ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در حسب حال و شکایت از استرداد ملکی که بوی داده بودند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
شــاه را تــاج ثــنــا دادم نـخــواهـم بــازخــواســتشـه مـرا نـانـی کـه داد ار بــاز مـی خــواهـد رواسـت
شـاه تـاج یک دو کـشـور داشـت لـیک از لـفـظ منتـاجـدار هـفـت کـشـور شـد بــه تـاجـی کـز ثـنـاسـت
شـه مرا نان داد و من جـان دادمش یعنی سـخـننان او تـخـمـی اسـت فـانی جـان مـن گـنج بـقـاسـت
گـنـج خــانـه هـشـت خــلـد و نـه فـلـک دادم بــدوداده او چــیـسـت بــا مـن پــنـج خــایـه روسـتــاسـت
آن قـدر ده گـانـه ای کـان پـنـج دهقـان مـی دهنـدهـم دعــا گــویـانـش را دادم کــه آن مــزد دعــاســت
مــن چــراغــم نــور داده بــاز نــســتــانــم ز کــسشـاه خـورشـید اسـت و اینـک نـور داده بـاز خـواسـت
آری آری مـــاه را خـــورشـــیــد اگـــر نــوری دهــدبـاز خـواهد خـواسـت آنک شاه خـورشید سـخـاسـت
طـفـل می نالید یعـنی قـرص رنگین کوچـک اسـتسـگ دویـد آن قـرص از او بــربـود و آنـک رفـت راسـت
بــنـده بــا افـکـنـدگـی مـشـاطـه جـاه شـه اسـتسـیـر بــا آن گـنـدگـی هـم نـاقـد مـشـک خــتــاسـت
روغـن مـصــری و مـشــک تــبــتــی را در دو وقـتهـم مـعـرف ســیـر بــاشـد هـم مـزکـی گـنـدنـاســت
گـر بـه مـدحـی فـرخـی هـر بـیت را بـسـتـد دهیدر مـدیـح بــکـر مـن هـر بــیـت را شـهـری بــهـاســت
صـد هزاراسـت این فـضـیلـت گـر رسـد اندر شـمارتـا بـه چـپ کـردی حـسـاب این فـضـیلت های راسـت
مقـتـدای نظـم و نثـرم چـون قـلم گـیرم بـه دسـتخـود قـلـم گـویـد کـرا این دسـت بـاشـد مـقـتـداسـت
گـر چـه روز آمـد بـه پـیشـین از هـمـه پـیشـینـیـانبـیش و پـیشم در سـخـن داند کسی کو پـیشواسـت
موی معنی می شکافم دوسـتـان را آگهی اسـتدشـمـنـان را نـیز هـر مـوئی بـر این مـعـنـی گـواسـت
جزوی از اشعار من سلطان به کف می داشت بازمدحت شاه اخستان بر خواند و ز آتش رشک خاست
گـفـت کـایـن مـداح مـا را خـاص بــایـسـتــی دریـغکـاین چـنین مدحـت که ما خـواندیم هم ما را رواسـت
خـاصـگان گفتـند کاین منت ز خـاقانی اسـت بـسکـافــریـن شــاه شــروان در کـف ســلـطــان مـاســت
گـفـتـم احـسـان شـمـا بـگـذشـت و احـسـان امیرجـاودان مانده اسـت و ای طـغـرای اقـبـال شـماسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.