ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»از ســر زلــف تــو بــوئی ســر بــه مـهـر آمـد بــه مــاجـان بـه اسـتـقبـال شـد کای مهد جـان ها تـا کجـا
ایـن چــه مـوکــب بــود یـارب کــانـدر آمــد شــادمــانبــارگـیـرش صـبــح دم بـود و جـنـیـبــت کـش صـبــا
در مــیــان جـــان فـــروشـــد بـــر در دل حـــلــقــه زداز بـــن هـــر مـــوی فـــریـــادی بـــرآمـــد کـــانـــدرآ
مـا در آب و آتــش از فــکــرت کــه گـوئی آن نـســیـمبـــاد زلــفـــت بـــود بـــا خـــاک جـــنــاب پـــادشـــا
بــا غــبــار صــیـد گـاه شــاه کـز تــعــظــیـم هـســتز آهـوان مــشــک ده صــد تــبــتــش در یـک فــضــا
صــیـد گـاه شــاه جــان هـا را چــراگـاه اســت ازآنـکلــخــلــخــه روحــانـیـان بــیـنـی در او بــعــرالـظــبــا
هــم در او افــعــی گــوزن آســـا شـــده تـــریــاق دارهـم گـوزنـانـش چــو افــعــی مـهـره دار انـدر قــفــا
شــاه را دیــدم در او پــیــکــان مــقــراضــه بـــه کــفراسـت چــون بــحـر نـهـنـگ انـداز در نـخـجــیـر جــا
وحــشـیـان از حــرمـت دســتــش ســوی پــیـکـان اوپـــای کـــوبـــان آمـــدنــدی از ســـر حـــرص و هــوا
خــون صـیـد الـلـه اکـبــر نـقـش بــسـتــی بــر زمـیـنجـان صـیـد الـحـمـد الـلـه سـبـحـه گـفـتـی در هـوا
پـــیـــش تـــیـــرش آهـــوان را از غـــم رد و قـــبــــولشیر خون گشتی و خون شیر آن ز خوف این از رجا
تــیـر چــون در زه نـشــانــدی بــر کــمــان چــرخ وشگــفــتــی او مــحــور هـمــی رانــد ز خــط اســتــوا
سـعـد ذابــح ســر بــریـدی هـر شـکـاری را کـه شـاهســـوی او مــحـــور ز خـــط اســـتـــوا کـــردی رهــا
پــیـش پــیـکـان دو شــاخــش از بــرای ســجــده ایشـیـر چــون شــاخ گـوزنـان پــشـت را کـردی دوتــا
مــن شــنـیـدم کــز نــهـیـب تــیـر ایـن شــیـر زمــیـنشـــیــر گــردون را اغـــثـــنــا یــا غــیــاث آمــد نــدا
داور مـــهــدی ســـیــاســـت مــهــدی امـــت پـــنــاهرســتـــم حـــیــدر کــفــایــت حــیــدر احـــمــد لــوا
خــسـرو سـلـطـان نـشـان خــاقـان اکـبــر کـز جــلـالروزگــارش عــبـــده الــاصــغــر نــویــســد بــر مــلــا
عـطـسـه جـودش بــهـشـت و خـنـده تـیـغـش سـقـرظــل چــتــرش آفــتــاب و گـرد رخــشــش کــیـمـیـا
آفـتــاب مـشــتــری حــکـم و ســپــهـر قـطـب حــلـمزیــر دســت آورده مــصــری مــار و هــنــدی اژدهــا
هـنـدی او هـمــچــو زنـگــی آدمـی خــور در مـصــافمـصـری او چــون عـرابــی تــیـز مـنـطـق در ســخــا
نـام او چــون اســم اعــظــم تــاج اســمــادان از آنـکحــلــقــه مـیـم مــنـوچــهـر اســت طــوق اصــفــیـا
بــلـکـه رضــوان زیـن پــس از مـیـم مـنـوچــهـر مـلـکیــاره حـــوران کـــنـــد گـــر شـــاه را بـــیــنــد رضـــا
دایــره مــیــم مــنــوچــهــر از ثــوابـــت بــرتــر اســتآفــریـنــش در مــیـانــش نـقــطــه ای بــس بــیـنـوا
گــر ســمـا چــون مـیـم نـام او نـبــودی از نـخــســتهم چو سین در هم شکستـی تـاکنون سقف سما
حــرمـتــی دارد چــنـان تــوقــیـع او کـانـدر بــهـشــتصــح ذلــک گــشــت تـــســبـــیــح زبـــان انــبـــیــا
