ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 20:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان جــایـگـه بــرکـشـیـدنـد کـوسز بـست و نشاپور شد تا به طوس
خـبـر یافـت ماهوی سـوری ز شـاهکـه تـا مرز طـوس اندر آمـد سـپـاه
پـذیـره شـدشـت بــا سـپــاه گـرانهـمــه نـیـزه داران جــوشــن وران
چــو پــیـداشـد آن فـرو آورنـد شـاهدرفـش بــزرگـی و چـنـدان سـپــاه
پــیـاده شــد از بــاره مــاهــوی زودبــران کــهـتــری بــنـدگـیـهـا فــزود
هـمـی رفـت نـرم از بــر خـاک گـرمدو دیــده پـــر ا زآب کــرده زشـــرم
زمـیـن را بـبـوسـیـد و بـردش نـمـازهـمـی بـود پـیـشـش زمـانـی دراز
فــرخ زاد چــون روی مــاهــوی دیـدسپـاهی بـران سـان رده بـرکشید
ز ماهوی سوری دلش گشت شادبــرو بــر بــسـی پــنـدهـا کـرد یـاد
کـــه ایــن شـــاه را از نــژادکـــیــانسـپــردم تـو را تـا بــبــنـدی مـیـان
نـبــایـد کــه بــادی بــرو بــر جــهـدوگـر خـود سـپـاسـی بــرو بـرنـهـد
مـرا رفـت بــایـد هـمـی سـوی رینـدانم کـه کـی بـینم این تـاج کـی
کـه چــون مـن فـراوان بــه آوردگـاهشـد از جـنـگ آن نـیـزه داران تـبـاه
چـو رستـم سواری بـه گیتـی نبـودنـه گـوش خـردمـنـد هرگـز شـنـود
بـدسـت یکی زاغ سـرکشـتـه شدبـه من بـر چنین روز بـرگشتـه شد
کـه یـزدان و را جـای نـیـکـان دهـادســیـه زاغ را درد پــیــکــان دهــاد
بـدو گـفـت مـاهـوی کـای پـهـلـوانمرا شاه چشمست و روشن روان
پـــذیــرفــتــم ایــن زیــنــهــار تــو راســپــهــر تــو را شــهــریــار تــو را
فـــرخ زاد هــرمــزد زان جـــایــگـــاهسـوی ری بـیامد بـه فـرمـان شـاه
بـرین نیز بـگـذشـت چـندی سـپـهرجـداشـد ز مـغـز بـد انـدیـش مـهـر
شـبـان را همـی تـخـت کـرد آرزویدگـرگـونه تـر شـد بـه آیین و خـوی
تـن خـویـش یـک چـنـد بـیمـار کـردپــرســتــیـدن شــاه دشــوار کــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.