ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـیـن تـا بــه بـیـژن رسـیـد آگـهـیکـه مـاهوی بـگـرفـت تـخـت مـهی
بـهـر سـوی فـرسـتـاد مـهـر و نـگـینهـمــی رام گــردد بــرو بــر زمــیـن
کنون سـوی جـیحـون نهادسـت رویبـه پـرخاش بـا لشکری جـنگجـوی
بـپـرسـیـد بـیژن کـه تـاجـش کـه دادبـــروکـــرد گـــویــنــده آن کـــاریــاد
بــدو گـفـت بــرسـام کـای شـهـریـارچـو من بـردم از چـاچ چـندان سوار
بـــیــاوردم از مـــرو چـــنـــدان بـــنــهبــشـد یـزدگـرد از مـیـان یـک تــنـه
تــو را گـفـتــه بــد تــخــت زریـن اویهــمــان یــاره گــوهــر آگــیـن اوی
همان گنج و تـاجش فرستم بـه چاجتـو را بـاید انـدر جـهـان تـخـت عـاج
بــه مـرو انـدرون رزم کـردم ســه روزچـهارم چـو بـفـروخـت گیتـی فـروز
شــدم تــنـگـدل رزم کــردم درشــتجـفا پـیشـه ماهوی بـنمود پـشـت
چـو مـاهـوی گـنـج خـداونـد خـویـشبــیـاورد بــی رنـج و بــنـهـاد پـیـش
چـوآگـنده شـد مرد بـی تـن بـه چـیزمرا خـود تـو گـفـتـی ندیدسـت نیز
بــه مـرو انـدرون بــود لـشـکـر دومـاهبــه خـوبـی نـکـرد ایـچ بــرمـانـگـاه
بــکــشــت او خــداونــد را در نــهــانچـنـان پــادشـاهـی بــزرگ جـهـان
سـواری کـه گـفـتــی مـیـان ســپــاههـمـی بــرگـذارد سـر از چـرخ مـاه
ز تـرکـان کسـی پـیش گرزش نرفـتهـمـی زو دل نـامــداران بــگــفــت
چـو او کشتـه شد پـادشاهی گرفتبــدیـن گـونـه نـاپـارسـایـی گـرفـت
طــلـایـه هـمـی گــویـد آمـد ســپــاهنــبــایـد کــه بــر مــا بــگــیـرنـد راه
چـو بـدخـواه جـنگی بـه بـالین رسیدنــبــایــد تــو را بــا ســپــاه آرمــیـد
چـنـین گـل بـه پـالـیز شـاهـان مـبـادچــو بــاشــد نــیـایـد ز پــالــیـز یـاد
چـو بـشـنـیـد بـیـژن سـپـه گـرد کـردز تــــرکـــان ســـواران روز نـــبــــرد
ز قــجــقــار بــاشــی بــیـامـد دمــاننـجـسـت ایـچ گـونـه بـره بـر زمـان
چــونــزدیـک شــهـر بــخــارا رســیـدهمه دشت نخشب سپه گسترید
به یاران چنین گفت که اکنون شتابمـــداریـــد تـــا او بـــدیـــن روی آب
بــه پــیـکــار مــا پــیــش آرد ســپــاهمـگـر بــاز خــواهـیـم زوکـیـن شـاه
ازان پــس بــپــرســیــد کــز نــامــدارکـه مـانـد ایـچ فـرزنـد کـاید بـه کـار
جــهـانـدار شـه را بــرادر بــه دســتپـسر گر نبـود ایچ دخـتـر بـه دست
کــه او را بــیــاریــم و یــاری دهــیــمبـه مـاهـوی بــر کـامـگـاری دهـیـم
بـدو گـفـت بـه رسـام کـای شـهـریارسـرآمـد بــریـن تـخـمـه بــر روزگـار
بـران شـهرهـا تـازیان راسـت دسـتکـه نه شـاه ماند نه یزدان پـرسـت
چـو بـشـنـیـد بـیژن سـپـه بـرگـرفـتز کـار جـهان دسـت بـر سـرگرفـت
طــلــایـه بــیـامــد کــه آمــد ســپــاهبـه پـیـکـنـد سـازد هـمـی رزمـگـاه
سـپــاهـی بــکـشـتــی بــرآمـد ز آبکــه از گــرد پــیـدا نــبــود آفــتــاب
سـپــهـدار بــیـژن بــه پـیـش سـپــاهبـیـامـد کـه سـازد هـمـی رزمـگـاه
چـو مـاهـوی سـوری سـپـه را بـدیـدتـو گفتـی که جـانش ز تـن بـرپـرید
ز بـس جـوشـن و خـود و زرین سـپـرز بـس نـیـزه و گـر ز وچـاچـی تـبــر
غـمی شـد بـرابـر صـفـی بـرکـشـیدهـوا نـیـلـگـون شـد زمـین نـاپـدیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.