ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سوگند نامه و مدح رضی الدین ابونصر نظام الملک وزیر شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـرا ز هـاتــف هـمـت رسـد بــه گـوش خــطـابکــزیـن رواق طــنــیـنــی کــه مــی رود دریــاب
زبــان مــرغــان خــواهـی طــنـیـن چــرخ شــنـودر سـلـیـمـان جـویی بـه صـدر خـواجـه شـتـاب
رواق چــرخ هـمـه پــر صـدای روحــانـی اســتدر آن صــدا هـمــه صــیـت وزیـر عــرش جــنـاب
نـظــام کــشــور پــنــجــم اجــل رضــی الــدیـنرضـــای ثـــانــی ابـــونــصـــر بـــوتـــراب رکـــاب
عــلـی دلـی کـه بــه مـلـک یـزیـدیـان قــلـمـشهـمـان کـنـد کـه بـه دین ذوالـفـقـار نـصـرت یاب
فـــلــک بـــه پـــیــش رکـــاب وزیــر هــارون راینـطـاق بـسـتـه بـه هـارونـی آیـد ایـنـت عـجـاب
سـتـاره بـین کـه فـلـک را جـلـاجـل کـمـر اسـتکـه بــر کـمـرگـه هـارون جـلـاجـل اسـت صـواب
زهـی بـه دسـت فـلـک ظـل چـو آفـتـاب رحـیـمزهی بـه کـلـک زحـل سـر چـو مشـتـری وهاب
زکــات دســت تـــو تــوفــیــر ســورة الــانــفــالســفــیــر جــان تــو عــنــوان ســورة الــاحــزاب
دو دسـت و کـلـک تـودیدم کـه در تـمـامی جـوددو قــلــه انــد ولــیـکــن ســه قــبــلــه طــلــاب
بـــه جـــان عـــاقـــلــه کــائنــات یــعـــنــی تـــوکـه کـائنـات قـشــور انـد و حــضــرت تــو لـبــاب
ولـی و خـصـم تـو مـخـصـوص جـنـت و سـقـرنـدکـه ایـن نـدای قـد افـلـح شــنـود و آن قـدخــاب
مــلــک صــفــات وزیــرا مــلــک نــشـــان صــدرابـه تـوسـت قـلـب مـن ابـریز سـلـب من ایجـاب
بــه صــدر شــاه رســانـدنـد نـاقـلـان کـه فــلـانگــذاشــت طــاعــت ایــن پـــادشــاه رق رقــاب
خـلاص بـود و کنون قـلب شـد ز سـکه بـگشـتمـــزور آمـــد و خـــائن چــــو ســـکـــه قـــلـــاب
میان تـهی و سر و بـن یکی اسـت از همه رویچـو شکل خاتـم و چون حرف میم در همه بـاب
بــه عــز عــز مـهـیـمـن بــه حــق حــق مـهـیـنبــه جــان جــان پــیـمـبــر بــه سـر سـر کـتــاب
بـــه مــهــر خــاتــم دل در اصــابـــع الــرحــمــنبــه مـهـر خــاتــم وحــی از مـطــالـع الــاعــراب
بــه مــکــتــب جــبـــروت و بــه عــلــم الــقــرآنبــه مــبــدء مــلــکــوت و بــه مــبــدء الــاربـــاب
بــه خـط احــسـن تــقـویـم و آخــریـن تــحــویـلبـــه آفــتــاب هــویــت بــه چــارم اســطــرلــاب
ز مـیـغ هـا کـه سـیه تـر ز تـخـم پـرپـهـن اسـتچــو تــخــم پــرپــهـن آرد بــرون سـپــیـد لـعـاب
بــه حــق آنــکــه دهـد بــچــگــان بــســتــان راسـپـیـد شـیـر ز پــسـتـان سـر سـیـاه سـحـاب
کـــنـــد ز اهــرمـــن دود رنـــگ خـــاکـــســـتـــرچـو سـازد آتـش و وقـاروره ز آسـمـان و شـهاب
