ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
طـره مـفـشـان کـز هلـالـت عـید جـان بـرسـاخـتـنـدطـیره منشـین کز جـمالت عـید لشـکـر سـاخـتـند
مــاه نـو دیـدی لــبــت بــیـن، رشــتــه جــانـم نـگــرکـاین سـه را از بـس که بـاریکـند همبـر سـاخـتـند
پــیــش بــالــایــت بــه بــالــایــت فــرو ریــزم گــهــرزانـکـه صـد نـوبــر مـرا زان یـک صـنـوبـر سـاخـتـنـد
چون کمر حلقه به گوشم، چشم پیش از شرم آنکچـون کـمـر گـاه تـو بـازم کـیسـه لـاغـر سـاخـتـنـد
ز آن لب چـون آتـش تـر هدیه کن یک بـوس خـشـکگـر چـه بـر آتـش تـو را مـهـری ز عـنـبـر سـاخـتـنـد
من نی خـشـکـم و گر چـه طـعـمه آتـش نی اسـتطـعـمـه این خـشـک نی ز آن آتـش تـر سـاخـتـنـد
سـرگـذشـت حـال خـاقـانـی بــه دفـتـر سـاز از آنـکنو بـه نو غـمـهاش تـو بـر تـو چـو دفـتـر سـاخـتـنـد
سـوخـتـه عـود اسـت و دلـبـندان بـدو دندان سـپـیدشوق شاهش آتـش و شروانش مجـمر سـاخـتـند
نـصـرة الـاســلـام گـیـتــی پــهـلـوان کـاجــرام چــرخچــارپــای تــخـتــش از تــاج دو پــیـکـر سـاخـتــنـد
ظـل حـق فـرزنـد شـمـس الـدیـن اتـابــک کـز جـلـالبـر سـر عـرش از ظـلـال قـدرش افـسـر سـاخـتـند
هشت حـرف اسـت از قزل تـا ارسلان چـون بـنگریهفت گردون را در آن هر هشـت مضـمر سـاخـتـند
رسـتــم تــوران سـتــان اسـت ایـن خـلـف کـز فـر اوالـدگـز را مـلـک کـیـخــسـرو مـیـسـر ســاخــتــنـد
مملکت بـخـشی که نفش هشت حـرف نام اوستبـیـضـه مـهـری کـه بــر کـتـف پـیـمـبــر سـاخـتـنـد
عـکس یک جـامش دو گیتـی می نماید کز صـفـاشآب خــضــر و آیـنـه جــان ســکــنــدر ســاخــتــنــد
هسـت اتـابـک چـون فـریدون نیسـت بـاک ار کافرانخـویشـتـن ضـحـاک شـور و اژدهـا سـر سـاخـتـنـد
آب گـــز گـــاو ســـارش بــــاد کـــو را عـــرشـــیـــانآتــش ضــحــاک ســوز و اژدهـا خــور ســاخــتــنـد
هسـت اتـابـک مصـطـفـی تـایید و اسـکـندر خـصـالکـاین دو را هـم در یتـیمـی مـلـک پـرور سـاخـتـنـد
ور یـکــیــشــان در قــبــائل قــابــل فــرمــان نــشــدآخــرش چــونـدعــنـصــر اول مــبــتــر ســاخــتــنـد
مصطفی در شصت و سـه، اسـکندر اندر سـی و دودشـمـنـان را مـسـخ کـردنـد و مـسـخـر سـاخـتـند
هست اتـابـک آسمانی کاین خـلف خورشید اوستآسـمـان را افـسـر از خــورشـیـد انـور ســاخــتــنـد
هست اتـابـک بـهمن آسـا کاین خـلف دارای اوستلــاجـــرم در مــلــتـــش دارا و داور ســـاخـــتـــنــد
پـیش یـاجـوجـی کـه ظـلـمـت خـانـه الـحـاد راسـتدسـت و تـیـغ این سـکـنـدر سـد اکـبـر سـاخـتـنـد
