ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان کبیر ابوالمظفر اخستان شروان شاه و ملکه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دل روی مـــراد از آن نـــدیـــده اســـتکــز اهـل دلــی نــشــان نــدیـده اســت
دل هـر دو جــهـان سـه بــاره پــیـمـودیـک اهـل در ایـن مــیـان نــدیـده اســت
در شـــیــب و فـــراز ایــن دو مـــنـــزلیــک پـــیــک وفـــا روان نــدیــده اســـت
چــرخ آمـده کــعــبــتــیـن بــی نـقــشکــس نــقــش وفــا از آن نــدیـده اســت
جــنـســی کـه مـن از جــهـان نـدیـدمپـیـش از مـن هـم جـهـان نـدیـده اسـت
از مــــنــــقــــطـــــعــــان راه امــــیــــدیــک تـــن رصـــد امــان نــدیــده اســـت
روز آمـــــد و روز شـــــد جـــــهــــان راکــس یـک پــی کــاروان نــدیــده اســت
تــا پــشــت وفـا زمـانـه بــشـکـســتکــس راســتــی از زمـان نـدیـده اســت
از پـــشـــت شــکــســـتـــه وفــا بـــهبـــازوی فــلــک کــمــان نــدیــده اســت
خـــاقـــانــی ســـود و مـــایــه عـــمــرالــــا ز زبــــان زیـــان نــــدیـــده اســــت
آویـــــخـــــتـــــگـــــی ســـــر تــــــرازوالــــا ز ســــر زبــــان نــــدیـــده اســــت
عـــالـــم ز هــمــه مـــلـــوک عـــالـــمجــنـس مـلـک اخـسـتــان نـدیـده اسـت
خـــاقـــان کـــبـــیــر، کـــز جـــلـــالــتآن دیـد کـه خــضــر خــان نـدیـده اســت
شـــــروان شــــه آفــــتـــــاب دولــــتکـــورا دوم آســـمـــان نـــدیـــده اســـت
جــمـشــیـد کـیـان کــه دیـن جــز او راروئیـن تــن هـفـت خــوان نـدیـده اســت
گــو در مـلــک اخــســتــان نـگــر آنـککــیـخــســرو بــاســتــان نـدیـده اســت
گــو رایــت بـــوالــمــظـــفـــری بـــیــنآنــک اخـــتـــر کــاویــان نــدیــده اســـت
گـــویـــنـــد کـــه مـــرز تــــور و ایـــرانچــون رســتــم پــهـلـوان نـدیـده اســت
آن کـیـســت کـه در صـف غـلـامـانـشصـد رسـتــم سـیـسـتــان نـدیـده اسـت
بـــــر نــــیــــزه او ســــمــــاک رامــــحکــمــتــر ز زحــل ســنـان نـدیـده اســت
جــــز بــــانـــو و شــــاه کـــوه و دریـــاکــس در یــک دودمــان نــدیــده اســـت
دو ابــــر و دو آفـــتــــاب و دو بــــحــــرکــس جــز کـف هـر دوان نـدیـده اســت
دو روح و دو نــور کــس جـــز ایــشــانبـر یـک سـر خـوان و خـان نـدیـده اسـت
گــیــتــی افــق ســپــهــر عــصــمــتجــز حــضــرت بـــانــوان نــدیــده اســت
جــمـشــیـد مـلـک نـظــیـر بــلـقــیـسجـــز بـــانــوی کــامــران نــدیــده اســت
قــیــدافـــه مــمــلــکــت کــه دهــرشجـــز رابـــعـــه کـــیــان نـــدیــده اســـت
او رابـــعـــه بـــنـــات نـــعـــش اســـتخـود رابــعـه کـس چــنـان نـدیـده اسـت
جـــز نــه زن ســـیــدش بـــه ده نـــوعکـس مـثـل بــه صـد قـران نـدیـده اسـت
رح الــقـــدس آن صـــفـــا کـــز او دیــداز مــریــم پـــاک جـــان نــدیــده اســـت
بـــــر پـــــرده مـــــریـــــم دوم چـــــرخجــز قــیـصــر پــاســبــان نـدیـده اســت
از قــصــر جــلــالــتـــش بـــه صــد دورخــورشـیـد یـک آســتــان نـدیـده اســت
یـک خــوان شــرف نـســاخــت کـایـامســیـمـرغـش مـورخــوان نـدیـده اســت
بـــرخـــوان کــفــش طـــفــیــل امــیــدجــز رضــوان مــیــزبـــان نــدیــده اســت
در مـجـلـس و خـوانـش چـاشـنی گـیرجـــز جــنــت نــقــلــدان نــدیــده اســت
هــر ســو کــه هـمــای بــخــت پــریـدالـــا درش آشـــیـــان نـــدیـــده اســــت
تـــا نــخـــل گــرفــت بـــوی عـــدلــشکـس در رطـب اسـتـخـوان نـدیده اسـت
بــیـنــد قــلــمــش بــه گــاه تــوقــیــعهـرک آتــش در فــشــان نــدیـده اســت
تـــــا نــــامـــــد مـــــهــــد دولـــــت اوکــس شــروان خــیـروان نــدیـده اســت
مــلــاح خـــرد بـــه کــشـــتـــی وهــمدر بـــحـــر دلــش کــران نــدیــده اســت
