ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 20:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو بـــشــنــیــد مــاهــوی بــیــدادگــرســخــنــهـا کــجــا گــفــت او را پــســر
چــنـیـن گـفـت بــا آسـیـابــان کـه خـیـزســواران بـــبـــر خــون دشــمــن بــریــز
چــو بــشـنـیـد ازو آســیـابــان ســخــننــه ســردیــد از آن کــار پــیــدانــه بـــن
شـــبـــانـــگـــاه نـــیــران خـــرداد مـــاهســوی آســیـابــان رفـت نـزدیـک شــاه
ز درگــاه مــاهــوی چـــون شـــد بـــروندو دیــــده پـــــر از آب دل پــــر ز خــــون
ســـواران فـــرســـتــــاد مـــاهـــوی زودپــــس آســــیـــابــــان بــــه کـــردار دود
بـــفـــرمـــود تـــا تـــاج و آن گـــوشـــوارهــمــان مــهــر و آن جــامــه شــاهــوار
نـبــایـد کـه یـکـسـر پــر از خــون کـنـنـدز تـــن جــامــه شــاه بـــیــرون کــنــنــد
بـــشــد آســـیــابـــان دو دیــده پـــر آببـــه زردی دو رخــســاره چــون آفــتــاب
هـمـی گــفــت کــای روشــن کــردگــارتــــویـــی بــــرتــــر از گـــردش روزگــــار
تـــو زیــن نــاپـــســنــدیــده فــرمــان اوهـم اکـنـون بــه پــیـچـان تــن و جـان او
بــر شــاه شــد دل پــر از شـرم و بــاکرخــانـش پــر آب و دهـانـش چــو خــاک
بــه نـزدیـک تــنـگ انـدر آمـد بــه هـوشچـنـان چـون کـسـی راز گـویـد بــگـوش
یـکــی دشــنـه زد بــر تــهـیـگــاه شــاهرهــاشــد بـــه زخـــم انــدر از شـــاه آه
بــه خــاک انـدر آمــد ســرو افــســرشهمـان نـان کـشـکـین بـه پـیش انـدرش
اگــر راه یــابـــد کــســی زیــن جــهــانبــــبــــاشـــد نـــدارد خـــرد در نـــهـــان
ز پــرورده ســیـر آیـد ایـن هــفــت گــردشــود کــشــتــه بــر بــیـگــنـه یـزدگــرد
بـــریــن گــونــه بـــر تــاجــداری بــمــردکـــه از لـــشـــکـــر او ســـواری نــبـــرد
خــردنـیـسـت بــا گـرد گـردان ســپــهـرنـه پــیـدابــود رنـج و خـشـمـش ز مـهـر
همان بـه کـه گیتـی نبـینی بـه چـشـمنـــداری ز کـــردار او مـــهــر و خـــشـــم
ســواران مــاهــوی شــوریــده بـــخـــتبــه دیـدنــد کــان خــســروانـی درخــت
ز تـــــخـــــت و ز آوردگـــــه آرمـــــیـــــدبــشــد هــر کــســی روی او را بـــدیــد
گــشــادنــد بـــنــد قــبـــای بـــنــفــشهـمـان افـسـر و طـوق و زریـنـه کـفـش
فــگــنــده تــن شــاه ایــران بـــه خــاکپـر از خـون و پـهلـو بـه شـمـشـیر چـاک
ز پــیـش شــهـنـشــاه بــرخــاســتــنــدزبـــان را بــه نــفــریــن بــیــاراســتــنــد
کــه مــاهـوی را بــاد تــن هـمــچــنـیـنپـــر از خـــون فــگــنــده بـــروی زمــیــن
بـــه نــزدیــک مـــاهــوی رفـــتـــنــد زودابــــا یـــاره و گــــوهــــر نــــابــــســــود
بــه مـاهـوی گـفــتــنـد کــان شــهـریـاربــــــــــرآمــــــــــد ز آرام وز کــــــــــارزار
بــفــرمــود کــو را بــه هـنــگــام خــواباز آن آســــیـــا افــــگـــنـــنـــد انـــدر آب
بــشــد تــیـز بــد مــهــر دو پــیـشــکــارکــشــیـدنــد پــر خــون تــن شــهــریــار
کـجــا ارج آن کـشــتــه نـشــنـاخــتــنـدبـــه گـــرداب زرق انـــدر انــداخـــتـــنــد
چــو شــب روز شــد مـردم آمــد پــدیـددو مــرد گـــرانــمــایــه آنــجـــا رســـیــد
از آن ســــوگــــواران پــــرهــــیــــزگــــاربـــیــامــد یــکـــی بـــر لــب جـــویــبـــار
تـــن او بــــرهـــنـــه بــــدیـــد انـــدر آببـــشــوریــد و آمــد هــم انــدر شــتــاب
چــنــیــن تـــا در خــان راهــب رســیــدبــدان ســوگــواران بــگــفــت آنــچ دیــد
کـه شــاه زمـانـه بــه غــرق انـدرســتبـــرهــنــه بــه گــرداب زرق انــدرســت
بـــرفــتـــنــد زان ســوگــواران بـــســیســکــوبــا و رهــبــان ز هـر در کــســی
خــروشــی بـــر آمــد ز راهــب بـــه دردکــــه ای تـــــاجــــور شــــاه آزاد مــــرد
چـنـین گـفـت راهب کـه این کـس نـدیدنه پیش ازمسیح این سخن کس شنید
کــه بــر شــهــریــاری زنــد بــنــده یـییــکـــی بـــدنــژادی و افـــگـــنـــده یــی
