ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فـــرخ زاد هــر مــزد بـــا آب چـــشـــمبــه ارونـد رود انـدر آمــد بــخــشــم
بـه کـرخ انـدر آمـد یـکـی حـمـلـه بــردکــه از نـیـزه داران نـمـانـد ایـچ گـرد
هـم آنـگــه ز بــغــداد بــیـرون شــدنـدسوی رزم جستن به هامون شدند
چــو بــرخــاسـت گـرد نـبــرد از مـیـانشـکـســت انـدر آمـد بــه ایـرانـیـان
بـه فرخ زاد بـرگشـت و شـد نزد شـاهپــــر از گـــرد بــــا آلـــت رزمـــگـــاه
فـــرود آمـــد از بـــاره بـــردش نــمـــازدو دیـده پــر از خــون و دل پــرگـداز
بـدو گـفـت چـندین چـه مـولـی همیکـه گـاه کـیـی را بــشــولـی هـیـم
ز تــخـم کـیـان کـس جـز از تـو نـمـانـدکـه بـا تـاج بـر تـخـت شـاید نشـاند
تـوی یـک تــن و دشـمـنـان صـد هـزارمـیـان جــهـان چــون کـنـی کـار زار
بـــرو تـــا ســـوی بـــیـــشـــه نـــارونجـهـانـی شـود بــر تـو بــر انـجـمـن
وزان جــایــگــاه چــون فــریــدون بـــروجــوانــی یـکــی کــار بــر ســاز نــو
فـرخ زاد گـفـت و جــهـانـبــان شـنـیـدیـکــی دیـگـر انـدیـشــه آمـد پــدیـد
دگــر روز بــرگــاه بــنـشــســت شــاهبـه سـر بــرنـهـاد آن کـیـانـی کـلـاه
یــکــی انــجــمــن کــرد بــا بــخــردانبـــزرگـــان و بـــیــدار دل مــوبـــدان
چـه بــیـنـیـد گـفـت انـدریـن داسـتـانچــه داریــد یــاد از گــه بــاســتــان
فـــرخ زاد گــویــد کــه بـــا انــجـــمــنگــذر کــن ســوی بــیــشــه نــارون
بـــه آمــل پـــرســتـــنــدگــان تــوانــدبــه سـاری هـمـه بــنـدگـان تــوانـد
چــولــشــکــر فــراوان شــود بــازگــردبـه مردم تـوان سـاخـت ننگ و نبـرد
شـما را پـسـند آید این گـفـت و گـویبـه آواز گـفـتـنـد کـاین نیسـت روی
شهنشاه گفت این سخن درخورستمــرا در دل انــدیـشــه دیـگــرســت
بــزرگــان ایــران و چــنــدیــن ســپــاهبــر و بــوم آبــاد و تــخــت و کــلــاه
سـر خــویـش گـیـرم بــمـانـم بــجــایبــزرگـی نـبــاشــد نـه مـردی ورای
مـرا جــنـگ دشــمـن بــه آیـد ز نـنـگیـکـی داسـتـان زد بـرین بـر پـلـنـگ
کـه خـیره بـه بـدخـواه منمـای پـشـتچـو پــیـش آیـدت روزگـاری درشـت
چـنان هم کـه کـهتـر بـه فـرمـان شـاهبــد و نــیـک بــایـد کــه دارد نــگــاه
جــهــانــدار بــایــد کــه او را بــه رنــجنـمـانـد بـجـای وشـود سـوی گـنـج
بـــزرگـــان بـــرو خـــوانــدنــد آفـــریــنکـه ایـنـســت آیـیـن شــاهـان دیـن
نـگـه کـن کـنـون تـا چـه فـرمـان دهیچه خواهی و بـا ما چه پـیمان نهی
مـهـان را چــنـیـن پــاســخ آورد شــاهکـز انـدیـشــه گـردد دل مـن تــبــاه
هـمـانـا کـه سـوی خــراسـان شـویـمز پـیکـار دشـمـن تـن آسـان شـویم
کـزان ســو فـراوان مـرا لـشـکـرســتهـمــه پــهـلــوانــان کــنــداورســت
بـــزرگــان و تـــرکــان خــاقــان چــیــنبــیـایـنــد و بــر مــا کــنـنــد آفــریـن
بــران دوسـتـی نـیـز بــیـشـی کـنـیـمکه بـا دخـت فغفور خـویشـی کنیم
بـــیــاری بــیــایــد ســپــاهــی گــرانبـــزرگــان و تـــرکــان جـــنــگــاوران
کــنــارنــگ مــروســت مــاهـوی نــیـزابـا لـشـکـر و پـیل و هر گـونـه چـیز
کـجــاپــیـشــکــارشــبــانـان مـاســتبـــرآورده دشــتـــبـــانــان مــاســت
ورا بــر کــشــیـدم کــه گــویـنـده بــودهـمــان رزم را نــیـز جــویـنــده بــود
چــــو بـــــی ارز رانــــام دادیــــم و ارزکــنـارنـگـی و پــیـل و مـردان و مـرز
اگـر چـنـد بــی مـایـه و بــی تـنـسـتبــــرآورده بــــارگــــاه مـــنـــســــت
