ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مباهات و نکوهش حسودان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
نـیـسـت اقـلـیـم سـخـن را بــهـتـر از مـن پـادشـادر جـهان ملک سـخـن راندن مسـلم شد مرا
مــریــم بــکــر مــعــالــی را مــنــم روح الــقــدسعــالــم ذکــر مـعــالــی را مـنـم، فــرمــان روا
شـه طـغـان عـقـل را نـایـب مـنـم، نـعـم الـوکـیـلنوعـروس فـضـل را صـاحـب منم نعـم الفـتـی
درع حـکـمـت پـوشـم و بـی تـرس گـویم الـقـتـالخـوان فـکرت سـازم و بـی بـخـل گویم الصـلا
نـکـتــه دوشـیـزه مـن حــرز روح اســت از صـفـتخـاطـر آبـسـتـن من نور عـقل اسـت از صـفـا
عـقـد نـظـامـان سـحــر از مـن سـتــانـد واسـطـهقـلـب ضـرابــان شـعـر از مـن پـذیـرد کـیـمـیـا
رشـک نـظـم مـن خـورد حـسـان ثــابــت را جـگـردسـت نـثــر مـن زنـد سـحــبــان وائل را قـفـا
هـر کــجــا نـعــلــی بــیـنـدازد بــراق طــبــع مــنآسـمـان زان تــیـغ بــران سـازد از بــهـر قـضـا
بــر ســر هــمــت بــلــا فــخــر از ازل دارم کــلــاهبــر تـن عـزلـت بــلـا بــغـی از ابــد دارم قـبــا
مــن ز مــن چــو ســایـه و آیـات مـن گــرد زمـیـنآفـتـاب آسـا رود مـنـزل بـه مـنـزل جـا بـه جـا
این از آن پـرسان که آخر نام این فرزانه چـیست؟وان بـدین گویان که آخر جای این ساحر کجا؟
پـیـش کـار حـرص را بـر مـن نـبـیـنـی دسـت رستـا شـهـنـشـاه قـنـاعـت شـد مـرا فـرمـان روا
ترش و شیرین است مدح و قدح من تا اهل عصراز عنب می پـخـتـه سـازند و ز حـصـرم تـوتـیا
هـم امـارت هـم زبــان دارم کــلـیـد گــنـج عــرشوین دو دعوی را دلیل است از حدیث مصطفا
مــن قــریـن گــنـج و ایـنـان خــاک بــیـزان هـوسمــن چــراغ عــقــل و آنــهــا روز کــوران هــوا
دشـمنند این عـقـل و فـطـنت را حـریفـان حـسـدمـنـکـرنـد این سـحـر و مـعـجـز را رفـیقـان ریا
حـسن یوسف را حـسد بـردند مشتـی ناسپـاسقـول احـمد را خـطـا خـواندند جـمعـی ناسـزا
من همی در هند مـعـنی راسـت هم چـون آدمموین خـران در چـین صورت کوژ چـون مردم گیا
چــون مـیـان کــاســه ارزیـز دلـشــان بــی فــروغچـون دهان کوزه سـیماب کفشـان بـی عطـا
مـن عـزیـزم مـصـر حـکـمـت را و ایـن نـامـحـرمـانغــر زنــان بـــرزنــنــد و غــرچــگــان روســتــا
گـر مـرا دشـمن شـدند این قـوم مـعـذورند از آنکمـن ســهـیـلـم کآمـدم بــر مـوت اولــادالــزنـا
جــرعـه نـوش سـاغـر فـکـر مـنـنـد از تــشـنـگـیریـزه خــوار ســفــره راز مــنـنــد از نــاشــتــا
مغـزشـان در سـر بـیاشـوبـم کـه پـیلند از صـفـتپـوسـتـشـان از سـر بـرون آرم که مارند از لقا
لـشـکـر عـادند و کـلـک مـن چـو صـرصـر در صـریرنسل یاجـوجـند و نطق من چـو صور اندر صدا
خـویشتـن هم جـنس خـاقانی شمارند از سخـنپـارگـین را ابـر نیسـانی شـنـاسـنـد از سـخـا
نـی هـمـه یک رنـگ دارد در نـیـسـتـان هـا ولـیکاز یـکـی نـی قـنـد خـیـزد وز دگـر نـی، بـوریـا
دانم از اهل سـخـن هرکه این فـصـاحـت بـشـنودهم بـسـوزد مغز و هم سـودا پـزد بـی منتـها
گـویـد ایـن خــاقــانـی دریـا مـثــابــت خــود مـنـمخـوانـمـش خـاقـانـی امـا از مـیـان افـتـاده قـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.