ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صفوة الدین بانوی شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ایـن پــرده کـاســمـان جــلـال آســتــان اوســتابـری اسـت کـافـتـاب شـرف در عـنان اوسـت
ایـن ابــر بــیـن کـه مـعــتــکــف اوســت آفــتــابویـن آفــتــاب کــابــر کــرم ســایـبــان اوســت
این پـرده گرنه صـحـن بـهشـت اسـت پـس چـرارضــوان مــجــاور حــرم روضــه ســان اوســت
ایـن پــرده گـرنـه بــحـر مـحـیـط اسـت پـس چـرااصــداف مــلــک را گــهـر انــدر نـهـان اوســت
ایـن پـرده گـرنـه عـرش مـجـیـد اسـت پـس چـراارواح قـــدس را قـــدم انــدر مـــیــان اوســـت
ایـن پــرده گـرنـه چــرخ رفـیـع اسـت پــس چــراسـعـد الـسـعـود را شـرف انـدر قـران اوســت
این پـرده گـرنـه صـخـره کـعـبـه اسـت پـس چـرالب های عرشیان همه بـوسه سـتـان اوست
بــرجــیـس مـوســوی کـف و کـیـوان طـور حــلـمهــارون آســـتـــانــه گــردون مــکــان اوســت
خــورشــیـد کــرد مــیـل زمــیـن بــوس او ازآنـکسـایـه اش هـزار مـیـل بـر از آسـمـان اوسـت
خــط امـان سـتــانـه ش و لـب هـای خــسـروانالـعـبــد بــر نـوشــتــه بــه خــط امـان اوســت
در صـف و ســجــده از قـد و پــیـشـانـی مـلـوکنـون و الـقــلـم رقـم زده بــر آســتــان اوســت
خـــاک درش ز چـــشـــم و لــب مــیــر زادگـــانلـالـه سـتــان جـنـت و عـبــهـرسـتـان اوسـت
نـاهـیـد زخــمـه زن گـه چــوبــک زدن بــه شــبچــابــک زن خــراجــی چــوبــک زنـان اوســت
خــورشــیــد روم پـــرور و مــاه حـــبـــش نــگــارسـایه نشـین سـاحـت طوبـی نشـان اوسـت
تــا روز و شــب دو خــادم رومــی و نــوبــی انــدهر یک بـه صـدق عـنبـر جـان بـر میان اوسـت
شــــاگــــرد خـــــادمــــان در اوســـــت روزگــــارکـاسـتـاد بـحـر دسـت جـواهر فـشـان اوسـت
شــروان بـــه عــز شــاه ز بـــغــداد درگــذشــتتــا شــاهـزاده صــفــوة دیـن بــانـوان اوســت
بـانوی شرق و غرب که چـون خـوان نهد بـه بـزمعـنقـا مـگـس مـثـال، طـفـیلـی خـوان اوسـت
هسـت آسـیه بـه زهد و زلـیخـا بـه ملـک از آنکتـسـلـیم مـصـر و قـاهـره بـر قـهـرمـان اوسـت
بـــاز ســپــیــد دولــت و شــیــر ســیــاه مــلــککاین پـرده هم نشیمن و هم نیسـتـان اوست
ایـن پـرده سـد دولـت و خـاقـان سـکـنـدر اسـتاســکــنــدر دوم کــه دوم ســد از آن اوســـت
بــلـقـیـس بــانـوان و سـلـیـمـان شـه اخـسـتـانکـز عـدل و دین مـبـشـر مـهدی زمـان اوسـت
جـمـشـیـد پـیل تـن نـه کـه خـورشـیـد نـیل کـفکـافـلـاک تــنـگ مـرکـب انـجــم تــوان اوســت
در رزم یــــــازده رخ و بـــــــا دهــــــر ده دلـــــــهتا نه سپهر و هشت جنان هفت خوان اوست
ز آن تــیـغ کـو بــنـفـش تــر اسـت از پــر مـگـسمـنـقـار کـرکـســان فــلـک مـیـهـمـان اوســت
گـر چـه بـه خـانـدانـش سـلـاطـین شـرف کـننـدایـن بــانـوی جــهـان شـرف خــانـدان اوســت
زیــبـــد مــنــیــژه خــادمــه بـــانــوان چـــنــانــکافــراســیـاب نـیـزه کـش اخــســتــان اوســت
بــر دســت راسـت و چــپ مـلـکـان مـادح ویـنـدخــاقـانـی از زبــان مـلـک مـدح خــوان اوسـت
پــار آن قـصــیـده گـفـت کـه تــعـویـذ عـقـل بــودو امسال این قصیده که هم حـرز جـان اوست
گــر مــدح بـــانــوان ز پـــی ســـیــم و زر کـــنــدزنـار کـفـر خــوک خــوران طـیـلـســان اوســت
ور جـــز بـــقــای بـــانــو و شــاه اســـت کــام اوپـس داسـتـان سگ صفتـان داسـتـان اوسـت
وردی است بر زبان همه کس را به صبح و شاموز مــدح بـــانــوان هــمــه ورد زبـــان اوســـت
یـــارب بــــه تـــازگـــی شـــرف جـــاودانـــش دهکــاســلــام تـــازه از شــرف جــاودان اوســت
امــیــدوار بـــاد بـــه بـــخــت مــلــک چـــنــانــککـامـیـد چــرخ پــیـر بــه بــخـت جــوان اوسـت
او ســال را بــه دولــت و تــایـیـد ضــامـن اســتنـــوروز تــــازه روی ز روی ضـــمـــان اوســــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.