ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت از حبس و بند و مدح عظیم الروم عز الدوله قیصر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
فــلـک کـژروتــر اســت از خــط تــرســامــرا دارد مـســلــســل راهـب آســا
نه روح الله در این دیر اسـت چـون شـدچــنـیـن دجــال فـعـل ایـن دیـر مـیـنـا
تــنـم چـون رشـتــه مـریـم دوتــا اسـتدلـم چـون سـوزن عـیسـاسـت یکـتـا
مـن ایـنـجـا پــای بــنـد رشـتــه مـانـدمچـو عـیسـی پـای بـنـد سـوزن آنـجـا
چـرا سوزن چـنین دجـال چـشم اسـتکـه انـدر جـیب عـیسـی یـافـت مـاوا
لـــبـــاس راهــبـــان پـــوشـــیــده روزمچــو راهــب زان بــرآرم هـر شــب آوا
بــه صـور صــبــح گـاهـی بــرشــکـافـمصـــلــیــب روزن ایــن بـــام خـــضـــرا
شـده اســت از آه دریـا جــوشـش مـنتــیـمــم گــاه عــیـســی قــعــر دریـا
بــه مـن نـامـشــفــقــنـد آبــاء عــلــویچــو عــیـســی زان ابــا کــردم ز آبــا
مــرا از اخــتـــر دانــش چـــه حـــاصــلکـه مـن تــاریـک او رخــشـنـده اجــزا
چـه راحـت مرغ عـیسـی را ز عـیسـیکه همسایه است بـا خـورشید عذرا
گـر آن کـیـخــسـرو ایـران و تــور اســتچــرا بــیــژن شــد انــدر چــاه یــلــدا
چـرا عیسـی طـبـیب مرغ خـود نیسـتکــه اکــمــه را تــوانــد کــرد بـــیــنــا
نتـیجـه دختـر طبـعم چـو عیسی استکــه بــر پــاکـی مـادر هـســت گـویـا
سـخـن بـر بـکـر طـبـع مـن گـواه اسـتچــو بــر اعـجــاز مـریـم نـخـل خــرمـا
چــو مـن نـاورد پــانـصـد سـال هـجــرتدروغـی نـیسـت هـا بـرهـان مـن هـا
بـــرآرم زایــن دل چـــون خـــان زنــبـــورچــو زنــبـــوران خــون آلــوده غــوغــا
زبـــــان روغـــــنــــیــــنــــم زآتـــــش آهبــســوزد چــون دل قــنـدیـل تــرســا
چــو قــنــدیـلــم بــرآویـزنــد و ســوزنــدســه زنـجــیـرم نـهـادســتــنـد اعــدا
چـو مـریـم سـرفـکـنـده، ریـزم از طـعـنسـرشکی چـون دم عیسـی مصفی
چـنـان اسـتـاده ام پـیش و پـس طـعـنکـه اسـتـاده اسـت الف های اطـعـنا
مــرا زانــصــاف یــاران نــیـســت یــاریتــظــلــم کــردنــم زان نـیـســت یـارا
عــلـی الـلـه از بــد دوران عــلـی الـلـهتـــــبـــــرا از خـــــدا دوران تـــــبـــــرا
نـه از عــبــاســیـان خــواهـم مـعــونـتنــه بــر ســلــجــوقــیــان دارم تــولــا
چـــو داد مــن نــخــواهــد داد ایــن دورمرا چـه ارسـلـان سـلطـان چـه بـغـرا
چـو یوسـف نیسـت کـز قـحـطـم رهانـدمــرا چــه ابــن یـامــیـن چــه یـهــودا
مــرا اســلــامــیـان چــون داد نــدهـنـدشــوم بــرگــردم از اســلـام حــاشــا
پـس از تـحـصـیـل دین از هـفـت مـردانپــس از تــاویـل وحــی از هـفـت قـرا
پــس از الـحــمـد و الـرحـمـن والـکـهـفپس از یاسین و طاسین میم و طاها
پــس از مـیـقـات حــج و طــوف کـعـبــهجـمـار و سـعـی و لـبـیـک و مـصـلـی
