ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در فقر و گوشه نشینی و گله از سفر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
قلم بـخـت من شـکسـتـه سـر اسـتمـــوی در ســـر ز طـــالـــع هــنــر اســـت
بــخــت نـیـک، آرزو رســان دل اســتکــه قــلـم نـقــش بــنـد هـر صــور اســت
نـقــش امــیـد چــون تــوانــد بــســتقـلـمـی کـز دلـم شـکـســتــه تــر اســت
دیــده دارد ســپــیــد بــخــت ســیــاهایـن ســپــیــد آفــت ســیــاه ســر اســت
بـــخــت را در گــلــیــم بـــایــســتــیایـن سـپـیـدی بــرص کـه در بــصـر اسـت
چـشـم زاغ اسـت بـر سـیـاهـی بــالگـر ســپــیـدی بــه چــشـم زاغ در اســت
کــوه را زر چـــه ســـود بـــر کــمــرشکـــه شـــهــان را زر از در کـــمـــر اســـت
تـن چـو ناخـن شد اسـتـخـوانم از آنکبــخــت را نـاخــتــه بــه چــشـم در اسـت
اسـتـخـوان پــیـش کـش کـنـم غـم رازآنـکـه غـم مـیـهـمـان سـگ جــگـر اسـت
روز دانــش زوال یــافــت کــه بـــخــتبــه مـن راســت فــعــل کــژ نـگــر اســت
بـس بـه پـیشـین ندیده ای خـورشـیدکـه چــو کـژ ســر نـمـود کـژ نـظــر اســت
چــون نــفــس مــی زنـم کــژم نـگــردچــرخ کـژ ســیـر کـاهـرمـن ســیـر اســت
چــون صــفــیـرش زنـی کــژت نــگــرداســب کــورا نــظــر بـــر آب خـــور اســت
یـا مــگــر راســت مـی کــنـد کــژ مـنکـــه مـــرا از کـــژی هــنـــوز اثـــر اســـت
تـــرک آن کـــژ نــگــه کـــنــد در تـــیــرتـــا شــود راســت کــالــت ظــفــر اســت
هـمـه روز اعــور اســت چــرخ ولــیـکاحـول اسـت آن زمـان کـه کـینـه ور اسـت
هر که را روی راست، بـخـت کژ استمــار کــژ بــیـن کــه بــر رخ ســپــر اســت
بـس نـبــالـد گـیـابـنـی کـه کـژ اسـتبـــس نــپــرد کــبـــوتــری کــه تــر اســت
دهر صیاد و روز و شب دو سگ استچـــرخ بــــاز کـــبــــود تـــیـــز پـــر اســـت
هــمــه عــالــم شــکــارگــه بــیــنــیکـایـن دو سـگ زیـر و بــاز بــر زبــر اســت
عـقـل سـگ جـان هوا گـرفـت چـو بـازکـایـن سـگ و بــاز چـون شـکـارگـر اسـت
مـن چـو کـبـک آب زهـره ریخـتـه رنـگصـیـد بــاز و سـگـی کـه بــوی بــر اســت
نیک بـد حـال و سـخـت سـسـت دلمحـال و دل هـر دو یک نـه بـر خـطـر اسـت
عـــافـــیـــت آرزو کـــنـــم هـــیــهـــاتایـن تــمــنــاســت یــافــتــن دگــر اســت
آرزو را ذخـــــیــــره امــــیــــد اســـــتوصـــل امـــیــد عـــمـــر جـــانـــور اســـت
آرزو چـــون نــشـــانــد شـــاخ طــمــعطـلـبـش بـیـخ و یـافـت بــرگ و بــر اسـت
طـمع آسـان ولی طـلب صـعب اسـتصــعــبــی یـافــت از طــلـب بــتــر اســت
آرزویـــی کـــه از جـــهـــان خـــواهـــمبــدهـد زآنـکـه مـسـت و بـی خـبـر اسـت
لــیــکــن آن داده را بـــه هــشــیــاریواســتــانــد کــه نــیـک بــد گــهــر اســت
در دبـــــســـــتـــــان روزگـــــار، مــــراروز و شـــب لـــوح آرزو بــــه بــــر اســـت
هیچ طـفلی در این دبـسـتـان نیسـتکــــه ورا ســـــوره وفــــا ز بـــــر اســـــت
چـــــون بـــــرد آیــــت وفــــا از یــــاد؟کآخـــر اوفــوا بـــعــهــدی از ســور اســت
خــاطــرم بــکــر و دهـر نـامـرد اســتنــزد نــامــرد، بـــکــر کــم خـــطــر اســت
نـالـش بــکـر خــاطــرم ز قــضــاســتگـــلـــه شـــهــربـــانــو از عـــمــر اســـت
ســـایــه مـــن خـــبـــر نــدارد از آنــکآه مـــن چــــرخ ســـوز و کـــوه در اســـت
جـــوش دریـــا در دیـــده زهـــره کـــوهگـوش مـاهـی بــنـشــنـود کـه کـر اســت