خـسـتــگـان دیـو ظـلـم از خــاک درگـاهـش بــه لـبنـشــره کـردنـد و بــه آب رخ مـزعـفـر ســاخــتــنـد
پـیش سـقـف بـارگـاهـش خـانـه مـوری اسـت چـرخکـز شـبـسـتـان سـلـیمـانـیـش مـنـظـر سـاخـتـنـد
کـعـبــه مـلـک اسـت صـحـن بــارگـاهـش کـز شـرفبــاغ رضــوان را کــبــوتــر خــانـه ایـدر ســاخــتــنـد
بــلـکـه تـا ایـن کـعـبـه رضـوان را کـبـوتـر خـانـه شـدچـون کـبــوتـر کـعـبـه را گـردش مـچـاور سـاخـتـنـد
زو مـظــالـم تــوز و ظـالـم ســوزتــر شــاهـی نـبــودتــا تــظــلـم گــاه ایـن مـیـدان اغــبــر ســاخــتــنـد
کـشـتــی سـلـجـوقـیـان بــر جـودی عـدل ایـسـتــادتــا صـواعـق بــار طـوفـانـش ز خـنـجــر سـاخـتــنـد
کــافــرم گــر پــیـش از او یـا پــیـش از او اســلــام رازین نـمـط کـو سـاخـت تـمـهـیـد مـوفـر سـاخـتـنـد
از پـــس عـــهــد کــیــومــرث کــیــان تـــا دور شـــاهکـــار داران فـــلــک آئیــن مــنــکــر ســـاخـــتـــنــد
گـه بــه نـاپــاکـی ز بــاد انـجــیـر بــیـد انـگـیـخـتــنـدگـه بـه خـود رائی ز بـیـد انـجـیر عـرعـر سـاخـتـنـد
شـیـر خـواران را بـه مـغـز و شـیر مـردان را بـه جـانطـعـمـه مـار و شــکـار گـرگ حــمـیـر ســاخــتــنـد
پــس بــه آخــر ایـن نـکـو کـردنـد کــانـدر صــد قــراناین یکی صـاحـب قران را شـاه و سـرور سـاخـتـند
پـــایــگـــاه تـــازیــانـــش ســـاخـــتـــنـــد ایــوان رومبـلـکـه خـوک پـایـگـاهـش جـان قـیـصـر سـاخـتـنـد
حـاسـدان در زخـم خـوردن سـرنگون چـون سکه اندتــا بــه نـامـش سـکـه ایـران مـشـهـر سـاخــتــنـد
وز پــی تــعــظــیـم ســکـه ش را ز روهـیـنـای هـنـدشـاه جـن را جـنـیـان دیـهـیـم و افـسـر سـاخـتـنـد
گـر سـلـاطـیـن پــرچــم شـب رنـگ بــا پــر خــدنـگاز پـــر مـــرغ و دم شـــیــر دلـــاور ســـاخـــتـــنـــد
مـــیــر مـــا را از پـــر روح الـــامـــیــن و زلـــف حـــورپــر تــیـر و پــرچــم رخــش مـضــمــر ســاخــتــنـد
آن نــگـــویــم کـــز دم شـــیــر فـــلـــک وز آفـــتـــابپـرچـم و طاسـش بـرای خـنگ و اشـقر سـاخـتـند
سـهـو شـد بـر عـقـل کـاول رسـتـم ثـانـیش خـوانـدگر چـه از اقـلیم رومش هفـت خـوان بـر سـاخـتـند
کـــز پـــی مـــیــر آخـــوری در پـــایــگـــاه رخـــش اوآخـشـیـجــان جــان رسـتــم را مـکـرر سـاخــتــنـد
سـاحـت ایـن هـفـت کـشـور بــرنـتــابــد لـشـکـرششـاید ار خـضـرای نه چـرخـش معسـکر سـاخـتـند
پــار دیـدی کـایـن سـر سـلـجـوقـیـان بــر اهـل کـفـرچون شبیخون ساخت کایشان غول رهبر ساختند
چـون دو لشـکر بـر هم افـتـادند چـون گیسـوی حـورهـفـت گـیـسـودار چـرخ از گـرد مـعـجـر سـاخـتـنـد