پـس از چندین چـله در عهد سی سالشــوم پــنــجــاهــه گــیـرم آشــکــارا
مـرا مـشـتـی یهودی فـعـل، خـصـمـنـدچـو عیسـی تـرسـم از طـعـن مفاجـا
چــه فــرمــائی کــه از ظــلــم یـهـودیگـــریـــزم بــــر در دیـــر ســـکـــوبــــا
چــه گــوئی کآســتــان کــفــر جــویــمنـــجـــویـــم در ره دیـــن صـــدر والـــا
در ابــــخــــازیـــان ایـــنـــک گـــشـــادهحـــریــم رومـــیـــان آنـــک مـــهـــیــا
بـــگــردانــم ز بـــیــت الــلــه قـــبـــلــهبـه بـیت المقـدس و محـراب اقـصـی
مـرا از بــعــد پــنـجــه ســالـه اســلــامنـزیـبــد چـون صـلـیـبــی بــنـد بــر پـا
روم نــاقــوس بــوســم زیــن تــحــکــمشـــوم زنـــار بـــنـــدم زیـــن تـــعـــدا
کـنـم تــفـســیـر ســریـانـی ز انـجــیـلبــخــوانــم از خــط عــبــری مــعــمــا
مــن و نــاجـــرمــکــی و دیــر مــخــراندر بـــقــراطـــیــانــم جـــا و مــلــجـــا
مـــرا بـــیــنــنــد انــدر کـــنـــج غـــاریشـده مـولـو زن و پــوشـیـده چــوخــا
بــه جــای صــدره خــارا چــو بــطــریـقپــلـاسـی پــوشـم انـدر سـنـگ خـارا
چــو آن عـود الـصـلـیـب انـدر بــر طـفـلصــلــیـب آویـزم انـدر حــلــق عــمـدا
وگــر حــرمــت نــدارنــدم بـــه ابـــخــازکـــنــم زآنــجـــا بـــه راه روم مــبـــدا
دبــیــرســتــان نــهــم در هــیـکــل رومکـــنـــم آئیــن مـــطـــران را مـــطـــرا
بـــدل ســازم بــه زنــار و بــه بـــرنــسردا و طــیـلـســان چــون پــور ســقـا
کـنـم در پــیـش طـرســیـقـوس اعـظـمز روح الــقــدس و ابــن و اب مــجــارا
به یک لفظ آن سه خوان را از چه شکبــه صــحــرای یـقــیـن آرم هــمــانــا
مـرا اســقـف مـحــقـق تــر شــنـاســدز یـعــقــوب و ز نـســطــور و ز مـلـکـا
گـــشـــایـــم راز لـــاهـــوت از تــــفـــردنــمــایـم ســاز نــاســوت از هــیـولــا
کشیشـان را کشـش بـینی و کوششبــه تـعـلـیـم چـو مـن قـسـیـس دانـا
مــرا خــوانـنــد بــطــلــمــیـوس ثــانـیمـــرا دانـــنـــد فـــیــلـــاقـــوس والـــا
فــرســتــم نـســخــه ثــالــث ثــلــاثــهســوی بــغــداد در ســوق الـثــلــاثــا
بـه قـسـطـنـطـین بـرنـد از نوک کـلـکـمحــنــوط و غــالــیـه مــوتــی و احــیـا
بـه دسـت آرم عـصـای دسـت موسـیبــســازم زان عـصـا شـکـل چــلـیـپــا
ز ســرگــیـن خــر عــیـســی بــبــنــدمرعـــاف جــــاثــــلـــیـــق نـــاتــــوانـــا
ز افــســار خــرش افــســر فــرســتــمبــه خــانــان ســمــرقــنــد و بــخــارا
سـم آن خـر بـه اشـک چـشم و چـهرهبـــگـــیــرم در زر و یــاقـــوت حـــمــرا
سـه اقـنوم و سـه قـرقـف را بـه بـرهانبــگــویـم مــخــتــصــر شــرح مــوفــا
چـه بــود آن نـفـخ روح و غـسـل و روزهکــه مــریـم عــور بــود و روح تــنــهــا
هـنـوز آن مــهـر بــر درج رحــم داشــتکـه جـان افـروز گـوهـر گـشـت پــیـدا