در جــنـب ســخــاش بــحــر و کــان راکــس قــوت امــتــحــان نــدیــده اســت
زیـن پــس کـفـش آفــتــاب بــخــشــدکـانـدر خـور بــخــش کـان نـدیـده اسـت
کــس بـــی کــف راد صــفــوة الــدیــندر جـــســم کــرم روان نــدیــده اســـت
در پــرده نـهـان چــو راز غــیـب اســتغــیـب از دل خــود نـهـان نـدیـده اســت
چــون کـعـبــه مـجــاور حـجــاب اسـتآن کـعـبـه کـه کـس عـیـان نـدیده اسـت
ذات مــلــکــه اســـت جـــنــت عـــدنکـس جــنـت بــی گـمـان نـدیـده اســت
شـاه ادریس اسـت و خـود جـز ادریساز مــردان کــس جــنــان نــدیـده اســت
بـــر نــه فــلــک او ســـتـــاره قــطـــبکـس قـطـب سـبـک عـنـان ندیده اسـت
بــا قــطــب جــز ایـن دو قــرة الـعــیـنکــس مــرقــد فــرقــدان نــدیــده اســت
بر روس و حبش که روز و شب راستجـــز داغ ادب نــشـــان نــدیــده اســـت
ایـن روس و حــبــش دو خـادمـش دانکــایــن خـــادم روی آن نــدیــده اســـت
ای بـــانــوی خـــانــدان جـــمــشــیــدجــم زیـن بــه خــانــدان نــدیــده اســت
ای ســـاره صـــفــات و آســـیــه زهــدکـس چـون تـو زبـیده سـان ندیده اسـت
هـر کــس کــه ثــنــات بــر زبــان رانــدجـــز کــوثـــر در دهــان نــدیــده اســـت
بــــر آتــــش هـــر کــــه مــــدح رانــــدجــز طـوبــی و ضـیـمـران نـدیـده اســت
خـــاک در تـــو هــر آنــکــه بـــوســیــدجـــز گــوهــر رایــگـــان نــدیــده اســـت
چــون تــو مـلــکــه نـبــود و چــون مـنکـس شـاعـر مـدح خــوان نـدیـده اسـت
مـــن دانـــم داســــتــــان مــــدحــــتکـس زیـن بــه داســتــان نـدیـده اســت
آن دیـــد ضــــمــــیـــرم از ثــــنـــایـــتکـز نـیـســان بــوســتــان نـدیـده اســت
و آن بــــیـــنـــد بــــزمـــت از زبــــانـــمکــز بــلـبــل گــلـســتــان نـدیـده اســت
ذکـــر تــــو بــــه بــــاغ خـــاطـــر مـــنشـاخـی اسـت که مهرگان ندیده اسـت
ایـــن مــــدحــــت تــــازه بــــر در تــــومشـکـی اسـت کـه پـرنیان ندیده اسـت
بــنــده ز دکــان شــعــر بـــرخــاســتچـــون بــــازاری در آن نـــدیـــده اســـت
حـــلـــاج، دکـــان گـــذاشـــت ایـــراکجـــز آتـــش در دکـــان نـــدیــده اســـت
بـــانــوی جــهــان نــپــرســدش حــالکـــو حــــال دل نـــوان نـــدیـــده اســـت
از هــیــچ کــســی بـــه هــیــچ دردیتــســکـیـن شـفـارســان نـدیـده اســت
از هــر کـــه عـــلـــاج خـــواســـت الــادرد دل نــــاتـــــوان نــــدیــــده اســـــت
قـرب دو سـه سـال هـسـت کـز شـاهیـک حــرمــت و نـیـم نـان نـدیـده اســت
اقـــطــــاع و بــــرات رفـــت و از کـــسیـک پـرسـش غـم نـشـان نـدیـده اسـت
شـاه اسـت گـران سـر ار چـه رنـجــیزیـن بــنــده جــان گــران نــدیـده اســت
گـفـتـه اسـت بـه تـرک خـدمت اکـنونکــانــعــام خـــدایــگــان نــدیــده اســـت
دســـتــــوری خـــواهـــد از خـــداونـــدکــز درگــه شــه مــکــان نـدیـده اســت
زنــهــاری تـــوســت و از تــو بـــهــتـــریــک داور مـــهـــربـــان نـــدیــده اســـت
خـــواهــد ز تـــو اســـتـــعـــانــت ایــرابــهـتــر ز تــو مـســتــعـان نـدیـده اسـت
دادش بـــده و فـــغـــانــش بـــشـــنــوکـانـدوخــتــه جــز فـغــان نـدیـده اســت
ایـــن شــــعــــر وداعـــی از زبــــانـــمسحر است و کس این بیان ندیده است
مــرغ دو زبــان چــو کــلــک مـن کــسبـــر گــلــبــن ده بــنــان نــدیــده اســت
بــــر نـــطــــق ســــوارم و عــــطــــاردایــن مــرکــب، زیــر ران نــدیــده اســـت
بــاغـی اســت بــقـای بــانـوی عـصــرکــز بـــاد فــنــا، خـــزان نــدیــده اســت
بـــر لـــوح فـــرشـــتـــه نــامــش ایــامجـز بــانـوی انـس و جــان نـدیـده اسـت
صـد عـیـد چــنـیـن ضـمـان کـنـد عـمـردولــت بــه ازیـن ضــمـان نـدیـده اســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.