ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
رخـش بـه هـرا بــتـاخـت بــر سـر صـبــح آفـتـابرفــت بــه چــرب آخــوری گــنــج روان در رکــاب
کحلی چرخ از سحاب گشت مسلسل به شکلعـودی خـاک از نـبـات گـشـت مـهـلـهل بـه تـاب
روز چــو شـمـعـی بــه شـب نـور ده و ســر فـرازشـب چـو چـراغـی بـه روز کـاسـتـه و نـیم تـاب
دردی مـطـبــوخ بــیـن بــر سـر ســبــزه ز سـیـلشـیـشـه بــازیـچـه بــیـن بــر سـر آب از حـبــاب
مــرغــان چــو طــفــلــکــان ابــجــدی آمـوخــتــهبــلـبــل الـحـمـدخـوان گـشـتـه خـلـیـفـه کـتـاب
دوش ز نــوزادگــان دعـــوت نــو ســـاخـــت بـــاغمــجــلــســشــان آب زد ابــر بــه ســیـم مـذاب
داد بــه هـر یـک چـمـن خـلـعـتـی از زرد و سـرخخــلــعــه نــوردش صــبـــا رنــگــرزش مــاه تــاب
اول مـجـلـس کـه بـاغ شـمـع گـل انـدر فـروخـتنرگـس بـا طـشـت زرد کـرد بـه مجـلس شـتـاب
ژالـه بــر آن جــمـع ریـخــت روغـن طــلـق از هـواتـــا نــرســـد شـــمــع را زآتـــش لــالــه عــذاب
هـر سـوئی از جـوی جـوی رقـعـه شـطـرنـج بـودبـــیــدق زریــن نــمــود غــنــچـــه ز روی تـــراب
شـاخ جــواهـر فـشـان سـاخــتــه خــیـر الـنـثــارسـوسـن سـوزن نـمـای دوخـتــه خـیـر الـثـیـاب
مـجـمـره گـردان شـمـال مـروحـه زن شـاخ بــیـدلـعــبــت بــاز آســمـان زوبــیـن افــکـن شــهـاب
پـیـش چـنـین مـجـلـسـی مـرغـان جـمـع آمـدنـدشب شده بـر شکل موی مه چـو کمانچه ربـاب
فـاخـتـه گفت از نخـسـت مدح شـکوفه که نحـلســازد از آن بــرگ تــلـخ مـایـه شــیـریـن لـعـاب
بـلبـل گفـتـا که گل بـه ز شـکـوفـه اسـت از آنکشـاخ جـنیبـت کـش اسـت گـل شـه والـاجـناب
قــمــری گــفــتــا ز گــل مــمــلــکــت ســرو بــهکــانــدک بـــادی کــنــد گــنــبـــد گــل را خــراب
سـاری گـفـتـا کـه سـرو هسـت ز من پـای لـنگلاله از او بـه کـه کـرد دشـت بـه دشـت انقـلاب
صـلـصـل گـفـتــا کـه نـی لـالـه دورنـگ اسـت ازوسـوسـن یـک رنـگ بــه چــون خــط اهـل ثــواب
تـیهو گـفـتـا بـه اسـت سـبـزه ز سـوسـن ازآنـکفـاتــحــه صــحــف بــاغ اوســت گـه فـتــح بــاب
طـوطـی گـفـتــا سـمـن بــه بــود از ســبــزه کـوبــوی ز عــنــبـــر گــرفــت رنــگ ز کــافــور نــاب
هدهد گفـت از سـمن نرگـس بـهتـر کـه هسـتکـرســی جــم مـلـک او و افــســر افــراســیـاب
جــمــلــه بــدیـن داروی بــر در عــنـقــا شــدنــدکــوســت خــلــیـفــه طــیـور داور مـالــک رقــاب
صـاحـب سـتـران هـمـه بــانـگ بـر ایـشـان زدنـدکـایـن حــرم کـبــریـاســت بــار بــود تــنـگ یـاب
فـاخــتــه گـفـت آه مـن کـلـه خـضـرا بــسـوخـتحــاجــب ایـن بــار کــو ورنـه بــســوزم حــجــاب
مـرغـان بــر در بــه پــای عـنـقـا در خــلـوه جــایفــاخــتــه بـــا پــرده دار گــرم شــده در عــتــاب
هاتـف حـال این خـبـر چـون سـوی عـنقـا رسـاندآمـد و در خـوردشـان کـرد بــه پـرسـش خـطـاب
بـلبـل کـردش سـجـود گفـت که الاانعـم الصـبـاحخـود بــه خـودی بــازداد صـبــحـک الـلـه جــواب