چــرخ را تــوقــیـع او حــرز اســت چــون او بــرکـشــدآن ســعــادت بـــخــش مــریــخ زحـــل وش در وغــا
تــیـغ او خــواهـد گــرفــتــن روم و هـنـد از بــهـر آنـکایـن دو جــا را هـســت مــریـخ و زحــل فــرمــان روا
هـم زبـانـش تـیـغ و هـم تـیغـش زبـان نـصـرت اسـتایــن ســـرایــد ســر وحـــی و آن کــنــد درس غــزا
تــیـغ حــصـرم رنـگ و بــر وی دانـه دانـه چــون عـنـببــخــت کـرده زان عـنـب نـقـل و ز حــصــرم تــوتــیـا
تــیـغ او آبــسـتــن اسـت از فـتــح و ایـنـک بــنـگـرشنــقــطــهــای چــهــره بـــر آبـــســتــنــی دارد گــوا
شاه در یک حال هم خضر است و هم اسکندر استکآیــنــه دیــن کــرد و شــد بــا آب حــیــوان آشــنــا
هـم ز پــیـش آب حــیـوان ســد ظــلـمـت بــرگـرفــتهــم مــیــان آب کـــر ســـدی دگـــر کـــرد ابـــتـــدا
از نـهیب این چـنـین سـد کـوسـت فـتـح الـبـاب فـتـحســد بـــاب الــبـــاب لــرزان شــد بـــه زلــزال فــنــا
شـــاه بـــود آگــه کــه وقـــتـــی مــاه و گــاو زمــیــنکــلــی اجــزای گــیــتـــی را کــنــنــد از هــم جــدا
پــیـش از آن کـز هـم بــرفــتــی هـفــت انـدام زمـیـنرفـت و پـیش گـاو و ماهی سـاخـت سـدی از قـضـا
پــس بــر آن ســد مـبــارک ده انـامـل بــرگــمـاشــتجــدولـی را هـفـت دریـا ســاخــت از فـیـض عــطــا
وز فــــلـــک آورد در وی گــــاو و مـــاهـــی و صــــدفگــاو گــردنـده، صــدف جــنـبــان و مــاهـی آشــنــا
مـاهیش دنـدان فـکـن گـشـت و صـدف گـوهر نـمـایگـاو او عــنـبــر فــزای و ســاحــلـش ســنـبــل گـیـا
بــود در احــکـام خــســرو کـز پــی سـی و دو ســالخــســف آب و بـــاد خــواهــد بــود در اقــلــیــم مــا
آب را بــربــسـت و دسـت و بــاد را بـشـکـسـت پـایتـــا نـــه زآب آیــد گـــزنـــد و نــه ز بـــاد آیــد بـــلـــا
زآنکـه چـون نحـل این بـنـا را خـود مـهندس بـود شـاهآب چــون آیـیـنـه شــان انـگـبــیـن گـشــت از صـفـا
تـا چـو شـاه نحـل شاه انگیخـت لشکر چـشم خـصمصـد هزاران چـشـمـه شـد چـون خـانه نحـل از بـکـا
تــا بــه افــزون بــرد رنــج و گــنـج افــزون بــرگــشــادرنــج هــای هــرکــســی را گــنــج هــا دادش جــزا
بــهـر مــزدوران کــه مــحــروران بــدنــد از مــانـدگــیقـرصــه کـافـور کـرد از قـرصــه شــمـس الـضــحــی
وز مـلــایـک نـعــرهـا بــرخــاســت کــایـنـک در زمـیـنشــاه بــنـد بــاقــلــانـی بــســت چــون بــنـد قــبــا
قــاصــد بــخــت از زبــان صــبــح دم ایـن دم شــنـیـدصـد زبـان شـد هم چـو خـورشـید از پـی این ماجـرا
چــون کــبــوتــر نـامــه آورد از ظــفــر، نـعــم الــبــریـدعـنـکـبــوت آســا خــبــر داد از خــطــر نـعـم الـفـتــا
گـفـت کـای خـاقـانـی آتــش گـاه مـحـنـت شـد دلـتراه حــضــرت گــیـر و جــان از آتــش غــم کــن رهــا
شـــاه ســـد آب کـــرد ایــنــک رکـــاب شـــاه بـــوستـــا بــــرای ســـد آتـــش بـــنـــدهـــا ســـازد تـــورا
زانـکـه امـروز آب و آتــش عــاجــز از اعــجــاز اوســتگـر بــخــواهـد زآب ســازد شـمـع و ز آتــش آســیـا
