ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صفوة الدین بانوی شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صبـح تـا آسـتـین بـرافشانده اسـتدامــن عــنــبــر تــر افــشــانــده اســت
مـگـر آن عــقــد عــنـبــریـنـه شــببـرگشاده اسـت و عنبـر افشانده است
روز یک اسـبـه بـر قضـا رانده اسـتو آتـش از روی خـنـجـر افـشـانده اسـت
نــعــل آن نــقــره خــنـگ او از بــرقبــر جـهـان خـرمـن زر افـشـانـده اسـت
رقـعـه هـا داشـت چــرخ بــر چـهـرههـمـه در خــاک خـاور افـشـانـده اسـت
نقش شب پـنج بـا یک افتاده استگـوئی آن مـهره ها بـر افـشـانده اسـت
مرغ صبح از سماع بس کرده استزانکه دیری اسـت تـا پـر افشانده است
بـــلــبـــلــه در ســمــاع مــرغ آســااز گـلـو عـقـد گـوهـر افـشــانـده اســت
سـاقـی آن عـنـبـریـن کـمـنـد امـروزدر گـلـوگـاه ســاغــر افـشــانـده اســت
ابـــرش آفــتــاب بـــســتــه اوســتتــا کـمـنـد مـعــنـبــر افـشــانـده اســت
گــوش هـا پــر نــوای داودی اســتکـز سـر زخـمـه شـکـر افـشـانده اسـت
نــان زریـن چــرخ دیــده اســت ابــرخـوش نمـک در بـرابـر افـشـانـده اسـت
نــان زریــن بــه مــاهــی آمــد بـــازنمک خوش چه در خورد افشانده است
در زمـسـتــان نـمـک نـبــنـدد و ابــرنمـک بـسـتـه بـی مـر افـشـانده اسـت
نـو عـروســی اســت صــورت نـوروزکــه بــر آفــاق زیـور افــشــانـده اســت
گـنـج نـوروز هـر چـه گـوهـر داشـتپـیـش بـانـوی کـشـور افـشـانـده اسـت
صـفـوة الـدین کـه شـه سـوار فـلکدرسـم اسـبـش افسـر افشـانده اسـت
جـفـت خـاقـان اکـبـر آنـکـه سـپـهـربـر سـرش سـعد اصغر افشـانده اسـت
مریم مشـتـری فـر اسـت که عـقـلجـان بـران مشتـری فر افشـانده اسـت
تــحــفــه بـــزم اوســت مــریــم وارهر چـه طوبـی بـه نوبـر افشانده اسـت
آن خـدیـجــه اسـت کـز ارادت حــقمـال و جـان بـر پـیمبـر افـشـانده اسـت
وان زبـیده اسـت کز سعادت بـخـتبـهـر کـعـبـه سـر و زر افـشـانـده اسـت
بــر سـر هـشـت خـلـد مـجـلـس اونه فـلـک هفـت اخـتـر افـشـانـده اسـت
روز نـــو چــــون کـــبــــوتــــر زریـــنبــر زمـیـن پــر اخـضـر افـشـانـده اسـت
بــهـر آگــیـن چــار بــالــش اوســتهر پـری کـاین کـبـوتـر افـشـانده اسـت
جـــود مــعــروف او بـــه آب حــیــاتخـاک بـر بـخـل مـنکـر افـشـانـده اسـت
ژالــه نــعــمــت از هــوای ســـخـــابــانـوی مـلـک پــرور افـشــانـده اســت
تـــخـــم اقــبـــال در زمــیــن بـــقـــابـانـوی عـدل گـسـتـر افـشـانـده اسـت
گــوئی از آتـــش شـــهــاب فـــلــکشـعـلـه در دیـو کـافـر افـشـانـده اسـت
ســهــم درگــاه او خـــدنــگ وبـــالبــر پــلـنـگـان صـفـدر افـشـانـده اســت
نــور ایــمــان او خـــوی خـــجـــلــتبــر رخ خــلــد انــور افــشــانــده اســت
وقــت تــوقــیـع، نـوش داروی جــانزان سـر کـلـک لـاغـر افـشـانـده اســت
بـر عـدو زهر و بـر ولـی مهره اسـتهر چـه آن مـار اسـمر افـشـانده اسـت
دولـــت بــــانـــوان نـــثــــار ظـــفـــربــر سـر بــوالـمـظـفـر افـشـانـده اسـت
هــمــت بــانــوان جــواهــر ســعــدبـــر کــلــاه بـــرادر افــشــانــده اســـت
دولـت او کـه پــیـکـر شــرف اســتآسـتـیـن بـر دو پـیـکـر افـشـانـده اسـت
هـمـت او کـه گـوهـری گـهـر اسـتدسـت بـر چـار گـوهـر افـشـانـده اسـت
نــعـــش در پـــای چـــار دخـــتـــر اوزیـور هـر سـه دخـتــر افـشـانـده اسـت
از پــی آن پــسـر کـه خــواهـد بــودقـرع هـا سـعـد اکـبــر افـشـانـده اسـت
فـال سـعـد اسـت گـفـت خـاقـانـیکز نفـس مشـک اذفـر افـشـانده اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.