ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کـس آمد بـه ماهوی سـوری بـگـفـتکه شاه جهان گشت با خاک جفت
ســکـوبــا و قـســیـس و رهـبــان رومهـمــه ســوگــواران آن مــرز و بــوم
بــرفــتــنــد بـــا مــویــه بــرنــا و پــیــرتـــن شـــاه بـــردنــد زان آبـــگـــیــر
یـکــی دخــمــه کــردنـد او رابــه بــاغبــلــنــد و بــزرگــیــش بـــرتــر ز راغ
چـنین گفت ماهوی بـدبـخـت و شـومکه ایران نبـد پـش ازین خـویش روم
فـرسـتــاد تــا هـر کـه آن دخـمـه کـردهـم آنـکـس کـزان کـار تـیمـار خـورد
بـــکــشــتــنــد و تــاراج کــردنــد مــرزچــنـیـن بــود مـاهـوی را کــام و ارز
ازان پــس بــگــرد جــهـان بــنــگــریـدز تــخــم بــزرگـان کـســی را نـدیـد
هـمــان تــاج بــا او بــد و مــهـر شــاهشــــبـــــان زاده را آرزو کــــردگــــاه
هـمــه رازدارانــش را پــیـش خــوانــدسخـن هرچ بـودش بـه دل در بـراند
بـه دسـتـور گـفـت ای جـهاندیده مـردفـــراز آمـــد آن روز نــنــگ و نــبـــرد
نـه گـنـجـسـت بــامـن نـه نـام و نـژادهـمـی داد خـواهـم سـرخـود بـبــاد
بــر انـگــشــتــری یـزدگــردســت نـامبـه شـمـشـیـر بـر مـن نـگـردنـد رام
هــمــه شــهــر ایـران ورا بــنــده بــوداگــر خــویـش بــد ار پــراگـنـده بــود
نــخـــوانــد مــرا مــرد دانــنــده شــاهنــه بــر مــهـرم آرام گــیـرد ســپــاه
جـــزیــن بـــود چـــاره مــرا در نــهــانچــرا ریـخــتــم خــون شـاه جــهـان
هـمـه شـب ز انـدیشـه پـر خـون بـدمجــهـانـدار دانـد کـه مـن چـون بــدم
بـدو رای زن گفـت که اکـنون گذشـتازیـن کــار گـیـتــی پــر آواز گـشــت
کـنـون بـازجـویـی هـمـی کـارخـویـشکه بـگسستی آن رشته تار خویش
کـنـون او بــدخــمـه درون خــاک شـدروان ورا زهـــــر تـــــریــــاک شـــــد
جــهـانــدیـدگــان را هـمــه گــرد کــنزبـان تـیز گردان بـه شـیرین سـخـن
چـنـیـن گـوی کـایـن تـاج انـگـشـتـریمــرا شـــاه داد از پـــی مــهــتـــری
چـو دانـسـت کـامـد ز تــرکـان سـپــاهچوشب تیره تـر شد مرا خواند شاه
مـرا گـفـت چــون خـاسـت بــاد نـبــردکه داند بـه گیتی که بـرکیست گرد
تــوایـن تــاج و انــگــشــتــری را بــداربــود روز کـیـن تــاجــت آیـد بــه کـار
مـرانـیـسـت چـیـزی جـزین در جـهـانهمـانا کـه هسـت این ز تـازی نهان
تـو زین پـس بـه دشـمن مده گـاه مننـگــه دار هـم زیـن نـشــان راه مـن
مــن ایــن تــاج مــیــراث دارم ز شــاهبـه فـرمـان او بــر نـشـیـنـم بـه گـاه
بـــدیــن چــاره ده بــنــد بــد را فــروغکه داند که این راسـتـسـت از دروغ
چــوبــشـنـیـد مـاهـوی گـفـتــا کـه زهتـو دستـوری و بـر تـو بـر نیست مه
هـمـه مـهـتـران را ز لـشـکـر بـخـوانـدوزین گـونـه چـنـدین سـخـنها بـرانـد
بدانست لشکر که این نیست راستبه شوخی ورا سر بـریدن سزاست
یکـی پـهلوان گفـت کـاین کـار تـسـتسخـن گر درسـتـسـت گر نادرست
چـوبـشنید بـر تـخت شاهی نشستبـه افسون خـراسانش آمد بـدست
بــبــخــشــیـد روی زمـیـن بــر مـهـانمـنـم گـفـت بــا مـهـر شـاه جــهـان
جـهان را سراسر بـه بـخـشش گرفتســتــاره نـظـاره بــرو ای شــگـفـت
بــه مـهـتــر پــســر داد بــلـخ و هـریفـرسـتـاد بــر هـر سـوی لـشـکـری
بــد انـدیـشـگـان را هـمـه بــرکـشـیـدبــدانـســان کـه از گـوهـر او سـزیـد
بـــدان را بـــهــرجـــای ســـالــار کــردخــردمــنـد را ســرنـگــونـســارکــرد
چـــو زیــرانــدر آمــد ســر راســـتـــیپــدیـد آمـد از هـر سـوی کـاسـتـی
چـولـشـکـر فـراوان شـد و خـواسـتــهدل مــرد بـــی تــن شــد آراســتــه
ســـــپـــــه را درم داد و آبـــــاد کــــردســر دوده خـــویــش پـــربـــاد کــرد
بـــه آمــوی شــد پــهــلــو پــیــش روابــا لــشــکــری جــنـگ ســازان نـو
طــلــایـه بــه پــیـش ســپــاه انــدرونجـهـان دیـده یـی نـام او گـرسـتـون
بـــه شــهــر بـــخـــارا نــهــادنــد رویچـنان سـاخـتـه لشکری جـنگجـوی
بــدو گـفـت مـا را ســمـرقـنـد و چــاچبــبــایـد گـرفـتـن بـدیـن مـهـر و تـاج
بــه فــرمــان شــاه جــهــان یـزدگــردکـه سـالار بـد او بـر این هفـت گـرد
ز بـیژن بـخـواهـم بـه شـمـشـیر کـینکـزو تـیـره شـد بـخـت ایـران زمـیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.