ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»الصـبـوح ای دل که جـان خـواهم فشـانددست هستـی بـر جـهان خواهم فشاند
پـــیــش مــرغـــان ســـر کــوی مــغـــاندانــه دل رایــگــان خـــواهــم فــشــانــد
دیـده مـی پــالـای و گـیـتـی خـاک پــایجـرعـه هـای این بـر آن خـواهم فـشـانـد
اشـک در رقـص اسـت و نالـه در سـمـاعبـر سـماع و رقـص جـان خـواهم فـشـاند
بـــر ســـر خـــاک از جـــفــای آســـمــانخـاک هـم بـر آسـمـان خـواهـم فـشـانـد
دوســتــان چــون از نـفــاق آگــنــده انــدآسـتـیـن بــر دوسـتـان خـواهـم فـشـانـد
دشـمـنان چـون بـر غـمـم بـخـشـوده اندبــر سـر دشـمـن روان خـواهـم فـشـانـد
کــیـســه ای کــز زنــدگــی بــردوخــتــمبــر زمـانـه هـر زمـان خــواهـم فــشــانـد
هــر زری کــز خـــاک بـــیــزی یــافـــتـــمبــر سـرایـن خــاکـدان خــواهـم فـشـانـد
هـر ســحــر خــاقــانـی آســا بــر فــلـکنـاوک آتــش فـشــان خــواهـم فـشــانـد
ایــــــــن ســــــــتــــــــاره دری و در دریبــر هـمـام بــحـرسـان خـواهـم فـشـانـد
ایــن زر اکـــســـیــر نــفـــس نــاطـــقـــهبــر ســر صــدر زمـان خــواهـم فـشــانـد
ایـن دو طـفـل نـوری انـدر مـهـد چــشـمبــر بــزرگ خــرده دان خــواهـم فـشـانـد
ایـن ســه گــنـج نـفــس از قــصــر دمـاغبــر امـام انـس و جــان خـواهـم فـشـانـد
ایــن چـــهــار اجـــســـاد کــان کــائنــاتبــر مـراد کـن فــکـان خــواهـم فــشــانـد
کـس چـه داند کـاین نثـار از بـهر کیسـتتــا نـگـویـم بــر فـلـان خــواهـم فـشــانـد
بــر جـلـال و مـجـد مـجـد الـدیـن خـلـیـلدر مـدحــت بــیـکـران خــواهـم فـشــانـد
هـر شـکـر کـز لـفـظ او بــرچــیـد ســمـعهم بـر آن لـفـظ و بـنـان خـواهم فـشـاند
هــر گــهــر کــز کــلــک او دزدیــد طــبــعهم بـر آن کـلـک و بـنان خـواهم فـشـاند
داورم کـــی دســـت فـــرمـــایــد بـــریــدکـانـچـه دزدیدم هـمـان خـواهم فـشـانـد
شــرع را گــنــج روان از کــلــک اوســـتعــقـل بــر گـنـج روان خــواهـم فـشــانـد
مـــلـــک را حـــرز امـــان از رای اوســـتروح بــر حــرز امــان خــواهــم فــشــانــد
گــر خـــضــر گــردم بـــر آن غــمــر الــرداهـم ردا هم طـیلـسـان خـواهم فـشـانـد
ور مـلـک بـاشـم بـر آن عـیـسـی نـفـسسـبـحـه پـروین نـشـان خـواهم فـشـانـد
زیــر پـــای اســبـــش ار دســتــم رســدافـســر نـوشـیـن روان خــواهـم نـشـانـد
قــحــط دانــش را بـــه اعــجــاز ثـــنــاشمن و سـلوی از لـسـان خـواهم فـشـاند
چـون کند پـروانه جـان افشـان بـه شـمعمن بـر او جـان هم چـنان خـواهم فشاند
خـود کـیم مـن وز سـگـان کـیسـت جـانتـا بــر آن فـخـر جـهـان خـواهـم فـشـانـد
ابـــلــهــم تــا فــضــلــه مآء الــحــمــیــمبــر لـب حـوض جــنـان خـواهـم فـشـانـد
گــمــرهــم تــا بــر ســر بــیـت الــحــرامآب دســت پــیـلـبــان خــواهـم فـشــانـد
حـــشـــنـــیــم تـــا ریــزه ریــم آهــنـــیبــر ســر تــیـغ یـمـان خــواهـم فـشــانـد
یــا نــحــوس کــیــد قــاطــع را ز جــهــلبــر سـعـود شـعـریـان خــواهـم فـشـانـد
یــا ســـم گــوســـالــه و دنــبـــال گــرگبـر سـر طـور و شـبـان خـواهـم فـشـانـد
یـا کــلــاهــی کــز گــیـا بــافــد شــبــانبــر ســر تــاج کـیـان خــواهـم فــشــانـد
یـا دم الـحـیضـی کـه از خـرگـوش ریخـتبــر ســر شــیـر ژیـان خــواهـم فـشــانـد
یـــا غـــبـــار لـــاشـــه دیـــو ســـفـــیـــدبــر سـوار سـیـسـتـان خـواهـم فـشـانـد
یــــا لــــعــــاب اژدهــــای حــــمــــیـــریبــر درفــش کــاویـان خــواهـم فــشــانـد
ایـنـت جــهـل ار فــضــلــه گــوی جــعــلبــر مـد مـدهآمـتــان خــواهـم فــشــانـد
ایــنــت کــفــر ار گــرد نــعــلــیــن یــزیــدبــر یـل خـیـبـر سـتـان خـواهـم فـشـانـد
گـر چــه در حــلـق ســمـاکـیـن افــکـنـمچـون کـمـنـد امـتـحـان خـواهـم فـشـانـد
ور چــه پـــر تـــیــر گــردون بـــشــکــنــمچـون خـدنگـی از کـمان خـواهم فـشـاند
لـــیــک بـــا تـــیــغ یــقـــیــن او ســـپـــربــر ســر آب گــمــان خــواهـم فــشــانـد
پــیــش کــلــک دور بــاش آســاش تــیـغبــر ســر خــاک هـوان خــواهـم فـشـانـد
در حــــضــــورش لـــالـــی آرم در زبــــاننــه لــالــی از زبــان خــواهـم فــشــانــد
پـــیــش نــطــقــش کآبـــم آرم از دهــانخـاک تـوبــه بــر دهـان خـواهـم فـشـانـد
بـیضـه چـون طـاوس نـر خـواهـم گـشـادوز بـــرون آشــیــان خــواهــم فــشــانــد
عـــقــد نــظـــمــش کآبـــم آرم از دهــانبـر سـر شـاه اخـسـتـان خـواهم فشـاند
زیـور نـثــرش فــرو خــواهـم گـســســتبـر شـه صـاحـب قـران خـواهـم فـشـانـد
بـر خط دستش که هند و چین در اوستهـفـت گـنـج شـایگـان خـواهـم فـشـانـد
چــون بــه هـنـدوچـیـن او دسـتــم رسـددسـت بـر چـیپـال و خـان خـواهم فشاند
بـر سه تشریفش که خواندم یک بـه یکهر دو سـاعـت چـارکـان خـواهم فـشـاند
هست هر سه چـار خوان و هشت خـلدمن سه جان بر چار خوان خواهم فشاند
چون از آن خوان لقمه ای خواهم چشیدبـر سگ کهف استـخـوان خـواهم فشاند
بـاد چـون جـان جـاودان عـمـرش کـه منجـان بـر او هم جـاودان خـواهم فـشـانـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.