ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش اتابک منصور فرمانروای شماخی و ابوالمظفر شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مــرا صــبــح دم شــاهـد جــان نــمــایـددم عـاشـق و بــوی پــاکـان نـمـایـد
دم ســـرد از آن دارد و خـــنــده خـــوشکــه آه مـن و لـعــل جــانـان نـمـایـد
لــب یــار مــن شـــد دم صـــبـــح مــانــاکه سـرد آتـش عـنبـرافـشـان نماید
مـگـر صــبــح بــر انـدکـی عــمـر خــنـددکـه دارد دم سـرد و خـنـدان نـمـایـد
بـخـندد چـو پـسـتـه درون پـوست و آنگهچـو بـادام از آن پـوست عریان نماید
نـــقـــاب شـــکـــرفـــام بـــنـــدد هــوا راچـو صبـح از شکر خنده دندان نماید
اگــر پــســتــه ســبــز خــنـدان نـدیـدیبـسوی فلک بـین که آن سان نماید
رخ صــبــح، قــنــدیـل عــیـســی فــروزدتــن ابــر زنــجــیـر رهـبــان نــمــایـد
فـــلــک را یــهــودانــه بـــر کــتـــف ازرقیــکــی پـــاره زرد کــتـــان نــمــایــد
فـلـک دایـه ســالـخــورد اســت و در بــرزمین را چـو طـفـل ز مـن زان نمـاید
سراسیمه چـون صرعیان اسـت کز خـودبـه پـیـرانـه سـر ام صـبـیـان نـمـایـد
به شب گرچه پستان سیاه است بر تنهـزاران نـقـط شـیر پـسـتـان نـمـاید
بـه صـبـح آن نـقـط هـا فـرو شـوید از تـنیــتــیـم دریــده گــریــبــان نــمــایــد
بــه روز از پــی ایـن دو خـاتــون بــیـنـشیـکــی زال آیـیـنــه گــردان نــمــایـد
بـــه شــام از رگ جــان مــردم بـــریــدنز خـون شـفـق سـرخ دامـان نـمـاید
تـو می خـور صبـوحـی تـو را از فلک چـهکـه چـون غـول نیرنـگ الـوان نـمـاید
تـو و دسـت دسـتــان و مـرغـول مـرغـانگر آن غول صد دست دستـان نماید
لـــگـــام فـــلـــک گـــیــر تـــا زیــر رانــتکـبــود اسـتـری داغ بــر ران نـمـایـد
اگـر جــرعـه ای بــر زمـیـن ریـزی از مـیزمین چـون فلک مست دوران نماید
وگـر بـوئی از جـرعـه بــخـشـی فـلـک رافلک چـون زمین خـفتـه ارکان نماید
درآر آفــتـــابـــی کــه در بـــرج ســـاغـــرسـطـرلـاب او جـان دهـقـان نـمـایـد
دواســـــبـــــه درآی و رکــــابـــــی درآورکـز او چـرمـه صـبــح یـکـران نـمـایـد
قـدح قـعـده کـن سـاتـکـیـنـی جـنـیـبــتکـز این دو جـهان تـنگ میدان نمـاید
رکــاب اســت چــو حــلــقــه نـیـزه دارانکـه عـیدی بـه میدان خـاقـان نمـاید
بـبـین دست خاصان که چون رمح خاقانبـه حـلقـه ربـائی چـه جـولـان نماید
بـه شـاه جـهان بـین که کیخـسـرو آسـاز یک عکس جامش دو کیهان نماید
بــخــواه از مـغــان در ســفـال آتــش تــرکـز آتـش سـفـال تـو ریـحـان نـمـاید
شفق خواهی و صبـح می بـین و ساغراگـر در شـفـق صـبـح پـنهان نـمـاید
ز آهــوی ســیـمــیـن طــلــب گــاو زریـنکـه عـیدی در او خـون قـربـان نماید
صــبــوحــی زنـاشــوئی جــام و مــی راصراحی خطیبـی خوش الحان نماید
چـون آبــسـتــنـان عـده تـوبــه بــشـکـندرآر آنـچــه مـعــیـار مــردان نـمــایـد
قــدح هــای چـــو اشــک داودی از مــیپــری خــانـهـای سـلـیـمـان نـمـایـد
کـمـرکـن قــدح را ز انـگـشــت کـو خــودکــمــرهــا ز پــیـروزه کــان نــمــایـد
مـــی احـــمـــر از جـــام تـــا خـــط ازرقز پــیـروزه لـعـل بــدخـشـان نـمـایـد
چــو قــوس قــزح جــام بــیـنـی مـلــمـعکـز او جـرعـه ها لـعـل بـاران نـمـاید
هـمـانـا خـروس اسـت غـمـاز مـسـتــانکـه تـشـنـیـع او راز ایـشـان نـمـایـد
نـدانـم خــمـار اسـت یـا چــشـم دردشکه در چـشم سـرخـی فراوان نماید
ز بــس کآورد چـشـم دردش بــه افـغـانگـلـوی خـراشـیـده ز افـغـان نـمـایـد
مــگــر روز قــیــفــال او زد کــه از خـــوندر آن طشـت زر رنگ بـر جـان نماید
بـه جـام صدف نوش بـحری که عکسشز تــف مـاهـی چـرخ بــریـان نـمـایـد
بــبــیـن بــزم عـیـدی چــو ایـوان قـیـصــرکه چنگش سیه پـوش مطران نماید
صــراحــی نــوآمــوز در ســجـــده کــردنیکـی رومـی نـو مـسـلـمـان نـمـایـد
قدح لب کبـود است و خـم در خوی تـبچـرا زخـمـه تـب لـرزه چـندان نمـاید
چــو ده عــاق فـرزنـد لـرزان کـه هـر یـکز آزار پــیـری پــشــیـمــان نــمــایــد
رسـن در گـلـو بــر بــط از چــوب خـوردنچـو طفل رسـن تـاب کسـلان نماید
ربــاب از زبــان هـا بــلـا دیـده چــون مـنبــلـا بــیـنـد آنـکـو زبــان دان نـمـایـد
ســـیــه خـــانــه آبـــنــوســـیــن نـــائیبـه نـه روزن و ده نـگـهـبــان نـمـایـد
مــگــر بــاد را بــنـد ســازد ســلــیـمــانکـه بـاد مـسـیـحـا بـه زنـدان نـمـاید
خــم چــنـبــر دف چــو صـحــرای جــنـتدر او مــرتــع امــن حــیـوان نـمــایـد
بـبـین زخـمـه کـز پـیش کـیـخـسـرو دینبـه کـین سـیاوش چـه بـرهان نماید
بــه گــردون در افــتــد صــدا ارغــنــون رامـگـر کـوس شـاه جـهانـبـان نـمـاید
جـــهــان زیــور عـــیــد بـــربـــنــدد از نــومـگـر مـجـلـس شـاه شـروان نمـاید
رود کــعــبــه در جــامـه ســبــز عــیـدیمــگــر بــزم خــاقــان ایـران نـمــایـد
چو کعبـه است بـزمش که خاقانی آنجـاسـگ تـازی پـارسـی خـوان نـمـایـد
چـــــو راوی خـــــاقــــانــــی آوا بـــــرآردصـــریــر در شـــاه ایــران نــمـــایــد
ســر خــســروان افــســر آل ســلـجــقکه سـائس تـر از آل سـاسان نمایدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.