چــراغ عــلــم فــروزد چــو خــضــر و اســکــنـدردر آب ظـــلـــمـــت ارحـــام ز آتــــش اصـــلـــاب
بــرنـده نـاخــنـه چــشـم شــب بــه نـاخــن روزکـنـنـده نـاخــن روز از حــنـای صــبــح خــضــاب
بــه نـاف قــبــه عــالـم بــه صــلــب قــائم کــوهبــه پــشـت راکـع چـرخ و بــه سـجـده مـهـتـاب
بــه خـال و زلـف و لـب و حـجــلـه عـروس عـربکه سنگ کعبه و حلقه است و آستان و حجاب
بــه ســر عــطــســه آدم بــه ســنـت الـحــمـدبـه هیکـلش کـه ید الله سـرشـت از آب و تـراب
به یک قیام و چهار اصل و چل صبـاح که هستازین سـه مـعـنـی الـف دال و مـیـم بـی اعـراب
بـه تـخـم بـوالبـشـر و خـشـک سـال هفت هزاربــه سـال پــانـصـد آخــر کـه کـرد فـتــح الـبــاب
بــه بــهـتــریـن خــلـف و اربــعـیـن صــبــاح پــدربـه صبـح محـشر و خـمسـین الف روز حـسـاب
بـه بـزم احـمـد و جـلـاب خـاص و حـلـق خـواصبــسـی سـتــاره پــاکـش گـذشـتـه بــر جـلـاب
بـــه تـــاب یـــک ســـر نـــاخـــن قـــواره مـــه رادو شـاخ چــون ســر نـاخــن بــرا نـمـود بــتــاب
بــه سـوز مـجـمـر دیـن از بــلـال سـوخـتـه عـودبــه عـود سـوخـتــه دنـدان سـپــیـدی اصـحـاب
بــه یـار مـحــرم غـار و بــه مـیـر صــاحــب دلـقبـه پـیـر کـشـتـه غـوغـا، بـه شـیـر شـرزه غـاب
بــه بــوتـراب کـه شـاه بـهـشـت قـنـبــر اوسـتفــدای کــعــب و تـــرابـــش کــواعــب و اتـــراب
بـه هـفـت نـوبـت چـرخ و بـه پـنـج نـوبـت فـرضبــدیـن دو صــبــح مــدور ز آتــش و ســیــمــاب
بــه صــوفـیـان بــلـادوســت عــافـیـت دشــمـنبــه حـق عـاقـبــت غـم بــه جــان غـم بــرتــاب
بــه هـفــت مـردان بــر کــوه جــودی و لــبــنـانهـمـه سـفـیـنـه بـی رخـت و بــحـر بـی پـایـاب
بـه عـنکـبـوت و کـبـوتـر کـه پـیش تـرس شـدنـدهـمـای بــیـضــه دیـن را ز بــیـضـه خــوار غـراب
بــدان ســگــی کــه وفــا کــرد و بــرد نــام ابــدبـه پـشـه ای کـه غـزا کـرد و یافـت گـنـج ثـواب
بــه گـوســپــنـدی کــو را کــلـیـم بــود شــبــانبــه گـوســپــنـدی کـو را خــلـیـل شــد قـصــاب
بـه کـنیت مـلـک اشـرق کـاسـمـانـش نـبـشـتبــه ســکــه رخ خــورشــیـد بــر، بــه زر مــذاب
بــه ســکــه و بــه طــراز ثــنــای او کــه بـــر آنخــدیـو اعـظــم و خــاقـان اکـبــر اســت الـقـاب
کـه بــعـد طـاعـت قـرآن و کـعـبــه، در ســجــدهپــس از درود رســول و صــحــابــه در مــحــراب
نــبــردم و نـبــرم جــز بــه بــزم شــاه ســجــودنـکـردم و نـکـنـم جــز بــه صــدر خــواجــه ایـاب
وگــر ز ســکــه طــاعــت بــگـشــتــه ام جــانـمچــو ســکـه بــاد نـگـون ســار زیـر زخــم عـذاب
چو خاتمم همه چشم و چو سکه ام همه رویاگرچـه نقـش کژم هسـت نیسـت جـای عـتـاب
کـه مـوم و زر بـه کـژی نـقـش راسـتـی یـابــنـدز مــهــر خــاتـــم ســلــطــان و ســکــه ضــراب
