ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شـب روان چــو رخ صـبــح آیـنـه سـیـمـا بــیـنـنـدکـعـبــه را چــهـره در آن آیـنـه پــیـدا بــیـنـنـد
گــر چــه زان آیــنــه خــاتـــون عــرب را نــگــرنــددر پـــس آیــنــه رویــم زن رعــنــا بـــیــنــنــد
اخــتــران عــود شــب آرنـد و بــر آتــش فــکـنـنـدخوش بـسوزند و صبـا خوش دم از آنجا بـینند
صـبــح دنـدان چـو مـطـرا کـنـد از سـوخـتــه عـودعــودی خــاک ز دنــدانــش مــطــرا بــیـنـنــد
صـــبــــح را در رداء ســـاده احــــرام کـــشـــنـــدتــا فـلـک را ســلـب کـعــبــه مـهـیـا بــیـنـنـد
مـحــرمـان چــون رداء صــبــح در آرنـد بــه کـتــفکـعـبـه را سـبـز لـبـاسـی فـلـک آسـا بـینـنـد
خــود فـلـک شــقـه دیـبــای تــن کـعــبــه شــودهـم ز صـبــحـش عـلـم شـقـه دیـبــا بـیـنـنـد
دم صــبــح از جــگــر آرنــد و نـم ژالــه ز چــشــمتــا دل زنــگ پــذیـر آیـنـه ســیـمــا بــیـنــنــد
نــم و دم تــیـره کــنــنــد آیـنــه، ایـن آیـنـه بــیـنکــز نـم گــرم و دم ســرد مــصــفــا بــیـنـنــد
ز آه ســـبـــوح زنــان راه صـــبـــوحـــی بـــزنــنــددیـــو را ره زدن روح چـــه یـــارا بــــیـــنـــنـــد
بـــشـــکــنــنــد آن قــدح مــه تـــن گــردون زنــارکـه بـه دسـت هـمـه تـسـبـیـح ثـریـا بـیـنـنـد
اخــتــران از پــی تــســبــیــح هــمــه زیــر آیـنــدکآتـــش دل زده در قـــبـــه بـــالــا بـــیــنــنــد
نــیــک لــرزانــنــد از مؤذن تـــســـبـــیــح فــلــکاخـتـرانـی کـه چـو تـسـبــیـح مـجـزا بــیـنـنـد
خـوش دمـان آن ردی صـبـح بـشـوینـد چـو شـیـرکآن ردا جــامــه احــرام مــســیـحــا بــیـنـنـد
نـه نـه مــشــتــاقــان از صــبــح و ز شــام آزادنـدکه دل از هر چه دو رنگی است شکیبا بینند
صـبـح و شـام آمـده گـل گـونـه رخ و غـالـیـه فـامرو کـه مـردان نـه بـدیـن رنـگ، زنـان وابـینـنـد
صـبــح صـادق پــس کـاذب چـکـنـد بــر تــن دهـرچــادر ســبـــز درد تـــا زن رســوا بـــیــنــنــد
ز آبـــنــوس شــب و روز آمــده بـــر رقــعــه دهــردو سـپـه کـالـت شـطـرنـجـی سـودا بـیـنـنـد
لعب دهر اسـت چـو تـضـعیف حـسـاب شـطـرنجگـر چـه پـایان طـلـبـنـدش نـه همـانـا بـینـنـد
کـی کـنـد خــاک در ایـن کـاســه مـیـنـای فــلـککــه در او آتــش و زهـر آبــخــور مــا بــیـنـنـد
غـلـطـم خـاک چـه حـاجـت کـه چـو انـدر نـگـرنـدهمـه خـاک اسـت کـه در کـاسـه مـینا بـینند
خـاک خـوران ز فـلـک خـواری بــیـنـنـد چــو خـاکخـاک بـر سـر هـمـه را هـیچ مـگـو تـا بـینـنـد
