ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
تــا غـبــار از چــتــر شــاه اخــتــران افـشــانـده انـدفـرش سـلـطـانـیـش در بـرتـر مـکـان افـشـانـده انـد
شـحـنه نوروز نـعـل نقـره خـنگـش سـاخـتـه اسـتهـر زری کـاکـســیـر ســازان خــزان افـشــانـده انـد
رسته چون یوسف ز چاه و دلو پـیشش ابـر و صبـحگـوهر از الـمـاس و مـشـک از پـرنیان افـشـانـده اند
در رکـابـش هفـت گیسـودار و شـش خـاتـون ردیفبر سرش هر هفت و شش عقد جمان افشانده اند
بـیسـت و یک پـیکـر کـه از صـقـلـاب دارد خـیلتـاشگــرد راه خـــیــل او تـــا قــیــروان افــشـــانــده انــد
تــا کــه شــد نـوروز ســلــطــان فــلـک را مـیـزبــانعـامـلـان طـبــع جــان بــر مـیـزبــان افـشــانـده انـد
تـا کـه آن سـلـطـان بـه خـوان مـاهی آمـد میهمـانخــازنــان بــحــر در بــر مــیـهـمــان افــشــانـده انـد
وز بــرای آنـکــه مــاهـی بــی نـمــک نــدهـد مــزهابـر و بـاد آنـک نمـک ها پـیش خـوان افـشـانـده انـد
گــر بــدی مــه بــر زمــیـن مــرده از بــهــر حــنــوطتــوده کــافــور و تــنــگ زعــفــران افــشــانــده انــد
ور مــزاج گـــوهــران را از تـــنــاســـل بـــازداشـــتطـبــع کـافـوری کـه وقـت مـهـرگـان افـشــانـده انـد
خــورد خــواهـد شــاهـد و شـاه فـلـک مـحــرور وارآن هـمـه کـافـور کـز هـنـدوســتــان افـشــانـده انـد
تـا جـهان ناقه شد از سـرسـام دی ماهی بـرسـتچـار مـادر بــر سـرش تــوش و تــوان افـشـانـده انـد
بـــاز نــونــو در رحـــم هــای عـــروســـان چـــمـــننـطـفـه روحــانـیـان بــیـن کـز نـهـان افـشــانـده انـد
مــغــز گــردون را زکــام اســت از دم بــاد شــمــالکـابــهـاش از مـغـز بــر شــاخ جــوان افـشـانـده انـد
چـشم دردی داشت بـسـتـان کز سـر پـسـتـان ابـرشـیـر بــر اطـراف چـشـم بــوسـتـان افـشـانـده انـد
شـاخ طفلی بـود و نوخـط گشـت و بـالغ شـد کنونگـرد زمـرد بــر عــذارش زان عــیـان افــشــانـده انـد
کــاروان ســبـــزه تـــا از قــاع صــف صــف کــرد ارمصـف صـف از مـرغـان روان بـر کـاروان افـشـانـده اند
بـاد مـشـک آلـود گـوئی سـیـب تـر بـر آتـش اسـتکـانـدر او قــدری گـلـاب اصــفــهـان افــشــانـده انـد
روز و شـب گـرگ آشـتـی کـردند و اینک مهر و مـاهنـور خـود بــر یـوسـف مـصـر آسـتـان افـشـانـده انـد
مــهـر و مـه گــوئی بــه بــاغ از طــور نـور آورده انـدبـر سـر شـروان شـه مـوسـی بـنـان افـشـانـده اند
یـا روان هـای فــریـبــرز و مــنــوچــهـر از بــهـشــتنـور و فــر بــر فــرق شــاه کـامـران افــشــانـده انـد
خـسـرو مشـرق جـلـال الـدین خـلـیفـه ذو الـجـلـالکـاخــتــران بــر فــر قـدرش فـرقـدان افـشــانـده انـد
پــیـشــکـارانـش خــراج از هـنـد و چــیـن آورده انـدچـاوشـانش دسـت بـر چـیپـال و خـان افشـانده اند
آســتــان بــوســان او کـز بــیـژن و گـرگـیـن مـهـنـدآســتــیــن بــر اردشــیــر و اردوان افــشــانــده انــد
