ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١٠: بس سفالین لب و خاکین رخ و سنگین جانم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بـس سـفـالـین لـب و خـاکـین رخ و سـنـگـین جـانمآتــشــیـن آب و گــلـیـن رطــل کــنـد درمـانـم
دســت بــوســم کــه گــلــیـن رطــل دهـد یـار مــراگـر دهـد جــام زرم دســت بــر او افــشــانـم
مـنـم از گـل بــه گـلـیـن رطــل خــورم گـلـگـون مـیکـو بــرم جــام زر ایـمـه کـه نـه نـرگـسـدانـم
رطـــل دریـــا صـــفـــت آریـــد کـــه جـــام زردشـــتگـوش مـاهی اسـت بـر او آتـش دل ننشـانم
دوســتــانــم هــمــه انــصــاف دهــنــد از پــی مــنکــه چـــه انــصــاف ده و جـــورکــش دورانــم
گوش ماهی است نه خورد من و نه هم جام استبــه گـلـیـن رطـل دل از بــنـد خــرد بــرهـانـم
مـن کـه دریـاکـش و سـرمـســت چــو دریـا بــاشـمگوش ماهی چه کنم؟ جام صدف چه ستانم
بــوی خـاکـی کـه مـن از رطـل گـلـیـن مـی شـنـومبــردمــد از بــن هــر مــوی گــل و ریــحــانــم
هـمــه مــاهـی تــن و آورده بــه کــف جــام صــدفمــن نـهـنـگــم نـه حــریـف صــدف ایـشــانـم
ســاقـی اسـت آهـوی سـیـمـیـن و از آن زریـن گـاوخـــون خـــرگــوش کــنــد آب خـــور مــارانــم
گـــاو زر ده بــــه کـــف ســـامـــری و در کـــف مـــنآب خــضــری کـه در او آتــش مـوســی رانـم
جــز بــدیـن رطــل گــلــیـن هـیـچ عــمــارت نـکــنـمچــار دیـوار گــلــیـن را کــه در او مــهـمــانــم
آهــنـــیــن جـــامـــم و پـــر آه و انـــیــن دارم جـــاننــزیـم بــی دمــکــی آب کــه هـم حــیـوانــم
جــوهـری مـغ شــده و درج ســفــالــیـن خــم مـیوز نــگــیـن گــهـر و رطــل گــلــیـن مــیـزانــم
ســیـصـد وشــصـت رگـم زنـده شـود چــون بــدهـدسـیـصـد و شـصـت درم ســنـگ گـهـر وزانـم
هر کـه گـوهر بـه دهان داشـت جـگـر تـشـنه نمـاندمن که گوهر بـخـورم تـشـنه جـگر چـون مانم
ای عــجـــب دل ســـبـــک و درد گــرانــتـــر شــودمهرچـه من رطـل گـران سـنگ سـبـکـتـر رانم
دوش بــا رطــل گــلــیـن و مــی رنــگــیـن گــفــتــمکــز شــمــا گــشــت غــم آبــاد دل ویــرانــم
ای مـــی و رطـــل نــدانــم ز کـــدام آب و گـــلـــیــدکــاتــش درد نـشــانـدن بــه شــمـا نـتــوانـم
رطــل بــگــریـســت کــه مــن ز آب و گــل پــرویــزممـی بــنـالــیـد کــه مـن خــون دل خــاقــانـم
چـون بـه مـی خـون جـهـان در گـل افـسـرده خـورمچـه عـجـب گـر نـتـوان یافـت بـه دل شـادانم
مـــن کـــه خـــاقـــانـــیـــم از خـــون دل تـــاجـــورانمـی کـنـم قـوت و نـدانـم چـه عـجـب نـادانمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.