ز مـوبــد شـنـیـدسـتـم ایـن داسـتــانکـه بــا خـوانـد از گـفـتـه بــاسـتـان
کـه پـرهیز از آن کـن کـه بـد کـرده ایکـــه او را بـــه بـــیــهــوده آزرده ای
بـــدان دار اومــیــد کـــو را بـــه مــهــرسـر از نیسـتـی بـردی اندر سـپـهر
فــرخ زاد بـــرهــم بــزد هــر دودســتبـدو گفت کای شـاه یزدان پـرسـت
بـه بـد گـوهـران بـر بـس ایمـن مـشـوکـه ایـن را یـکـی داسـتـانـسـت نـو
کـه هر چـنـد بـر گـوهر افـسـون کـنیبـه کـوشـی کـزو رنـگ بـیرون کـنی
چـــو پـــروردگــارش چـــنــان آفـــریــدتــو بــر بــنـد یـزدان نـیـابــی کـلـیـد
ازیـــشـــان نـــبـــرنـــد رنـــگ و نـــژادتـو را جـز بـزرگـی و شـاهـی مـبـاد
بـــدو گــفــت شــاه ای هــژبــر ژیــانازیـــن آزمــــایــــش نــــدارد زیــــان
بـــبـــود آن شــب و بـــامــداد پـــگــاهگــرانــمــایـگــان بــرگــرفــتــنــد راه
ز بـــغـــداد راه خـــراســـان گـــرفـــتهـم رنـجــهـا بــر دل آسـان گـرفـت
بــــزرگـــان ایـــران هـــمـــه پـــر ز دردبـــرفـــتـــنـــد بـــا شـــاه آزاد مـــرد
بــرو بــر هــمــی خــوانــدنــد آفــریـنکـه بــی تــو مـبــادا زمـان و زمـیـن
خــروشــی بــرآمـد ز لـشــکـر بــه زارز تـــیــمــار وز رفــتـــن شـــهــریــار
ازیشـان هر آنـکـس کـه دهقـان بـدنـدوگـر خـویش و پـیونـد خـاقـان بـدنـد
خـــروشـــان بـــر شــهــریــار آمــدنــدهـمـه دیـده چـون جــویـبــار آمـدنـد
کـــه مـــا را دل از بــــوم و آرامـــگـــاهچـگـونـه بــود شـاد بــی روی شـاه
هــمــه بـــوم آبـــاد و فــرزنــد وگــنــجبــمــانـیـم و بــا تــو گــزیـنـیـم رنــج
زمــانـه نــخــواهـیـم بــی تــخــت تــومـبـادا کـه پـیـچـان شـود بـخـت تـو
هـــمـــه بـــا تـــوآیـــیـــم تـــا روزگـــارچــــه بــــازی کـــنـــد دردم کـــارزار
ز خــاقــانــیـان آنــک بــد چــرب گــویبــه خــاک ســیـه بــرنـهـادنــد روی
کــه مــا بــوم آبـــاد بـــگــذاشــتــیــمجــهـان در پــنـاه تــو پــنـداشـتــیـم
کــنـون داغ دل نــزد خــاقــان شــویـمز تـازی سـوی مـرز دهـقـان شـویم
شــهـنـشــاه مــژگــان پــر از آب کــردچــنـیـن گـفــت بــا نـامـداران بــدرد
کـه یکـسـر بـه یـزدان نـیـایـش کـنـیـدســتــایـش ورا در فــزایـش کــنــیـد
مــگــر بـــاز بــیــنــم شــمــا رایــکــیشــود تـــیــزی تـــا زیــان انــدکــی
هـــمـــه پـــاک پـــروردگـــار مـــنـــیــدهــمــان از پـــدر یــادگـــار مــنــیــد
نــخــواهـم کــه آیـد شــمــا را گــزنــدمــبــاشــیـد بــا مـن بــبــد یـارمـنـد
بــبــیـنــیـم تــا گــرد گــردان ســپــهـرازین سـوکـنون بـرکـه گـردد بـه مهر
شـــمــاســـاز گـــیــریــد بـــا پـــای اوگــذر نـیـســت بــا گـردش و رای او
وزان پـــس بـــه بـــازارگــانــان چــیــنچـنین گفـت کـاکنون بـه ایران زمین
مــبــاشــیــد یـک چــنــد کــز تــازیــانبـدین سـود جـسـتـن سـرآیـد زیـان
ازو بــاز گــشــتــنــد بــا درد و جــوشز تــیــمــار بــا نــالــه و بــا خــروش
فــرخ زاد هــرمــزد لــشـــکــر بـــرانــدز ایـران جــهـانـدیـدگـان را بــخـوانـد
هــمــی رفــت بــا نــالــه و درد شــاهسپـهبـد بـه پـیش اندرون بـا سپـاه
چــو مــنـزل بــه مـنـزل بــیـامــد بــریبــر آسـود یـک چـنـد بــا رود و مـی
ز ری سـوی گـرگـان بــیـامـد چـو بــادهمی بـود یک چـند نا شـاد و شـاد
ز گـرگـان بــیـامـد ســوی راه بــســتپــر آژنـگ رخــســار و دل نـادرسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.