نـوک پـیکـان هـا چـو درهـم خـانـه عـیـسـی رسـیـدچــرخ تــرســا جــامـه را دجــال اعـور ســاخــتــنـد
در مـیان اب و آتـش کـاین سـلـاح اسـت آن سـمـندشـیر مردان چـون سـلحـفات و سـمندر سـاخـتـند
شـه خـلـیـل اعـجــاز و هـیـجـا آتــش و گـرد خـلـیـلاز بـــهــار و گــل نــگــارســتـــان آزر ســاخــتـــنــد
مـرکـبــان شــاه را چــون جــوزهـر بــر بــســتــه دمگـفـتــی از هـر جــوزهـر جـوزای ازهـر سـاخـتــنـد
چــون هــمــای فــتــح پــور الــدگــز بــگــشــاد بــالکرکسان چـرخ از آن خـون خـوارگان خـور ساخـتـند
از دل و رخــسـارشـان خــوردنـد چــنـدان کـرکـسـانکـز شــبــه مـنـقـار و از زرنـیـخ ژاغــر ســاخــتــنـد
بـر چـنان فـتـحـی کـه این شـاه ملـایک پـیشـه کـردهم مـلـایک شـاهدالـحـالـنـد و مـحـضـر سـاخـتـند
دشــمـنـانـش هـمـره غـولـنـد اگـر خــود بــهـر حــرزهشـت حـرفـش هفـت هیکـل وار دربـر سـاخـتـند
بــخـت گـم کـردنـد چـون یـاری ز کـافـر خـواسـتــنـدروی کـژ دیـدنـد چــون آئیـنـه مـغــفـر ســاخــتــنـد
تـخـت نرد ملک را ز آن سـو کـه بـد خـواهان اوسـتهـفـت نـراد فـلـک خــانـه مـشـشـدر ســاخــتــنـد
نو عـروس از ره نـشـینـان شـکـر چـون گـوید از آنـکدام عــنــیــن از ســقــنــقــور مــزور ســاخــتـــنــد
ای کـه مـردان عـجــم پــیـشـت چــو طـفـلـان عـربطـوق در حـلـقـنـد و نـامـت تـاج مـفـخـر سـاخـتـند
ناخـنی از مـعـن و جـعـفـر کـم نکـردی فـضـل از آنکفـضـلـه هر نـاخـنـت را مـعـن و جـعـفـر سـاخـتـنـد
تــا درت بــیـنـم بــه دیـگــر جــای نـفــرســتــم ثــنـاکــز درت دعــوتـــگــه روح مــطــهــر ســاخــتـــنــد
کودکی را سوی بـستان خواند عم کودک چه گفت؟گـفـت: رو بــسـتـان مـا پــسـتـان مـادر سـاخـتـنـد
شـعر من فالی اسـت نامش سـعـد اکبـر گیر از آنکراوی مـن در ثــنـات از ســعـد اصــغـر ســاخــتــنـد
چـون کف و خـلفـت بـه تـازی هسـت خـارا و نسـیجخـانـه مـن حـلـه و بــغـداد و شـشـتــر سـاخـتـنـد
همـت و لـطـف تـو را در خـوانده، اینـجـا بـخـشـشـمزر و زربــفـت و غـلـام و طـوق و اسـتــر سـاخـتـنـد
عــدل ورزا خــســروا پـــیــونــد عــمــرت بـــاد عــدلکز جـهان عدل اسـت و بـس کورا معمر سـاخـتـند
عــیــد بـــاقــی ســاز کــز ســاعــات روز عــمــر تــوسـاعـتـی را هفـتـه ای از روز مـحـشـر سـاخـتـنـد
مـلـک و عـقـل و شـرع زیـر خـاتــم و کـلـک تــو بــادکاین سـه را ز اقـبـال این دو بـخـت یاور سـاخـتـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.