ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای رای تــو صــیــقــل اخــتــران راافــســر تــوئی افــســر ســران را
خـاک در تــو بــه عـرض مـصـحــفجـــای قـــســـم اســـت داوران را
هـر هـفـتــه ز تــیـغ تــو عــطــیـتهـفـت اقـلـیـم اســت ســروران را
در کـعـبــه حــضـرت تــو جــبــریـلدســـت آب دهـــد مـــجــــاوران را
چـــون شـــاخ گـــوزن بــــر در تـــوقـامـت شــده خــم غـضـنـفـران را
دایـه شــده بــر قـریـش و بــرمـکصــدق و کــرم تـــو جـــعــفــران را
تــا مـحــضـر نـصـرتــت نـوشـتــنـدآوازه شـــکـــســــت دیـــگـــران را
کــانـجــا کــه مــحــمــد انـدر آمــددعـــوت نــرســـد پـــیــمــبـــران را
گـر دهـر حـرونـیـی نـمـوده اسـتچــون رام تــو گـشـت مـنـگـر آن را
بـنگر که چـو دسـت یافـت یوسـفچـــه لـــطـــف کـــنـــد بـــرادران را
از عـــالـــم زاده ای و پـــیــشـــتعــالــم تــبــع اســت چــاکــران را
هـم رد مــکــنـش کــه راد مــردانحـــــرمـــــت دارنـــــد مـــــادران را
قــدرت ز بــرای کـار تــو ســاخــتایــن قـــبـــه نــغـــز بـــی کــران را
گــر خــاتــم دســت تــو نــزیــبـــدهـم حــلـقـه نـشـایـد اسـتــران را
صــحــن فــلــک از بـــزان انــجـــممــــانـــد رمـــه مــــضــــمــــران را
هست از پـی بـر نشست خاصتامــیــد خـــصـــی شـــدن نــران را
صـاحــب غـرضـنـد روس و خــزرانمـنـکـر شـده صـاحــب افـسـران را
تــیـغ تــو مـزوری عـجـب سـاخـتبــــــیـــــمــــــاری آن مـــــزوران را
فـتـح تـو بــه جـنـگ لـشـکـر روستـــاریــخ شـــد آســـمــان قــران را
رایــات تـــو روس را عـــلــی روسصـرصـر شـده ســاق ضـمـیـران را
پــیـکــان شــهـاب رنــگ چــون آبآتــــش زده دیـــو لـــشـــکـــران را
در زهــــره روس رانــــده زهـــر آبکــانــداخـــتـــه یــغــلــق پـــران را
یک سـهم تـو خـضـروار بـشـکافتهفـتـاد و سـه کـشـتـی ابـتـران را
مـقـراضـه بــنـدگـان چــو مـقـراضاوداج بـــــریــــده مــــنــــکــــران را
بـس دوختـه سگ زنت چـو سوزندر زهـــره جـــگـــر مـــبــــتـــران را
اقبـال تـو کاب خـضر خـورده اسـتدل داده نــهــنــگ خـــنـــجـــران را
وز بـس کـه ز خـصـم بـر لـب بـحـرخــون رفــت بــریـده حــنــجــران را
هـم بــر لــب بــحــر بــحــر کــردارخون شد چو شفق دل اشقران را
بــا تــرکـشــت اژدهـای مـوســیبــنــمــود مــجــوس مــخــبــران را
در روم ز اژدهــــــای تـــــــیــــــرتزهــر اســت نــوالــه قــیـصــران را
چـــون از مــه نــو زنــی عــطـــاردمـــریـــخ هـــدف شـــود مـــرآن را
گــر زال بــبــســت پــر ســیـمــرغبـــر تـــیــر، هــلــاک صـــفــدران را
بــر تــیـر تــو پــر جــبــرئیـل اسـتآفـــت شـــده دیـــو جـــوهـــران را
آن بـــیـــلـــک جـــبـــرئیـــل پـــرتعـــزرائیـــل اســـت جـــانـــوران را
بـسـتـه کـمر آسـمـان چـو پـیکـانمـــانــد بـــه درت مــســـخـــران را
شـــیــران شـــده یــاوران رزمـــتاقـــبــــال تـــو نـــجـــده یـــاوران را
ســیـمـرغ بــه نـامـه بــردن فـتــحمــی رشــک بـــرد کــبـــوتـــران را
نـصـرت کـه دهد بـه بـد سـگـالـتهــرا کــه بـــرافـــکـــنــد خـــران را
بـا لـطـف تـو در مـیان نهاده اسـتخـــاقـــانــی امــیــد بـــیــکــران را
کز لطـف تـو هم نشـد گسـسـتـهامــیــد بـــهــشـــت، کـــافـــران را
در مـدحـت تـو بــه هـفـت اقـلـیـمشـش ضـربــه دهـد سـخـنـوران را
شــهـبــاز ســخــن بــه دولـت تــومـــنـــقـــار بــــریـــد نـــو پــــران را
بـا گـاو زری کـه سـامری سـاخـتگـــوســـالــه شـــمــار زرگـــران را
گر هست سخن گهر، چرا نیستآهـــنـــگ بــــدو گـــهـــر خـــران را
گر شـادی دل ز زعـفـران خـاسـتچــون رنـگ غـم اسـت زعـفـران را
تـــا حـــشــر فــذلــک بـــقــا بـــادتـــوقــیــع تـــو داد گــســـتـــران را
در جــنـت مـجــلــســت چــراگــاهآهـــــو حــــــرکـــــات احـــــوران را
بــزمــت فــلــک و ســرات مــنــزلمــــاهــــان ســــتــــاره زیـــوران راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.