ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
تــا خــیـال کــعــبــه نـقــش دیـده جــان دیـده انـددیـده را از شـوق کـعـبـه زمـزم افـشـان دیده انـد
عـشـق بـرکرده بـه مکه آتـشـی کز شـرق و غربکـعـبـه را هر هفـت کـرده هفـت مـردان دیده انـد
هـم بــر آن آتــش ز هـنـد و چــیـن و بــغـداد آمـدهمـاه ذی الـقـعـده بـه روی دجـلـه تـابـان دیده انـد
مــاه نــو را نــیـمــه قــنــدیـل عــیـســی یــافــتــهدجــلـه را پــر حــلـقـه زنـجــیـر مـطـران دیـده انـد
بــر ســر دجــلـه گـذشــتــه تــا مـدایـن خــضــروارقـصــر کـســری و زیـارتــگـاه ســلـمـان دیـده انـد
طـــاق ایــوان جـــهـــان گـــیــر و وثـــاق پـــیــر زناز نــکــونــامــی طـــراز فـــرش ایــوان دیــده انــد
از تـحـیـر گـشـتـه چـون زنـجـیر پـیـچـان کـان زمـانبــر در ایـوان نــه زنــجــیـر و نـه دربــان دیـده انــد
تــاجــدارش رفــتــه و دنــدانـه هـای قــصــر شــاهبــر ســر دنــدانــه هــای تــاج گــریـان دیـده انــد
رانــده ز آنــجــا تـــا بـــه خــاک حــلــه و آب فــراتمـوقـف الـشـمـس و مـقـام شـیر یزدان دیده انـد
پــس بــه کـوفــه مـشــهـد پــاک امـیـر الـنـحــل راهمچو جـیش نحل جـوش انسی و جـان دیده اند
بـس پـلـنـگـان گـوزن افـکـن کـه چـون شـاخ گـوزنپـشـت خـم در خـدمـت آن شـیر مـردان دیده انـد
در تــنـور آنـجــای طـوفـان دیـده انـدر چـشـم و دلهـم تــنـور غـصــه هـم طـوفـان احــزان دیـده انـد
رانـده از رحــبــه دواســبــه تــا مــنــاره یـکــســرهاز سـم گـوران سـر شـیـران هـراســان دیـده انـد
بـخـتـیان چـون نوعـروسـان پـای کـوبـان در سـماعاخـتــران شـب پــلـاس و چـرخ کـوهـان دیـده انـد
شــب طــلــاق خــواب داده دیــده بـــانــان بـــصــرتــا شــکــر ریــز عــروســان بــیــابــان دیــده انــد
روزها کم خـور چـو شـب ها نو عـروسـان در زفـافزقـه هـاشــان از درای مـطـرب الـحــان دیـده انـد
حـلـه هـاشـان از پـلـاس و گـیسـوانـشـان از مـهارپـاره ها خـلـخـال و مـشـاطـه شـتـربـان دیده انـد
در زنـاشـوئی شـده ســنـگ و قـدمـشـان لـاجــرمسـنـگ را از خـون بـکـری رنـگ مـرجـان دیـده انـد
سرخ رویانی چـو می بـی می همه مست خـراببـر هم افـتـاده چـو مـیگـون لـعـل جـانان دیده اند
پـختـگان چون بـختیان افتـان و خیزان مست شوقنی نشـانی از می و سـاقـی و می دان دیده اند
وان کــژاوه چـــیــســت مــیــزان دو کــفــه بـــارداربــاز جــوزایـی دو کـفـه شــکـل مـیـزان دیـده انـد
بـارداری چـون فـلک خـوش رو مه و خـور در شـکموز دو سو چـون مشرفین او را دو زهدان دیده اند
چـون دو دسـت انـدر تـیمـم یـک بـه دیگـر مـتـصـلدر یکی محمل دو تن هم پای و هم ران دیده اند
جــبــرئیـل اسـتــاده چــون اعـرابئی اشـتــر سـواروز پـــی حــاجــش دلــیــل ره فــراوان دیــده انــد
بـادیه بـحـر اسـت و بـخـتـی کشتـی و اعراب موجواقـصـه ســرحــد بــحــر و مـکـه پــایـان داده انـد
دســت بــالــا هـمــت مــردم کــه کــرده زیـر پــایپـای شـیبـی کان عـقوبـت گاه شـیطـان دیده اند
بــادیـه چــون غــمـزه تــرکـان ســنـان دار از عــربجـای خـون ریزان چـو نرگـس زار نیسـان دیده اند
بــهــر دفــع درد چــشــم رهــروان ز آب و گــیــاششـیـر مـادر دخـتـر و گـشـنـیز پـسـتـان دیـده انـد
از گــلــاب ژالــه و کــافــور صــبــحــش در ســمـومخـیش خـانه کـسـری و سـرداب خـاقـان دیده اند
