ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش مظفر الدین قزل ارسلان ایلدگز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صـبـح خـیزان کـز دو عـالـم خـلـوتـی بـرسـاخـتـندمجـلسی بـر یاد عید از خلد خوش تـر ساختـند
هـاتــف خـم خـانـه داد آواز کـای جـمـع الـصـبــوحپـاسـخـش را آب لعـل و کـشـتـی زر سـاخـتـند
رسم جـور از ساقی منصف بـه نصفی خـواستـندبـس حیل خوردند و ساغر بـحـر اخضر ساختـند
تـــا دهــان روزه داران داشـــت مــهــر از آفــتـــابسـایـه پــروردان خـم را مـهـر بــر در سـاخـتـنـد
چــون لـب خــم شــد مـوافــق بــا دهـان روزه دارسر بـه مشک آلوده یک ماهش معطر ساختـند
از پــس یــک مــاه ســنــگ انــداز در جــام بــلــورعـده داران رزان را حــجــلـه هـا بــرسـاخــتــنـد
هـم صـبـوح عـید بـه کـز بـهـر سـنـگ انـداز عـمـرروزه جـــاویــد را روزی مــقـــدر ســـاخـــتـــنــد
سرخ جامی چون شفق در دست وانگه در صبوحلخـلخـه از صبـح و دسـتـنبـو ز اخـتـر سـاخـتـند
کـف در آن سـاغـر مـعـلـق زن چـو طـفـل غـازیـانکـز بـلـور لـوریـانـش طـوق و چـنـبــر سـاخـتـنـد
هات غـلـغـل حـلـق خـامان را کـه بـا خـیر الـعـملغـلـغـل حــلـق صـراحـی را بــرابــر سـاخـتــنـد
بـلـبـلـه در قـلـقـل آمـد قـل قـل ای بـلـبـل نـفـستـازه کـن قـولـی کـه مـرغـان قـلـنـدر سـاخـتـند
آن مـی و مـیـدان زریـن بــیـن کـه پــنـداری بــهـمآتــش مـوسـی و گـاو سـامـری در سـاخــتــنـد
از مـــســـام گـــاو زریـــن شـــد روان گـــاورس زرچـون صراحـی را سر و حـلق کبـوتـر سـاخـتـند
ریسمان سـبـحـه بـگسسـتـند و کستـی بـافتـندگوهر قـندیل بـشـکسـتـند و سـاغـر سـاخـتـند
آتـش قـنـدیل بـنشـسـت آب سـبـحـه هم بـرفـتکـاتــش و آب از قـدح قـنـدیـل دیـگـر سـاخـتـنـد
خــانـه زنـبــور شـهـد آلـود رفـت از صـحــن خـوانچـون ز غـمـزه سـاقـیان زنبـور کـافـر سـاخـتـند
صحن مجلس در مدور جـان نوشین چشمه یافتکانچنان هم چشمه چشمه هم مدور ساختند
اوفتـان خـیزان زمین سرمسـت شد چـون آسمانکـز نسـیم جـرعـه خـاکش را معـنبـر سـاخـتـند
وانــکــه از روی تــواضــع پــیــش روی شــاهــداندیده ها را جـرعـه چـین خـاک اغـبـر سـاخـتـند
چــون بــه زر آب قــدح کــردنـد مـژگــان را طــلـیمـیـخ نـعـل مـرکـبــان شـاه کـشـور سـاخـتــنـد
آفـتـاب گـوهـر سـلـجـق کـه نـعـل رخـش اوسـتاصـل آن گوهر کز او شـمشـیر حـیدر سـاخـتـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.