ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
داد مــــرا روزگــــار مــــالــــش دســـــت جـــــفـــــابــا کـه تـوانـم نـمـود نـالـش از ایـن بـی وفـا
در ســرم افــکــنـد چــرخ بــا کــه ســپــارم عــنــانبــر لــبــم آورده جــان بــا کــه گــزارم عــنــا
محـنت چـون خـون و گوشت در تـنم آمیخـتـه استتــا نـشـود جـان ز تــن، زو نـتــوان شـد رهـا
بـــرنــتـــوانــم گــرفـــت پـــره کـــاهــی ز ضـــعـــفگرچه به صورت یکی است روی من و کهربا
گـر ز غــمـم صــد یـکــی شــرح دهـم پــیـش کــوهآه دهــد پـــاســخــم کــوه بـــه جــای صــدا
پـــای نــهــم در عـــدم بـــو کـــه بـــه دســـت آورمهــم نــفــســـی تـــا کــنــد درد دلــم را دوا
این همه محنت که هست درد دو چشم من استهـیـچ نـکـوعـهـد نـیسـت کـو شـودم تـوتـیـا
هـیـچ نــکــرده گــنــاه تــا کــی بــاشــم بــه گــویخـسـتــه هـر نـاحـفـاظ بــسـتـه هـر نـاسـزا
از لــگــد حـــادثـــات ســخــت شــکــســتـــه دلــمبـستـه خیالم که هست این خلل از بـوالعلا
پــیــش بـــزرگــان مــا آب کــســی روشــن اســتفـعـل سـگ گـنجـه اسـت قـدح خـر روسـتـا
خــود بــه ولــوغ ســگــی بـــحــر نــگــردد نــجــسخــود بــه وجــود خــری خــلــد نــیـابــد وبــا
ایـن چــو مـگـس مـی کـنـد خـوان سـخـن را عـفـنوان چـو مـلـخ مـی بـرد کـشـتـه دین را نمـا
مــن شــده چــون عــنــکــبــوت در پــی آن در بــدربـانگ کشـیده چـو سـار از پـی این جـا بـجـا
یــارب خــاقــانــی اســت بـــانــگ پـــر جـــبـــرئیــلخـانه و کـاشـانه شـان بـاد چـو شـهر سـبـا
هــم بــنــمــایـد چــنــیـن هـم شــود از قــدر صــدردرد ورا انـــحــــطــــاط رنـــج ورا انــــتــــهـــا
عـــازر ثـــانـــی مـــنـــم یـــافـــتـــه از وی حـــیــاتعـیسـی دلـها وی اسـت داده تـنم را شـفـا
آســـتـــر نــطـــع اوســـت قــبـــلــه گــه آســـمــانمنتـظـر جـمع اوسـت قـبـلـه گـه مصـطـفـی
گـر دو شـود قـبـلـه مـان بـس عـجـبـی نـی از آنـکاو بــه شـمـاخــی نـهـاد کـعـبــه دیـگـر بــنـا
در ازل آن کـــعـــبـــه بـــود قـــبـــلـــه دیــن هـــدیتـا ابـد ایـن کـعـبـه بــاد قـبـلـه مـجـد و عـلـا
ای فــــضــــلــــا پــــروری کــــز شــــرف نــــام تــــومــدعـــیــان را دریــد قــافـــیــه مــن قــفـــا
تـــا بـــه نــوای مــدیــح وصـــف تـــو بـــرداشـــتـــمرود ربــــاب مــــن اســــت روده اهـــل ریـــا
بــــهـــر خــــواص تــــو را مــــائده خــــوش مـــذاقسـاخـتـم از جـان پـاک بــنـگـر و در ده صـلـا
هــســت طــریــق غــریــب ایــنــکــه مــن آورده اماهـل سـخـن را سـزد گـفـتــه مـن پــیـشـوا
خــصــم نـگـردد بــه زرق هـم ســخــن مـن از آنـکهـمـدم بــلـبـل نـشـد بـوالـعـجـب از گـنـدنـا
گــر ز درت غــایــبــم جــان بـــر تــو حــاضــر اســتمهره چـو آمد بـه دسـت مار بـه کـف گـو میا
بـــر مــحــک رغــبـــتــم بــیــش مــزن بـــهــر آنــکرد شــده عــالـمـم قـلـب هـمـه دســت هـا
نـقـش کـژ مـن مـبــیـن خــاصـه کـه دانـســتــه ایســر لــان تـــســمــع خــیــر مــن ان تـــری
نــایــدت از بـــود مــن هــیــچ غــرض جــز ســخــننـیـسـتــم از مـدح تـو هـیـچ عـوض جـز دعـا
بــــر در صـــدر تـــو بــــاد خـــیـــمـــه زده تـــا ابــــدلـشــکـر جــاه و جــلـال مـوکـب عــز و عــلـا
شــهـر بــد انـدیـش بــاد خــاصــه شــبــســتــان اومـوقـف خـسـف عـظـیـم مـوضـع مـرگ فـجـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.