ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح دستور اعظم مختار الدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دل صید زلف اوسـت بـه خـون در نکوتـر استوان صـیـد کـان اوسـت نـگـون سـر نـکـوتــر اسـت
بــرد آب سـنـگ مـن، مـن از آن سـنـگ دربـرمعـاشـق چـو آب و سـنـگ بــبــر در نـکـوتــر اسـت
رنـجــور ســیـنـه ام لــب و زلـفــش دوای مـنکـایـن درد را بــنـفـشـه بــه شـکـر نـکـوتــر اسـت
در چـشـمـش آب نی و رخ از شـرم خـوی زدهبــادم خـشـک خـوش تـر و گـل، تـر نـکـوتـر اسـت
خــوی بــدش کــه بـــازســتــانــد مــرا ز مــنآن خــوی بــد ز هـرچــه نــکــوتــر نـکــوتــر اســت
در تـخـتـه نرد عشق فتـادم بـه دسـت خـوشمهره بـه دسـت و خـانه بـه ششـدر نکوتـر اسـت
امـســال نـوبــر دل خــاقـانـی اســت عـشـقخوش میوه ای است عشق و به نوبر نکوتر است
خــاقـانـیـا زر و زر ازیـن شــعـر و شــعـر چــنـدشـعـر ارچــه کـیـمـیـاســت ازو زر نـکـوتــر اســت
طــبــعــت کـه کـیـمـیـای زر روزگـار از اوســتبـــر صـــدر روزگـــار ثـــنـــاگـــر نــکـــوتـــر اســـت
دســتــور اعــظــم افــســر دارنـدگــان مـلــککـز ظـل عـرش بــر سـرش افـسـر نـکـوتــر اسـت
مــخــتــار دیـن نــظــام مــمــالــک کــه رای اواز آســمــان قــوی تــر و ز اخــتــر نـکــوتــر اســت
راز عـقـول و مـشــکـل ارواح کـشــف اوســتاســرار عــلـم مـطــلـقــش از بــر نـکــوتــر اســت
هـسـت آفـتـاب دولـت سـلـجـوقـیان بـه عـدلاکــســیـر گـنـج مـلـک بــه گـوهـر نـکـوتــر اســت
در عـهـد ایـن خــلـف دل اسـلـافـش از شـرفبـــر قــبـــه مــســیــح مــجـــاور نــکــوتـــر اســت
مـخــتــار، گــوهـر آمـد و اســلـافــش آفــتــاباز آفــــتــــاب، زادن گـــوهـــر نـــکـــوتــــر اســــت
بـر افـسـر مـلـوک نـشـانـدش سـپـهـر از آنـکفــرزنــد آفــتـــاب بـــر افــســـر نــکــوتـــر اســـت
در خـطـبــه کـرم لـقـبــش صـدر عـالـم اسـتبــر مـهـر مــلــک صــدر مــظــفــر نـکــوتــر اســت
سنگی است حلم او که نگردد ز سیل خشمآن ســنـگ در تــرازوی مـحــشــر نـکــوتــر اســت
مـحـضـر کـنم کـه او ظـفـر دین مصـطـفـاسـتعــدلـش پــی گـواهـی مـحــضــر نـکــوتــر اســت
دین چیست عدل پـس تو در عدل کوب از آنکعــدل از پــی نــجــات تــو رهـبــر نـکــوتــر اســت
عـدل اسـت و بـس کلید در هشـتـم بـهشـتکــز عــدل بــر گــشــادن ایـن در نــکــوتــر اســت
عـدل اسـت و دیـن دوگـانـه ز یـک مـادر آمـدهفــهـرســت مـلـک ازیـن دو بــرادر نـکــوتــر اســت
هـرجـا کـه عـدل سـایه کـنـد رخـت دیـن بـنـهکـایـن سـایـبــان ز طـوبــی اخـضـر نـکـوتــر اسـت
هـرجـا کـه عـدل خـیـمـه زنـد کـوس دین بـزنکــایــن نــوبــتــی ز چــرخ مــدور نــکــوتــر اســت
