ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تحسر و تالم از مرگ کافی افدین عمربن عثمان عموی خود گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
راه نـفـسـم بــســتــهـشـد از آه جــگـر تــابکـو هم نـفـسـی تـا نفـسـی رانم ازین بـاب
از هـم نـفـســان نـیـســت مـرا روزی ازیـراکدر روزن مــن هــم نــرود صــورت مــهــتـــاب
بی هم نفسی خوش نتوان زیست به گیتیبـی دسـت شـنـاور نـتـوان رسـت ز غـرقـاب
امـــیــد وفـــا دارم و هــیــهـــات کـــه امـــروزدر گـــوهــر آدم بـــود ایــن گـــوهــر نــایــاب
جـز نالـه کـسـی همـدم من نیسـت ز مـردمجـز سایه کسی همره من نیست ز اصحاب
آزرده چـــــرخــــم نــــکــــنــــم آرزوی کــــسآری نــــرود گـــــرگ گـــــزیــــده ز پـــــی آب
امــروز مــنــم روز فــر رفــتـــه و شـــب نــیــزسرگشته ازین بـخت سبـک پای گران خواب
نـالـنـده و دل مـرده تـر از مـرغ بــه شـبــگـیـرلــرزنـده و نــالــنـده تــر از تــیـر بــه پــرتــاب
گــرم اســت دمـم چــون نـفــس کــوره آهـنتـنگ اسـت دلـم چـون دهن کـوزه سـیمـاب
بـا ایـن هـمـه امـیـد بـه بـهـبـود تـوان داشـتکان قطره تـلخ اسـت که شد لؤلؤ خـوشـاب
راحـت ز عـنا زاید و شـک نی که بـه نسـبـتزان حـصرم خام است چـنین پـختـه می ناب
از داده دهــر اســـت هــمــه زاده ســـلـــوتاز بـخـشـش چـاه اسـت همه ریزش دولـاب
ای مـرد سـلـامـت چـه شـنـاسـد روش دهـراز مـهـر خــلــیـفــه کــه نـویـســد زر قــلــاب
از حـــادثـــه ســـوزم کــه بـــرآورد ز مــن دودوز نـائبــه نـالـم کــه فــرو بــرد بــه مـن نـاب
سـرگـشـتـه چـه گـویم کـه سـر و پـای ندارمخستـه بـه گه خرط و شکستـه گه طبـطاب
بــیـمـارم و چــون گـل کـه نـهـی در دم کـورهگـه در عـرقـم غـرقـه و گـه در تــبــم از تــاب
حاجـت بـه جـوال است و جـوم نیست ولیکندل هسـت بـنفشه صفت و اشک چـو عناب
چـون زال بـه طـفـلـی شـده ام پـیر ز احـداثزآن اســت کـه رد کــرده احــرارم و احــبــاب
خـرسـنـدی مـن دل دهـدم گـر نـدهـد خـلـقســیـمـرغ غــم زال خــورد گـر نـخــورد بــاب
هـمـت بـه سـرم گـفـت کـه جـاه آمـد مـپـذیرعـزلـت بـه درم کـوفـت کـه فـقـر آمـد دریـاب
زان دل کــه در او جــاه بــود نـایـد تــســلـیـمزان نـی کـه ازو نـیـشـه کـنـی نـایـد جــلـاب
مـگـزیـن در دونـان چــو بــود صــدر قــنـاعــتمـنگـر مه نخـشـب چـو بـود مـاه جـهان تـاب
ایـام بــه نـقـصـان و تـو را کـوشـش بـیـشـیخورشید به سرطان و تو را پوشش سنجاب
کــی فــربـــهــی عــیــش دهــد آخـــور ایــامکـی پــرورش پــیـل بــود جــانـب ســقــلـاب
تــکــیــه نــکــنــد بــر کــرم دهــر خــردمــنــدســـکــه نــنــهــد بـــر درم مــاهــی ضــراب
دهرا چـه کـشـی دهره بـه خـون ریخـتـن منخود ریخـتـه گردد تـو مکش دهره و مشتـاب
قــصــاب چــه آری ز پــی کــشــتــن مـاهـیخـود کشـتـه شود ماهی بـی حـربـه قصاب
هـان ای دل خــاقـانـی اگـرچــه سـتــم دهـربــرتـافـتـنـی نـیـسـت مـشـو تـافـتـه بـرتـاب
نقـدی کـه قـدر بـخـشـد چـه قـلب، چـه رایجلفظی که قضـا راند چـه سـلب، چـه ایجـاب
خـط بـر خط عالم کش و در خط مشو از کسدل طاق کن از هستی و بر طاق نه اسبـاب
جـــاهــل نــرســد در ســخـــن ژرف تـــو آریکـف بــر سـر بــحـر آیـد پـیـدا نـه بــه پـایـاب
تـحـقـیق سـخـن گـوی نـخـیـزد ز سـخـن دزدتــعــلــیـق رســن بــاز نـیـایـد ز رســن تــاب
کـو آنکـه سـخـنـدان مـهین بـود بـه حـکـمـتکـو آنـکـه هـنـر بــخـش بـهـیـن بـود بـه آداب
کـــو صـــدر افـــاضـــل شــــرف گـــوهـــر آدمکـو کـافــی دیـن واســطــه گـوهـر انـســاب
کـو آنـکـه ولـی نـعــمـت مـن بــود و عـم مـنعـم نـه کـه پـدر بـود و خـداونـد بـه هـر بـاب
آن فـخــر مـن و مـفـتــخــر مـاضــی اســلـافآن صـدر مـن و مـصـدر مـسـتـقـبــل اعـقـاب
آن خـــاتــــمـــه کـــار مـــرا خـــاتــــم دولـــتآن فــاتـــحـــه طـــبـــع مــرا فــاتـــح ابـــواب
در دولــت عـــم بـــود مــرا مــادت طـــبـــعــمآری ز دمــاغ اســت هـمــه قــوت اعــصــاب
زو دیــو گـــریـــزنـــده و او داعـــی انـــصـــافزو حــکــمــت نــازنـده و او مــنـهـی الــبــاب
زآن عـقـل بـدو گـفـتـه کـه ای عـمـر عـثـمـانهـم عــمـر خــیـامـی و هـم عـمـر خــطــاب
ادریس قضـا بـینش و عـیسـای شـفا بـخـشداده لــقــبــش در دو هــنــر واضــح الــقــاب
از نـعـش هـدی تـخـتـش و از تـیر فـلـک مـیلوز قـوس قــزح زیـجــش وز مـاه ســطــرلـاب
دانـم کــه دگــربــاره گــهـر دزدد ازیـن عــقــدآن طــفـل دبــســتــان مـن آن مـردک کـذاب
هـنـدو بــچـه ای سـازد ازیـن تــرک ضـمـیـرمزآن تــا نـشــنـاســنـد بــگــردانـد جــلــبــاب
چـون خـیمـه ابـیات چـهل پـنـج شـد از نـظـمبـگـسـسـت طـناب سـخـن از غـایت اطـنابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.