ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مـگـر بـه سـاحـت گـیـتـی نـمـانـد بــوی وفـاکــه هـیـچ انـس نـیـامـد ز هـیـچ انـس مـرا
فــســردگــان را هـمـدم چــگـونـه بــرســازمفــســردگـان ز کــجــا و دم صــفــا ز کــجــا
درخـت خـرما از موم سـاخـتـن سـهل اسـتولــیـک از آن نــتــوان یـافــت لــذت خــرمــا
مرا ز فـرقـت پـیوسـتـگان چـنان روزی اسـتکـه بـس نمـانـد کـه مـانم ز سـایه نیز جـدا
اگـر بـه گـوش مـن از مـردمـی دمـی بـرسـدبـه مژده مردمک چـشـم بـخـشـمش عمدا
اگـــر مـــرا نــدای ارجـــعـــی رســـد امـــروزوگــر بــشــارت لــاتــقــنــطــوا رســد فــردا
بـه گـوش هوش مـن آید ندای اهل بـهشـتنـصــیـب نـفـس مـن آیـد نـویـد مـلـک بــقـا
نـدای هـاتـف غـیـبــی ز چـار گـوشـه عـرشصــدای کــوس الـهـی بــه پــنـج نـوبــه لــا
خـروش شـهـپـر جـبــریـل و صـور اسـرافـیـلغــریــو ســـبـــحـــه رضــوان و زیــور حـــورا
لـطــافــت حــرکـات فــلـک بــه گـاه ســمـاعطـــراوت نــغـــمــات مــلــک بـــه گــاه نــدا
صــریـر خــامــه مــصــری مــیــانــه تــوقــیـعصــهــیـل ابــرش تــازی مــیــانــه هــیــجــا
نــوای بـــاربـــد و ســـاز بـــربـــط و مـــزمـــارطـریـق کـاسـه گـر و راه ارغـنـون و سـه تـا
صـفـیـر صـلـصـل و لـحـن چــکـاوک و سـارینــفـــیــر فـــاخـــتـــه و نــغـــمـــه هــزار آوا
نـوازش لــب جــانـان بــه شــعــر خــاقــانـیگــزارش دم قــمــری بـــه پـــرده عـــنــقـــا
مـرا از این همـه اصـوات آن خـوشـی نـرسـدکــه از دیــار عــزیــزی رســـد ســلــام وفــا
چـنان که دوشـم بـی زحـمت کبـوتـر و پـیکرسـید نـامـه صـدر الـزمـان بـه دسـت صـبـا
درسـت گـوئی صـدر الـزمـان سـلـیـمـان بـودصبا چو هدهد و محنت سرای من چو سبا
از آن زمـان کـه فـرو خـواندم آن کـتـاب کـریمهـمـی ســرایـم یـا ایـهـا الـمـلــاء بــه مـلـا
بــهـار عـام شـکـفـت و بــهـار خـاص رسـیـددو نـوبـهـار کـز آن عـقـل و طـبـع یـافـت نـوا
بـــهــار عـــام جـــهــان را ز اعــتـــدال مــزاجبــهـار خــاص مـرا شــعـر ســیـد الـشــعـرا
سـزد کـه عـید کـنم در جـهان بـه فـر رشـیدکـه نظـم و نثـرش عـیدی مؤبـد اسـت مـرا
اگــر بــه کــوه رســیـدی روایـت ســخــنـشزهـی رشـیـد جـواب آمـدی بــه جـای صـدا
ز نـقــش خــامـه آن صــدر و نـقـش نـامـه اوبــیـاض صـبــح و سـواد دل مـراســت ضـیـا
ز نـظـم و نـثـرش پـروین و نـعـش خـیـزد و اوبــهـم نـیـامـد پــرویـن و نـعـش در یـک جــا
عـبـارتـش همه چـون آفـتـاب و طـرفـه تـر آنکـه نـعـش و پــرویـن در آفـتــاب شـد پــیـدا
بــرای رنـج دل و عـیـش بــد گـوارم سـاخـتجــوارشــی ز تــحــیـت مــفــرحــی ز ثــنــا
مـعــانـیـش هـمـه یـاقـوت بــود و زر یـعــنـیمــفـــرح از زر و یــاقــوت بـــه بـــرد ســـودا
بــه صــد دقــیـقــه ز آب در مـنـه تــلــخ تــرمبـه سخره چـشمه خضرم چو خواند آن دریا
زبـون تـر از مه سـی روزه ام مهی سـی روزمـرا بـه طـنز چـو خـورشـید خـواند آن جـوزا
طویله سـخـنش سـی و یک جـواهر داشـتنـهـادمـش بــه بــهـای هـزار و یـک اســمـا
بـه سـال عمرم از او بـیست و پـنج بـخـریدمشــش دگــر را شــش روز کــون بــود بــهـا
مگر که جـانم از این خشک سال صرف زمانگـریـخـت در کـنـف او بــه وجـه اسـتـسـقـا
کـه او بـه پـنج انـامـل بـه فـتـح بـاب سـخـنز هـفـت کـشـور جـانـم بـبـرد قـحـط و غـلـا
حــیـات بــخــشـا در خــامـی سـخـن مـنـگـرکـه سـوخـتـه شـدم از مرگ قـدوة الحـکـما
شـکـسـتــه دل تــر از آن ســاغـر بــلـوریـنـمکــه در مـیـانـه خــارا کــنـی ز دســت رهـا
بـــدان قــرابـــه آویــخــتـــه هــمــی مــانــمکـه در گـلـو بــبــرد مـوش، ریـسـمـانـش را
فـروغ فـکـر و صــفـای ضــمـیـرم از عـم بــودچـو عـم بـمرد، بـمرد آن همه فروغ و صـفـا
جهان به خیره کشی بر کسی کشید کمانکـه بـرکـشـیده حـق بـود و بـرکـشـنـده مـا
ازیـن قـصـیـده نـمـودار سـاحـری کـن از آنـکبــقــای نـام تــو اســت ایـن قـصــیـده غــرا
بـه هـرکـسـی ز مـن این دولـت ثـنـا نـرسـدخنک تـو کاین همه دولت مسلم است تورا
اگـر خـری دم ازین معـجـزه زند کـه مراسـتدمـش بـینـد کـه خـر، گـنـگ بـهـتـر از گـویـا
کــمــان گــروهـه گــبــران نــدارد آن مــهــرهکــه چــار مــرغ خــلــیــل انــدر آورد ز هــوا
اگـرچــه هـرچـه عـیـال مـنـنـد خـصـم مـنـنـدجــواب نـدهـم الــا انـهـم هـم الــســفــهـا
که خـود زبـان زبـانی بـه حـبـس گاه جـحـیمدهـد جـواب بــه واجـب کـه اخـسئوا فـیـهـا
مـحـقـقـان سـخـن زیـن درخـت مـیـوه بــرنـدوگــر شــونــد ســـراســـر درخـــتـــک دانــا
دعــای خــالــص مـن پــس رو مـراد تــو بــادکـه بـه ز یـاد تـوام نـیـسـت پـیشـوای دعـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.