ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه همام الدین حاجب و یاد کردن از مرگ منوچهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
شهری بـه فتـنه شـد که فلانی از آن ماسـتما عشـق بـاز صـادق و او عشـق دان ماسـت
آنجـا که دسـت ماسـت درو حـلقه زان اوستوانجا که پای اوست سر و سجده زان ماست
هـر دل کـه زیـر سـایه زلـفـش نـشـان دهـنـدمرغـی اسـت پـر بـریده که از آشـیان ماسـت
تــا بــر درش بــه داغ ســگـی نـامـزد شـدیـمگـردون درم خــریـد سـگ پــاســبــان مـاسـت
بــا تـرک تــاز شـحـنـه عـشـقـش مـیـان جـانسـلطـان عـقـل هندوی جـان بـر میان ماسـت
پــیـغـام دادمـش کـه نـشــانـی بــدان نـشـانکــز گـاز بــر کـنـاره لـعــلـت نـشــان مـاســت
مـگــذار کــاتــشــی شــده بــر جــان مــا زنـدایـن هـجـر کـافـر تـو کـه آفـت رسـان مـاسـت
هم خـود ز روی لطـف جـوابـم نوشـت و گفـتخـاقـانـیـا مـتــرس کـه جـان تـو جـان مـاسـت
مـــا طـــفـــل وار ســـر زده و مــرده مــادریــماقــبــال پــهـلــوان عــجــم دایـگــان مــاســت
مـا بــیـدقـیـم و مـات عـری گـشـتــه شـاه مـامــیــر اجـــل نــظـــاره احـــوال دان مــاســـت
شروان و بـای ظلم گرفتـه اسـت و قحـط عدلانـصـاف تـاج بــخـش کـیـان مـیـزبــان مـاسـت
عــادل هـمــام دولــت و دیـن مـرزبــان مـلــککـز عــدل او مـبــشــر مـهـدی زمـان مـاســت
دیــن لــاف زد زمــانــک اســفــاهــدار گــفــتدولـت زبـان گـشـاد کـه ایـن مـرزبـان مـاسـت
دولت بـه گوش عـزم تـو این رمز گفـتـه اسـتکـانـدر رکـاب تــو مـلـکـان هـم عـنـان مـاسـت
اســلـام فــخــر کـرد بــه دور هـمـام و گـفــتمـلـت درسـت پــهـلـو ازیـن پــهـلـوان مـاسـت
نــازنــد روشـــنــان فــلــک در قــران ســـعـــدکـاین سـعـدها ز مهتـر صـاحـب قـران ماسـت
لـــافـــنــد مـــادران گـــهــر در مــزاج صـــلـــحکـاین صـلـح مـا ز میر سـپـهر آسـتـان ماسـت
تـــا مــیــر حــاجــب افــســر حــجــاب روزگــاربــرداشـت آن حـجـاب کـه بــنـد روان مـاسـت
مــا زلـــه خـــوار مــائده مــیــر حـــاجـــبـــیــمنـعــمـان روزگــار طــفــیـلــی خــوان مـاســت
از مـدحـتـش کـه زنـده کـن دوسـتــان اوسـتتــا نـفــخ صــور صــور دوم در دهـان مــاســت
خــصـم ار بــزرجــمـهـری یـا فـسـردگـی کـنـدتــایـیــد مــیـر بــاد کــه حــرز امــان مــاســت
مــا را چــه بــاک مــزدک و بــیـم بــزرجــمـهـرچـون کـیـقـبـاد قـادر و نـوشـیـن روان مـاسـت
مـــا کــــاروان گـــنـــج روان را روان کـــنـــیـــمکــاقــبـــال مــیــر بـــدرقــه کــاروان مــاســت
بــخــت هـمـام گـفــت کــه مـا را هـمـای دانکـز مغـز کـرکـسـان فـلـک اسـتـخـوان ماسـت
رمـح هـمــام گــفــت کــه عــنـقــا ز زخــم مـابــریـان شـود کـه بــابــزن او ســنـان مـاســت