بــگــذریـم از فــلــک و دهـر و در کــعــبــه زنــیـمکـایـن دو را هـم بــه در کـعـبــه تـولـا بـیـنـنـد
مــا و خــاک پــی وادی ســپــران کــز تــف و نـمآهـشـان مـشـعـلـه دار و مـژه سـقـا بـیـنـنـد
هـــا ره واقــــصــــه و قـــصــــه آن راه شــــویـــمکـه ز بــرکـه ش بـرکـه بـرکـه سـیـنـا بـیـنـنـد
بــادیـه بــحـر و بـر آن بــحـر، چـو بــاران ز حـبــابقــبــه ســیـم زده حــلــه و احــیــا بــیـنــنــد
از خــفــاجـــه بـــه ســر راه مــعــونــت یــابـــنــدوز عــریـنـه بــه لــب چــاه مــواســا بــیـنـنـد
گـرم گـاهـی کـه چــو دوزخ بــدمـد بــاد ســمـومتــف بــاحــورا چــو نــکــهـت حــورا بــیـنــنــد
قـرصــه شــمـس شــود قـرصــه ریـونـد ز لـطــفبــهـر تــفـتــه جـگـران کـافـت گـرمـا بــیـنـنـد
چــرخ نــارنـج صــفــت شــیـشــه کــافــور شــودکــه ز انـفــاس مـریـدان دم ســرمــا بــیـنـنـد
عــلــم خــاص خــلـیـفــه زده در لــشــکــر حــاجچـتـر شـام اسـت کـز او مـاه شـب آرا بـیننـد
مـــاه زریـــن زبــــر رایـــت و دســـتـــارچـــه زیـــرآفـتـابــی بــه شـب آراسـتـه عـمـدا بــیـنـنـد
تــاج زریـن بــه ســر دخــتــر شــاهـنــشــه زنـگبـاز پـوشـیـده بـه گـیـسـوش سـراپـا بـیـنـنـد
ز مـی از خــیـمـه پــر افـلـاک و ز بــس فـلـکـه زربـر سـر هـر فـلـکـی کـوکـب رخـشـا بـیـنـنـد
ســالــکــان راســت ره بــادیـه دهــلــیــز خــطــرلــکــن ایـوان امـان کــعــبــه عــلــیـا بــیـنـنـد
همـه شـب هـای غـم آبـسـتـن روز طـرب اسـتیـوســف روز، بــه چــاه شــب یـلـدا بــیـنـنـد
خــوشــی عــافــیــت از تــلــخــی دارو یــابـــنــدتـابــش مـعـنـی در ظـلـمـت اسـمـا بــیـنـنـد
بــرشــونــد از پــل آتــش کــه اثــیـرش خــوانـنـدپـس بـه صـحـرای فـلـک جـای تـماشـا بـینند
بــگــذرنـد از ســر مــوئی کــه صــراطــش دانـنـدپـــس ســر مــائده جــنــت مــاوا بـــیــنــنــد
حــفــت الــجــنـه هـمـه راه بــهـشــت آمـد خــارپــس خــارســتــان گــلــزار تــمــنــا بــیـنـنـد
حــفــت الــنـار هـمـه راه ســقــر گــلــزار اســتبــاز خـارسـتــان سـر تـاسـر صـحـرا بــیـنـنـد
شوره بـینند بـه ره پـس بـه سـر چـشـمه رسـندغـوره یـابـنـد بـه رز پـس مـی حـمـرا بـیـنـنـد
آب ابـــر اســـت کــزاو شـــوره فـــرات انــگــارنــدتـاب مـهـر اسـت کـز او غـوره مـنـقـا بــیـنـنـد
فــر کــعــبــه اســت کــه در راه دل و بــاغ امــیـدشـوره و غـوره مـا چـشـمـه و صـهـبـا بـینـنـد
تــخـم کـایـنـجـا فـکـنـی کـشـت تــو آنـجـا درونـدجــوی کــامـروز کــنـی آب تــو فــردا بــیـنـنـد