چـو خـاتـمم بـه دروغـی بـه دسـت چـپ مفکنکـه دسـت مـال تـوام پــای بــنـد مـال و نـصـاب
چـــو مــوم مــحــرم گــوش خــزیــنــه دار تـــوامنــیــم فــســـرده مــرا زآتـــش عــذاب مــتـــاب
چـو پــشـت آیـنـه پـیـش تـو حـلـقـه در گـوشـمز مــن چـــو آیــنــه زنــگ خــورده روی مــتـــاب
وگـر ز ظــلـم گـلـه کـرده ام مـشــو در خــشــمکه منصـفی قسـمی نو شـنو بـه فصـل خـطاب
بـه چار نفس و سه روح و دو صحن و یک فطرتبـه یک رقیب ودو فرع و سه نوع و چـار اسـبـاب
بــه تــیـز دسـتــی نـار و بــه کـنـد پــائی خــاکبــه خــاک پــاشـی بــاد و بــه بــاد ســاری آب
بــدیـن دو خــادم چــالـاک رومـی و حــبــشــیدرم خــریــد دو خـــاتـــون خــرگــه ســنــجـــاب
بـهشـت مهر بـهشـت اندرین سـه غـرفـه مـغـزبـه هفـت حـجـله نور اندر این دو حـجـره خـواب
بـــه رشـــتـــه زر خـــورشـــیــد نــور بـــافــنــدهکـه بــافـت بــر قـد گـیـتـی قـبــای گـوهـر تــاب
بــه چــتــر شـام ز انـفـاس بــحــر کـرده ســوادبــه تــیـغ صـبــح ز کـیـمـخــت کـوه کـرده قـراب
بــه کــوه بــرق مــثــانـه ز ســنـگ پــاره لــعــلبــه بــحــر مــاه مــشــیـمــه ز نـور بــچــه نـاب
بـه پـری و بـه فرشتـه بـه حـور و عین و وحوشبــه آدمـی و بــه مـرغ و بــه مـاهـی و بـه دواب
بــدان نـفــس کــه بــر افــرازد آن یـتــیـم عــلـمبــدان زمـان کـه بــر انـدازد ایـن عــروس نـقــاب
بـــه تـــاب آیــنــه دل در ایــن ســـیــاه غــلــافبـــه آب آیــنــه جـــان در ایــن کــبـــود ســـراب
بــه مـطــلـع خــرد و مـقــطــع نـفــس کـه در اوخـلاص جـان خواص است از این خـراس خـراب
بـــه تــیــر نــاوکــی از شــســت آه یــاوگــیــانکـه چـار بــالـش سـلـطـان درد بــه یـک پــرتـاب
بـه اشـک چـون نمک من کـه بـر سـه پـایه غـمتـنـم زگـال ودلـم آتـش اسـت و سـیـنـه کـبـاب
بــه عـدل تــو کـه تــوئی نـایـب از خـدا و خـدیـوبـه فضـل تـو که تـوئی تـائب از شـرور و شـراب
که بـر من از فلک امسـال ظـلم ها رفتـه اسـتکـه هـم فـلـک خـجـل آیـد بــه بــازپـرس جـواب
بـــرو کــه روز اذا الــشــمــس کــورت بـــیــنــامبــنـات نـعــش فـلـک را بــریـده مـوی و مـصــاب
هـمـای کـش تـر از ین کـرکـسـان جـیـفـه نـهـادنـدیـده ام کـه ز عـنـقـا کـنـنـد طــعـمـه عــقـاب
بــمـانـده ام ز نـوا چـون کـمـان حـاجــب راسـتنـخـورده چــاشـنـی خـوان حــاجــب الـحـجــاب
ز بـــنــد شـــاه نــدارم گـــلـــه مــعـــاذ الـــلـــهاگـــرچــــه آب مـــه مـــن بــــبــــرد در مـــه آب
ســیــاه خـــانــه وعــیــدان ســرخ بـــر دل مــنحـــریـــف رضـــوان بــــود و حــــدائق اعـــنـــاب
ولی بـه جـوشم ازین خـام خـای سـگ سـبـلتقـراطـغـان شـه پـشـمـین، گـه طـعـان و ضـراب