هـر کـه از تـف سـمـوم بـیابـان ظـلـم جـسـتعــدلـش ســقــای بــرکـه کــوثــر نـکـوتــر اســت
سر سـامی اسـت عالم و عدل است نضج اونــضـــج از دوای عـــافــیــت آور نــکــوتـــر اســـت
تــاریـخ کــیـقــبــاد نــخــوانـدی کــه در ســیـرعـدلـش ز فـضـل عـاطـفـه گـسـتــر نـکـوتـر اسـت
احــکـام کـســروی نـشـنـیـدی کـه در ســمـرعــدلـش ز عــقـل مـمـلـکـه پــرور نـکـوتــر اســت
افـسـانـه شـد حـدیـث فـریـدون و بـیـوراسـبزآن هـر دوان کــدام بــه مــخــبــر نـکــوتــر اســت
ایــن داد کــرد و آن ســـتـــم آورد عـــاقــبـــتهـم حــال دادگــر ز ســتــمــگــر نــکــوتــر اســت
امــروز عـــدل بـــر در مـــخـــتـــار دان و بـــسایـدر طــلـب کـه ایـن طــلـب ایـدر نـکــوتــر اســت
کسری و جعفری است که یک قطره همتـشاز هـفـت بــحـر کـسـری و جـعـفـر نـکـوتــر اسـت
از خــواجــه زمـیـن و درت هـفــتــم آســمــاندر ســایــه تـــو چــارم کــشــور نــکــوتـــر اســت
از خـواجـگـی چـه فـخـر تــو را کـز کـمـال قـدرهـر حـاجــبــت ز خـواجـه سـنـجــر نـکـوتــر اسـت
شــهـبــاز مــلــکــی و ز پــی نــامــه بــردنـتســیــمــرغ در مــحــل کــبـــوتــر نــکــوتــر اســت
آذیـــن بــــاغ دولــــت و هــــارون درگــــهــــتاز قــصــر قــیــصــریـه و قــیــصــر نــکــوتــر اســت
ای حــیـدر زمـانـه بــه کــلـک چــو ذوالـفــقــارنـام فــلـک بــه صــدر تــو قــنـبــر نـکــوتــر اســت
خـاقـانیی که نایب حـسـان مصـطـفـی اسـتمـــداح بـــارگـــاه تـــو حـــیــدر نــکـــوتـــر اســـت
جـانـدار تـو رضـای حـق اسـت و دعـای خـلـقکـایـن دو ز صـد ســریـت لـشــکـر نـکـوتــر اســت
در نـاف عـالـمـی دل مـا جـای مـهـر تــوسـتجــای مـلــک مـیـان مـعــســکــر نـکــوتــر اســت
از یـــاد کـــرد نـــام تـــو کـــام ســـخـــنـــورانچــون نـکـهـت مـســیـح مـعــطــر نـکـوتــر اســت
چـون آسـتــیـن مـریـمـی و جــیـب عـیـسـویاز خــلــق تــو زمــانـه مــعــنــبــر نــکــوتــر اســت
ای صـدر مـلـک و صـاحــب عـالـم، ثــنـای تــواز هـر کـسـی نـکـوســت ز چــاکـر نـکـوتــر اسـت
تـــو داوری و مــا هــمــه مــظـــلـــوم روزگـــارمــظـــلــوم در حـــمــایــت داور نــکـــوتـــر اســـت
عــادل غــضــنــفــری تــو و پـــروانــه تــو مــنپـــروانــه در پـــنــاه غــضــنــفــر نــکــوتـــر اســت
مـن خـضـر دانـشـم تـو سـکـنـدر سـیاسـتـیهـر چــنـد خـضـر پــیـش سـکـنـدر نـکـوتــر اسـت
لیکن چـو آب روزی خـضـر از مسـافـری اسـتعــزم مـســافــران بــه ســفــر در نـکـوتــر اســت
دارد ســر و تـــنــم ســر و پـــای دل و هــواتتــشـریـف تــو سـلـاح تــن و ســر نـکـوتــر اســت
از رنـگ رنـگ خــلــعــه کــه فــرمـوده ای مــراخـــانـــه ام ز کـــارخـــانــه آزر نـــکـــوتـــر اســـت