بــد دلـی در ره نـیـکـی چــه کـنـی کــاهـل نـیـازنـیـک را هـم نــظــر نـیـک مــکــافــا بــیـنـنــد
تـشـنگانی که ز جـان سـیر شوند از می عشـقدل دریـا کـش سـرمـسـت چـو دریـا بــیـنـنـد
دیــو کـــز وادی مــحـــرم شـــنــود نــالــه کــوسچـون حـریـر عـلـمـش لـرزه بـر اعـضـا بـینـنـد
گــوســفــنـد فــلــک و گــاو زمـیـن را بــه مــنـیحــاضــر آرنــد و دو قــربــان مــهـیـا بــیـنــنــد
پـی غـلـط کـرده چـو خـرگـوش همـه شـیر دلـانره بـه تـنـها شـده تـا کـعـبـه بـه تـنها بـینـنـد
آســمــان در حــرم کــعــبــه کــبـــوتــروار اســتکـه ز امـنـش بــه در کـعـبـه مـسـمـا بـیـنـنـد
آســمــان کــو ز کــبـــودی بــه کــبـــوتــر مــانــدبــر در کــعــبــه مــعــلــق زن و دروا بــیـنـنــد
ایــن کــبــوتــر کــه نــیــارد ز بــر کــعــبــه پــریــدطـیـرانـش نـه بـه بـالـا کـه بـه پـهـنـا بـیـنـنـد
شـقـه ای کـز بــر کـعـبـه فـلـکـش مـی خـوانـنـدسـایه جـامـه کـعـبـه اسـت کـه بـالـا بـیـنـنـد
روز و شـب را کـه بـه اصـل از حـبــش و روم آرنـدپــیـش خـاتــون عـرب جـوهـر و لـالـا بــیـنـنـد
حــبــشـی زلـف یـمـانـی رخ زنـگـی خـال اسـتکـه چـو تـرکـانش تـتـق رومـی خـضـرا بـیننـد
کــعــبــه را بــیـنـنـد از حــلـقــه در حــلـقــه زلـفنـقـطـه خــالـش از آن صـخـره صـمـا بــیـنـنـد
جـان فـشـانـنـد بـر آن خـال و بـر آن حـلـقـه زلـفعـاشــقـان کـان رخ زیـتــونـی زیـبــا بــیـنـنـد
مشتـری عاشق آن زلف و رخ و خـال شده استکـه چـو گـردونش سـراسـیمه و شـیدا بـینند
گفتـی آن حلقه زلف از چه سپـید است چو شیرکـه ز خــال سـیـهـی عـنـبــر ســارا بــیـنـنـد
کعبـه دیرینه عروسی اسـت عجـب نی که بـر اوزلــف پــیــرانــه و خــال رخ بـــرنــا بــیــنــنــد
حــلــقــه زلــف کــهــن رنــگ بـــگــردانــد لــیــکخــال را رنـگ هـمـان غــالـیـه گــونـا بــیـنـنـد
عـشـق بـازان کـه بـه دسـت آرند آن حـلقـه زلفدسـت در سـلـسـلـه مسـجـد اقـصـی بـینند
خـاک پـاشان که بـر آن سـنگ سـیه بـوسـه زنندنـور در جــوهـر آن ســنـگ مــعــبــا بــیـنـنــد
از پــس ســنـگ ســیـه بــوســه زدن وقـت وداعچـشـمـه خـضـر ز ظـلـمـات مـفـاجـا بــیـنـنـد
گــر بـــه مــکــه فـــلــک و نــور مــجـــزا دیــدنــددر مــدیـنـه مـلــک و عــرض مـعــلــا بــیـنـنـد
خـــاکــیــان جـــگــر آتـــش زده از بـــاد ســمــومآب خــور خــاک در حــضــرت والــا بـــیــنــنــد
مـصـطـفـی پــیـش خــلـایـق فـکـنـد خــوان کـرمکـه مـگـس ران وی از شـهـپـر عـنـقـا بـینـنـد