دائره افــــلـــاک را بــــالـــای صــــحــــن بــــادیـــهکـم ز جــزم نـحــویـان بــر حــرف قــرآن دیـده انـد
بــادیـه بــاغ بـهـشـت و بــر سـر خـوان هـای حـاجپــر طـاووس بــهـشـتـی را مـگـس ران دیـده انـد
وز طـنـاب خــیـمـه هـا بــر گـرد لـشــکـرگـاه حــاجصـد هزار اشـکـال اقـلـیدس بـه بـرهـان دیده انـد
قـاع صـفـصـف دیـده وصـف صـف سـپـهـداران حـاجکـوس را از زیـر دسـتـان زیـر و دسـتـان دیـده انـد
چــار صــف هـای مـلـک در صــفـه هـای نـه فـلـکبــر زبــالـه جــای اسـتــسـقـای بــاران دیـده انـد
بـر سـر چـاه شقوق از تـشنگان صف صف چـنانکپـیش یوسـف گرسـنه چـشـمان کـنعـان دیده اند
گـرم گــاهـی کآفــتــاب اســتــاده در قــلـب اســدسـنـگ و ریـگ ثـعـلـبـیه بـیـد و ریـحـان دیـده انـد
تــــیـــره چـــشـــمـــان روان ریـــگ روان را در زرورشـاف شـافـی هم ز حـصـرم هم زرمـان دیده اند
از پــی حـج در چــنـیـن روزی ز پــانـصـد سـال بــازبـر در فـیـد آسـمـان را مـنـقـطـع سـان دیـده انـد
مـن بــه دور مـقـتــفــی دیـدم بــه دی مـه بــادیـهکــانــدر او ز آب و گــیـا قــحــط فــراوان دیـده انـد
پـس بـه عـهد مـسـتـضـی امـسـال دیدم در تـمـوزکـز تــیـمـم گـاه صــد نـیـلـوفـرســتــان دیـده انـد
از ســحــاب فـضـل و اشـک حــاج و آب شـعـر مـنبــرکــهـا را بــرکـه هـای بــحــر عــمـان دیـده انـد
کـوه محـروق آنکه همچـون زربـه شـفـشـاهنگ دردیـو را زو در شـکـنـجـه حـبـس خـذلـان دیـده انـد
از دم پــاکــان کــه بــنـشــانــدی چــراغ آســمــاننــاف بــاحــورا بــه حــاجــر مــاه آبــان دیـده انــد
وز پـی خـضـر و پـر روح القـدس چـون خـط دوسـتدر سـمـیـرا سـدره بــر جـای مـغـیـلـان دیـده انـد
ز آب شــور نـقــره و ریـگ عــســیـلـه ز اعــتــقــادسـالکـان از نقـره کان و از عـسـل شـان دیده اند
از بــســی پــر مـلـک گــســتــرده زیـر پــای حــاجحــاج زیـر پــای فــرش ســنـدس الـوان دیـده انـد
سـبــزی بــرگ حــنـا در پــای دیـده لـیـک ز اشـکســرخــی رنـگ حــنـا در نـوک مـژگــان دیـده انـد
خـه خـه آن ماه نو ذی الـحـجـه کـز وادی الـعـروسچـون خـم تـاج عـروسـان از شـبـسـتـان دیده اند
مــاه نــو در ســایــه ابـــر کــبـــوتـــر فــام راســتجـون سـحـای نامه یا چـون عین عـنوان دیده اند
ز آب و خــاک ســارقـیـه صـفـیـنـه پــیـش چــشـمبـس دواء الـمـسـک و تـریافـاکـه اخـوان دیده انـد
در مـیـان ســنـگـلـاخ مـســلـخ و عــمـره ز شــوقخـار و حـنظـل گـل شـکـرهای صـفـاهان دیده اند
دشت محـرم صحن محـشر گشتـه وز لبـیک خلقنـفـخـه صـور انـدر ایـن پـیـروزه پــنـگـان دیـده انـد
از نــشــاط کــعــبــه در شــیـر ز قــوم احــرامــیـانشـیـره بـسـتـان قـریـن شـیـر پـسـتـان دیـده انـد
شــیـر زدگـان امـیـد و ســیـنـه رنـجــوران عـشــقدر زقومش هم دو پـستان هم سپستان دیده اند
زندگـان کـشـتـه نفـس آنجـا کـفـن بـر سـرکـشـانزعــفــران رخ حــنـوط نـفــس ایـشــان دیـده انــد
شـیر مـردان چـون گـوزنـان هوی هوی انـدر دهـاناز هـو الــلــه بــر خــدنــگ آه پــیـکــان دیـده انــد
بــر در امـیـدشــان قـفـل از فــقـل حــســبــی زدهتـا ز دنـدانـه کـلـیـدش سـین سـبـحـان دیـده انـد
آمــده تـــانــخـــلــه مــحـــمــود در راه از نــشـــاطحــنـظــل مــخــروط را نــارنـج گــیـلــان دیـده انـد
جمله در غرقاب اشک و کرده هم سیراب از اشکخـاک غـرقـاب مصـحـف را که عـطـشـان دیده اندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.