ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
شـاهد سـرمـسـت من صـبـح درآمـد ز خـوابکــرد صــراحــی طــلــب، دیــد صــبـــوحــی صــواب
در بــرم آمـد چـو چـنـگ گـیـسـو در پــاکـشـانمن شـده از دسـت صـبـح دسـت بـسـر چـون ربـاب
داد لـبـش از نـمـک بـوی بـنـفـشـه بـه صـبــحبـــر نــمــکــش ســـاخـــتـــم مــردم دیــده کــبـــاب
روی چــو صــبــحــش مــرا از الــم دل رهـانــدعــیــســی و آنــگــه الــم جـــنــت و آنــگــه عــذاب
صـبـح دم آب حـیـات خـوردم از آن چـاه سـیـمعــقــل بـــر آن چــاه و آب صــرف کــنــان جــاه و آب
یوسف من گرگ مست بـاده به کف صبـح فاموز دو لــب بــاده رنـگ ســرکــه فــشــان از عــتــاب
یافت درستـی که من تـوبـه نخواهم شکستکــرد چــو صــبــح نــخــســت روی نـهـان در نـقــاب
گـفـت چـرا در صـبـوح بـاده نـخـواهی کـنـونـکحـجـلـه بـرانداخـت صـبـح حـجـره بـپـرداخـت خـواب
گـفـتــمـش ای صـبــح دل ســکـه کـارم مـبــرزر و ســـر ایــنــک ز مــن ســـکـــه رخ بـــرمـــتـــاب
مــن نــکـــنــم کـــار آب کـــو بـــبـــرد آب کـــارصـــبـــح خـــرد چـــون دمـــیـــد آب شـــود کـــار آب
مـن بــه تـو ای زود سـیـر تــشـنـه دیـریـنـه امدشنه مکش هم چو صبح تشنه مکش چون سراب
نــقــب زدم در لــبـــت روی تـــو رســوام کــردکآفــت نــقــاب هــســت صــب حــدم و مــاه تـــاب
مـرغ تـو خـاقـانـی اسـت داعـی صـبــح وصـالمـنـطــق مــرغ شــنـاس شــاه ســلــیـمــان رکــاب
شاه مجسطی گشای، خسرو هیئت شناسرهــرو صــبـــح یــقــیــن رهــبـــر عــلــم الــکــتـــابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.