ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکـی نـامـه بـنـوشـت دیـگـر بــطـوسپـر از خون دل و روی چـون سندروس
نــخـــســت آفــریــن کــرد بـــر دادگــرکــزو دیــد نــیــرو و بـــخـــت و هــنــر
خــــداونــــد پــــیـــروزی و فــــرهــــیخــداونــد دیـهـیـم شــاهــنــشــهـی
پــی پــشــه تــا پــر و چــنـگ عــقـاببـه خشکی چـو پـیل و نهنگ اندر آب
ز پـــیـــمـــان و فـــرمـــان او نـــگـــذرددم خــویــش بــی رای او نــشــمــرد
ز شـــاه جــــهـــان یـــزدگـــرد بــــزرگپـــدر نــامــور شـــهــریــار ســـتـــرگ
ســــپــــهــــدار یـــزدان پــــیـــروزگــــرنــگــهــبـــان جــنــبـــده و بــوم و بــر
ز تـــخـــم بـــزرگــان یــزدان شــنــاسکـه از تــاج دارنـد از اخــتــر سـپــاس
کــزیــشـــان شــد آبـــاد روی زمــیــنفــروزنــده تـــاج و تــخــت و نــگــیــن
ســوی مــرزبـــانــان بــا گــنــج و گــاهکــه بـــا فــرو بـــرزنــد و بـــا داد و راه
شــمــیــران و رویـیــن دژ و رابــه کــوهکــلـات از دگــر دســت و دیـگـر گـروه
نـــگـــهـــبــــان مـــا بــــاد پـــروردگـــارشـــمــا بـــی گــزنــد از بـــد روزگـــار
مــبـــادا گـــزنــد ســـپـــهــر بـــلـــنــدمــه پـــیــکـــار آهــرمـــن پـــرگـــزنــد
هـمــانــا شــنــیـدنــد گــردنــکــشــانخـنـیده شـد انـدر جـهـان این نـشـان
کـــــه بـــــر کـــــارزای و مــــرد نــــژاددل مــا پـــر آزرم و مــهــرســت و داد
بـــه ویــژه نــژاد شـــمـــا را کـــه رنــجفـزونـســت نـزدیـک شـاهـان ز گـنـج
چــو بــهــرام چــوبــیــنــه آمــد پــدیــدز فــرمــان دیـهـیـم مـا ســرکــشــیـد
شــــمـــا را دل از شــــهـــر ای فـــراخبــه پـیـچـیـد وز بــاغ و مـیـدان و کـاخ
بــریـن بــاســتــان راع و کــوه بــلــنــدکــده ســاخــتــیـد از نــهـیـب گــزنــد
گــر ای دون کــه نــیـرو دهـد کــردگــاربــــه کــــام دل مـــا شــــود روزگــــار
ز پــاداش نــیــکــی فــزایــش کــنــیـمبـرین پـیـش دسـتـی نـیـایـش کـنـیم
هــمــانــا کــه آمــد شــمــا را خـــبـــرکـه مـا را چــه آمـد ز اخـتــر بــه سـر
ازیــن مــارخــوار اهــرمــن چــهــرگــانز دانــایــی و شــرم بــی بـــهــرگــان
نـه گـنـج و نـه نـام و نـه تــخـت و نـژادهـمـی داد خــواهـنـد گـیـتــی بــبــاد
بــسـی گـنـج و گـوهـر پـراگـنـده شـدبـسـی سـر بـه خـاک اندر آگنده شد
چــنـیـن گـشــت پــرگـار چــرخ بــلـنـدکــه آیـد بــدیـن پــادشــاهـی گــزنـد
ازیـــن زاغ ســــاران بــــی آب و رنـــگنه هوش و نه دانش نه نـام و نه ننگ
که نوشین روان دیده بود این به خوابکـزیـن تـخـت بــه پــراگـنـد رنـگ و آب
چــنــان دیــد کــز تــازیــان صــد هــزارهـیونـان مـسـت و گـسـسـتـه مـهـار
گـــذر یـــافـــتــــنـــدی بــــا رونـــد رودنـمـانـدی بــریـن بــوم بــر تــار و پــود
بــه ایـران و بــابــل نـه کـشــت و درودبــه چــرخ زحـل بــرشـدی تــیـره دود
هـم آتــش بــه مـردی بــه آتــشــکـدهشـدی تــیـره نـوروز و جــشـن سـده
از ایــوان شـــاه جـــهـــان کـــنـــگـــرهفــتــادی بـــه مــیــدان او یــکــســره
کــنــون خــواب راپــاســخ آمــد پــدیـدز مـا بــخـت گـردن بـخـواهـد کـشـیـد
شود خـوار هرکس که هست ارجـمندفــرومــایــه را بــخــت گــردد بــلــنــد
پـــراگــنــده گـــردد بـــدی در جـــهــانگــزنــد آشــکــارا و خــوبـــی نــهــان
بــهـر کــشــوری در ســتــمـگـاره یـیپــدیــد آیــد و زشــت پـــتــیــاره یــی
نــشـــان شـــب تـــیــره آمــد پـــدیــدهـمـی روشـنـایـی بــخــواهـد پــریـد
کــنـون مــا بــه دســتــوری رهـنـمـایهــمــه پــهــلــوانــان پـــاکــیــزه رای
بــه ســوی خــراســان نــهــادیـم رویبـــر مـــرزبـــانـــان دیــهـــیــم جـــوی
بــــبـــیـــنـــیـــم تـــا گـــردش روزگـــارچــه گــویـد بــدیـن رای نــا اســتــوار
پــس اکـنـون ز بــهـر کـنـارنـگ طــوسبـدین سـو کـشـیـدیم پـیـلـان وکـوس