کـه گـفـتـه اسـت فـلـان مـی گـریـزد از پــی آنکــه شــاه بــشــنــود و بــاز داردم بــه عــقــاب
کــــجــــا گــــریــــزم ســــوی عــــراق یــــا ارانکــجــا روم ســوی ابــخــاز یـا بــه بــاب الـبــاب
بــه شـام یـا بــه خـراسـان بــه مـصـر یـا تــورانبـه روم یـا حـبـشـسـتـان بـه هـنـد یا سـقـلـاب
مـــرا گـــریــز ز خـــانـــه بـــه خـــانـــقـــاه بـــودچــو طـفـل کـو ســوی مـادر گـریـزد از بــر بــاب
بــه مــهـر مــام و دو پــســتــان و زقــه خــرمــابــه جــان بـــاب و دبـــســتــان و تــخــتــه آداب
بـــه عــیــد و نــشـــره و ادیــنــه و نــمــاز دگــربــه حــق مـهـر زبــان و ســر خــلـیـفــه کـتــاب
بـه فـرفـره بـه مشـاق و بـه کـعـب و سـرمـامکبـه خـرد چـاهک و چـوگـان و گـوی در طـبـطـاب
بـــه خـــایــهــای بـــط از نــان خــورده در دامــنبـه شیشه های بـلور از خـیو بـه شـکل حـبـاب
بـــه کــلــبــه و بــه ســفــال و تــرازوی نــارنــجبــه جـفـت و طـاق آلـوی جـنـابــه و بــه جـنـاب
بـه مشـتـگـاه و بـه کـشـتـی گه و بـه پـیچـیدنفــراز لــب لــب جــوی مـحــلـه چــون لـبــلــاب
بــه سـر بــزرگـی حــسـاد مـن کـه بــودیـشـاندراز گـــــــوش نــــــدیــــــم و دراز دم بـــــــواب
بــه بــاد فــتــق بــراهـیـم و غــلــمـه عــثــمـانبـــه دبـــه عـــلــی مــوش گــیــر وقــت دبـــاب
بـــه دفــه جـــد و مــاشــوره و کــلــابـــه چـــرخبـه آب گـیر و بـه مشـتـوت و میخ کـوب و طـناب
بــه لــوح پــای و بــه پــاچــال و قــرقــر بـــکــرهبــه نـایـژه بــه مـکـوک و بــه تــار و پــود ثــیـاب
بـــه اره پـــدر و مــثــقــب و کــمــانــه و مــقــلبــــه خــــط مـــهـــره گــــردون و پــــره دولـــاب
بــه ریـزه رنـده او هـم چــو جــعــد زنـگـی پــیـربـه نـوک تـیشـه او هـم چـو زلـف رومـی شـاب
بـــه دوســتــان دغــل رنــگ مــن کــه بــیــزارمبـه عـهـد مـاضـی از اسـلـاف و حـال از اعـقـاب
فــلــک بــرات بــرائت مــیــان مــا رانــده اســتز یـوم یـنـفــخ فــی الــصــور تــا فــلــا انـســاب
بــه دنـبـه بــش بــوسـعـد طـفـلـی از بــوشـهـربــه قــنــدز لــب بـــونــجــم روبــه از تــلــخــاب
بــه طــبــلـه هـای عــقـاقـیـر مـیـر ابــوالـحــارثبــه هـیـلـهـای بــواســیـر مـیـر ابــوالــخــطــاب
بــه طـبــل نـاقـه مـسـتـسـقـیـان بــخـورد جـرادبــه بــاد روده قـولـنـجــیـان بــه پــشــک ذبــاب
بـــه چـــار پـــاره زنــگـــی بـــه بـــاد هــرزه دزدبــه بــانـگ زنـگــل نــبــاش و گــم گــم نــقــاب
بـه ریش تـیس و بـه بـینـی پـیل و غـبـغـب گـاوبـــه خــرس رقــص کــن و بـــوزنــیــنــه لــعــاب