مــر مــا مــر مــن حــســاب الــعــمــرچـون بـه پـنجـه رسـد حـسـاب مـر اسـت
نــــــاودان مــــــژه ز بـــــــام دمــــــاغقــطــره ریــز اســت و آرزو خــضــر اســت
ســــبــــب آبــــروی آب مـــژه اســـتصــیــقــل تــیــغ کــوه تــیــغ خــور اســت
نــکـــنــم زر طـــلــب کــه طـــالــب زرهــمــچــو زر نــثـــار پـــی ســپـــر اســت
عـاقـبــت هـرکـه سـر فـراخــت بــه زرهـمـچـو سـکـه نـگـون و زخـم خـور اسـت
روی عـــقـــل از هــوای زر هـــمـــه راآبـــلــه خــورده هــمــچـــو روی زر اســت
از شـــمــار نــفــس فـــذلــک عـــمــرهم غم است ار چـه غم نفس شمراست
غـم هـم از عــالـم اســت و در عـالـممی نگـنجـد کـه بـس قـوی حـشـر اسـت
عــالـم از جــور مـایـه زای غـم اســتبـــتـــر از هــیــمــه مــایــه شـــرر اســـت
چــون شــرر شــد قـوی هـمـه عـالـمطـعـمـه سـازد چــه حـاجــت تــبــر اسـت
لــهــو، یــک جـــزو و غـــم هــزار ورقغـصـه مـجـمـوع و قـصـه مـخـتـصـر اسـت
قــابــل گـل مـنـم کــه گـل هـمـه تــنرنـگ خـون اسـت و خــار نـیـشـتــر اسـت
غـــم ز دل زاد و خــــورد خـــون دلـــمخــــون مـــادر غـــذا ده پــــســـر اســــت
آتــــشــــی کـــز دل شــــجــــر زایـــدطــعــمــه او هــم از تـــن شــجــر اســت
چــرخ بــازیـچــه گـون چــون بــازیـچــهدر کـف هـفـت طـفـل جــان شـکـر اســت
بــــدو خـــیـــط مـــلـــون شـــب و روزدر گــشــایــش بــســان بـــاد فــر اســت
شــب کـه تــرکــان چــرخ کـوچ کـنـنـدکــــاروان حــــیــــات بـــــر حــــذر اســــت
خــیـل تــرکــان کــنـنـد بــر ســر کـوچغـــارت کـــاروان کـــه بــــر گـــذر اســــت
خــواجـــه چــون دیــد دردمــنــد دلــمگـفــت کــیـن دردنـاکـی از ســفــر اســت
هان کـجـائی چـه می خـوری؟ گفـتـممی خـورم خـون خـود که ما حـضـر اسـت
چـه خـورش کو خـورش کـدام خـورشدست خـون مانده را چـه جـای خور است
گــــــویــــــد آخــــــر چــــــه آرزو داریآرزو زهــر و غـــم نــه کـــام و گــر اســـت
نـیـم جــنـسـی و یـک دلـی خــواهـمآرزوم از جـــهــان هــمــیــن قـــدر اســـت
از دو یــک دم کــه در جــهــان یــابـــمنــاگــزیـر اســت و از جــهـان گــذر اســت
نـــگـــذرد دیـــگ پـــایـــه را ز حـــجـــرنــگــذرد آتـــشــی کــه در حــجــر اســت
بــه مــقــامــی رســیـده ام کــه مــراخـار و حـنـظـل بــجــای گـل شـکـر اسـت
کــو ســر تـــیــغ کآرزوی مــن اســـتکانس وحـشی بـه سـبـزه و شـمر اسـت
بـر سـر تـیغ بـه سـری که سـر اسـتخــرج قــصــاب بــه بـــزی کــه نــر اســت
ابــلـه از چـشـم زخـم کـم رنـج اسـتاکــمــه از درد چــشــم کــم ضــرر اســت
جــاهـل آســوده، فــاضــل انــدر رنــجفـضـل مـجـهـول و جـهـل مـعـتــبــر اسـت
سـفله مسـتـغـنی و سـخـی محـتـاجایـن تــغــابــن ز بــخــشــش قــدر اســت
هـمـه جــور زمـانـه بــر فــضــلـاســتبــوالـفـضــول از حــفـاش زاســتــر اســت
سـوس را بـا پـلـاس کـیـنـی نـیـسـتکــیــن او بـــا پـــرنــد شــوشــتـــر اســت
حــال مـقـلـوب شـد کـه بــر تــن دهـرابـــره کــربـــاس و دیــبــه آســتــر اســت
عـالـم از عـلـم مشـتـق اسـت و لـیکجــهـل عـالـم بــه عـالـمـی سـمـر اسـت
مــعــنــی از اشــتـــقــاق دور افــتـــادکـز صــلـف کــبــر و از اصــف کـبــر اســت
قــوت مـرغ جــان بــه بــال دل اســتقـــیــمــت شـــاخ کــز بـــه زال زر اســـت