تـا زبـان شـکل اسـت شمشیرش همه شیران رزمبــس کـه دنـدان هـا ز بـیـم آن زبــان افـشـانـده انـد
نـیزه دارانـش کـه از شـیـر نـیسـتـان کـین کـشـنـدخـون و آتـش زان نـی چـون خـیز ران افـشـانـده انـد
نــی ز آتــش ســوزد و ایــنــان ز نــی هــای رمــاحدشــمــنـان را آتــش انـدر دودمــان افــشــانـده انـد
زهـر خــنــدد بــخــت بــد بــر زورق آن خــاکــســارکـاتــشـیـن قـاروره اش بــر بــادبــان افـشـانـده انـد
سنگ، خـون گرید بـه عبـرت بـر سـر آن شیشه گرکـز هـوا ســنـگ عـراده ش در دکـان افـشـانـده انـد
عــالــمـی کــز ابــر جــودش در بــهـار نـعــمـت انـدحـاسـدان را صـاعـقـه در خـان و مـان افـشـانـده اند
خــاصــگــان مــریـم از نــخــل کــهـن خــرمــای نــوخـورده انـد و بـر جـهودان اسـتـخـوان افـشـانـده اند
از پــــی پــــرواز مــــرغ دولــــت او بـــــود و بـــــسدانـهـا کــایـن نـه رواق بــاســتــان افــشــانــده انـد
وز پـــی افـــروزش بـــزم جـــلـــالـــش دان و بـــسنورها کـاین هفـت شـمـع بـی دخـان افـشـانـده اند
در زمــیــن چـــار عــنــصــر هــفــت حـــراث فــلــکتـخـم دولـت تــاکـنـون بــر امـتــحـان افـشـانـده انـد
آن چـنـان تـخـمـی چـنـیـن کـشـورسـتـانـی داد بـربـر چـنـیـن آیـد ز تـخـمـی کـانـچـنـان افـشـانـده انـد
گـر کـمـنـدی وقـتــی انـدر حــلـق سـکـسـاران رومســرکـشـان لـشـکـر الـب ارســلـان افـشـانـده انـد
بــنـدگـان شــه کـمـنـد از چــرم شـیـران کـرده انـددر کــمــر گــاه پــلــنـگــان جــهـان افــشــانــده انـد
ز آتــش تـیـغـی کـه خـاکـسـتــر کـنـد دیـو سـپــیـدشـعـلـه در شـیر سـیـاه سـیسـتـان افـشـانـده انـد
ابــرهــا از تــیـغ و بــاران هـا ز پــیـکــان کــرده انــدبــرق هـا ز آئیـنـه بــرگــســتــوان افــشــانــده انــد
تــاج کــیـوان اســت نــعــل اســب آن تــاج کــیــانکـز سـخـا دسـت و دلـش دریا و کـان افـشـانـده اند
از صــهـیـل اســب شــیـر آشــوب او خــرگـوش واربـس دم الـحـیـضـا کـه شـیـران ژیـان افـشـانـده انـد
دسـت و بــازوش از پــی قـصـر مـخـالـف سـوخـتـنز آتـشـین پـیکـان شـررها قـصـرسـان افـشـانـده اند
گـر بــه عــهـد مـوســی امـت را گـه قـحــط از هـوابــاز مـن و ســلـوی سـلـوت رســان افـشـانـده انـد
شـکـر الـلـه کـز بــقـای شـاه مـوســی دســت مـابــر شـمـاخـی مـیـوه و مـرغ جــنـان افـشـانـده انـد
روشــنـان در عـهـدش از شــروان مـدائن کـرده انـدزیـر پــایـش افــســر نــوشــیـروان افــشــانــده انــد
تـــا بـــه دور دولــت او گــشــت شــروان خــیــروانعـرشـیـان فـیـض روان بــر خــیـروان افـشــانـده انـد
عـــاقـــلـــان دیــدنــد آب عـــز شـــروان خـــاک ذلبــر هـری و بــلـخ و مـرو شـاهـجــان افـشـانـده انـد
بـر حـقند آنان که بـا عیسـی نشـسـتـند ار زرشکخــاک بــر روی طــبــیـب مـهـربــان افــشــانـده انـد