بــه ســیـر کـوبــه رازی بــه دســت حــیـدر رنـدبــه گـو پــیـازه بــلـخـی بــخــوان جــعـفـر بــاب
بــه روی زال و بــه ســر خــاب پــنــبــه و ابـــرهبـه حـیز و خـشنی این زال گشتـه آن سرخـاب
بــه غــلــمــه طــبــقــات طــبــق زنــان ســرایبـــه آب گـــیــنــه و مــازو و کـــنــدرو و گـــلــاب
بــه زلــف مـقــری مـصــروع و مؤذن بــســطــامبــه ســر مـنـاره مؤذن بــه لــب تــنـور قــطــاب
بـــه زر ســفــره پـــشــت از فــشــارش امــعــابــه سـیـم کـان مـیـان ران ز جـنـبــش اعـصـاب
به شرط بی بی شمس و به شرب بـابـا خمسبــه مـصـطـکـی و بـه بــادام و پـسـتـه و عـنـاب
بـــه بـــاد نــمــرود از ســـهــم کــرکــس پـــرانبــه ریـش فـرعـون از نـظــم لـولـوی خــوشــاب
بـه حـیض هـنـد و بـروت یزیـد و سـبـلـت شـمـربــه تــیـز عــتــبــه و ریـش مـســیـلـمـه کــذاب
بــه زیـبــقــی مــقــنـع، بــه احــمــقــی کــیـالبــه روز کــوری صــبـــاح و شــب روی احــبــاب
بـه عمر و خاص که عمرش سه بـاره کرد جهانبـه عمر و عاص که عمرش دوبـاره یافت شبـاب
بــه گــربــزی کــف نــفــط و ســر بــزی شــیـروبـه خـشـک ریـشـه یـونـان و شـقـشـقـه داراب
بـه جـان آنـکـه چـو عـیـسـیـم بــرد بــر سـر دارنشـسـت زیر و جـهودانه می گریسـت بـه تـاب
بـــه مــوش زیــر بـــرو گــربـــه خـــیــانــت کــنکه این هژبـر بـه چـنگ اسـت آن پـلنگ بـه ناب
بـه ناب موش کـز او سـر فـکـنده ام چـون چـنگبـه چـنگ گربـه کـزو دسـت بـر سـرم چـو ربـاب
بـه ابـن صـبـح کـه سـرپـنجـه هاکـند چـو نجـومبـه ابـن عـرس کـه دم لـابـه ها کـند چـو کـلـاب
بــه سـام ابــرص و حـربــا و خـنـفـسـا و جــعـلبـه جـیفـه گـاه و بـناووس و مـسـتـراح و خـلـاب
کــزایـن نـشــیـمـن احــســان و عــدل نـگـریـزمو گـرچــه بــنـگـه عـمـرم شـود خــراب و یـبــاب
طـریـق هـزل رهـا کـن بــه جــان شــاه جــهـانکـه مـن گـریـخـتـنـی نـیسـتـم بـه هـیـچ ابـواب
ز مـن حـکـیمـی سـوگـند نـامـه ای درخـواسـتبــه نـام شــاه جــهـان قــبــلــه اولــوالــالــبــاب
ازیـن قـصـیـده کـه گـفـتــم سـخــنـوران جــهـانبــه حــیـرتــنـد چــو از مـنـطــق طــیـور، غــراب
زهـی تــمـیـمــه حــســان ثــابــت و اعــشــیزهــی یــتـــیــمــه ســحــبـــان وائل و عــتـــاب
سـخــن کـه خــیـمـه زنـد در ضـمـیـر خــاقـانـیطــنـاب او هـمــه حــبــل الــلــه آیـد از اطــنـاب
بـــقــای شــاه جــهــان بـــاد تــا دهــد ســایــهزمین بـه شـکـل صـنوبـر فـلـک بـه لـون سـداب
مـلـک هـر آیـنـه آمـیـن کــنـد کــه بــخــتــش رادعــوت قــد ســمــع الــلــه دعــوتــی و اجــاب
دعـاش گـفـتـم و اکـنون امید مـن بـه خـداسـتالـــیـــه ادعـــوا بــــرخـــوانـــم و الـــیـــه انـــابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.