چـه بـود آن نطـق عـیسـی وقـت میلادچـه بـود آن صـوم مـریـم وقـت اصـغـا
چـگـونه سـاخـت از گـل مـرغ عـیسـیچــگـونـه کـرد شــخــص عـازر احــیـا
چـه معـنی گفـت عـیسـی بـر سـر دارکـــه آهــنــگ پـــدر دارم بـــه بـــالـــا
وگــر قــیــصــر ســکــالــد راز زردشــتکــنــم زنــده رســوم زنــد و اســتـــا
بـگویم کـان چـه زند اسـت و چـه آتـشکــز او پــازنــد و زنـد آمــد مــســمــا
چـه اخـگـر مـاند از آن آتـش کـه وقـتـیخـــلــیــل الــلــه در آن افـــتـــاد دروا
بـه قـسـطـاسـی بـسـنـجـم راز مـوبــدکـه جـوسـنگش بـود قـسـطـای لوقـا
چــرا پــیـچــد مـگـس دســتــار فـوطــهچــرا پــوشــد مــلــخ رانــیــن دیــبـــا
بــه نـام قــیـصــران ســازم تــصــانـیـفبــه از ارتــنـک چــیـن و تــنـگـلـوشــا
بــس ای خــاقـانـی از سـودای فـاسـدکه شـیطـان می کـند تـلقـین سـودا
رفـیق دون چـه انـدیشـد بـه عـیسـی؟وزیـــر بــــد چــــه آمــــوزد بــــه دارا؟
مـگـو ایـن کــفــر و ایـمـان تــازه گـردانبــگـو اســتــغــفــر الـلـه زیـن تــمـنـا
فــقــل و اشـــهــد بـــان الــلــه واحـــدتــعــالـی عــن مـقـولـاتــی تــعــالـی
چـــه بـــایــد رفــت تـــا روم از ســر ذلعــظــیـم الـروم عــز الــدولـه ایـنـجــا
یـمـیـن عــیـســی و فــخــر الــحــواریامــیـن مــریـم و کــهــف الــنــصــاری
مــســیـحــا خــصــلــتــا قــیـصــر نــژاداتــورا ســوگــنــد خــواهـم داد حــقــا
بــه روح الـقــدس و نـفــخ روح و مـریـمبــه انـجــیـل و حــواری و مـســیـحــا
بــه مــهـد راســتــیـن و حــامــل بــکــربــه دســت و آســتــیـن بــاد مــجــرا
بـه بـیت الـمقـدس و اقـصـی و صـخـرهبــه تــقـدیـسـات انـصـار و شـلـیـخــا
بــه نـاقــوس و بــه زنـار و بــه قــنـدیـلبــه یـوحــنــا و شــمــاس و بــحــیـرا
بـه خـمسـین و بـه دنح و لیلـت الفـطـربــه عــیـدالـهـیـکـل و صــوم الـعــذارا
بــه پــاکــی مـریـم از تــزویـج یـوســفبـه دوری عـیـسـی از پـیونـد عـیـشـا
بــه بــیـخ و شـاخ و بــرگ آن درخـتــیکــه آمــد مــیــوه ش از روح مــعــلــا
بــه مــاه تــیـر کــانـگــه بــود نـیـســانبــه نـخـل پـیـر کـانـجـا گـشـت بــرنـا
بـــه بـــانــگ و زاری مــولـــو زن از دیــربــه بــنـد آهـن اســقــف بــر اعــضــا
بــه تــثــلــیــث بــروج و مــاه و انــجــمبــه تــربــیـع و بــه تـسـدیـس ثـلـاثـا
ز تـثـلـیـثـی کـجـا سـعـد فـلـک راسـتبــه تــربــیــع صــلــیــبــت بـــاد پــروا
کــه بـــهــر دیــدن بــیــت الــمــقــدسمــرا فــرمــان بــخــواه از شــاه دنـیـا
ز خــــط اســــتــــوا و خــــط مــــحــــورفــلــک را تــا صــلــیــب آیــد هــویـدا
ســزد گـر عــیـســی انـدر دیـر هـرقــلکـنـد تــســبــیـح از ایـن ابــیـات غــراپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.