ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نکوهش و ملامت حسودان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مشـتـی خـسـیس ریزه که اهل سـخـن نیندبــا مـن قــران کــنـنـد وقــریـنـان مـن نـیـنـد
چــون مـاه نـخــشــبــنـد مـزور از آن چــو مـنانـجــم فــروز گــنــبــد هـر انـجــمــن نـیـنـد
از هــول صــور فــکــرت مــن در قــیـامــتــنــدگـر چـه چـو اهـل صـور فـکـنـده کـفـن نـینـد
پــــروردگــــان مــــائده خــــاطــــر مــــنـــنـــدگـر خـود بـه جـملـه جـز پـسـر ذوالـیزن نیند
بـــل نـــایـــبـــان یـــاوگـــیـــان ولـــایـــتـــنـــدزیـرا کـه شـه طـغـان جـهـان سـخـن نـیـنـد
گـاوی کـنـنـد و چـون صـدف آبـسـتـنـنـد لـیکاز طــبــع گـوهـر آور و عــنـبــر فــکـن نـیـنـد
چون طشت بی سرند و چو در جنبـش آمدندالــا شــنــاعــتـــی و دریــده دهــن نــیــنــد
گــاه فــریـب دمــنـه افــســون گــرنــد لــیـکروز هـنـر غـضــنـفـر لـشــکـر شــکـن نـیـنـد
چــون ارقــم از درون هـمـه زهـرنـد و از بــرونجـز کـبـش رنگ رنگ و شـگـال شـکـن نیند
اوبــاش آفــریـنـش و حــشــو طــبــیـعــتــنــدکالا بـه دسـت حـرص و حـسد مرتـهن نیند
انـــدر چــــه اثــــیـــر اســـیـــرنـــد تــــا ابــــدزان جز شکسته پای و گسسته رسن نیند
گــویــنــد در خـــلــافــه ولــیــعــهــد آدمــیــممشـنو خـلافـشـان که جـز ابـلیس فـن نیند
گـویـنـد عــیـســی دگـریـم از طــریـق نـطــقبـرکـن بـروتـشـان کـه بــجـز گـور کـن نـیـنـد
خــود را هـمـای دولـت خــوانـنـد و غــافــلـنـدکــالــا غــراب ریـمــن و جــغــد دمــن نـیـنـد
بــر قــلـه هـای کـوه ریـاضــت کــشــیـده انـداربــاب تــهـمــتــنــد ولــی بــرهـمــن نـیـنـد
از روی مـخــرقــه هـمـه دعــوی دیـن کــنـنـدوز کــوی زنــدقــه بــجــز اهـل فــتــن نـیـنـد
چون شمع صبح گاهی و چون مرغ بی گهیالـا ســزایـد کــشــتــن و گــردن زدن نـیـنـد
مـن مـیـوه دار حــکـمـتــم از نـفــس نـاطــقـهو ایـشــان ز روح نــامــیـه جــز نـارون نـیـنـد
جــمـعـنـد بــر تــفـرق عــالـم ولـی ز ضــعــفمــوران بـــا پــرنــد و ســپـــاه پــرن نــیــنــد
تــازنـد رخــش بــدعـت و ســازنـد تــیـر کـیـدامــا ســفــنــدیــار مــرا تــهــمــتــن نــیـنــد
فــرعــونــیــان بـــی فــر و عــونــنــد لــاجــرماصــحــاب بــیـنـش یـد بــیـضـای مـن نـیـنـد
خـود عذرشـان نهم که جـعل پـیشه اند پـاکز آن طـالـبـان مـشـک و نسـیم سـمـن نیند
آری بـــه آب نــایــژه خـــو کــرده انــد از آنــکمـســتــسـقـیـان لـجــه بــحــر عـدن نـیـنـد
بـل تـا مـرض کـشـنـد ز خـوان هـای بـد گـوارکــارزانــیــان لــذت ســلــوی و مــن نــیـنــد
بــیـنـا دلـان ز گـفـتـه مـن در بــشـاشـت انـدکــوری آن گــروه کــه جــز در حــزن نــیـنــد
جــائی اســت ضـیـمـران ضـمـیـر مـرا چــمـنکـارواح قــدس جــز طــرف آن چــمـن نـیـنـد
نـســاج نـســبــتــم کـه صــنـاعـات فـکـر مـنالــا ز تــار و پــود خــرد جــامــه تــن نــیـنــد
نــجــار گــوهـرم کــه نــجــیـبــان طــبــع مــنجــز زیـر تــیـشـه پــدر خــویـشــتــن نـیـنـد
ویـن جــاهـلــان مـلــمـع کــارنـد و مـنـتــحــلز آن گـاه امـتـحـان بـجـز از مـمـتـحـن نـیـنـد
از نـوک خــامـه دفـتــر دلـشــان ســیـه کـنـمکـایشـان زنـخ زنـنـد، همـه خـامـه زن نـینـد
آنـجـا کـه مـن فـقـاع گـشـایم ز جـیـب فـضـلالـا ز درد دل چــو یـخ افــســرده تــن نـیـنـد
مـعــصــوم کـی شــونـد ز طــوفـان لـفـظ مـنکــز نـوح عــصــمـت الــا فــرزنـد و زن نـیـنـد
در کــون هــم طــویـلــه خــاقــانــیـنــد لــیـکاز نـقـش و نـطـرتـنـد ز نـفـس و فـطـن نینـد
حـقـا بـه جـان شـاه کـه هم شـاه آگه اسـتکـایشـان سـزای حـضـرت شـاه ز مـن نینـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.