ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت از زندان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
راحـت از راه دل چــنـان بــرخـاسـتکـه دل اکـنون ز بـند جـان بـرخـاسـت
نـفـسـی در مـیـان مـیـانـجــی بــودآن مـیانـجـی هم از مـیان بـرخـاسـت
سـایه ای مـانـده بـود هـم گـم شـدوز هـمـه عـالـمـم نـشـان بـرخـاسـت
چــــار دیـــوار خــــانـــه روزن شــــدبـام بـنشـسـت و آسـتـان بـرخـاسـت
دل خـاکـی بــه دسـت خـون افـتــاداشک خـونین دیت سـتـان بـرخـاست
آب شـور از مـژه چـکـیـد و بــبـسـتزیـر پــایـم نـمـکـسـتــان بــرخــاسـت
بــر دل مـن کـمـان کــشــیـد فــلـکلـرز تــیـرم ز اسـتــخـوان بــرخــاسـت
آه مـــن دوش تــــیـــر بــــاران کـــردابــر خـونـبــار از آسـمـان بــرخــاسـت
غـصـه ای بـر سـر دلـم بـنـشـسـتکه بـدین سـر نخـواهد آن بـرخـاسـت
آمـــد آن مـــرغ نــامــه آور دوســـتصـبـح گـاهـی کـز آشـیان بـرخـاسـت
دیـد کــز جــای بــرنـخــاســتــمــشطیره بـنشست و دل گران بـرخـاست
اژدهــا بـــود خـــفــتـــه بـــر پـــایــمنـتــوانـســتــم آن زمـان بــرخــاســت
پـــای مـــن زیـــر کـــوه آهـــن بـــودکـوه بــر پــای چـون تـوان بــرخـاسـت
پــای خــاقــانـی ار گـشــادســتــیدانــدی از ســر جــهـان بــرخــاســت
مـــار ضـــحـــاک مــانــد بـــر پـــایــموز مـژه گـنـج شــایـگـان بــرخــاســت
ســوزش مـن چــو مـاهـی از تــابــهزین دو مـار نـهـنـگ سـان بـرخـاسـت
چــــون تــــنـــورم بــــه گـــاه آه زدنکـاتـشـیـن مـارم از دهـان بـرخـاسـت
در ســیـه خــانـه دل کــبــودی مــناز سـپــیـدی پــاســبــان بــرخــاسـت
ســگ دیــوانــه پــاســبـــانــم شــدخوابـم از چـشم سیل ران بـرخـاست
ســگ گــزیــده ز آب تـــرســـد از آنتــرســم از آب دیـدگــان بــرخــاســت
در تــمــوزم بــبــنــدد آب ســرشــککــز دمـم بــاد مـهـرگـان بــرخــاســت
همه شـب سـرخ روی چـون شفقمکـز سـرشـک آب نـاردان بــرخــاسـت
ســاقـم آهـن بــخــورد و از کـعــبــمسـیـل خـونـین بـه نـاودان بـرخـاسـت
بــل کــه آهـن ز آه مـن بــگــداخــتز آهــن آواز الـــامـــان بـــرخـــاســـت
تــا چــو بــازم در آهـنـیـن خــلـخــالچـو جـلـاجـل ز من فـغـان بـرخـاسـت
تـــن چــو تـــار قــز و بـــریــشــم وارنــالــه زیـن تــار نـاتــوان بــرخــاســت
رنــــگ رویـــم فــــتــــاد بــــر دیـــوارنـام کـهـگـل بـه زعـفـران بــرخـاسـت
خـون دل زد بــه چــرخ چـنـدان مـوجکـه گـل از راه کـهکـشـان بـرخـاسـت
بــلــبــلـم در مـضــیـق خــارســتــانکـه امـیـدم ز گـلـسـتــان بــرخـاسـت
چــنـد نــالــم کــه بــلــبــل انـصــافزیـن مـغـیـلـان بــاسـتـان بــرخـاسـت
جگر از بس که هم جگر خورد استمـعـده را ذوق آب و نـان بــرخــاســت
جـان شـد اینجـا چـه خـاک بـیزد تـنکــه دکــان دار از دکــان بــرخــاســت
خاک شد هر چه خاک بـرد به دوشکـابــخـوردش ز خــاکـدان بــرخـاسـت
جـــامــه گـــازر آب ســـیــل بـــبـــردشـایـد ار درزی ار دکـان بــرخــاســت
چــرخ گـوئی دکـان قـصـابــی اسـتکز سـر تـیغ خـون فـشـان بـرخـاسـت
بـــره زان ســـو تـــرازوی زیــنــســـوچرب و خشکی از این میان برخاست
قـسـم هـر نـاکـسـی سـبـک فـربـهقـسـم مـن لـاغـر و گـران بــرخـاسـت
هر سـقط گردنی اسـت پـهلوسـایزان ز دل طـمـع گـرد ران بــرخــاسـت
گــر بـــرفــت آبــروی تــرس بــرفــتگـلـه مـرد و غـم شـبــان بــرخـاسـت
کـاروان مـنـقـطـع شــد از در شــهـررصـــد از راه کـــاروان بــــرخـــاســـت
اشتـر اندر وحـل بـه بـرق بـسوخـتبــاج اشـتــر ز تــرکـمـان بــرخــاســت
نـیـک عــهـدی گـمـان هـمـی بــردمیار، بـد عـهـد شـد گـمـان بـرخـاسـت
دل خــــرد مــــرا غــــمــــان بــــزرگاز بـــزرگــان خــرده دان بـــرخــاســت
خـواری مـن ز کـیـنـه تــوزی بــخــتاز عــزیــزان مــهــربـــان بــرخــاســت
ای بـــرادر بـــلـــای یــوســـف نــیــزاز نـــفـــاق بــــرادران بــــرخـــاســـت
قـوت روزم غـمـی اسـت ســال آوردکـه نـخـواهد بـه سـالـیان بـرخـاسـت
ایـنـت کـشـتــی شـکـاف طـوفـانـیکـه ازیـن سـبــز بــادبــان بــرخـاسـت
قـــضـــی الــامــر کآفـــت طـــوفـــانبــه بــقــای خــدایـگــان بــرخــاســت
نیست غم چـون بـه خواستـاری منخـسـرو صـاحــب الـقـران بــرخـاسـت
بــعـد کـشــتــن قـصــاص خــاقـانـیاز در شـاه شـه نـشـان بــرخــاســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.