فــرخ زاد بــا مـا ز یـک پــوســتــســتبـه پـیوسـتـگـی نیز هم دوسـتـسـت
بــالـتــونـیـه سـت او کـنـون رزمـجــویسـوی جـنگ دشـمـن نهادسـت روی
کـنـون کــشــمـگـان پــور آن رزمـخــواهبـــر مــا بـــیــامــد بـــدیــن بـــارگـــاه
بــگــفــت آنـچ آمـد ز شــایـســتــگـیهـم ازبــنـدگـی هـم ز بــایـسـتــگـی
شــیـنـدیـم زیـن مـرزهـا هـرچ گــفــتبــلـنـدی و پـسـتـی و غـار و نـهـفـت
دژ گـــنــبـــدیــن کـــوه تـــا خـــرمــنــهدگـــر لـــاژوردیـــن ز بــــهـــر بــــنـــه
ز هـر گــونـه بــنــمــود آن دل گــســلز خـوبــی نـمـود آنـچ بــودش بــه دل
وزیـن جــایـگـه شـد بــهـر جــای کـسپــژوهـنـده شـد کـارهـا پـیـش وپــس
چـنین لشکری گشن ما را که هسـتبـرین تـنـگ دژهـا نـشـایـد نـشـسـت
نـشـسـتــیـم و گـفـتــنـیـم بــا رای زنهـمـه پــهـلــوانـان شــدنـد انـجــمـن
ز هـر گـونـه گــفــتــیـم و انـداخــتــیـمسـر انـجـام یـکـسـر بـرین سـاخـتـیم
کـه از تــاج و ز تـخـت و مـهـر و نـگـیـنهمـان جـامـه روم و کـشـمیر و چـین
ز پــر مـایـه چــیـزی کـه آمـد بــدسـتز روم و ز طـایف هـمـه هـرچ هـسـت
هـمـان هـرچـه از مـاپـراگـنـد نـیـسـتگر از پوشش است ار ز افگند نیست
ز زریـــنــــه و جــــامــــه نــــابــــریــــدز چــیـزی کـه آن رانـشــایـد کـشــیـد
هـم از خــوردنـیـهـا ز هـر گــونـه ســازکــه مــا را بـــیــایــد بـــرو بـــر نــیــاز
ز گــاوان گــردون کــشــان چــل هــزارکــه رنــج آورد تــا کــه آیــد بـــه کــار
بـــه خـــروار زان پـــس ده و دو هـــزاربــه خــوشــه درون گــنـدم آرد بــبــار
هــمـــان ارزن و پـــســـتـــه و نـــاردانبـــیــارد یــکـــی مـــوبـــدی کـــاردان
شـــتـــروار زیــن هــریــکــی ده هــزارهــیــونــان بـــخــتــی بــیــارنــد بـــار
هــمــان گــاو گــردون هــزار از نــمــکبــیــارنــد تــا بـــر چــه گــردد فــلــک
ز خــــرمـــا هـــزار و ز شـــکـــر هـــزاربــود سـخـتـه و راسـت کـرده شـمـار
ده و دو هــزار انـــگـــبـــیــن کـــنـــدرهبــدژهـا کـشــنـد آن هـمـه یـکـســره
نمک خورده سرپـوست چون چـل هزاربـــیـــارنـــد آن راکـــه آیـــد بـــه کـــار
شــتــروار ســیـصــد ز زربــفــت شــاهبـــیــارنـــد بـــر بـــارهــا تـــا دو مـــاه
بـــیــایــد یــکــی مــوبـــدی بـــا گــروهز گــاه شـــمــیــران و از را بـــه کـــوه
بـــه دیــدار پـــیــران و فــرهــنــگــیــانبــزرگــان کــه انــد از کــنــارنــگــیــان
بـــه دو روز نــامــه بــه دژهــا نــهــنــدیـکــی نـامــه گــنـجــور مــا را دهـنـد
دگــر خــود بــدارنــد بــا خــویــشــتــنبــزرگـان کــه بــاشــنـد زان انـجــمـن
هــمــانــا بـــران راغ و کـــوه بـــلـــنــدز تـــرک و ز تـــازی نــیــایــد گـــزنـــد
شـــمــا را بـــدیــن روزگــار ســـتـــرگیـکـی دســت بــاشــد بــر مـا بــزرگ
هــنــرمــنــد گــویــنــده دســتـــور مــابــفــرمــایـد اکــنـون بــه گــنـج ور مـا
کــه هــرکــس ایـن را نــدارد بــه رنــجفـرسـتــد ورا پــارسـی جــامـه پــنـج
یـکـی خــوب ســربــنـد پــیـکــر بــه زربـــیــابـــنــد فــرجـــام زیــن کــار بـــر
بـــــدیـــــن روزگـــــار تـــــبـــــاه و دژمبـــیــابـــد ز گــنــجـــور مــا چـــل درم
بـه سـنـگ کـسـی کـو بـود زیـردسـتیـکــی زیـن درمـهـا گـر ایـد بــدســت
از آن شـسـت بــر سـرش و چـاردانـگبـیـارد نـبــشـتـه بــخـوانـد بـه بــانـگ
بــــیـــک روی بــــرنـــام یـــزدان پـــاککــزویـســت امـیـد و زو تــرس وبــاک
دگــر پــیـکــرش افــســر و چــهــر مــازمــیـن بــارور گــشــتــه از مــهـر مــا
بـه نـوروز و مـهـر آن هـم آراسـتـسـتدو جشن بـزرگست و بـا خواستست
درود جــــهــــان بــــر کــــم آزار مــــردکــســی کــو ز دیـهـیـم مـا یـاد کــرد
بــلــنـد اخــتــری نـامــجــوی ســواریبــیـامــد بــه کــف نــامــه شــهــریـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.