ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دشــت مـوقــف را لـبــاس از جــوهـر جــان دیـده انـدکــوه رحــمـت را اســاس از گــوهـر کــان دیـده انـد
عـرضـگـاه دشـت مـوقـف عـرض جـنـات اسـت از آنکمــصــنــع او کــوثــر و ســقــاش رضــوان دیـده انــد
حوت و سرطان است جای مشتری وان برکه هستمشتـری صفوت که در وی حـوت و سرطان دیده اند
کــوه رحــمــت حــرمــتــی دارد کــه پـــیــش قــدر اوکـوه قـاف و نـقـطــه فـا هـر دو یـکـســان دیـده انـد
سـنـگ ریـزه کـوه رحــمـت بــرده انـد از بــهـر کـحــلدیـده بــانـانـی کـه عـرض از کـوه لـبــنـان دیـده انـد
اصـفـیا را پـیش کـوه اسـتـاده سـوزان دل چـو شـمـعهمچو شمع از اشک غرق و خشک دامان دیده اند
هـشـتــم ذیـحـجـه در مـوقـف رسـیـده چـاشـت گـاهشـامـگـه خـود را بـه هفـتـم چـرخ مـهمـان دیده اند
شــب فـراز کـوه، ز اشـک شـور جــمـع و نـور شـمـعابــر در افـشــان و خــورشـیـد زر افـشـان دیـده انـد
افــتــاب از غــرب گـفـتــی بــازگـشــت از بــهـر حــاجچــون نـمــاز دیـگــری بــهـر ســلــیـمــان دیـده انـد
گـفـتـی از مـغـرب بــه مـشـرق کـرد رجـعـت آفـتــابلــاجــرم حــاج از حــد بــابــل خــراســان دیـده انــد
از نــســیــم مــغــفــرت کآبـــی و خــاکــی یــافــتـــهآتــشــی را از انــا گــفــتــن پــشــیـمــان دیـده انـد
وز فــراوان ابـــر رحـــمــت ریــخـــتـــه بـــاران فــضــلرانــده ای را بـــر امــیــد عــفــو شــادان دیــده انــد
حــــج مـــا آدیـــنـــه و مـــا غــــرق طــــوفـــان کـــرمخــود بــه عـهـد نـوح هـم آدیـنـه طــوفـان دیـده انـد
چـون کـریـمـان کـز عـطـای داده شـان نـسـیـان بــودعـفـو حــق را از خــطـای خـلـق نـسـیـان دیـده انـد
خـلـق هـفـتـاد و سـه فـرقـت کـرده هفـتـاد و دو حـجانـسـی و جـنـی و شـیطـانی مـسـلـمـان دیده انـد
حـــاج رانــو نــو در افـــزای از مــلـــادک کـــرده حـــقهر چـه در شـش صـد هزار اعـداد نقـصـان دیده اند
ای بــریــد صــبـــح ســوی شــام و ایــران بــر خــبــرزین شـرف کـامـسـال اهـل شـام و ایـران دیـده انـد
ای زبــــان آفـــتـــاب احـــرار کـــیـــهـــان را بـــگـــویدولــتــی کــز حــج اکــبــر حــاج کــیـهـان دیـده انـد
نـز ســمـوم آســیـب و نـز بــاران بــخــیـلـی یـافــتــهنـز خــفـاجــه بــیـم و نـز غـزیـه عـصــیـان دیـده انـد
رانده زاول شـب بـر آن که پـایه و بـشـکسـتـه سـنگنیم شـب مشـعـل بـه مشـعـر نور غـفـران دیده اند
بــامــدادان نـفــس حــیـوان کــرده قــربــان در مــنـیلـیـک قـربــان خــواص از نـفــس انـســان دیـده انـد
بــا سـیـاهـی سـنـگ کـعـبــه هـمـبــر آیـد در شـرفسـرخـی سـنـگ مـنـی کـز خـون حـیـوان دیـده انـد
ســعــد ذابـــح بــهــر قــربـــان تــیــغ مــریــخ آخــتــهجـرم کـیوانش چـو سـنگ مـکـی افـسـان دیده انـد
چــون بـــره کآیــد بـــه مــادر گــوســپـــنــد چـــرخ راســوی تــیــغ حــاج پــویــان و غــریــوان دیــده انــد
بــی زبـــانــان بـــا زبــان بــی زبــانــی شــکــر حــقگـفـتـه وقـت کـشـتـن و حـق را زبــانـدان دیـده انـد
در سـه جـمـره بـود پـیش مـسـجـد خـیف اهل خـوفسـنـگ را کـانـداخــتــه بــر دیـو غـضـبــان دیـده انـد
آمــده در مـکــه و چــون قــدســیـان بــر گــرد عــرضعـرش را بــر گـرد کـعـبـه طـوف و جـولـان دیـده انـد
پـیش کـعـبـه گـشـتـه چـون بـاران زمـین بـوس از نیازو آســمـان را در طــوافــش هـفــت دوران دیـده انـد
عـیـد ایـشــان کـعـبــه وز تــرتــیـب پــنـج ارکـان حــجرکـن پــنـجــم هـفــت طــوف چــار ارکــان دیـده انـد
رفــتــه و ســعــی صــفــا و مـروه کـرده چــار و ســههـم بــر آن تـرتـیـب کـز سـادات و اعـیـان دیـده انـد
پــس بــرای عــمــره کــردن ســوی تــنــعــیـم آمــدههم بـر آن آئین کـه حـج را سـاز و سـامـان دیده اند
حـــاج را دیــوان اعــمــال اســـت وانــگــه عــمــره راخــتــم اعــمــال و فــذلــک هــای دیـوان دیـده انــد
کـعــبــه در دســت ســیـاهـان عــرب دیـده چــنـانـکچــشـمـه حـیـوان بــه تــاریـکـی گـروگـان دیـده انـد
آنـچـه دیـده دشـمـنـان کـعـبـه از مـرغـان بـه سـنـگدوســتــان کـعــبــه از غـوغــا دو چــنـدان دیـده انـد
بــهـتــریـن جـایـی بــه دسـت بــدتـریـن قـومـی گـرومــهـره جــانــدار و انــدر مــغــز ثــعــبــان دیـده انــد
نــی ز ایــزد شــرم و نــی از کــعــبــه آزرم ای دریــغجــای شـیـران را ســگـان ســور ســکـان دیـده انـد
در طـواف کـعـبــه چــون شـوریـدگـان از وجــد و حـالعــقــل را پــیـرانــه ســر در ام صــبــیـان دیـده انــد
ذات حـــق ســـلـــطـــانــان و کـــعـــبـــه دار مــلـــکمـصـطـفـی را شــحــنـه و مـنـشـور قـرآن دیـده انـد
چــون ز راه مــکــه خــاقــانــی بـــه یــثـــرب داد رویپــیـش صـدر مـصـطـفـی ثــانـی حــسـان دیـده انـد
بــنــده خــاقــانـی ســگ تــازی اســت بــر درگــاه اوبـخ بـخ آن تازی سگی کش پـارسی خوان دیده اندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.