـر آهـیـخـت رسـتـم یکـی تـیغ تـیزبــدان تـا نـمـایـد بــه دو رسـتـخـیـز
همی خواست از تـن سرش رابـریدز گــرد ســپــه ایـن مــران را نــدیـد
فــرود آمـد از پــشــت زیـن پــلـنـگبــه زد بــر کـمـر بــر سـر پـالـهـنـگ
بــپــوشــیــد دیـدار رســتــم ز گــردبـشـد سـعـد پـویان بـه جـای نـبـرد
یـکــی تــیـغ زد بــر ســر تــرگ اویکـه خــون انـدر آمـد ز تــارک بــروی
چـو دیدار رسـتـم ز خـون تـیره شـدجـهـانـجـوی تـازی بـدو چـیـره شـد
دگــر تــیــغ زد بـــربـــر و گــردنــشبـه خـاک اندر افـگـند جـنگی تـنش
ســپـــاه از دو رویــه خــودآگــاه نــهکـسـی را ســوی پــهـلـوان راه نـه
همی جـسـت مر پـهلوان را سـپـاهبـــرفـــتـــنــد تـــا پـــیــش آوردگــاه
بــدیـدنـدش از دور پـر خـون و خـاکسـرا پـای کردن بـه شمشیر چـاک
هــزیــمــت گــرفــتــنــد ایــرانــیــانبـسـی نامور کـشـتـه شـد در میان
بـسـی تـشـنه بـر زین بـمـردنـد نیزپـر آمـد ز شـاهـان جـهـان را قـفـیـز
سـوی شـاه ایـران بــیـامـد ســپــاهشــب تـــیــره و روز تـــازان بـــه راه
بــه بــغــداد بــود آن زمـان یـزدگــردکـــه او را ســـپــــاه انـــدآورد گـــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.