دل پــاکـان شـکـســتــه فـلـک اسـتزال دســـتـــان فـــکـــنـــده پــــدر اســـت
جــان دانــا عــجــب بــزرگ دل اســتتـــن ادریــس بـــس بـــلــنــد پـــر اســـت
در گـلـســتــان عـمـر و رسـتــه عـهـدپــس گـل، خــار و بــعـد نـفـع، ضـر اسـت
از پـس هـر مـبـارکـی شـومـی اسـتوز پـــی هــر مــحـــرمــی صــفــر اســـت
فـقـر کن نصـب عـین و پـیش خـسـانرفــع قــصــه مـکـن نـه وقــت جــر اســت
دهـر اگـر خــوان زنـدگـانـی ســاخــتخـورد هر چـاشـنـی کـه کـام و گـر اسـت
ســـال کـــو خـــرمــن جـــوانــی دیــدسوخت هر خوشه ای که زیب و فر است
درزیـــی صـــدره مـــســـیـــح بـــریـــدعـلـمـش بــرد و گـفـت گـوش خــر اســت
کـــشـــت امـــیــد چـــون نـــرویــانـــدگــریـه کــو فــتــح بــاب هـر نــظــر اســت
وقـت تــب چــون بــه نـی نـبــرد تــبشـیـر گـر نـیـسـتــانـش مـسـتــقـر اسـت
دفــع عــیـن الــکــمــال چــون نـکــنـدرنــگ نــیــلــی کــه بـــر رخ قــمــر اســت
دی هـمـی گـفـتــم آه کـز ره چــشـمدل مــن نــیــم کــشــتـــه عــبـــر اســـت
مــرگ یــاران شـــنــیــدم از ره گــوشدلـــم امــروز کـــشـــتـــه فـــکـــر اســـت
هـر کـه از راه گـوش کــشــتــه شــودزانــدرون پـــوســت خــون او هــدر اســت
آری آری هــــم از ره گــــوش اســــتکــشــتـــن قــنــدزی کــه در خــزر اســت
نـقـطـه خــون شــد از ســفـر دل مـنخـود سـفر هم بـه نقطـه ای سـقر اسـت
تـا بــه غـربــت فـتـاده ام هـمـه سـالنـه مـهـم غـیبـت و سـه مـه حـضـر اسـت
نــی نــی از بـــخــت شــکــرهــا دارمچـند شـکـری کـه شـوک بـی ثـمر اسـت
صــورت بــخــت مــن طــویــل الــذیــلدر وفــا چــون قــصــیــر بــا قــصــر اســت
بــخــت مـلـاح کـشـتــی طـرب اسـتبـــخــت فــلــاح کــشــتــه بـــطــر اســت
چـــشـــم بـــد دور بـــر در بـــخـــتـــمچـرخ حـلـقـه بـه گـوش هـمـچـو در اسـت
بــخــت، مـرغ نـشــیـمـن امـل اســتروز، طــفــل مــشــیــمــه ســحــر اســت
هـم ز بــخـت اسـت کـز مـقـالـت مـنهــمــه عـــالـــم غـــرائب و غـــرر اســـت
اسـتـراحـت بـه بـخـت یـا نـعـم اسـتاســـتـــطــابـــت بـــه آب یــا مــدر اســت
فـــخـــر مــن یــاد کــرد شـــروان بـــهکــه مـبــاهـات خــور بــه بــاخــتــر اســت
لـــیـــک تـــبــــریـــز بـــه اقـــامـــت راکـه صــدف قـطـره را بــهـیـن مـقـر اســت
هــم بـــه مــولــد قــرار نــتـــوان کــردکــه صــدف حـــبـــس خـــانــه درر اســت
گرچـه تـبـریز شـهره تـر شهری اسـتلــیـک شــروان شــریـفــتــر ثــغــر اســت
خـاک شـروان مگو که وان شـر اسـتکـان شـرفـوان بــه خـیـر مـشـتـهـر اسـت
هـم شــرفــوان نـویـســمـش لـیـکــنحـــرف عــلــت از آن مــیــان بـــدر اســت
عــیـب شــروان مـکـن کـه خــاقــانـیهسـت از آن شـهر کابـتـداش شـر اسـت
عـیب شـهری چـرا کـنی بـه دو حـرفکـــاول شـــرع و آخــــر بــــشـــر اســــت
جــرم خـورشـیـد را چـه جـرم بــدانـکشرق و غرب ابـتـدا شراسـت و غر اسـت
گـر چـه ز اول غـر اسـت حـرف غـریبمــرد نــامــی غــریـب بــحــر و بــر اســت
چـه کـنـی نـقـص مـشـک کـاشـغـریکــه غــر آخــر حـــروف کــاشــغــر اســت
گـرچــه هـســت اول بــدخــشـان بــدبــه نــتــیـجــه نــکــوتــریـن گــهــر اســت
نــه تــب اول حــروف تــبـــریــز اســتلــیـک صــحــت رســان هــر نــفــر اســت
دیــدی آن جــانــور کــه زایـد مــشــکنــامــش آهــو و او هــمــه هــنــر اســـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.