آســمـان گـریـد بــر آنـان کـز درش بــرگـشـتــه انـدپـیش غـیری جـان بـه طـمع نام و نان افـشـانده اند
مـاه تــابــان کــوری پــروانـگــان را بــیـن کــه جــانبـر نـتـیجـه سـنگ و مـوم و ریسـمـان افـشـانده اند
پــیـش تــیـغــش کــاتــش نـمـرود را مــانـد ز چــرخکـرکـسـان پــر بــر سـر خــاک هـوان افـشـانـده انـد
جــنـیـان تــرســنـد ز آهـن لـیـک از عـشـق کـفـشدیــدهــا بـــر آهــن تــیــغ یــمــان افــشــانــده انــد
تـــازیــانــش کـــابـــل و بـــلـــغـــار دارنــد آبـــخـــورگـرد پـی ز آنسـوی نیل و عـسـقـلـان افـشـانده اند
مغـز گـردون عـطـسـه داد و حـلق دریا سـرفـه کـردزان غــبــار ره کــه ایــام الــرهــان افــشــانــده انــد
آتــش و بــاد مـجــســم دیـده ای کـز گـرد و خــویکــوه الــبــرز از ســم و قــلـزم زران افــشــانـده انـد
از دو سـنـدان چــار دنـدان زحــل درهـم شـکـسـتجــفــتــه ای کـز نـیـم راه آســمـان افــشــانـده انـد
دی غـبـاری بـر فـلک می رفـت گـفـتـم کـاین غـبـارمـرکــبــان شــه ز راه کـهـکــشــان افــشــانـده انـد
تــا فــلـک گـفــتــا ز نـعــل مـرکـبــانـش مـن بــهـمروشـنـان خـاک سـیاهـش در دهـان افـشـانـده انـد
کـــوکـــب دری اســـت یـــا در دری کـــز هـــر دریدسـت و کـلـکـش گـاه تـوقـیع از بـنان افـشـانده اند
پــنـج شـاخ دسـت رادش کـز صـنـوبــر رسـتــه انـدبــر جــهـان صـد نـوبــر از شـاخ امـان افـشـانـده انـد
تــا قــلــم را مــار گــنــج پــادشــاهــی کــرده انــداز دهــان مــار گــنــج شــایــگــان افــشــانــده انــد
بـــر لــعـــاب گــاو کـــوهــی دیــده آهــوی دشـــتاز لـــعـــاب زرد مـــار کـــم زیــان افـــشـــانــده انــد
تــرجــمـان یـوسـف غـیـب اســت آن مـصـری قـلـمکــاب نـیـل از تــارک آن تــرجــمــان افــشــانـده انـد
گـوئی آنـدم کـز چــه مـغـرب ره مـشــرق نـوشــتمـیـغ بــر مـهـر و زحــل بــر زبــرقـان افـشــانـده انـد
چـون ز تـاریـکـی بــه بــلـغـار آمـد و قـنـدز فـشـانـداهـل بــابــل بــر رهـش نـزل گــران افــشــانـده انـد
ایـن مـنـم یـارب کـه در بــزم چــنـیـن اســکــنـدریچـشـمـه حـیوانـم از لـفـظ و لـسـان افـشـانـده انـد
چار جوی و هشت خلدست این که در مدحش مرااز ره کـلـک و بــنـان طـبــع و جــنـان افـشـانـده انـد
داسـتـانی نیسـت در دست جـهان بـه زین سخـنراسـتـان جـان بـر سـر این داسـتـان افـشـانـده انـد
تـا شـب اسـت و مـاه نـو گـوئی کـه از گـوی زمـینگـرد بـر گـردون ز سـیمـین صـولـجـان افـشـانـده اند
صـولـجــان و گـوی شـه بــاد از دل و پــشــت عـدوکـز کـفـش بـر خـلـق فـیـض جـاودان افـشـانـده انـد
بـر ولـی و خـصـمـش از بـرجـیـس و از کـیـوان نـثـارسـعد و نحـسی کان دو علوی در قران افشانده اندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.