گـفـتـم ای جـبـریل عـصـمـت گـفـتـم ای هدهد خـبـروحـی پـردازی عـفـا الـلـه مـلـک بـخـشـی مـرحـبــا
دعــوتــم کــردی بــه لــشــگــرگــاه خــاقــان کــبــیـرحـــبـــذا لــشـــگــرگــه خـــاقـــان اکـــبـــر حـــبـــذا
لـیـک مـن در طـوق خـدمـت چــون کـبــوتــر بــد دلـمپــیـش شـه بــازی چـنـان، زنـهـار کـی بــاشـد مـرا
گـفــت کــان شــه بــاز در نـســریـن گــردون نـنـگــردبــر کــبــوتــر بــاز بــیــنــد ایــنــت پــنــداری خــطــا
هـین بـگـو ای فـیض رحـمـت هین بـگـو ای ظـل حـقهـیـن بــگـو ای حــرز امـت هـیـن بــگـو ای مـقـتــدا
ای خــدیـو مـاه رخـش ای خــسـرو خـورشـیـد چــتــرای یــل بـــهـــرام زهـــره ای شـــه کـــیــوان دهـــا
آســتــانـت گــنـبــد ســیـمـاب گــون را مـتــکــاســتبــنـده ســیـمــاب دل ســیـمـاب شــد زیـن مـتــکــا
خــود ســپــاه پــیـل در بــیـت الـحــرم گـو پــی مـنـهخــود قــطــار خــوک در بــیـت الـمـقــدس گــو مـیـا
کـــی بــــرنـــد آب درمـــنـــه بــــر لـــب آب حـــیـــاتکـی شــود ســنـگ مـنـات انـدر خــور ســنـگ مـنـا
بــنـده چــون زی حـضـرتــت پــویـد نـدارد بــس خـطـرنجـم سـفـلی چـون شـود شـرقـی ندارد بـس ضـیا
خــود مـدیـحــت را بــه گـفــت او کـجــا بــاشــد نـیـازمـصـحــف مـجــد از پــر طـاووس کـی بــگـیـرد بــهـا
خــاک درگــاهــت دهــد از عــلــت خــذلــان نــجـــاتکـاتــفــاق اســت ایـن کـه از یـاقـوت کـم گـردد وبــا
بــنـده خـاکـیـن بــه خـدمـت نـیـم رو خـاکـیـن رسـیـدسـهم خـسـران پـس نهاد و سـهم خـسـرو پـیشوا
کـــیــمــیــای جـــان نــثـــار آورده بـــر درگـــاه شـــاهبــــا عـــقـــیـــق اشـــک و زر چـــهـــره و در ثــــنـــا
زیـد چــون در خــدمـت احــمـد بــه تــرک زن بــگـفـتنــام بـــاقــی یــافـــت ایــنــک آیــت لــمــاقــضـــی
هم نـثـار از جـان تـوان کـردن بـه صـدر چـون تـو شـاههـم بــه تــرک زن تــوان گـفـتــن بــرای مـصـطـفـی
جــــان خــــاقــــانـــی ز تــــف آفــــتــــاب و رنـــج راهمــانــده بـــود آســوده شــد در ســایــه ظــل خــدا
اجــتــمــاع مــاه بــود امــروز و اســتــقــبــال بــخــتکـاوفـتــاد ایـن ذره را بــا چـون تـو خـورشـیـد الـتـقـا
مـریـم طــبــعـش نـکـاح یـوســف وصــف تــو بــســتمریمی بـا حـسـن یوسـف نی چـو یوسـف کـم بـها
لـیـک بــا ام الـخــبــائث چــون طـلـاقـش واقـع اسـتخــســروش رجــعــت نـفـرمـایـد بــه فـتــوی جــفــا
گـر بـسـیط خـاک را چـون مـن سـخـن پـیرای هسـتاصــلـم آتــش دان و فــرعــم کــفــر و پــیـونـدم ابــا
آســمــان صــدرا شــنـیـدی لــفــظ پــرویـن بــار مــنقــــائلـــان عــــهـــد را گـــو هـــکــــذا والـــا فــــلـــا
ای گــه تــوقــیـع آصــف خــامــه و جــمــشــیـد قــدروی گــه نـیـت ارســطــو عــلــم و اســکــنــدر بــنــا
ای ربـــیــع فـــضـــل، از تـــو گــشـــت آدم را شـــرفوی ربــیـع فــصــل، از تــو گــشــت عــالــم را نــمــا
در ربـــیـــع دولـــتـــت هـــرگـــز خـــزان را ره مـــبـــادفـارغـم ز آمین کـه دانم مسـتـجـاب اسـت این دعـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.