ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مـقـصـد اینجـاسـت ندای طـلـب اینجـا شـنوندبـخـتـیـان را ز جـرس صـبـح دم آوا شـنـونـد
عــارفــان نـظــری را فــدی ایـنــجــا خــواهـنـدهـاتـفـان سـحـری را نـدی اینـجـا شـنـونـد
خــاکــیــان را ز دل گــرم روان آتــش عــشــقبـاد سـرد از سـر خـونـاب سـویـدا شـنـونـد
همه سگ جان و چو سگ ناله کنانند به صبحصبـح دم ناله سگ بـین که چه پیدا شنوند
خــاک پــر ســبــحــه قـرا شـود از اشـک نـیـازوز دل خــاک هـمــان نــالــه قــرا شــنـونـد
خـاک اگـر گـریـد و نـالـد چـه عـجـب کـاتـش رابــانـگ گـریـه ز دل صـخــره صـمـا شـنـونـد
گــریـه آن گــریـه کــه از دیـده آتــش بــیـنــنــدنـالـه آن نـالـه کـه از سـینـه خـارا شـنـونـد
چـون بــلـرزد عـلـم صـبــح و بــنـالـد دم کـوسکـوه را نـالـه تــب لـرزه چــو دریـا شــنـونـد
صــبــح گـلـفـام شــد ارواح طــلـب تــا نـگـرنـدکـوس گـلـبــام زد ابــدال بــگـو تـا شـنـونـد
هـر چـه در پــرده شـب راز دل عـشـاق اسـتکان نفـس جـز بـه قـیامت نه همانا شـنوند
صبـح شد هدهد جـاسوس کز او او وا پـرسـندکـوس شـد طـوطـی غـماز کـز او واشـنوند
چـون بــه پــای عـلـم روز، سـر شـب بــبــرنـدچـه عـجـب کـز دم مـرغ آه دریـغـا شـنـونـد
کـشـتـه شـد دیو بـه پـای عـلـم لـشـکـر حـاجشـاید ار تـهنیت از کـوس مـفـاجـا شـنـونـد
کـوس حـاج اسـت که دیو از فـزعـش گردد کـرزو چـو کـرنای سـلـیمـان دم عـنقـا شـنوند
یارب این کوس چـه هاروت فن و زهره نواسـتکه ز یک پرده صد الحانش بـه عمدا شنوند
چــه کــنـد کــوس کـه امـروز قــیـامـت نـکــنـدبــنـد آرد نـفــس صــور کـه فــردا شــنـونـد
کـوس را بـیـن خـم ایـوان سـلـیـمـان کـه در اولــحــن داود بــه آهــنــگ دل آرا شــنــونــد
کـوس چـون صـومعـه پـیر شـشـم چـرخ کـز اوبـانـگ شـش دانـه تـسـبـیح ثـریـا شـنـونـد
کـوس مـانـد بـه کـمـان فـلـک امـا عـجـب آنکزو صــریـر قــلــم تــیـر بــه جــوزا شــنـونـد
کــوس را دل نــی و دردی نــه، چــرانــالــد زارنـــــالـــــه زار ز درد دل دروا شـــــنــــونــــد
کوس چـون مار شـده حـلقـه و کو بـند سـرشبـانگ آن کوفتـن از کعبـه بـه صـنعـا شـنوند
ســخــت ســر کـوفـتــه دارنـدش و او نـالـد زارنــالــه مــرد ز ســرکــوبــه اعــدا شــنـونــد
خــم کـوس اسـت کـه مـا نـوذیـحــجــه نـمـودگـر ز مـه لـحـن خـوش زهره زهرا شـنـونـد
خـود فـلـک خـواهد تـا چـنـبـر این کـوس شـودتـا صـداش از حـبـل الرحـمه بـطحـا شـنوند
گر دم چـنبـر چـو بـین که شنودند خوش استپـس دم آن خوش تـر کز چـنبـر مینا شنوند