تــیـغ هـمـام گـفـت کـه مـا اعـجــمـی تــنـیـمدر مـعــرکـه زبــان ظــفـر تــرجــمـان مـاســت
تــیـز هـمــام گــفــت کــه مــا اژدهــا ســریـمتــا طـاق گـنـج خـانـه نـصـرت کـمـان مـاسـت
رخــش هـمـام گـفـت کـه مـا بــاد صــرصـریـممـفـلـوج گـشـتــه کـوه ز زور و تــوان مـاســت
گــرز هــمــام گــفــت کــه مــا کــوه آهــنــیـمنـقـرس گـرفــتــه بــاد ز زخــم گـران مـاســت
عــدل هـمــام گــفــت کــه مــا حــرز امـتــیـممـا در ضـمـان خـلـق و خـدا در ضـمان ماسـت
رای هـمـام گـفــت کــه مـا حــصــن دولـتــیـمکز هشت چـشم چـار ملک دیده بـان ماسـت
دسـت هـمـام گـفـت کـه مـا ابــر رحــمـتــیـمهـمـت مـحـیـط مـا و سـخـا آسـمـان مـاسـت
آن بـــلـــبـــل هــمــای فـــر زاغ فـــرق بـــیــنکـو خــاص گـلـسـتــان خـواص بــنـان مـاسـت
روز و شـب اسـت ابـلـق دو رنگ و گـفـتـه انـدکــز نــام پــهـلــوان عــجــم داغ ران مــاســت
پـــرز پـــلـــاس آخـــور خـــاص هـــمـــام دیــندسـتــارچـه مـعـنـبــر و بــرگـسـتـوان مـاسـت
کـیخـسـرو اسـت شـاه و همـام اسـت زال زرمـهـلـان او تـهـمـتــن تــوران سـتــان مـاسـت
مـا امـتــیـم و شـاه رســول اســت و او عـمـرفــرزنـد او کـه فــرخ عــلـی کــامـران مـاســت
ای مــرزبــان کــشــور پــنـجــم کــه درگــهـتهفتـم سـپـهر ما نه که هشتـم جـنان ماست
بــعـد از هـزار دور تــو را یـافـت چــرخ و گـفـتپــیـرانـه سـر وجـود تـو بــخـت جـوان مـاسـت
از خــاک درگـهـت بــه مـکــانـی رســیـده ایـمکـامروز عـرش را همه رشـک از مکان ماسـت
گـر جـان مـا بـه مرگ منوچـهر غـم زده اسـتتـو دیر زی کـه دولـت تـو غـم نـشـان مـاسـت
گـر مـعـتــقـدتــر از تــو شـنـیـدیـم هـیـچ مـیـرپـس اعـتـقاد رافـضـیان رسـم و سـان ماسـت
گــر شــیـردل از تــو شــنـاســیـم هـیـچ مــردمندیل حـیض سـگ صفتـان طیلسـان ماسـت
مـحــمـود هـمـتــی تــو و مــا مـدح خــوان تــوشـاید که جـان عنصری اشـعار خـوان ماسـت
مداح تـوست و مخلص تـوست و مرید تـوستتــا طــبــع مــا و ســیـنـه مــا و روان مـاســت
هر چند این قصیده گواهی است راست گویبــر دعــوی وفــاق تــو کـانـدر نـهـان مـاســت
اخـلاص و صدق و منقبـه داریم و خود نداشتغـدر و نـفـاق و مـنقـصـه تـا خـانـدان مـاسـت
مـا را گـمـان فــتــد کــه بــمـانـی هـزار ســالمـعـلـوم صـد هـزار یـقـیـن در گـمـان مـاســت
نـوروز را بـه خـدمـت صـدرت مـبــارکـی اسـتوز مــدحــتــت مــبــارکــی دودمــان مــاســت
مـنـشـور حـاجــبــی و امـیـریـت تــازه گـشـتویـن تــازگـی ز بــهـر صـلـاح جــهـان مـاســت
گـوئیـم جــاودانـت بــقـابــاد و ایـن دعــاســتآمــیـن پــس از دعــا مــدد جــاودان مــاســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.