قــمــری کــردش نــدا کــای شــده از عــدل تـــودانــــه انــــجـــــیــــر رز دام گــــلــــوی غـــــراب
وای کــه ز انـصــاف تــو صــورت مــنـقــار کــبــکصــورت مـقـراض گـشــت بــر پــر و بــال عـقـاب
مــا بـــه تـــو آورده ایــم درد ســر ار چــه بـــهــاردرد ســــر روزگـــار بــــرد بــــه بــــوی گـــلـــاب
دانـکـه دو اســبــه رســیـد مـرکـب فـصـل ربــیـعدهـر خــرف بــاز یـافــت قــوت فــصــل شــبــاب
خـیل ریا حـین بـسی است ما بـه که روی آوریمزین همه شاهی کراست؟ چیست برتو صواب؟
عــنـقــا بــرکــرد ســر گـفــت: کـز ایـن طــایـفــهدسـت یکی در حـناسـت جـعد یکی در خـضـاب
ایـن هـمــه نـورســتــگــان بــچــه حــورنـد پــاکخـورده گـه از جــوی شـیـر گـاه ز جــوی شـراب
گـرچـه هـمـه دلـکـشـنـد از هـمـه گـل خـوب تــرکـو عـرق مـصـطـفـاسـت وان دگـران خـاک و آب
هــادی مــهــدی غـــلــام امــی صـــادق کــلــامخـسـرو هشـتـم بـهشـت شـحـنه چـارم کـتـاب
بــــاج ســــتــــان مـــلـــوک تــــاج ده انـــبــــیـــاکــز در اویـافــت عــقــل، خــط امــان از عــقــاب
احـمـد مـرسـل کـه کـرد از طـپــش و زخـم تــیـغتــخــت سـلـاطـیـن زگـال گـرده شـیـران کـبــاب
جــمـلـه رســل بــر درش مـفـلـس طـالـب زکـاتاو شــده تــاج رســل تــاجــر صــاحــب نــصــاب
عـطـســه او آدم اســت عـطـســه آدم مـسـیـحایـنـت خــلـف کـز شـرف عـطـسـه او بــود بــاب
گشت زمین چـون سفن چـرخ چـو کیمخت سبـزتــا ز پـــی تــیــغ او قــبـــضــه کــنــنــد و قــراب
ذره خــــــاک درش کــــــار دوصــــــد دره کــــــردرانـد بــران آفــتــاب بــر مــلــکــوت احــتــســاب
لـــاجـــرم از ســـهـــم آن بـــربـــط نـــاهـــیـــد رابــنــدر هـاوی بــرفــت، رفــت بــریـشــم ز تــاب
دیــده نــه ای روز بـــد کــان شــه دیــن بــدر واررانـد سـپــه در سـپـه سـوی نـشـیـب و عـقـاب
بــهـر پــلــنــگــان دیـن کــرد ســراب از مــحــیـطبــهـر نـهـنــگــان دیـن کــرد مــحــیـط از ســراب
از شـغـب هـر پــلـنـگ شـیـر قـضـا بــســتــه دموز فــزغ هـر نـهـنـگ حــوت فــلـک ریـخــت نـاب
از پـــی تـــایــیـــد او صـــف مـــلـــائک رســـیـــدآخـتـه شـمشـیر غیب، تـاخـتـه چـون شیر غاب
در عـمـلـش مـیر نـحـل نـیزه کـشـیده چـو نـخـلغـرقـه صــد نـیـزه خــون اهـل طــعــان و ضــراب
چــون الــف ســوزنــی نــیــزه و بـــنــیــاد کــفــرچـون بـن سـوزن بـه قـهـر کـرده خـراب و یـبــاب
حـــامــل وحـــی آمــده کــامــد یــوم الــظـــفـــرای مــلــکــوت الــغــزاة ای ثــقــلــیـن الــنــهـاب
خــاطـر خــاقـانـی اســت مـدح گـل مـصــطـفـیزآن ز حقش بـی حساب هست عطا در حساب
کـی شـکـنـد هـمـتـش قـدر سـخـن پـیش غـیـرکــی فـــکــنــد جـــوهــری دانــه در در خـــلــاب
یـارب ازین حـبـس گـاه بـاز رهـانـش کـه هـسـتشــروان شــر الـبــلــاد خــصــمـان شــر الـدواب
زیـن گـره نـاحــفــاظ حــافــظ جــانـش تــو بــاشکـز تــو دعــای غـریـب زود شــود مـســتــجــابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.