از پـی حرمت کعبـه چـه عجـب گر پـس از اینبـانگ دق الـکـوس از گـنبـد خـضـرا شـنوند
مـشــتــری قـرعــه تــوفــیـق زنـد بــر ره حــاجبـانگ آن قـرعـه بـر این رقعـه غـبـرا شـنوند
عـرشـیـان بـانـگ ولـلـلـه عـلـی الـنـاس زنـنـدپـاسـخ از خـلـق سـمـعـنا و اطـعـنا شـنوند
از ســر و پـــای در آیــنــد ســراپـــا بـــه نــیــازتـا تـعـال از مـلـک الـعـرش تـعـالـی شـنوند
روضــه روضــه هـمــه ره بــاغ مــنـور بــیـنـنــدبـرکـه بـرکـه همـه جـا آب مـصـفـا شـنـونـد
بــر ســر روضـه هـمـه جــای تــنـزه شــمـرنـدبـر لـب بـرکـه همـه جـای تـمـاشـا شـنوند
انـــجـــم مـــاه وش آمـــاده حـــج آمـــده انـــدتـا خـواص از هـمـه لـبـیـک مـثـنـا شـنـونـد
هـمـه را نـسـخـه اجـزای مـنـاسـک در دسـتاز پـی کـسـب جـزا خـوانـدن اجـزا شـنونـد
نه صـحـیفه اسـت فلک هفـت ده آیت ز بـرشعاشـقان این همه از سـوره سـودا شـنوند
نـه صـحـیفـه کـه بـه ده بـنـد یکـایک بـسـتـنـدتـا نه بـس دیر چـو سی پـاره مجـزا شنوند
خـام پـوشـند و همه اطـلـس پـخـتـه شـمـرندزهر نـوشـنـد و همـه بـانـگ هنـیا شـنـونـد
زنـدگـیشـان بـه حـق و نـام بـر ارواح چـراسـتکآبــشـان ابــر دهـد لـاف ز سـقـا شـنـونـد
گـنـج پــرورده فــقـرنـد و کـم کـم شــده لـیـکگــم گـم گـنـج ســرا پــرده بــالـا شــنـونـد
فقر نیکوسـت بـه رنگ ارچـه بـه آواز بـد اسـتعــامـه زیـن رنـگ هـم آواز تــبــرا شــنـونـد
شـبــه طـاووس شـمـر فـقـر کـه طـاوســان رارنـگ زیـبــاسـت گـر آواز نـه زیـبــا شـنـونـد
ســفــر کــعــبـــه نــمــودار ره آخـــرتـــاســـتگـر چـه رمـز رهش از صـورت دیبـا شـنـونـد
جـان مـعـنی اسـت بـاسـم صـوری داده بـرونخاصگان معنی و عامان همه اسما شنوند
کــعــبــه را نـام بــه مـیـدانـگـه عــام عــرفــاتحــجــره خــاص جــهـان داور دارا شــنـونـد
عــابــدان نـعـره بــرآرنـد بــه مـیـدانـگـه از آنـکنـعـره شـیر دلـان در صـف هـیـجـا شـنـونـد
عـارفـان خـامـش و سـر بـر سـر زانو چـو مـلـخنه چـو زنبـور کز او شـورش و غوغا شـنوند
سـاربــانـا بـه وفـا بــر تـو کـه تـعـجـیـل نـمـایکـز وفـای تــو ز مـن شــکـر مـوفـا شـنـونـد
حــاش لــلــه اگــر امــســال ز حــج و امــانــمنز قـصـور مـن و تـقـصـیر تـو حـاشـا شـنوند
دوسـتـان یـافـتـه مـیقـات و شـده زی عـرفـاتمن بـه فید و ز من آوازه بـه بـطـحـا شـنوند
هـیـچ اگـر سـایه پـذیـرد مـنـم آن سـایه هـیـچکـه مـرا نـام نـه در دفـتــر اشــیـا شــنـونـد
هـا و ها بـاشـد اگـر مـحـمـل مـا سـازی و همبـرسـانـیم بـکـم زانـکـه ز مـن هـا شـنـونـد