عــیـســی از چــرخ فــرود آیـد و ادریـس ز خــلـدکـایـن دو را زلـه ز خـوان پـایـه طـاهـا بـیـنـنـد
خــاصــگـان بــر ســر خــوان کــرمـش دم نـزنـنـدز آن ابـاهـا کـه بـر این خـوانـچـه دنـیا بـینـنـد
زعــفــران رنـگ نـمـایـد ســر ســکــبــاش ولـیـکگونه سـگ مگس اسـت آنکه ز سـکبـا بـینند
عــقــل والــه شـــده از فــر مــحـــمــد یــابـــنــدطــور پــاره شــده از نـور تــجــلــی بــیـنــنــد
عقل و جان چون یی و سین بر در یاسین خفتندتـن چـو نون کـز قـلـمـش دور کـنی تـا بـیننـد
او گـرفـتــه ز ســخــن روزه و از عــیـد ســخــاشصــاع خــواهــان زکــوة آدم و حــوا بــیـنــنــد
شـیر مـردان بـه حـریمـش سـگ کـهـفـنـد هـمـهاینـت شـیران کـه مـدد ز آتـش هیجـا بـینـنـد
ســـرمـــه دیــده ز خـــاک در احـــمـــد ســـازنــدتــا لـقـای مـلـک الـعــرش تــعــالـی بــیـنـنـد
حـضـرت اوسـت جـهـانـی کـه شـب و روز جـهانشـاخ و بـرگی اسـت که آن روضـه غرا بـینند
داد خــواهـان کــه ز بــیـداد فــلــک تــرســانــنــدداد از آن حــضــرت دیــن داور دارا بـــیــنــنــد
بــنـده خــاقــانـی و درگــاه رســول الــلـه از آنـکبـنـدگـان حـرمـت از این درگـه اعـلـی بـینـنـد
خـاک مـشـکـین کـه ز درگـاه رسـول آورده اسـتحـرز بـازوش چـو الـکـهف و چـو کـاهـا بـینـنـد
مصـطـفـی حـاضـر و حـسـان عـجـم مدح سـرایپـیش سـیمـرغ خـمـش طـوطـی گـویا بـیننـد
گـر چـه حـسـان عـجـم را هـمـه جـا جـای دهنـدجـایش آن بـه که بـه خاک عربـش جـا بـینند
گـر چـه در نـفـت سـیـه چـهـره تـوان دیـد ولـیـکآن نــکــوتــر کــه در آیـیـنـه بــیـضــا بــیـنـنــد
لاف از آن روح تـوان زد کـه بـه چـارم فـلک اسـتنـی از آن روح کـه در تـبــت و یـغـمـا بــیـنـنـد
یادش آید کـه بـه شـروان چـه بـلا بـرد و چـه دیدنـکـبـتـی کـان پـشـه و بـاشـه ز نکـبـا بـیننـد
بــس کــه دیـد آفــت اعــدا ز پــی انــس عــیــالمــردم از بــهـر عــیـال آفــت اعــدا بــیـنــنــد
مـوســی از بــهـر صــفـورا کـنـد آتــش خــواهـیو آن شـبـانـیـش هـم از بـهـر صـفـورا بـینـنـد
بــه فــریـب فــلـک آزرده دلــش خــوش نـکــنـنـدتــا فــلـک را چــو دلـش رنـگ مـعــزا بــیـنـنـد
کــی تــوان بــرد بــه خــرمــا ز دل کــس غــصــهکاسـتـخـوان غـصـه شـده در دل خـرما بـینند
سـخـنـش مـعـجـز دهـر آمـد از این بـه سـخـنـانبـه خـدا گـر شـنـونـد اهـل عـجـم یـا بـیـنـنـد
چــو تــمـسـکـت بــه حــبــل الـلـه از اول دیـدنـدحـسـبــنـا الـلـه و کـفـی آخـر انـشـا بـیـنـنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.