ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شـب روان در صـبـح صـادق کـعـبـه جـان دیده اندصــبــح را چــون مـحــرمـان کـعـبــه عـریـان دیـده انـد
از لـبـاس نفـس عـریان مانده چـون ایمان و صـبـحهـم بـه صـبــح از کـعـبـه جـان روی ایـمـان دیـده انـد
در شکر ریزند ز اشک خوش که گردون را به صبحهمچـو پـسـتـه سـبـز و خـون آلـود و خـندان دیده اند
وادی فــکــرت بـــریــده مــحـــرم عــشـــق آمــدهمـوقــف شــوق ایـســتــاده کـعــبــه جــان دیـده انـد
روز و شـب دیـده دو گـاو پـیسـه در قـربـانـگـهـشصــبــح را تــیـغ و شــفـق را خــون قـربــان دیـده انـد
خـوانـده انـد از لـوح دل شـرح مـنـاسـک بـهر آنکدر دل از خــط یـد الــلــه صــد دبــســتــان دیـده انــد
نام سلطان خـوانده هم بـر یاسـج سلطان از آنکدل عـلـامـت گـاه یـاســج هـای ســلـطــان دیـده انـد
از کـــجـــا بـــرداشـــتـــه اول ز بـــغـــداد طـــلــبدر کـــجـــا در وادی تـــجـــریــد امـــکـــان دیــده انـــد
صــبــح دم رانـده ز مــنـزل تــشــنـگــان نـاشــتــاچاشتگه هم مقصد و هم چشمه هم خوان دیده اند
در طــواف کــعــبـــه جـــان ســاکــنــان عــرش راچــون حــلـی دلـبــران در رقــص و افــغــان دیـده انـد
در حــریـم کــعــبــه جــان مـحــرمــان الــیـاس وارعـلـم خــضــر و چــشــمـه مـاهـی بــریـان دیـده انـد
در ســجــود کــعــبــه جــان ســاکـنـان ســدره راهمچـو عـقل عـاشـقان سـرمسـت و حـیران دیده اند
در طــریـق کـعــبــه جــان چــرخ زریـن کــاســه رااز پـــی دریــوزه جـــای کـــاســـه گــردان دیــده انــد
کـشـتـگان کـز کـعـبـه جـان بـاز جـانور گشـتـه اندمــاهــی خــضــرنــد گــوئی کآب حــیـوان دیــده انــد
کعبـه جـان ز آن سـوی نه شهر جـوی و هفت دهکـاین دو جـا را نـفـس امـیر و طـبـع دهـقـان دیده انـد
بـر گـذشـتـه زین ده و زآن شـهـر و در اقـلـیـم دلکـعـبــه جـان را بــه شـهـر عـشـق بـیـنـان دیـده انـد
خــاکــیــان دانــنــد راه کــعــبـــه جــان کــوفــتــنکـایـن ره دشـوار مـشـتــی خــاکـی آسـان دیـده انـد
کـعـبــه سـنـگـیـن مـثــال کـعـبــه جـان کـرده انـدخـــاصـــگــان ایــن را طــفــیــل دیــدن آن دیــده انــد
هــر کــبـــوتــر کــز حــریــم کــعــبــه جــان آمــدهزیــر پـــرش نــامــه تـــوفـــیــق پـــنــهــان دیــده انــد
عــاشــقــان اول طــواف کـعــبــه جــان کـرده انـدپــس طــواف کــعــبــه تــن فــرض فــرمـان دیـده انـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.