بـر در کـعـبـه کـه بـیت الـلـه مـوجـودات اسـتکــه مــبــاهـات امـم زان در والــا شــنـونـد
بـار عام اسـت و در کعبـه گشـاده اسـت کز اوخــاصـگـان بــانـگ در جــنـت مـاوا شـنـونـد
پــس چـو رضـوان در جــنـات گـشـایـد مـلـکـانبــانـگ حـلـقـه زدن کـعـبـه عـلـیـا شـنـونـد
زان کـلـیدی کـه نبـی نزد بـنی شـیبـه سـپـردبــانــگ پــر مــلــک و زیـور حــورا شــنـونــد
چـون جـرس دار نـجـیـبــان ره یـثـرب سـپــرنـدساربـان را همه الحـان، جـرس آسا شنوند
در فـلـک صـوت جـرس زنـگـل نـبـاشـان اسـتکـه خـروشـیـدنـش از دخـمـه دارا شـنـونـد
بـــه ســلــام آمــدگــان حـــرم مــصــطــفــویادخـلـوهـا بــه سـلـام از حــرم آوا شـنـونـد
الــنــبــی الــنــبــی آرنــد خــلــایـق بــه زبــانامــتــی امــتــی از روضــه غــرا شــنــونــد
از صــریـر در او چــار مـلــایـک بــه ســه بــعــدپـنـج هنـگـام دوم صـور بـه یک جـا شـنونـد
بــر در مـرقـد ســلـطــان هـدی ز ابــلـق چــرخمــرکــب داشــتــه را نــالــه هـرا شــنـونـد
خـود جـنـیبـت بـه درش داشـتـه بـینـنـد بـراقکـز صـهـیـلـش نـفـس روح مـعـلـا شـنـونـد
موسـی اسـتـاده و گم کرده ز دهشـت نعـلینارنـی گـفـتــنـش از هـبــر تــجـلـا شـنـونـد
بــهـر وایـافــتــن گــم شــده نـعــلـیـن کــلـیـموالضحـی خـواندن خـضر از در طاها شـنوند
بــنـده خــاقـانـی و نـعـت سـر بــالـیـن رسـولتـاش تحسین ز ملک در صف اعلی شنوند
فــخــر مـن بــنـده ز خــاک در احــمـد بــیـنـنـدلــاف دریــا ز دم عــنــبــر ســارا شــنــونــد
نـعــت صــدر نــبــوی کــه بــه غــربــت گــویـمبـانگ کوس ملکی بـه که بـه صحـرا شنوند
نـکــنـم مــدح کــه مـن مـرثــیـه گــوی کــرمـمچـون کـرم مـرد ز مـن بـانگ مـعـزا شـنونـد
زنده کردم سخـن ار شاکر من شد چـه عجـبکـه ز عـازر صـفـت شـکـر مسـیحـا شـنوند
شــایـد ار لـب بــه حــدیـث قـدمـا نـگـشـایـنـدنـاقــدانـی کـه ادای ســخــن مـا شــنـونـد
آب هر آهن و سـنگ ار بـشـود نیسـت عـجـبکـه دم آتــش طـور از یـد بــیـضــا شــنـونـد
شاعران حـیض حـسـد یافتـه چـون خـرگوشندتـا ز مـن شـیـر دلـان نـکـتـه عـذرا شـنـونـد
خصم سگ دل ز حـسد نالد چـون جـبـهت ماهنـور بــی صـرفـه دهـد وه وه عـوا شــنـونـد
از سـر خـامـه کـنم مـعـجـزه انشـا، بـه خـدایگـر چـنین مـعـجـزه بـینند سـران یا شـنوند
راویـان کآیـت انــشــای مــن انــشــاد کــنـنــدبـارک الـلـه همه بـر صـاحـب انشـا شـنوندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.