ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دوش بــرون شــد ز دلـو یـوســف زریـن نـقــابکرد بـر آهنگ صـبـح جـای بـه جـای انقلاب
یوسف رسـتـه ز دلو مانده چـو یونس بـه حـوتصـبـح دم از هـیبـتـش حـوت بـیفـکـنـد نـاب
بــاد بـهـاری فـشـانـد عـنـبـر بــحـری بـه صـبـحتـا صـدف آتـشـین کـرد بـه مـاهـی شـتـاب
تــا کـه هـوا شــد بــه صــبــح کــوره مـاورد ریـزبـر سـر سـیل روان شیشـه گر آمد حـبـاب
بــوقـلـمـون شـد بــهـار از قـلـم صـبــح و شــامراند مثـالی بـدیع ساخت طلسمی عجـاب
از شـکفه شـاخـسـار جـیب گشـاده چـو صـبـحسـاخــتــه گـوی انـگـلـه دانـه در خـوشـاب
گشته زمین رنگ رنگ چون فلک از عکس خونکافسر شاهان کشید تیغ چو صبح از قراب
خـسـرو خـورشـید چـتـر آنکـه ز کـلک و کـفـشپـرچـم شـب یافت رنگ رایت صبـح انتـصاب
رای ملـک صـبـح خـیز، بـخـت عـدو روز خـسـبشبـروی از رستـم است خواب ز افراسیاب
صـبـح ظـفـر تـیغ اوسـت حـوروش و روضـه رنگروضـــه دوزخ اثـــر حـــور زبـــانــی عــقــاب
مشـرق دین راسـت صـبـح، صـبـح هدی را ضیاخـانه دین راسـت گنج، گنج هدی را نصـاب
شـاه چـو صـبـح دوم هسـت جـهان گـیر از آنکهم دل بـوالقاسم اسـت هم جـگر بـوتـراب
زهـره اعـدا شــکـافـت چــون جــگـر صــبــح دمتــا جــگـر آب را ســده بــبــســت از تــراب
گــر بــدرد صــبــح حــشــر ســد ســواد فــلـکنـاخـنی از سـد شـاه نشـکـند از هیچ بـاب
صـبـح دلـش تـا دمـیـد عـالـم جـافـی نـجـسـتجـیفـه نـجـوید همـای پـشـه نگـیرد عـقـاب
از دل عــالــم مــپــرس حــالــت صــبــح دلــشبـر کـر عـنـیـن مـخـوان قـصـه دعـد و ربــاب
ای کـف تــو جــان جــود، رای تــو صـبــح وجـودبـخـت تـو خیر الطیور، خـصم تـو شر الدواب
دامــن جـــاه تـــو راســت پـــروز زریــن صــبـــحجـیـب جـلـال تـو راسـت گـوی زر از آفـتـاب
چـرخ بــدوزد چـو تـیـر صـبــح بـسـوزد چـو مـهـررمـح تــو گـاه طـعـان، تــیـغ تــو گـاه ضـراب
گــرنــه بــه کــار آمــدی خــیــمــه خــاص تــوراصـبـح نکـردی عـمـود، مـه نـتـنیدی طـنـاب
تـا شـب تـو گشـت صـبـح، صـبـح تـو عـید بـقـاجـامه عیدی بـدوخـت بـخت تـو خیر الثـیاب
عدل تـو چـون صبـح راسـت نایب فاروق گشـتدین عـرب تـازه کرد در عـجـم از احـتـسـاب
صــبـــح نــهــد طــرف زر بـــر کــمــر آســـمــانآب کــنــد دانـه هـضــم در جــگــر آســیـاب
صـبــح سـتــاره نـمـا خــنـجــر تــوسـت انـدر اوگـاه درخـش جــهـان، گـاه بــدخـش مـذاب
دهـر شـبـانـگـه لـقـا تـازه شـد از تـو چـو صـبـحتـا بـه زبــان قـبـول یـافـت ز حـضـرت جـواب
هـسـت چـو صـبـح آشـکـار کـز رخ یـوسـف بـرددیده یعـقـوب کـحـل، فـرق زلـیـخـا خـضـاب
بــهـر ولـی تـو سـاخـت وز پــی خـصـم تـو کـردصـبـح لـبـاس عـروس شـام پـلـاس مصـاب
مـفـخـر خـاقـانـی اسـت مـدح تـو تــا در جـهـانصــبــح بــرد آب مــاه مــیــوه پــزد مــاه آب
ســحــر دم او شــکــســت رونـق گـویـنـدگــانچـون دم مرغـان صـبـح نیروی شـیران غاب
شــمـه ای از خــاطـرش گـر بــدمـد صــبــح وارمـهـره نـوشــیـن کـنـد در دم افـعـی لـعـاب
تــا نـبــود صــبــح را از ســوی مـغــرب طــلــوعروز بــقـای تـو بــاد هـفـتـه یـوم الـحـسـاب
چــار مـلـک در دو صـبــح داعـی بــخــت تــوانـدبـاد بـه آمین خـضـر دعوتـشـان مسـتـجـابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.