بـــه پـــرورد تــا بـــر تــنــش بـــد رســدازیــن بــهــر مــاهــوی نــفــریــن ســزد
دریـــغ آن ســـر و تـــاج و بـــالـــای تـــودریـــــغ آن دل و دانــــــش و رای تــــــو
دریـــغ آن ســـر تـــخـــمـــه اردشـــیـــردریـــغ ایـــن جــــوان و ســـوار هـــژیـــر
تــــنـــومـــنـــد بــــودی خـــرد بــــا روانبــبــردی خــبــر زیــن بــنــوشــیـن روان
کــــه در آســـــیــــا مــــاه روی تـــــو راجـــهــانـــدار و دیــهــیــم جـــوی تـــو را
بــدشــنـه جــگــرگــاه بــشــکــافــتــنـدبـــرهــنــه بـــه آب انــدر انــداخـــتـــنــد
ســـکــوبـــا از آن ســـوگــواران چـــهــاربـــرهــنــه شــدنــد انــدران جـــویــبـــار
گـــشـــاده تــــن شـــهـــریـــار جــــواننــبـــیــره جـــهــانــدار نــوشـــیــن روان
بــه خــشــکـی کـشـیـدنـد زان آبــگـیـربــســی مــویــه کــردنــد بــرنــا و پــیــر
بـه بــاغ انـدرون دخـمـه یـی سـاخـتـنـدســـرش را بـــا بـــرانــدر افــراخـــتـــنــد
ســر زخــم آن دشـنـه کـردنـد خــشـکبـدبـق و بـه قـیـر و بـه کـافـور و مـشـک
بـــیــاراســـتـــنــدش بـــه دیــبـــای زردقــصــب زیــر و دســتـــی ز بـــر لــاژورد
می و مـشـک و کـافـور و چـندی گـلـابســکــوبـــا بــیــنــدود بــر جــای خــواب
چــه گـفـت آن گـرانـمـایـه دهـقـان مـروکــه بــه نــهـفــت بــالــای آن زاد ســرو
کـه بـخـشـش ز کـوشـش بـود درنـهـانکـه خـشـنـود بـیـرون شـود زیـن جـهـان
دگــر گــفــت اگــر چــنــد خــنـدان بــودچـــنـــان دان کـــه از دردمـــنــدان بـــود
کــه از چـــرخ گــردان پـــذیــرد فـــریــبکـــه او را نـــمـــایـــد فـــراز و شـــیـــب
دگــر گــفــت کــان را تــو دانـا مــخــوانکـــه تـــن را پــــرســـتـــد نـــه راه روان
هـمــی خــواســتــه جــویـد و نــام بــدبــــتـــرســـد روانـــش ز فـــرجـــام بـــد
دگـر گـفـت اگـر شـاه لـب را بــبــســتنـبـیـنـد هـمـی تـاج و تـخـت نـشـسـت
نــه مـــهــر و پـــرســـتـــنــده بـــارگـــاهنـه افـســر نـه کـشــور نـه تــاج و کـلـاه
دگــر گــفــت کــز خــوب گــفــتـــار اویســــتـــــایــــش نــــدارم ســــزاوار اوی
همی سـرو کشـت او بـه بـاغ بـهشـتبــبــیـنـد روانـش درخــتــی کـه کـشـت
دگـــرگـــفـــت یـــزدان روانـــت بــــبـــردتــنــت رابـــدیــن ســوگــواران ســپـــرد
روان تــــو را ســــودمـــنـــد ایـــن بــــودتـــن بـــد کـــنــش را گــزنــد ایــن بـــود
کــنـون در بــهـشــتــســت بــازار شــاهبـــه دوزخ کـــنـــد جـــان بـــدخـــواه راه
دگــر گــفــت کــای شــاه دانـش پــذیـرکــه بـــا شـــهــریــاری و بـــا اردشــیــر
درودی هـمـان بـر کـه کـشـتـی بـه بـاغدرفـشــان شـد آن خــســروانـی چــراغ
دگــر گــفــت کــای شـــهــریــار جـــوانبــــخـــفـــتـــی و بـــیـــدار بـــودت روان
لـبـت خـامـش و جـان بـه چـنـدین گـلـهبـــرفـــت و تـــنــت مـــانــد ایــدر یــلـــه
تـو بــیـکـاری و جـان بــه کـاران درسـتتــن بــد ســگــالــت بـــبـــارانــدرســت
بــگـویـد روان گــر زبــان بــســتــه شــدبــیـاسـود جـان گـر تـنـت خـسـتـه شـد
اگــر دســت بــیـکــار گـشــت از عــنـانروانــت بـــه چـــنــگ انــدر آرد ســـنــان
دگـــر گـــفـــت کـــای نـــامـــبـــردار نــوتـــو رفــتـــی و کــردار شــد پـــیــش رو
تو را در بهشتست تخت این بس استزمــیـن بــلــا بــهــردیـگــر کــس اســت
دگر گفت کآنکس که او چـون تـوکشـتبـــه بـــیــنــد کـــنــون روزگــار درشـــت
ســقــف گــفــت مــا بــنــدگــان تــویـمنـــیـــایـــش کـــن پـــاک جـــان تـــویــم
کــه ایـن دخــمـه پــرلــالـه بــاغ تــوبــادکــفــن دشــت شــادی و راغ تـــو بـــاد
بــه گــفــتــنـد و تــابــوت بــرداشــتــنـدز هـامـون سـوی دخـمـه بــگـذاشـتــنـد
بـــران خــوابـــگــه رفــت نــاکــام شــاهســرآمــد بـــرو رنــج و تــخــت و کــلــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.