دســتــار خــز و جــبــه خــارا نـکـوسـت لـیـکتــشــریــف وعــده دادن اســتــر نــکــوتــر اســت
آن بــس بـس غـضـایـری از بــخـشـش مـلـکایـنــجــا ز هـر مــعــانـی در خــور نـکــوتــر اســت
بـس بـس گـلـاب جـود کـه دریـا فـشـانـده ایغـرقـه شـدم ســفـیـنـه و مـعـبــر نـکـوتــر اســت
رهـواری سـفـیـنـه چـه بـیـنـی کـه گـاه غـرقبــهـر صــلــاح لــنــگــی لــنــگــر نــکــوتــر اســت
سـوگـند می دهم بـه خـدایت کـه بـس کـنیگـرچــه عــطــا چــو عــمـر مـکــرر نـکـوتــر اســت
هـرچــنـد کآن عــطــای مـوفــا شــگــرف بــوددانــنــد کــایــن ثـــنــای مــوفــر نــکــوتـــر اســت
گرچـه نکوسـت بـخـشـش و لطف و هوا و ابـرشـــکـــر زبـــان لــالــه احـــمــر نــکــوتـــر اســـت
در شـکـر کـردن از زر خـورشـیـد و سـیـم مـاهآن زر و ســیـم بــر ســر عــبــهـر نـکــوتــر اســت
گـــر ابـــر کـــرد مـــجـــمـــر زریــن ز زرد گـــلاحــســنـت مـرغ از آن زر مـجــمـر نـکـوتــر اســت
سـاق گـیـاسـت شـبـه زبـانـی بـه شـکـر ابـرشـــکـــر گــیــا ز ابـــر مــکـــدر نــکـــوتـــر اســـت
خـوش طـبـعـم از عـطـات ولی زرد رخ ز شـرمحــلـوا بــخــوان خــواجــه مـزعـفـر نـکـوتــر اسـت
بـــیــمــارم از دل و دم ســـردم مــزور اســـتبـــیــمــار را مــگــو کـــه مــزور نــکـــوتـــر اســـت
بـــیــمـــار دل بـــخـــورد مــزور نــمــی رســـدکـــورا دوا مـــفـــرح اکـــبــــر نـــکـــوتــــر اســــت
گـفـتـم بـه تـرک این طـرف و قـبـلـه سـاخـتـمعــرضــی کــه از یـقــیـن مــصــور نـکــوتــر اســت
راهب کـه دسـت داشـت ز صـد نور بـر جـهانشـمـع شـبــش ز چــوب صـنـوبــر نـکـوتــر اســت
گـرچــه نـکـوســت رزق فــراخ از قـضــا ولـیـکقــانــع شــدن بـــه رزق مــقــدر نــکــوتـــر اســت
نـی نـی بــه دولــت تــو امـیـر ســخــن مـنـمعـسـکـر کـش من این نی عـسـگـر نکـوتـر اسـت
من در سـخـن عـزیز جـهانم بـه شـرق و غربکـز شـرق و غـرب نـام ســخــنـور نـکـوتــر اســت
جـانم بـه حـشمت تـو نه غم ناک، خرم استکــارم بــه هـمــت تــو نـه بــدتــر نـکــوتــر اســت
ایــن شــعــر بــر بــدیـهــه ز مــن یــادگــار دارکـــز نــوعـــروس بـــا زر و زیــور نــکــوتـــر اســـت
در غـیبـت آن قـصـیده کـه گفـتـم شـگرف بـوددر حــضــرت ایـن قــصــیـده دیـگـر نـکـوتــر اســت
هسـتـم عطارد این دو قصـیده دو پـیکر اسـتلــاف عــطـــاردت ز دو پـــیــکــر نــکــوتـــر اســـت
جـاوید عـمر بـاش کـه ملـک از تـو یافـت سـازمــعــمــار بــاغ مــلــک مــعــمــر نــکــوتــر اســت
بــاقـی بــمـان کـه تــا ابــد از بــخــشـش ازلمــلــک زمــانــه بـــر تــو مــقــرر نــکــوتـــر اســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.